نامهاي چندجزئي عربي براي اسامي چندجزئي عربي از فاصله مجازي استفاده مي‌شود. براي نمونه: درست نادرست فضل‌الله فضل الله نورالدين نور الدين آيت‌الله آيت الله مصدرها و فعلهاي مرکب مصدرها، حاصل‌مصدرها، اسم‌مصدرها و صفتهاي فاعلي مرکب با فاصله? مجازي و فعله

سطوح زبان شناسي : 1) واچ شناسي : مطالعه صداهاي زبان و قواعد ترکيب آنها به منظور ساخت هاي آوايي زبان 2) دستور زبان : صرف - نحو 3) معنا شناسي : بررسي معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و .... بررسي حوزه ي معنايي کلمه ها (تضمن، ترادف ، تضاد) هنگام مطالعه ي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول