دانلود مقاله بررسی رضایت شغلی با سلامت روانی بین معلمان مرد شهرستان ملایر

Word 90 KB 10041 36
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

              هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضایت شغلی بین معلمان ابتدایی شهرستان خمین است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد و شامل 46 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان خمین در سال تحصیلی 85- 84 است.

  ابزار پژوهش عبارت است از مقیاس سلامت روان (GHQ ) طرح 28 سئوالی و پرسشنامه رضایت شغلی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی و همچنین از نرم افزار SPSS استفاده شد.

  نتایج همبستگی نشان داد که بین سلامت روان و رضایت شغلی معلمان مرد تفاوت معناداری وجود ندارد یعنی متغیر رضایت شغلی یک عامل اثرگذار درسلامت روانی آزمودنی ها نیست.

  دراین نتیجه درمقایسه با نتایج تحقیقات دیگر مثل پژوهش محمد کریم خداپناهی (1383) در مورد بررسی رابطه و باورهای خود کارآمدی برسلامت روانی و موفقیت دانشجویان مغایرت دارد.

   

   

   

   

  فصل اول

  مقدمه :

  یکی از منابع ضروری و همواره مورد بحث در دنیای پیچیده ی انسانی که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامتی[1] است. سلامتی کیفیتی از زندگی است که تعریف آن شکل و اندازه گیری واقعی آن تقریبا غیرممکن است.

  انحراف روانی در زندگی انسانها از نظر تعداد قربانی، بار مالی و ویرانگری در سطح بالاتری از بیماری های جسمی (مانند بیماری های قلبی و سرطان ) قرار دارد. برای آنکه جامعه ای سالم وکارآمد داشته باشیم تا افراد انسانی درآن سرشار از شور و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند و پویای فردای فرزندان و جامعه را بسازند، فراهم آوردن امکانات لازم و ایجاد زمینه ای مناسب برای اینگونه سازندگی ها مستلزم به وجود آوردن فضای سالم و عاری از هرگونه مشکلات جدی رفتاری است که در آن انسانها بتوانند با فکری آسوده و خلاقیت درخورد توجه، سازنده زندگی حال و آینده خود باشند.برای رسیدن به این هدفها طرح، بررسی و همچنین برنامه ریزی های اصولی برای تأمین سلامت روانی سطح کودکی در درون خانواده ها گرفته تا مدرسه و دانشگاه و دوران بزرگسالی و پیری امری لازم می نماید که این وظیفه خطیر برعهده متخصصان علم انسانی و اجتماعی از جمله روانشناسان، جامعه شناسان ، روانپزشکان و سایرین سنگینی خواهد کرد.

  حفظ بهداشت روانی مستلزم رعایت اصولی است از قبیل عدالت اجتماعی فراهم آوردن

  فرصت های شکوفایی برای افراد رفع تبعیض های غیر منطقی ایجاد امنیت اجتماعی و فضای زاینده و بالنده تا اینکه بتوانند درآن آینده خود را برنامه ریزی کند.

   

  بیان مسئله :

  نتایج پژوهش های انجام گرفته در زمینه اپید میولوژی اختلالات روانی در ایران نشان دهنده این است که در مجموع 21 درصد افراد مورد مطالعه از انواع اختلالات روانی رنج می برند. براساس مقیاس های آزمون سلامت روان، میزان شیوع اختلالات افسردگی درکشور 8 / 3 درصد اختلالات افسردگی 3 / 2 درصد اختلالات جسمانی سازی علائم 7 / 1 درصد و اختلال عملکرد اجتماعی 6 / 1 درصد بوده است (نور بالا و همکاران ، 1380).

  درحال حاضر هیچگاه توافق کلی بین روانپزشکان و روانشناسان در مورد طبیعت سلامت یا بیماری روانی وجود ندارد و هیچ تعریفی که مقبولیت همگانی داشته باشد ارائه نگردیده و هیچ معیار اساسی که به وسیله آن بتوان یک حالت روانی را اندازه گیری نمود مشخص نشده است. برخی براین اعتقاد هستند که هیچ تعریف عینی و یا معیاری را نمی توان عرضه کرد یعنی یک مفهوم اساسی از سلامت روان که در سطح جهانی مورد قبول باشد نمی توان ارائه داد اینها ادعا می کنند که یک رفتار معین در فرهنگ یک جامعه ممکن است عادی و سالم محسوب شود و حال آنکه همان رفتار در فرهنگ جامعه ی دیگر ممکن است غیر عادی و یا خطا وگمراهی منظور گردد استنتاج می کنند که همه ی معیارها ناشی از « تعصبات و تمایلات فرهنگی » است. (براندن به نقل از هاشمی، 1371)

  اما اینکه این نظریه پردازان به نسبی گرا بودن خود در ارزش های فرهنگی معترف هستند یا نه موضوع « مقبولیت اجتماعی » یا همرنگی یا جماعت شاید معمولی ترین موضوعی است که انسان در بحث مربوط به سلامت روان با آن روبرو می شود و آزادی غیر مسئول در مترادف دانستن « سلامت روان » یا مقبولیت اجتماعی و پوچ و بی معنی بودن آن توجه عده زیادی از متفکرین را به خود جلب کرده است و لذا به جستجوی برای تعاریف منطقی تر همت گماشته اند.

  سلامت روان انسان منوط به حرمت نفس اوست « و بیماری های روانی» از کمبود « حس احترام به خویشتن » ناشی می شود.

  با توجه به موضوع پژوهش که بررسی میزان رابطه رضایت شغلی و سلامت روان بین معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خمین است این پژوهش به دنبال آن است که آیا بین رضایت شغلی و سلامت روان معلمان مرد مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد ما در این تحقیق سعی داریم که رضایت شغلی و سلامت روان را مورد بحث و بررسی قرار دهیم به نظر پژوهشگر اگر فردی رضایت شغلی داشته باشد از سلامت روان خوبی هم برخوردار است.

  اهمیت و ضرورت تحقیق :

              اهمیت و ضرورت تحقیق معطوف به ارتباط محکم بین سلامت روان و رضایت شغلی و تأثیری که رضایت شغلی بر رضایت از زندگی و بازده کاری در سازمان دارد می گردد.

  رضایت شغلی پیش از اینکه به ویژگی های شغلی با محیط کاری بستگی داشته باشد به

  ویژگی های شخصیتی فرد از جمله سلامت روان وابسته است تفاوت های نظام شخصیتی و سلامت روان افراد در چگونگی واکنش آنها به تجارب شغلی، شغلی یشان واجد اهمیت زیادی می باشد و به نظر می رسد که تأثیر عوامل موقعیتی محیطی بر رضایت شغلی افراد وابسته به اختلاف آنان در زمینه ویژگی های شخصیتی مختلف است.

  شیوه های تربیتی والدین ممکن است تأثیر زیادی بر رشد کودک داشته باشد بنابراین اگر کارکردهای خانواده به درستی شناسایی شوند و جنبه های مثبت آن تقویت و جنبه های آسیب پذیرش اصلاح و ترمیم گردند کودکان و نوجوانان از همان ابتدایی ترین و زیر بنایی ترین مقطع توسعه و رشد استعدادها و تأمین سلامت روانی خود از بیشترین میزان بهره وری برخوردار خواهند شد. لذا در این تحقیق حاضر پژوهشگر در پی آن است که به بررسی رابطه سلامت روانی و رضایت شغلی در معلمان مدارس ابتدایی بپردازد از اهمیت دیگر پژوهش آن است که باید تلاش هایی برای ارتقا سلامت روان انجام گیرد یعنی سطح بهداشت و سلامتی بالا رود و ارتقا بهداشت با آموزش بهداشت پیشگیری اولیه که به معنی کاهش خطر ابتلا به بیماری است و تأمین سلامت ارتباط دارد بنابراین آموزش بهداشت باید بین افراد وگروه ها و جامعه صورت گیرد و می توان گفت آموزش بهداشت روان در عملی ساختن فعالیت های ارتقا بهداشت نقش مهمی دارد و از این طریق از بروز اختلالات روانی جلوگیری به عمل آورد.

  هدف پژوهش :

  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه رضایت شغلی و سلامت روان بین معلمان مرد مدارس ابتدایی شهرستان خمین می باشد.

  فرضیه های پژوهش :

              بین رضایت شغلی و سلامت روان معلمان مدارس ابتدایی شهر خمین رابطه معناداری وجود دارد.

  تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

  الف- تعاریف نظری

              رضایت شغلی : رضایت شغلی عبارت است از : نگرش فرد نسبت به کارش بدین معنی که کسی که رضایتش در سطح بالاست نسبت به شغل یا کار خود نگرش مثبت دارد و کسی که از کار خود رضایت ندارد و خشنود نیست نگرش منفی به شغل خود دارد (حسینی بیرجندی ، 1379).

            سلامت روان :  قابلیت برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی ، عادلانه و مناسب (میلانی فر، 1373).

  ب- تعاریف عملیاتی

            رضایت شغلی : در این پژوهش نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه رضایت شغلی در هر محدوده ای کسب می کند.

              سلامت روان : در این پژوهش سلامت روان عبارتست از : نمره ای که آزمودنی در تست سلامت روان GHQ گلدبرگ و هیلر به دست می آورد.

   

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  مقدمه :

  رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغل است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد هرکارفرما به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی در کارکنان مؤسسه خود می باشد. محققان رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگونی تعریف و توجیه نموده اند.

  گروهی معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد فیشر و هانا[2] (1939) رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند یعنی اگر شغل مدنظر لذت مطلوب برای فرد تأمین نماید  در این حالت فرد از شغلش راضی است و در مقابل چنانچه شغل مدنظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مذمت شغل می نماید و درصدد تغییر آن برمی آید.

  به نظر هاپاک [3] رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی ، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. (شفیع آبادی ، 1369 ، ص 123)

  گینز برگ[4] و همکارانش به دو نوع رضایت شغلی اشاره می کنند :

  1 . رضایت درونی که از دو منبع حاصل می گردد.

  اول- احساس لذتی که انسان صرفا از اشتغال به کار و فعالیت به دست می آورد.

  دوم- لذتی که بر اثر مشاهده و یا انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی ها و رغبت های فردی به انسان دست می دهد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

   

  1- اعتماد زاده، آمنه،(1384)- بررسی میزان سلامت روان و سرسختی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین- پایان نامه دانشجویی کارشناسی چاپ نشده.

  2- اسفندیاری، غلامرضا،(1374)- بررسی و مقایسه ی شیوه های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران.

  3- بشارت، محمد علی و همکاران،(1384)- بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی در مرحله ی انتقال از دبیرستان به دانشگاه، مجله روان شناختی، دوره ی چهارم، بهار 84، شماره 13.

  4- ترخان، مرتضی،(1371)- برسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و روانی در فرزند اول خانواده. دانشگاه علوم پزشکی زنجان، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

  5- توسلی، غلامعباس،(1375)- جامعه شناسی کار و شغل- انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.

  6- تدریس حنی، داریوش،(1372)- بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی با میل در شغل و عملکرد در بین دانشجو، معلمان ضمن خدمت، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر اهواز.

  7- جمشیدی عینی، شیرین،(1375)- بررسی رابطه شیوه ها و نگرش های فرزند پروری و خلاقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

  8- حسینی، ابوالقاسم،(1377)- اصول بهداشت روانی- جلد اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی، چاپ سوم، مشهد.

  9- حاجی زاده، خلیل،(1382)- بررسی و مقایسه رابطه بین میزان سلامت روانی و عملکرد تربیتی فرزندان ارشد، دختر و پسر خانواده های مناطق جنوبی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

  10- حامدی، بتول،(1382)- بررسی ویژگی های شخصیتی مشاوران و ارتباط این ویژگی ها با رضایت شغلی آنها در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات.

  11- سیدمحمدی، یحیی،(1377)- شولتز و شولتز- نظریه های شخصیت- چاپ دوم، تهران، نشر هما.

  12- شفیع آبادی، عبدالله،(1369)- راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، پرچم، چاپ چهارم، تهران.

  13- شفیع آبادی، عبداله و ناصی، غلامرضا،(1375)- نظریه های مشاوره و روان درمانی- نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، تهران.

  14- پورافکاری، نصرت اله، مترجم(1369)- خلاصه روانپزشکی، کاپلان و بسادوک، انتشارات ارجمند، چاپ اول، تهران.

  15- گنجی، اکبر،(1378)- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران، چاپ دوم، تهران.

  16- میلانی فر، بهروز،(1373)- بهداشت روانی- نظر قومس، چاپ دوم، تهران.

  17- میلانی فر، بهروز،(1382)- بهداشت روانی- نشر قومس، چاپ چهارم، تهران.

  18- نوابی نژاد، مریم،(1373)- رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری درمان نابهنجاریها، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، چاپ چهارم، تهران.

  19- هومن، حیدرعلی،(1381)- تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش شغل، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، تهران.

  .

چکیده: امروزه منابع انسانی، از پیچیده ترین، حساس ترین و تکنولوژیکی ترین منابع یک سازمان محسوب می شوند.بنابراین توجه به ابعاد شخصیت افراد از مقوله هایی است که می تواندسازمان را در رسیدن به بهره وری یاری نماید.از طرف دیگر رضایت شغلی به دلیل نقش مؤثر آن در پیشرفت و بهبود سلامت نیروی کار، نادیده انگاشتن آن موجب عدم بهره وری مطلوب خواهد شد، مهم جلوه می نماید . این مقاله پس از تعیین ...

فصل اول 1- مقدمه پیروزی انقلاب اسلامینوید بخش زندگی جدیدی برای بشریت شد. زندگی که مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و الهی است و جوابگوی نیازهای انسان عصر حاضر نیز می باشد چنین چشم انداری وجوه سیاسی، اقتصادی انقلاب را تحت الشعاع قرار داد. با سست شدن شالوده فکری و فرهنگی مارکسیسم، لیبرالیسبم و سرمایه داری ، وقوع انقلاب در ایران توجه و نظر مردم و متفکران را در کشورهای گوناگون به خود ...

مقدمه: افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به تنیدگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند. والدین و فرزندان می دانند که هسته خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه های روز افزون را تامین کنند. هشیاری فزاینده افراد نسبت به رویدادهای ضربه آمیز زندگی لزوم توجه را به واکنشهای افراد و شیوه ای که در رویارویی با عناصر ...

چنان که اشاره شد نوجوانان به جلب محبت و دوستی همتایان بیش از هر چیزی اهمیت می دهند ؛ می کوشند افراد گروه مورد علاقه شان آنان را بپذیرند یا به اصطلاح قبول داشته باشند. به این جهت غالباً مانند آنان آرایش می نمایند، لباس می پوشند و رفتار می کنند. آنچه برایشان مهم است سازگاری و هماهنگی با رفتار گروه همتایان است. جلب رضایت پدر و مادران گاهی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. بر اثر ...

مقدمه افزایش امکانات مادی ، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش ...

تعريف فرار فرار به فرانسه Evasion و به انگليسي Runaway گفته مي شود، عبارت است از شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت و شرايط نامطلوب و يافتن اوقات فراغت بيشتر، اين فرار گاهي به اين علت است که شرايط سخت زندگي اجازه اطلاق موجود انساني را به کسي نم

مقدمه در جوامع امروزی که افراد بخش قابل توجهی از فعالیت‌های روزانه‌شان را صرف کسب درآمد می‌کنند و یا از طریق آموزش‌های مختلف خود را برای فعالیت‌های شغلی آماده می‌سازند، به همین دلیل بحث از اشتغال و بررسی همه جانبه در خصوص ماهیت آن اهمیت زیادی پیدا نموده است. زیرا ممکن است این افراد فاقد مهارت‌های لازم باشند، علاقمند نبوده و یا از شغل خود ناراضی باشند. اما قسمتی از انگیزه‌ها و ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در کارمندان استانداري زنجان مي باشد فرضيه هايي که به معرض آزمايش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت آيا معني دار است؟ فرضيه دوم اين پژوهش : رضايت شغلي

مقدمه از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو ...

فصل اول طرح تحقيق مقدمه آدمي حدود نيمي از عمر و زنئگي خويش ار با کار و شغل سپري مي سازد. انسان با کار تربيت مي شود، از کار لذّت مي برد و بسياري از نيازهاي مادّي و معنوي او از طريق کار تأمين و ارضاء مي گردد. کار علاوه بر تأمين نيازهاي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول