1 /9/1385افتتاح حساب جاري شماره 2001 نزد بانک ملي ايران شعبه خيام و واريز 30000000ريال به اين حساب بابت سرمايه موسسه تجاري آريان توسط آقا ي آريان. 1 /9/1385 اجاره يک ساله يک دستگاه ساختمان جهت تاسيس به مبلغ 3000000 ريال بصورت پيش پرداخت طي چک شما

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول