1. String someone along به بازی گرفتن کسی، کسی را سر کار گذاشتن “By seeing him with another woman, she realized that he was stringing her along.” 2. On the house مجانی، به حساب فروشنده یا رستوران “We had to pay for the food, but the drinks were on the house.” 3. Come down to earth از رویا بیرون آمدن، واقع بین بودن “You gotta come down to earth, you can’t be a runner with a lame ...

انسان از نظرزبان شناسی برای یادگیری یک زبان نیاز به یک انگیزه دارد.داشتن علاقه به تنهایی نمی تواند برای یادگیری کافی باشد.امروزه شما افراد بسیاری را می بینید که علاقه مندی خودشان رابرای یادگیری مکالمه زبان نشان میدهند. آنهاهمواره ادای آدمهای نیازمند به یادگیری زبان رادر می آورند. برای ایشان داشتن یک کلا سور با تعدادی برگ ویک عدد خودکاربیک وثبت نام در یک آموزشگاه زبان ،بیشتر کاری ...

مقدمه مکالمات، متمایل به سوی شنونده یا شخص می باشند. همچون دیگر امور محاوره ای، یک مکالمه، سخنگو را مستلزم به «مواجهه با محدودیت های زمانی و فشارهای اجتماعی تعامل رودررو» می نماید. یک مکالمه، یک رویداد حقیقتاً ارتباطی است که «مبادله ای پویا است که در آن، توانش زبانی بایستی خود را با مجموع درون داد اطلاعاتی – هم زبانی و هم پیرا زبانی – مطابقت دهند». مکالمات، «با احوالپرسی ها شروع ...

قواعد زمانها:{1حال ساده 2حال استمراری 3 گذشته ساده 4 گذشته استمراری 5اینده ساده} این پنج زمان فقط ذر سه عضوجمله با یکئدیگر متفاوت هستند. این سه عضو عبارتنداز: 1فعل اصلی2 قید زمان3فعل کمکی 3فعل کمکی سوالی منفی 1>فعل اصلی( ( MAIN VERBدلالت بر انجامکاری میکند.جزءاصلی جمله است یعنی اگر در جمله نباشد جمله ناقص است.دومین جزء جمله باید فعل اصلی باشد.فعل اصلی را همیشه از روی مصدر جمله ...

درس اول (روش بیان مالکیت اسم ها) 1-هرگاه بخواهیم مالکیت حقیقی موجود زنده ای مانند انسان یا حیوان را نسبت به چیزی بیان کنیم کافی است که بعد از اسم آن موجود زنده ’s«آپستروف اس» قرار دهیم. 1-Amir’s bag. کیف امیر 2-The cat’s baby. بچه گربه 2-هرگاه بخواهیم مالکیت مجازی شی بزرگی را نسبت به شی کوچکتری بیان کنیم کافی است که از الگوی زیر استفاده کنیم. The + شی کوچکتر+of+the+اسم شی بزرگتر ...

معرفي يکي از اهداف اطلاعات صو رت هاي مالي، ساده کردن قراردادن صحيح سرمايه در اقتصاد مي باشد . و يک جنبه مهم از اين نقش پيشرفت تصميم گيري هاي سرمايه گذاري شرکت ها مي باشد . به طور دقيق نظريه پيشنهاد مي دهد که شفافيت مالي پيشرفته پتانسيل لازم برا

- زمان حال ساده : Present tense تعريف : عملي است که به صورت عادت يوميه (habit) يا رسم و رسوم ( custom ) انجام مي گيرد و به طور دائم به وقوع مي پيوندد .فرمول کلي اين زمان به صورت زير است که فرم مشابهي مانند مصدر دارد : م

A افعال بي قاعده همانطوريکه از اسم اين افعال مشخص است اين افعال روش و قاعده خاصي ندارند. لذا اين افعال را بايد حفظ کرد. در پايان کتاب درسي اين افعال آمده است. ضمناً قسمت سوم فعل يا اسم مفعول مربوطه به سال سوم راهنمايي نمي باشد. و براي اطلاع آو

قضيه: متن ها همچنين آسان ترجمه مي شوند هنگامي که شما فکر مي کنيد که ساختار مجموعه اي از لغات و عبارات از طريق قواعد لغوي نيست اما راههايي که مردم فعاليت هاي همديگر را بهبود مي بخشند توصيف اين است که آنها مي بينند وانجام مي دهند و حسي در دنبال آنها ب

- BOUNCE ، خوردن توپ به زمين وبلند شدن آن. - BOX-AND-ONE ، نوعي سيستم دفاعي که درآن چهار بازيکن به شيوه جاي گيري ويک بازيکن به شيوه يارگيري به دفاع مي پردازند. - BLOCKING OUT يا BOX OUT، بلاک حلقه- ايجاد سد قانوني درمقابل حريف براي جلوگيري از

ace امتياز سرويس ad court زمين سرويس سمت چپ ad(advantage) امتياز برتري all مساوي alley حاشيه اضافي زمين (در بازي دوبل) American twist سرويس چرخشي Approach shot ضربه تهاجمي به تور backboard ديوار تمرين تنيس backcourt پشت خط انتهاي زم

مساحت : 130.17 km².اصليت : Torinesi. کد مخابراتي : 011. کد پستي شهري : 10100. در زبان ايتاليايي : Torino گفته ميشه . اين شهر به خاطر موقعيت تجاري ( کارخانجات مختلف ) و مرکز فرهنگ بودنش ( آثار تاريخي ) ( در شمال ايتاليا ) بيشتر مشهوره و علاوه بر اين

موقعيت جغرافيايي گناباد با مساحتي حدود 10287 کيلومتر مربع از نظر موقعيت جغرافيايي 34 درجه و 21 دقيقه قرار دارد و شهرستانهاي همجوار اين شهرستان در شمال تربت حيدريه و کاشمر، مغرب فردوس، مشرق آن خواف و در جنوب قائن قرار است. ارتفاع متوسط اين ناحيه از س

01.1شناخت و ويژگي هاي اقليم سرد و قطبي: Recognizing & features of polar climate رايجترين طبقهبندي مؤثر براساس برنامه Koppen ميباشد که براساس ويژگيهايي از چرخه ميانگين ساليانه دمايي و نزولات استوار شدهاند. مقادير آستانهاي که اين پارامترهاي اقليمي ر

فريمان به فاصله 75 کيلومتري از شهر مشهد واقع شده است. اين شهرستان با 3325 کيلومتر مربع وسعت از شمال و شمال غربي با مشهد ، از شرق با تربت جام و از جنوب با تربت حيدريه هم مرز است. ارتفاع آن از سطح دريا 1405 متر مي باشد و داراي دو بخش مرکزي و قلندر

: هدف از اين تحقيق آشنا شدن با ساختار کلي علم نحو مي باشد و بهترين منبع که مي توانست مطالب را به نحو احسن بيان کند و داراي اعتبار لازم و نظم و تربيت منطقي قابل قبول باشد صمديد مي باشد اما براي اينکه بتوان تمامي مطالب به مخاطب خوب القاء شود از طريقه

2.Introduction Humans, unlike other species, consciously manipulate their environment. In the distant past, the struggle against nature was primarily for survival. Protection from natural enemies was probably more important than shelter from the ele

شهرستان سبزوار واقع در غرب استان خراسان رضوي با 17718 کيلومتر مربع مساحت از شمال با شهرستانهايث جاجرم و اسفراين در خراسان شمالي، از شرق با نيشابور، از جنوب با شهرستان کاشمر، خليل آباد و بردسکن و از مغرب به استان سمنان محدود مي گردد. بر اساس آخرين تق

موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه زبان هاي خارجي ظرفيت طرح : 1872 دانش آموز در سال ( معادل 67392 نفر-ساعت آموزشي ) محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمايه گذاري کل: 9/442 ميليون ريال سهم آورده متقاضي: 9/42 ميليون ريال سهم تسهيلات: 400 م

فصل 30 روش شناسي ها براي سياست و برنامه ريزي ريچارد ب. بالدوف، ج ر. اگر چه کتاب هاي متعددي در مورد روش شناسي تحقيق که براي زبان شناسي کاربري ( مثال: هيچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته هاي فرعي زبان آموزي ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown

- اسم توصيف گرامري اسم قبل از پرداختن به اين موضوع بايستي بدانيم که اسم چيست و نقش دستوري آن در جملات چگونه است . تعرف : اسم کلمه ايست که براي ناميدن اشخاص. اشياء، و يا براي بيان حالت چيزي بکار مي رود . بطور کلي اسم را ميتوان بر دو نوع (ذات) و (مع

شهرستان تربت حيدريه با مساحت حدود 6319 کيلومتر مربع از شمال به مشهد ، از شمال غرب به نيشابور، از مشرق به تايباد و رشتخوار، شمال شرق به فريمان و تربت جام، از جنوب شرق به خواف، از مغرب به کاشمر و از جنوب به مه ولات محدود مي شود. ارتفاع اين ناحيه از

شهرستان تربت جام با مساحت تقريبي 8166 کيلومتر مربع در شرق خراسان قرار دارد. اين شهرستان از شمال به مشهد از مشرق به رودخانه هريرود و ادامه آن در جنوب مرز افغانستان و شهرستان تايباد و از مغرب به شهرستان تربت حيدريه و فريمان منتهي مي شود. ارتفاع اين

آميختگي کامل زبان عربي با زبان فارسي و پيوند اين دو زبان به گونه اي است که بر کسي پوشيده نيست تا جايي که کمتر نوشته يا شعري را در زبان فارسي مي توان يافت که از واژه ها و کلمات عربي تهي باشد و براي فهميدن و درک بهتر شاهکارهاي ادبي زبان فارسي و آثار

عواملي که در افت تحصيلي دانش آموزان در درس زبان انگليسي دخيل هستند را مي توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد. 1- بازدارنده هاي دروني و 2- بازدارنده هاي بيروني موثر در عدم يادگيري و زبان آموزي يا افت تحصيلي. مسلما اين تقسيم بندي فقط براي سهولت در توضيح و

تعريف جمله : جمله در زبان انگليسي به يک فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زير قيد زمان + قيد مکان + مفعول + فعل + فاعل براي جمله نويسي صحيح ضماير فاعلي . ضماير مفعولي و صفات ملکي بايستي به طور صحيح استفاده شود At براي مثال اين کلمه در يک موقيعت اين

Abstract: This paper provides a review of the rapidly developing literature on investment performance evaluation. The goals are to summarize the significant forces and contributions that have brought this field of research to its current state of kn

If not properly designed or rated, electrical equipment will often malfunction when harmonics are present in an electrical system. Most people don't realize that harmonics have been around a long time. Since the first AC generator went online mo

شايد اين واقعيت در نگاه اول عجيب و اغراق‌آميز به‌نظر برسد که بسياري از انسان‌هاي جهان براي رفع احتياجات روزمره‌ي خود مجبورند تا چهار يا پنج زبان را بياموزند: زبان مادري يا محلي و قومي، که زباني است که انسان از بدو تولد و اغلب از طريق پدر و مادر خ

opponents in a chess match, each seeing the playing field (in this case, the business) from his or her particular point of view. In a risk-based audit, the auditor sits on the same side of the desk as the client. Now the client has a partner, an al

نامهاي چندجزئي عربي براي اسامي چندجزئي عربي از فاصله مجازي استفاده مي‌شود. براي نمونه: درست نادرست فضل‌الله فضل الله نورالدين نور الدين آيت‌الله آيت الله مصدرها و فعلهاي مرکب مصدرها، حاصل‌مصدرها، اسم‌مصدرها و صفتهاي فاعلي مرکب با فاصله? مجازي و فعله

تفريغ الحلقه الأولى أحبتي في الله .. ابتداءً لأننا نبدأ هذه الرحله و هذه حلقتها الأولى ، فلابد أن أؤکد تماماً أنني أحبکم في الله ، إخوتي هذا التأکيد له أهميته في هذا الموضع اليوم ، أن کلمه إني أحبکم في الله ليست لزمه من لوازم المشايخ ، أنه کلما بدأ

مقدمه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن المسلم يتعرض في حياته لعدد من الحالات الطارئه، التي يحتاج فيها لوجود جواب فوري يعمل بمقتضاه عند حصول الحاله المعينه، وکثيراً ما يصع

الفصل الأول قصه هذا الإنجيل المزور يمکن تلخيص قصه هذا الإنجيل المزور في النقاط التاليه: 1 النسخه الأصليه منه ظهرت سنه 1709م باللغه الإيطاليه، عند رجل اسمه کرامر کان مستشارا لملک بروسيا. 2 أهداها هذا الملک إلى الأمير أوجين سافوي، الذي أودعها بمکتب

سطوح زبان شناسي : 1) واچ شناسي : مطالعه صداهاي زبان و قواعد ترکيب آنها به منظور ساخت هاي آوايي زبان 2) دستور زبان : صرف - نحو 3) معنا شناسي : بررسي معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و .... بررسي حوزه ي معنايي کلمه ها (تضمن، ترادف ، تضاد) هنگام مطالعه ي

المشکلات الاجتماعيه للمرأه الفقيره في المجتمع السعودي أ / الجازيه بنت محمد الشبيکي مدخل حققت حرکه التحديث التنميه الشامله والمتسارعه للبلاد في العقود الثلاثه الماضيه نقله نوعيه من التقدم والتحضر في المجالات الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والعم

قانون - جمله اي که با اسم شروع شود جمله اسميه نام دارد. جمله اسميه در زبان عربي از ? قسمت اصلي تشکيل شده است: ? – مبتدا ? – خبر ويژگي هاي مبتدا: - مبتدا همواره مرفوع است يعني يکي از علامتهاي رفع ُ(ضمه و اون) را داراست. - مبتدا مي تواند اس

فعل امر منفي و نهي ترجمه درس بوستان سوخته اين بوستان بزرگ است. درختان داراي ميوه هستند. ميوه ها فراوانند. سيب – انار – انگورها صاحب بوستان شخص بخشنده اي است که فقيران را دوست دارد. در بوستان عزيزانم ميوه ها را جمع کنيد (جمع مذکر) براي خان

درست کردن فعل امر ترجمه درس اصحاب کهف در زمان قديم مردم در وفور نعمت و آسايش بودند. روزي از روزها مردم شنيدند: اي مردم، اي مردم؛ اين فرماني است از پادشاه قدرتمند، سلطان توانا «دقيانوس» بزرگ کسي که پرستش بت ها را رها کند کيفرش کشته شدن اس

اسماء استفهام و کاربرد ; «ما» نافيه و «لا» و فعل آينده ترجمه درس چوپان کوچک : کودک تنها است. او در کلبه است. چه کنم ؟ من گرسنه هستم. خانواده ام فقير هستند. در اين لحظه صدايي شنيد. پس از کلبه خارج شد. اي کودک آيا مي تواني کاري انجام بدهي؟

مشکلات ضرورت فراگيرى ‌زبان‌هاى‌ خارجى‌ ايرنا فراگيرى‌ زبان‌هاى‌ خارجى‌ بويژه انگليسى‌ به دليل گستره کاربرد آن در دنياى‌ امروز از حد يادگيرى‌ صرف زبان فراتر رفته و به نيازى‌ اساسى‌ براى‌ مردم بويژه نسل جديد براى‌ ارتباط با جهان تبديل شده است. باتوج

عواملي که در افت تحصيلي دانش آموزان در درس زبان انگليسي دخيل هستند را مي توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد. 1- بازدارنده هاي دروني و 2- بازدارنده هاي بيروني موثر در عدم يادگيري و زبان آموزي يا افت تحصيلي. مسلما اين تقسيم بندي فقط براي سهولت در توضيح و

پیشگفتار رشد روزافزون سطح تحصیلات افراد جامعه ، باعث افزایش میزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از دیگر سو ، حجم این منابع به حدی است که نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملی نیست ، بلکه حتی در صورت ترجمه شدن این مطالب، مدت زمانی که صرف ترجمه مطلب می‌شود ، باعث از دست رفتن تازگی آن مطلب می‌گردد. به همین دلیل آشنایی با زبان های خارجی، سهم بسزایی در سهولت استفاده از منابع علمی ...

قواعد زبان عربی صرف (تجزیه ساختمان هر کلمه) فعل اسم حرف نحو(نقش هر کلمه در جمله) انواع اعراب اعراب فعل مضارع مرفوعات منصوبات مجرورات توابع اعداد (تحلیل صرفی فعل ) 1) فعل از نظر زمان و صیغه ماضی ماضی ساده ماضی نقلی ماضی بعید نهی جحد ماضی استمراری غایب و متکلم مخاطب مضارع امر مستقبل 2) فعل از نظر تعداد حروف ثلاثی مجرد مزید رباعی مجرد مزید 3) فعل از نظر کیفیت حروف صحیح 1- سالم 2- ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول