دانلود مقاله رابطه اعتماد به نفس

Word 96 KB 10686 83
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۸,۳۰۰ تومان
قیمت: ۴,۱۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

  در پژوهش  حاضر  با عنوان  : بررسی  تاثیر جو عاطفی  خانواده  براعتماد  به نفس  فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) تست  استاندارد  عزت نفس  کویر اسمیت  بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد  ، وبا استفاده  از آزمون  T استودنت  نتایج زیر  بدست آمد :

  اعتماد به نفس  دخترانی  که جو عاطفی  مناسب در خانواده دارند بیشتر از دخترانی  است که جو عاطفی نامناسبی  درخانواده  دارند .

  اعتماد به نفس  پسرانی  که جو عاطفی  نا مناسب در خانواده دارند بیشتر از پسرانی  نیست که جو عاطفی مناسبی  درخانواده  دارند .

   

  « فصل یکم »

   

  « مقدمه »

  بیان کلی مسئله

  سؤال پژوهش

  فرضیه ها

  تعریف اصطلاحات

  بیان اهداف پژوهش

   

   

  بیان کلی مسئله

  خانواده ازمهمترین  نهاد واز نیرومند ترین ارگان  اجتماعی است  زیرا پایه های  خوشبختی  وبدبختی  انسان در آنجا به وجود  می آید .

  انسانیت  و اخلاق  آدمی درمحیط  خانواده شکل می گیرد وعواطف  نیک وبد در آنجابه وجود  می آید . وقتی سخن  از خانواده به میان  می آید بحث  از محیطی است  که در آن دوکانون  مهر وانضباط  ، دوانسان  یادومسئولیت  وشیوه رفتار  وخلق وخوی  جداگانه  آغوش  گشوده  و فرزند را  درکنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ی پاکی است  که نسلی را در خود  می پروراند  و آنها را برای حیات شرافتمندانه  آماده می سازد . 

  طبیعی است که اگراین دو عنصر ،  یعنی پدر ومادر  درمسیر ثواب باشند  خانواده برای طفل  سعادت آفرین است واگراین  دو آلوده باشند  کودک جزنگون بختی  وسیه روزی  بدست نخواهد  آورد . ( قائمی  ، 1381 ، ص 269) کودک ازخانواده  و والدین  خودتاثیر می پذیرد  همانگونه که گیاه  ونهالی از زمین  ، آب وغذا  اوازخورشید  نور می گیرد . عوامل خانوادگی  ازعقاید  وافکار ، مذهب واخلاق ، عاطفه  وخلق وخوی  درکودک بعد ومیزانی است  که برخی  از روان شناسان رابه اظهار این  اندیشه واداشته است که طفل  آئینه تمام نمای  وجود والدین است .

  برخورد کودک  باالگوها  وسرمشق های خانوادگی درتکوین  شخصیت او چنان  اثر دارند  که به زحمت  می توان بخشی  از آن را ازصفحه  ذهن  وروان کودک زدود . او معیارهای  اخلاقی والدین  وجنبه های  الگوئی آنان  رابه گونه ای  جذب می کند  ودرخود نفوذ می دهد که تقریباً می توان گفت  جزء سرشت وطبیعت  اواست .  القاآت  والدین ، امر ونهی آنها ، هدایت وموعظه  وارشادشان ،منع  وردشان  همه درکودک  مؤثراست .

  تذکرات  وهدایتهای  پدر بزرگ  ومادربزرگ ، القاآت  ورهنمودهای برادران وخواهران  ارشد ، سخنان وتذکرات  خدمتکار وکلفت  ونوکر ، وبالاخره  رهنمودهای  همه کسانی  که درعرصه حیات  خانواده با کودک درارتباطند  درسازندگی  یاویرانی  بنای اخلاقی  کودک اثر دارند  والدین در طریق تربیت  صحیح  کودکان  به این مسائل باید آگاه  باشند ( همان منبع ، ص 177) نوجوان وجوان  امروز کودک گذشته است  خصایص  ورفتارهای  وی نیز وابسته  به دوره کودکی  وی بوده اند  که آن را از اولیا وخانواده  خود کسب نموده  است . پدر ومادر اولین  کسانی هستند  که زیر بنای شخصیت سالم یک نوجوان  رامی سازند  وپایه گذار ارزش ها ومعیارهای  فکری وی هستند  نوجوان  دراین دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت  وهمراهی  والدین  خود دارد ، لذا قطع رابطه  با نوجوان  ویا رابطه  نادرست بانوجوان ممکن است تاثیرات مخربی  بر او بگذارد  ( اکبری  ، 1381، ص 321) .

  ازنیازهای مهم  واساسی انسان  که زمینه ساز حیات اجتماعی  وشرافتمندانه  است نیاز به اعتماد به نفس  است معنی ومفهوم  آن این است که آدمی بااستفاده  ازمددرسانی  خداوند  وبا قرار دادن  امور درمسیر  سنت او  وبازمینه سازی هایی که برای  موفقیت درانجام هر کاری  ضروری است بتواند  تردید ودودلی  رااز خود دورسازد  وبا اعتماد  واطمینان  پیش رود . انتظار  آن رانداشته  باشدکه دیگران  برای انجام کارها  ورفع نیازش  اقدام کنند  ویا والدین  ومربیان  درخدمت او  قرار گیرند  خود به اتکای  توان وامکانش  ازجای برخیزد  وبه اقدام  بپردازد  چنین  امری هم موردنیاز  شخصی فرد  ولازمه عزت  نفس اوست  وهم از نظر  اجتماعی وتداوم حیات  برای اوضرورت دارد  اودراین  اعتماد نیاز دارد  از اطمینان  استفاده  کند و آن را  قابل تبعیت  واجرا بداند  باجرأت  وصبارت تصمیم  گیرد  وبه  پیش رود  نه با تزلزل  وتردید  قدش راست وگامش  استوار و اعتقادش  درانجام  دادن امور  راسخ باشد  ( قائمی ، 1370 ، ص 245)

   

   

   

   

   

  سؤال پژوهشی

  آیا جو عاطفی  خانواده بر اعتماد به نفس  فرزندان  تاثیر دارد ؟

  فرضیه ها :

  اعتماد به نفس دخترانی  که جوعاطفی  مناسبی درخانواده دارند بیشتر از  دخترانی است که جو عاطفی  نامناسبی  درخانواده  دارند .

  اعتماد به نفس پسرانی  که جوعاطفی  مناسب درخانواده دارندبیشتراز پسرانی است  که جو عاطفی  نامناسبی  درخانواده دارند .

  تعریف  اصطلاحات

  جوعاطفی  خانواده

  الف: تعریف نظری :

  منظور ازجوعاطفی خانواده نحوه ارتباط  وطرز برخورد  افراد یک خانواده  باهم ، نظر افراد  خانواده  نسبت به هم ، احساس وعلاقه  آنها به یکدیگر است ( شریعتمداری  ، 1376،ص211)

  ب : تعریف عملی سنجش (ایستا ) :

  جو عاطفی  خانواده آن است  که پرسشنامه  پژوهش حاضر می سنجد .

  ج: تعریف عملی آزمایشی ( پویا ) :

  جوعاطفی می تواند به صورت دیکتاتور  ومدارگروآزاد منش  باشد که درخانواده  های دیکتاتور  بچه ها سرکوب می شوند  وگاه طرد  می شوند  احساسات  وعواطفشان  توجه نمی شود  درخانواده های  مداراگر  بچه ها لوس  وپرخاشگر بارمی آیند ومسئولیت  پذیرنیستند  وهرگزدیگران  رامورد پذیرش  قرار نمی دهند خانواده های  آزاد منش  کودکان را کنترل  می کنند با بچه ها  به طورمنطقی  ومهربان  برخوردمی کنند وبه نظرات خود احترام می گذارند  ، آن بچه ها  نیز در آینده دیگران  رامحترم  می شمارند وبا افراد  اجتماع  صمیمانه  کنار می آیند .

  اعتماد به نفس

  الف : تعریف نظری  :

  اعتماد به نفس آن است که فردشخصیت خودرا  به هما ن گونه  که هست  قبول می کند  واز خصومت  وکشمکش باخود  درپرهیز است واگرمسئولیتی درحدتوان  اوبه او واگذار شوداز آن نمی گریزد  ومی کوشد  باکوشش  وتوانش  آنرا پذیرا گردد  وبه مقصدش  می رساند  ( قائمی ، 1370، ص 253)

 • فهرست:

  عنوان صفحه
  چکیده :
  فصل اول – کلیات
  بیان کلی مسئله 1
  سوال پژوهشی 4
  فرضیه ها 4
  تعریف اصطلاحات 5
  بیان اهداف پژوهش 9

  فصل دوم - بررسی پیشینه وادبیات پژوهش
  بررسی آخرین پژوهش های انجام شده درزمینه پژوهش حاضر 11
  بررسی کلیه نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش حاضر 22
  عوامل تعیین کننده جوعاطفی خانواده 25
  رابطه پدر ومادر بافرزندان 26
  الگوهای تربیت فرزندان 29
  رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدین با کودک 33
  مسئولیتهای والدین دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس 35
  علائم ونشانه های اختلال در اعتماد به نفس 36
  نشانه های اعتماد به نفس در افراد 39
  ضرورت اهمیت وفایده پژوهش 41
  فصل سوم – روش جامعه آماری
  روش نمونه گیری 43
  انواع متغیرها 43
  روش گرد آوری اطلاعات 43
  معرفی ابزار پژوهش 44
  روش مطالعه 46
  مدل آماری 46
  فصل چهارم – تجزیه و تحلیل نتایج
  تجزیه و تحلیل آماری 49
  فصل پنجم – بحث ونتیجه گیری
  بررسی و بحث درباره نتایج 54
  محدودیتها وانتقادها 56
  پیشنهادها 57
  خلاصه پژوهش 61
  خلاصه پژوهش به زبان انگلیسی 62

  منبع:

  اسلامی نسب ، علی ،روان شناسی  اعتماد به نفس ،انتشارات  امیر کبیر : 1376

  احدی  ،حسن – نبی جمالی  ، شکوه السادات  ،روان شناسی رشد ، انتشارات  رشد :1373

  اعزازی ، شهلا ، جامعه شناسی  خانواده ،  انتشارات  روشنگران ومطالعات  زنان 1376.

  افروز ، غلامعلی  ، روشهای  پرورش  احسا س مسئولیت  درکودکان  ، پیوند  1381

  اکبری ، ابوالقاسم  ، مشکلات  نوجوانی وجوانی  ،انتشارت  ساوالان : 1381

  شاملو ، سعید ، بهداشت  روانی ،انتشارات  رشد : 1380

  شریعتمداری  ،علی ، روان شناسی  تربیتی ،  انتشارات  امیر کبیر : 1376

  شعاری  نژاد  ،علی اکبر  ، روان شناسی  رشد،تهران ،  چاپ اول  ، 1370

  قائمی،علی ،خانواده  ونیازمندیهای  کودکان  ،انتشارات  امیری : 1370

  قائمی  ،علی  ،کودک  وخانواده نابسامان  ،انتشارات  انجمن اولیا ء  مربیان :1381

  مان ،  اصول روانشناسی ،  ترجمه محمود  ساعتچی  ،انتشارات  امیرکبیر  1378

  نشریه  انجمن اولیاء  ومربیان  : 1383

  ویلیام  پراکتور ،  جین  پودر، کودک  متکی به نفس  ،ترجمه مهوش  نوابی ،  انتشارات  زیرقلم  1373

  منابع پایان نامه ای : پیوست 2

  بررسی  تاثیر جوی  عاطفی  خانواده  در رشد جنبه اجتماعی  شخصیت  نوجوانان ( 16-14) سال تحصیلی  75-74 خانم اورانوس  امیری .

  بررسی تاثیر  نوع جو  عاطفی  خانواده  بر راهبردهای  علمی  وجدان کاری  وانضباط  اجتماعی  نوجوانان  14-12 ساله  شهرستان تنکابن  سال تحصیلی  77-76 خانم  مژده  کریم آبادی

  بررسی  رابطه راهبردهای  علمی وجدان  کاری  وانضباط  اجتماعی  والدین  درخانواده  باعزت  نفس کودکان  ونوجوانان  دختروپسر  19-9 ساله شهرتهران  ،سال  تحصیلی  77-76 خانم  طاهره  شریار  مربجودئید .

  نقش مشاوره گروهی  با روش  عقلانی – عاطفی – رفتاری – درتقویت اعتماد  به نفس دانشجویان  دانشگاه  الزهراء  ( زهرا نیک منش )

  مقایسه  عملکرد های  خانواده  دردو گروه  دانش آموزان  دختر مستقل ووابسته  به دیگران  ( فریده  امینی )

   

مقدمه : همه انسان ها از توانایی های بسیاری برخوردارند و بسته به این که چقدر خود را باور دارند از این توانایی ها بهره می برند . اعتماد بنفس نسبت به هوش و ذکاوت در آینده نقش موثری دارد . در واقع اعتماد به نفس کلید و راز پنهان موفقیت در بزرگسالی به شمار می آید . تغییرات و تحولات دنیای امروز ایجاب میکند تا انسانها بیش از گذشته به توانایی های باطنی شان تکیه کنند . ما باید نوجوانان را ...

مقدمه اعتماد به نفس با احساس ارزشمند بودن احساسی شکننده و قابل نوسان است که از یک روزبه روز دیگر در تغییراست . از خلال دهها سال مطالعات روانشناسی در می یابیم که اعتماد به نفس با درس گرفتن از اشتباها و تکیه بر نقاط قوت شکل می گیرد . نکته در خور توجه اینکه می توان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد و از آن در راه پیشرفت استفاده کرد . در واقع «اعتماد به نفس » قانون طلایی روانشناسی برای ...

مقدمه اغلب مردم معنای واقعی کلمه ی "اعتماد به نفس"را به خوبی درک نمی کنند . به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس و خود باوری را که مطلوب و مورد نظرشان است در زند گی تجربه نمی کنند چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی این که ایمان واعتماد به موفقیتها یی که در کارها به دست می آورند ، در صورتی که اعتماد به نفس واقعی وحقیقی آن است که قبل از این که در کاری موفق شویم نوعی اعتماد به ...

اضطراب چیست همه انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امرى غیرعادى است. اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگى و برانگیختگى فیزیولوژیکى است. به‌طور کلى اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسى است که با یک یا چند حس جسمى مانند ...

- همه چیز از شما شروع می شود. ارزش و احترام خود را بدانید و به وجود خود افتخار کنید. 2- هر فردی جدا از ظاهر و موجودیت واقعی اش ، از توانایی های بالقوه و استعدادهای نهانی فراوانی برخوردار است که با برخورداری از اعتماد به نفس می تواند آنها را بارور و شکوفا سازد . 3- شما می توانید به انسانی کامل و واقعی تبدیل شوید ، فقط باید به خود کمک کنید تا استعدادهای نهانی خود را از قوه به فعل ...

مقدمه: بررسی و مطالعه دقیق مبانی نظری و تئوریکی هر موضوع تحقیق به محقق اجازه می‎دهد که با دیدی روشن و بدون ابهام و کنترل متغیرهای مختلف که ممکن است به پدیده‎ یا پدیده‎های مورد تحقیق تأثیرگذار باشد اقدام کرده و به نتایجی که بدانها دست می‎یابد. اطمینان و اعتماد بیشتری داشته باشد.. الف: پیشینه نظری تحقیق عزت نفس برای روان‎شناسان مهمترین موضوع از جنبه نظر فردی، اجتماعی و روان شناختی ...

بهداشت روان و مهارتهاي مقابله با استرس ، اضطراب ، خشم — قسمت اول — (مرجع کامل اطلاعات ) مقدمه : سلامتي طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني عبارت است از حالت رفاه کامل جسمي ، رواني و اجتماعي و نه فقط نبود بيماري و ناتواني. بنابراين به کسي فردسالم

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فکری کودکان است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد و اخلاق و صحت و سلامت فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است. خانه و خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می دهد ، از این رو بیش از تمام محیط های اجتماعی در رشد وتکامل فرد تأثیر دارد کودک قبل از اینکه وارد اجتماع شود و تحت ...

پرورش اعتماد به نفس در کودکان ( قسمت اول ) از مهمترين حالات عاطفي که نقش فوق العاده اي در رشد شخصيت کودکان دارد و وجودش ضروري حيات و دوام و بقاي آنان است مسأله اعتماد به نفس مي باشد. روانشناسان و علماي اخلاق آن را اساس تأمين سعادت و آسايش و آر

تعريف بلوغ و نوجواني: منظور از بلوغ يا نوجواني رشد درکليه جنبه ها اعم از فيزيکي- عقلي و اجتماعي است به همين جهت اين واژه نسبت به واژه هاي بلوغ جنسي که مفهوم بسته تري دارد وسيع تر است . نوجواني دوره اي است است حد فاصل ميان کودکي و بزرگسال

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول