دانلود مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان

Word 126 KB 10200 75
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •          موضوع ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی در گذر از پایان دو هزاره میلادی به جایی رسیده که با بسیاری از پدیده ها و امور دیگر حیات ما مرتبط شده و بر آنها تأثیر گذارده است. امروزه       رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه ها، مجلات، رایانه و اینترنت باعث شده است که نوع ارتباطات بیشتری متفاوت از گذشته شده و نوع نگاه انسان به ارتباطات نسبت به گذشته نگاه دیگری باشد. این رسانه ها باعث شده است تا انسانها راحت تر و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار نمایند و در نتیجه به یکدیگر نزدیک تر شوند. این نزدیکی بین انسانها که همان بحث «دهکده جهانی» می باشد، باعث شده است که افراد از لحاظ فرهنگی به یکدیگر نزدیکتر شده و بتوانند بر یکدیگر تأثیر گذاشته و تعامل داشته باشند. تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت به طور روزافزون فرهنگ یکپارچگی را تبلیغ می کند و زبان به عنوان عامل اصلی انتقال فرهنگ بیش از بقیه موارد تحت تأثیر این پدیده های جهانی قرار دارد. حتی وجود این رسانه ها در خانه ها و در میان کودکان و نوجوانان باعث شده است که نقش پدر و مادر که به عنوان مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودک هستند کم رنگ شده و معلمان نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودکان و نوجوانان آن نقش تأثیر گذار خود را نسبت به گذشته از دست بدهند. به همین دلیل، بسیاری از موضوع های مرتبط با مباحث ارتباطات، مورد توجه اندیشمندان رشته های مختلف علوم قرار گرفته و جزو مباحث بین رشته ای این علم کم سابقه، اما با اهمیت، محسوب می شوند.

        امروزه بحث تأثیر رسانه ها و بویژه تلویزیون  بر کودکان و نوجوانان در علوم متفاوتی مانند علوم اجتماعی، روان شناسی، زبان شناسی و جز اینها مورد بررسی قرار می گیرد و هر یک، از           دیدگاه های مورد نظر خود به بحث درباره این موضوع مهم می پردازند. مباحثی مانند کودک، تلویزیون و خشونت، اثرات رفتاری تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، تحلیل محتوای آگاهیهای تجاری تلویزیونی و تأثیر آن بر کودکان و نوجوانان، اثرات تلویزیون بر رشد کودکان، کودکان و تأثیرات زیان بار رسانه ها، تلویزیون و ترس کودکان و نقش تلویزیون در شکل گیری مفاهیم مذهبی و اخلاقی کودکان موضوعات متفاوتی هستند که در حیطه علوم جامعه شناسی و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج متفاوتی نیز به دست داده اند.

         از این رو کارشناسان وسایل ارتباط جمعی و کارشناسان سایر رشته های وابسته که در بالا ذکر شد، تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر کودکان را مورد توجه قرار داده اند و مبحث مهم کودکان و تلویزیون همیشه جایگاه ویژه و عمده ای در این مباحث داشته است؛ زیرا تلویزیون به سهل ترین وجه و در همه اوقات در اختیار کودکان است و همزمان با صوت و تصویر و جاذبه های خاص خود این انسان کوچک را که بسا درک درستی از این پدیده ندارد درآغوش می کشد.

         در اینجا سعی شده است تا تأثیر تلویزیون برکودکان و نوجوانان از نگاه دیگری که کمتر مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است مورد بررسی قرار گیرد. موضوعی که خود         می تواند از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مسائل مهمی را با خود به همراه داشته باشد.

          تأثیر تلویزیون بر زبان و به ویژه های مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان یکی از مباحث مهم در امر رسانه ها است، که کمتر موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی دقیق تأثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان از لحاظ دستوری، ساختاری، اصطلاحات و لهجه ها مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان مورد تحلیل قرار گیرد.

   

  1-  زبان آموزی

       زبان آموزی ورشد گفتار در80 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و به ویژه درنیمه دوم قرن بیستم بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است. زبان آموزی کودک به همراه توصیف وبررسی ساخت زبان وچگونگی کارکرد آن مورد توجه زبان شناسان می باشدس. یافته های مربوط به زبان آموزی، مراحل فراگیری زبان، تدوین دستور زبان کودک وارائه ویژگی های همگانی زبان از نتایج مهم این بررسی ها بوده است.

         یافته های زبان آموزی همچنین در  بررسی چگونگی گسترش مهارت های زبانی و  نیز  زبان پریشی مورد استفاده بوده است.  به علاوه یافته های یاد شده درزمینه بررسی آموزش زبان دوم وهمچنین زبان خارجی وارائه فرضیه ها وروش های آموزش زبان دوم تأثیر به سزایی داشته است. زبان آموزی هم از لحاظ نظریه های یادگیری وهم از لحاظ بررسی مراحل رشد زبانی قابل توجه است.  زبان آموزی درزمانی پس از یک سالگی شروع شده وتا 5 سالگی تقریباً به حالت ثابت نزدیک می شود. دوره زبان آموزی درحدود 5/3 به طول می انجامد.(مشکوه الدینی، 1376،ص 272)

          بررسی زبان آموزی چگونگی رشد مهارت های گفتاری وشنیداری را مشخص می سازد . کودک تا پیش از سواد آموزی قادر است از زبان بطور مناسب دربرقراری ارتباط زبانی استفاده نماید. بعلاوه هر سخنگوی زبان علاوه برقواعد دستوری ، قواعد کاربردی زبان را نیز به تدریج می آموزد؛ یعنی از طریق تعامل با محیط و اطرافیان اصول کاربرد شناختی زبان را نیز فرا می گیرد .زبان آموزی تنها به   توانایی های آوایی ، واژگانی ، دستوری وسبکی محدود نمی شود؛ بلکه ویژگی های کاربردی زبان را نیزشامل می گردد. البته دانش زبانی کودک ناخودآگاه است.  بکارگیری وقضاوت ناخود آگاه زبان توسط کودک شم زبانی نامیده می شود.

         نتیجه تسلط کودک برمهارت های زبانی، کسب توانایی به کارگیری زبان است . درصورتی که کودک توانایی زبان را داشته باشد نه تنها دانش ومهارت های زبانی وارتباطی خود را بکار              می برد بلکه خواهد توانست درآینده نیز براین خلاقیت زبانی تکیه کند .

         به نظر اشترن وبلیایف زبان آموزی برافزایش وتقویت توانش زبانی، توانش ارتباطی، خلاقیت زبانی، تفکر درباره زبان وهمچنین مهارت های آمادگی خواندن ونوشتن درآینده تأثیر می گذارد (بلیایف ، 1368 ،ص77) .

  2-  نظریه های زبان آموزی

  الف: نظریه شناخت گرایی

        پیاژه، روانشناس بزرگ سوئیسی، به اصل شناخت دریادگیر ی کودک توجه داشت. از این رو به پدیده زبان آموزی علاقه مند نبود. او زبان را به عنوان منبعی برای داده های لازم جهت بررسی چگونگی رشد شناخت درنظر می گرفت. به نظر او زبان آموزی یک پدیده ثانویه است که دردرون شناخت طبیعی کودک از محیط خود شکل می گیرد. از این رو پیاژه زبان آموزی را وابسته به شناخت می دانست. و  زبان را به عنوان مجرایی برای ایجاد ارتباط میان کودک و محیط اجتماعی او در نظر گرفته بود. پیاژه معتقد بودکه ذهن کودک برای کسب شناخت، از جهان اطراف همواره فعال است واز این لحاظ ، اطلاعاتی از راه زبان توسط افراد محیط به او  می رسد؛ به گسترش شناخت او چندان کمک نمی کند. او رشد زبان کودک را ناشی از رشد شناختی واجتماعی او می دانست. با این حال ، پیاژه این فرض را که تنها رشد شناختی برای رشد زبان آموزی کافی باشد انکار می کند. به عقیده او میزان مناسبی از رشد شناختی برای رشد زبانی لازم است، با این حال تنها رشد شناختی را برای زبان آموزی کافی ندانسته ، بلکه برخی فرآیندهای دیگر را نیز ضروری می داند.( مشکوه الدینی ، 1376، ص274)

         مهمترین نظریه های یادگیری مبتنی بر شناخت گرایی عبارتند از: نظریه یادگیری گشتالت           - گرایان ، نظریه معنا دار دیوید آزوبل، نظریه پردازش اطلاعات، نظریه شناختی پیاژه ونظریه شناختی برونر.

  ب: نظریه شرطی شدگی رفتار زبانی

         اسکینر، روان شناس آمریکایی، به اصل شرطی شدگی درباره زبان آموزی کودک اعتقاد داشت.  وی اعتقاد داشت که برپایه رفتار گرایی همه جنبه های زبان ورفتار انسان را می توان توضیح داد. او یادگیری انسان را امری اکتسابی می داند . به اعتقاد اسکینر ذهن انسان شبیه لوح سفید یا صفحه خالی است ووقتی زبان دراین صفحه خالی وارد می شود، یادگیری تحقق  می یابد. براساس این دیدگاه ذهن انسان فقط محرکات زبانی بیرونی را پذیرفته وهنگام یادگیری زبان مشاهده منظم رویداد های جهان خارج کودک را وارد به تولید زبان می کند. به عقیده اسکینر انسان از راه آزمایش وخطا به یادگیری زبان می پردازد. وی که آزمایشهای زیادی در خصوص یادگیری حیواناتی مثل موش و کبوتر انجام داده است این نوع یادگیری را شرطی شدن عامل نامیده وآنرا ‹‹ترتیب از راه پاسخ های ارادی ›› می داند. در نظریه اسکینرتنها شرط لازم برای فهم چگونگی یادگیری زبان این است که بتوانیم متغیرهای حاکم وعوامل بیرونی را مشخص کنیم.

           درواقع نظریه یادگیری اسکینر می کوشد  یادگیری زبان را با استفاده از یک مدل محرک           - پاسخ، تبیین کند. به تعبیراسکینر اگر رفتار زبانی معینی بطور مکرر یک نتیجه مثبت داشته باشد به تقویت مثبت واگر نتیجه منفی داشته باشد به تقویت منفی منجر می شود. درحقیقت تقویت مثبت براثر پاداش رفتار زبانی فرد وتقویت منفی براثر تنبیه رفتار زبانی فرد شکل می گیرد. از سوی دیگر، از دیدگاه رفتار گرایان، کودک دریادگیری زبان تا حد زیادی از عامل تقلید کمک              می گیرد. بسامد استفاده، کاربرد واژه ها وساخت های زبان نیز دریاد گیری از راه تقلید مؤثر است. اگر کودکی درحال یادگیری زبان، پس از کاربرد یک عنصر یا قاعده زبانی احساس کند ارتباط مؤثر زبانی برقرار شده است، فکر می کند رفتار زبانی او مورد تأیید قرارگرفته است. این احساس مثبت باعث تقویت آن رفتار و در نتیجه یادگیری آن عنصر می شود.

   

 • فهرست:

  مقدمه .................................................................................... 

  1
  فصل اول: زبان آموزی ........................................................ 4
  1- زبان آموزی ........................................................................... 5
  2- نظریه های زبان آموزی ......................................................... 6
  الف- نظریه شناخت گرایی ...................................................... 6
  ب- نظریه شرطی شدگی رفتار زبانی .......................................... 7
  ج- نظریه ذاتی، ذهنی بودن زبان .............................................. 11
  د) ویگوتسکی و ارتباط اجتماعی ............................................. 13
  3- مهارتهای گفتاری ...................................................................... 16
  4- مراحل رشد گفتاری .................................................................. 17
  الف- مرحله اول: پیش زبانی ...................................................... 17
  ب- مرحله دوم: گفتار تکواژه ای ................................................ 18
  ج- مرحله سوم: گفتار دو واژه ای یا تلگرافی .................................. 19
  ه- مرحله چهارم: گفتار پیشرفتی ................................................ 20
  و- مرحله پنجم: تلفظ صحیح صداها ............................................ 20
  5 - گفتار ثابت ........................................................................... 21
  6- مهارت شنیداری ...................................................................... 22
  فصل دوم: تلویزیون و رشد مهارتهای گفتاری ................................ 25
  1- هدف پژوهش ........................................................................... 26
  2- تاریخچه تلویزیون ...................................................................... 27
  3- تلویزیون و کودک ..................................................................... 28
  4- تلویزیون و اجتماع ...................................................................... 32
  5- تلویزیون و برنامه های آن ................................................................ 34
  الف- برنامه های کودک و نوجوان ............................................... 36
  ب- مجموعه های تلویزیونی ..................................................... 38
  ج- تبلیغات بازرگانی ............................................................... 40
  6- متغیرهای محتوای تلویزیون .......................................................... 42
  7- شیوه های نظری ...................................................................... 44
  الف- نظریه کشت ................................................................... 44
  ب- نظریه فراگیری اجتماعی ....................................................... 45
  ج- نظریه پالایش ................................................................... 45
  د- نظریه یادگیری اجتماعی .......................................................... 46
  ه- نظریه عدم بازداری .............................................................. 47
  و- نظریه توجیه ................................................................... 48
  8- روش اندازه گیری .................................................................. 48
  مشاهده ......................................................................... 50
  9- روش تحقیق ............................................................................ 53
  فصل سوم: تأثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری و برخی نتایج نظری و کاربردی آن ........... 59
  1- واژگان ............................................................................ 59
  2- ساختهای دستوری ............................................................... 64
  الف- گروه اسمی ................................................................... 69
  ب- گروه صفتی ..................................................................... 71
  ج- گروه قیدی ...................................................................... 73
  د- گروه حرف اضافه ای .......................................................... 75
  ه- گروه فعلی ...................................................................... 77
  و- ساختار جملات ................................................................... 81
  3- گسترش زبان معیار ................................................................... 78
  الف- لهجه ............................................................................ 78
  ب- گونه زبانی گسترش یافته و محدود ......................................... 92
  4- گسترش اصطلاحات و تکیه کلام ها ................................................. 96
  5- خطاهای گفتار ............................................................................ 99
  فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات .............................................. 102
  پیوست ............................................................................ 108
  1- گروه یک: گروهی که مدت زمان کمتری تلویزیون تماشا کرده اند .............. 109
  (زمان در این گروه (1-) است)
  الف- دختران ......................................................................... 109
  ب- پسران ............................................................................ 115
  2- گروه دو: گروهی که مدت زمان بیشتری تلویزیون تماشا کرده اند ................. 119
  (زمان در این گروه (4+) است)
  الف- دختران ......................................................................... 119
  ب- پسران ........................................................................... 128
  کتابنامه ................................................................................. 135


  منبع:

   

  باطنی، محمد رضا، زبان و تفکر، 1378، تهران؛ آبانگاه.

  بلیایف، بوریس، 1368، روان شناساسی آموزش زبان خارجی؛ ترجمه امیر فرهمندپور، مرکز نشر نشر دانشگاهی.

  پویا، علیرضا، 1377، پژوهش و سنجش، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، انتشارات امیر کبیر.

  جاویدان، محسن، 1367، تاریخ اختراعات، تهران: انتشارات اقبال.

  جهانگیری، نادر، 1378، زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه، تهران: انتشارات آگاه.

  دور، امه، 1374، تلویزیون و کودکان رسانه ای خاص برای مخاطبان خاص، ترجمه علی رستمی، انتشارات سروش .

  زندی، بهرام، 1381، زبان آموزی، انتشارات امیر کبیر.

  زورق، محمد حسن، 1368، مبانی تبلیغ؛ انتشارات سروش.

  ساغروانیان، سید جلال، 1369، فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی، مشهد: نشر نما.

  شرام، ویلبر ولایل، بک، 1377، تلویزیون در زندگی کودکان؛ ترجمه محمود حقیقت کاشانی، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه های صدا و سیما، انتشارات سروش.

  مشکوه الدینی، مهدی، 1376، سیر زبانشناسی، مشهد؛ دانشگاه فردوسی مشهد.

  مشکوه الدینی، مهدی، 1379، توصیف و آموزش زبان فارسی، مشهد؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  مشکوه الدینی، مهدی، 1379، دستور زبان فارسی بر پایه نظریه ی گشتاری، مشهد؛ دانشگاه فردوسی مشهد.

  گوتنر، بری و مک آلر، جیل، 1380، کودک و تلویزیون، ترجمه نصرت فتی، تهران: سروش

  ویگوتسکی، لوسیمونوویچ، دکتر عزبدفتری، 1367، تفکر و زبان، تبریز؛ انتشارات نیما.

  Cook, V.J & Newson, Mark, Chomsky's universal grammar, 1996, Black well publisher.

  Farris, fomelj, Language Arts, process, product and  Qssessment, 2001, 3rd edition, MC Graw HILL.

  Makay Hagh  & Tim o' sallivan, 1999, The media reader Cotinuty & transformation, Sage publication Wilson, 1995, Mass media, mass culture, an introduction, 3rd edition, London publication.

  Wilson, B. J. 8 weiss, A. J. , 1991, The Effect of 2 Reality Explanation on children

  Reaction to a Frightening movie scene, communication Monographs.

زبان آموزي ورشد گفتار 1-1 زبان آموزي زبان آموزي ورشد گفتار در80 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ويژه درنيمه دوم قرن بيستم بطور دقيق تر مورد بررسي قرار گرفته است. زبان آموزي کودک به همراه توصيف وبررسي ساخت زبان وچگونگي کارکرد آن مورد توجه زبان شنا

طرح پژوهش 1-1- عنوان پژوهش ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌ های شنوایی برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران. 1-2- بیان مسئله آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و ...)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و ...

فصل اول زبان آموزي ورشد گفتار 1-1 : زبان آموزي زبان آموزي ورشد گفتار در هشتاد سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ويژه درنيمه دوم قرن بيستم بطور دقيق تر مورد بررسي قرار گرفته است. زبان آموزي کودک به همراه توصيف وبررسي ساخت زبان وچگونگي کارکرد آن

«نقش والدين و مردمان در رشد زباني کودک» «آيا به نواي ديگران به ترنم مي آييم» گويند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شيوه ي راه رفتن آموخت يک

«نقش والدين و مردمان در رشد زباني کودک» «آيا به نواي ديگران به ترنم مي آييم» گويند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شيوه ي راه رفتن آموخت يک

آیا به نوای دیگران به ترنم می آییم» گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن آموخت یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت «ایرج میرزا» تا مدتی نه چندان پیش عقیده ی عامه و بعضی از خواص همنوا با شاعر خوشکدام و بذله گوی تما ایرج میرزا بود که «زبان» نیز در راستای دیگر مهارت ما یاد دادنی است یعنی مادر با گذاشتن الفاظ بر ...

تعريف هوش بطور کلي تعاريف متعددي را که توسط روان شناسان براي هوش ارائه شده است، مي‌توان به سه گروه تربيتي (تحصيلي) ، تحليلي و کاربردي تفسيم کرد. تعريف تربيتي هوش به اعتقاد روانشناسان تربيتي ، هوش کيفيتي است که مسبب موفقيت تحصيلي مي‌شود و از اين ر

مقدمه املاء نوعی نوشتن است و نوشتن یکی از جنبه های زبان است که در عمل تفهیم به کار می رود ، و زبان نیز مجموعه ای است از علائم و نشانه های قرار دادی که بر معانی و مفاهیم موجود در جامعه دلالت می کند و بهترین وسیله تفهیم و تفاهم است . در تفهیم علاوه بر نوشتن از سخن گفتن نیز استفاده می شود و در تفهیم گوش دادن و خواندن به کار می رود . یکی از آرزوهایم این بود که در بسیاری از زمینه های ...

ناتوانايي هاي يادگيري نا توانايي هاي يادگيري مقوله خاص ديگري است که در حيطه کودکان استثنايي قرار دارد و درصد چشمگيري از کودکان را در بر مي گيرد، نا توانايي هاي يادگيري نارسايي هاي خاصي است که در صورت عدم شناسايي آن معمولاً تحقير و توهين و...بي

«نابسامانیهای زبانی» - طبقه بندی نابسامانیهای زبانی نابسامانی زبان به هر نوع بی نظمی یا انحراف در کار تولید یا ادراک زبان گفته می شود. بنابراین در وهله اول باید آنها را به دو دسته تقسیم کرد: 1- نابسامانیهایی که مربوط به جنبه تولیدی زبان است که خود شامل الف: نابسامانی های گفتار ب: نابسامانی های نوشتار می باشد. 2- نابسامانیهایی که مربوط به جنبه ادراکی یا دریافت زبان است که خود ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول