دانلود مقاله امپرسیونیسم(دریافت گری)

Word 891 KB 10864 45
مشخص نشده مشخص نشده هنر - گرافیک
قیمت قدیم:۵,۲۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴,۲۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • امپرسیونیسم(دریافت گری)

  درحقیقت جنبش امپرسیونیسم طی سالهای 1860م. ازشیوه ی رئالیسم زاده شد.دراین دوران نقاشان جوان تررئالیست مانند مانه،ادگارد دگا، و پیراگوست رنواربا انتخاب موضوعاتی که پیش ازآن کمترسابقه داشت، ازقبیل صحنه های پیک نیک،اجتماعات داخل کافه هاوقایق رانان ونیزنقاشی درفضای باززمینه ها ی اولیه این جنبش نوین را درنقاشی فراهم آوردند.دراین میان ادوارد مانه که به ارزش به کارگیری عملی نورورنگ درنمایش موضوعات پی برده و مجذوب آن گشته بود تئوری اولیه ی امپرسیونیسم را مطرح نمود. درهمین ایام برقراری نمایشگاه مردودان[1] درپاریس درسال1863 م.زمینه آشنایی دیگرنقاشان جوانترمانند،مونه، پیسارو، آلفردسیسلی، فریدریک بازیل وسزان با تئوری مانه فراهم کرد.

            

  سیسلی،چشم انداز،رنگ روغن روی بوم 1873 م

   

  دربهار1874 گروهی از هنرمندان فرانسوی تحت نام انجمن هنرمندان گمنام، متشکل ازنقاشان ومجسمه سازان و حکاکان و...گرد هم آمدند و یک استودیوی عکاسی (آتلیه نادار) را برای نمایش آثارشان اجاره کردند و در معرض دید عموم گذاشتند. با این کارشدید ترین وخصمانه ترین واکنش ها راکه تا آن هنگام دردنیای هنری پاریس با آن مواجه بودندبرانگیختند.درطی سده ی نوزده میلادی رابطه بین جامعه وهنرمند به طورروزافزونی تصنعی می شد تا اینکه سرانجام درهمین نمایشگاه آثار امپرسیونیست ها به نقطه ی گسست خود رسید. امپرسیونیسم حقیقتاً نخستین ومهمترین جنبش مدرن هنری در سده نوزدهم محسوب می شود. امپرسیونیسم درلغت به معنای دریافتگری، دریافت آنی، یا دریافت حسی است.امپرسیونیسم مکتبی با برنامه واصول معین نبود، بلکه تشکل آزادانه هنرمندانی بود که به سبب برخی نظرات مشترک و به منظورعرضه مستقل آثارشان درکنارهم  قرار گرفتند.امپرسیونیسم صرفا یک سبک نقاشی نبود بلکه یک رویکرد نوین به هنرو زندگی بود.آثارنقاشی امپرسیونیست ها ثبت تغییرات گذرا وناپایداردرطبیعت بود.نخستین هسته ی این جنبش توسط مونه،رنوار،سیسلی وپیسارو بود که وجه اشتراکشان گسست ازآموزش های رسمی فرهنگستانی بود.این هنرمندان ابتدا نام خودرا انجمن هنرمندان نقاش مجسمه سازو گراورگمنام  گذاشتند.اما بعدا نام یکی ازتابلوهای مونه به نام (امپرسیون طلوع آفتاب)منتقد جوان لوئیس لروی(لویی لروا)را واداشت درمجله( شاری واری) کل گروه راامپرسیونیست را امپرسیونیست ها نام نهد واین نام که با لحنی تمسخرآمیزابداع شده بود، بعداً ازسوی خودهنرمندان گروه به  عنوان گواهی برحد اقل یکی از جنبه های برجسته اهداف آنان بود.این گروه حدود هشت نمایشگاه گذاشتند که گوستاو کوربه  دردومین نمایشگاه به آنان پیوست.اینان نظام آموزشی متداول و هنر( آکادمیک) را مردود می شمردند ونیزبا اصل رمانتیسم که مهمترین مقصود هنرانتقال هیجان عاطفی هنرمند است، مخالف بودند. اما بر عکس، این نظررئالیست ها را می پذیرفتند که مقصود هنرباید ثبت پاره ای ازطبیعت وزندگی به مدد روحیه علمی و فاغ ازاحساسات شخصی باشد براین اساس امپرسیونیسم را ادامه ی منطقی رئالیسم درسده نوزدهم دانست. پس از آخرین نمایشگاه، گروه، متلاشی شد و مونه تنها کسی بود که همچنان به طورتعصب آمیز آمیزبه ترویج ایدههای امپرسیونیستی پرداخت. درسال 1874،به استثنای مانه که به سالن رسمی وفادارماند، کلیه ی نقاشان گروه درمعرض توهین وشماتت عامه قرارگرفتند. تا سال 1876، هفت نمایشگاه مشترک برگزار شد. در همین سال دورانتی نویسنده ومنتقد هنری، کتاب نقاشی نورا که عنوانی درخور توجه است انتشارداد و جهت گیری نقاشان جوان رازیرکانه تجزیه وتحلیل کرد:اینان با طی طریق کشف وشهود،به تدریج نور خورشید را به اشعه وعناصرآن تجزیه کردندوباهماهنگی کلی رنگ های قوس وقزحی که به روی بوم پراکندند، وحدت آن را، از نو می سازند.

  تمایل منظره پردازان امپرسیونیست به ثبت (بیان تصویری لحظه ها) به جای جنبه های پایدار موضوعات آنها راوادار می کرد تا با نقاشی در فضای باز و اتمام تابلو در نقطه ای پیش از آنکه شرایط نوری عوض شود،گنجینه ای غنی فراهم سازند. درنقاشی های آنها نه به رنگ خاکستری وسیاه بلکه به رنگ مکمل نقاشی می شدند. آنان با (کم ارج کردن خطوط اشیا) ارجحیت خطوط اشیا راگرفتند ونقاشی های امپرسیونیستی بدل به رنگ آمیزی نورو فضا شدند.بازی نورمستقیم و بازتاب شده با این وجود این نظریه ها تمامی نقاشان امپرسیونیست حتی مونه که بیشترازهمه مروج نقاشی درفضای بازبودبیشتروبیشترتمایل می یافت تاآثارخود رادرکارگاه اصلاح یا رتوش کند.باانجام چنین کا ی اوبه یک تناقض ذاتی در رویکرد امپرسیونیستی اعتراف کرد، زیرا هر چقدر که هنرمند به تاثیر تغییرات جوی حساسیت داشته باشد زمان کمتری برای ثبت آن پیش از تغییر روی بوم دارد. وی در اکتبر1890 وقتی بر روی مجموعه ( کومه ی علف خشک) کار می کرد نوشت: من به شدت برروی آثارم کارمیکنم وبا مجموعه ای ازتاثیرات متفاوت کلنجارمیروم ،اما دراین وقت ازسال خورشید چنان غروب می کند که نمی توانم خودم رابااوهمگام کنم تجربه های اولیه اینان درنقاشی فضای باز، تابناکی مناظررا تامین می کرد.ولی رنواربا رنگ گزینی رنگین کمانی، زدودن رنگهای تیره از سایه ها، حذف خطوط مرزی شکل اشیا، گام بلندی در این زمینه برداشت.بدین سان، منظره نگاری به هنری بدل شد که درآن نقاش می کشوید تصویرمنعکس شده برروی شبکیه چشم را از نو بسازد و معادل کیفیت زنده ی چشم اندازتابناک رابه مدد رنگها بیافریند.

  او فامهای خالص را درهم می آمیخت، ولی ازرنگهای موضعی نیزیکسره چشم نمی پوشید. سایه ها را نه بارنگهای خاکستری وسیاه بلکه به مدد مکمل رنگهای اشیا نشان می داد. با حذف خطوط مرزی،خصلت بارزشکل اشیاازمیان رفت ونقاشیهای امپرسیونیست به تصاویری از نور و جوّوبازیهای رنگ مستقیم وانعکاسی بدل شد. در سالهای بعد،مونه تجزیه وتحلیل دریافتهای بصری رابا دقت ادامه داد. پیسارو به نظریه نئوامپرسیونیسم جلب شد.ولی رنواربا تاکیدبرطراحی خطی،به اسلوبی لطیف درپیکرنگاری زنان برهنه دست یافت.

  عادت نقاشی کردن درزیر آفتاب تابان ، استفاده ازفام های خالص برای انتقال روشنایی طبیعت و کاربست تک ضربه های قلم موبرروی بوم،خاص خودامپرسیونیست ها بود.

  در دهه 1890، امپرسیونیسم سراسراروپا را فراگرفت وسپس به آمریکا راه یافت.ولی مقارن با تثبیت اصول امپرسیونیسم واکنشهایی نیزعلیه آن بروزکرد، نقاشی امپرسیونیستی درآغازبا گنگی وت مسخر مواجه شد. همزمان با دومین نمایشگاه منتقدی نوشت: پنج یا شش آدم روانی در اینجا گرد آمده اند تا کارهای خود را به نمایش بگذارند... نمایش رعب آوری است که بیهودگی انسانی تا آستانه جنون برسد.

  درحقیقت،نقاش امپرسیونیست منحصراً توسط کشف وشهود فردی خویش هدایت می شد وتنها بر صداقت خود اعتماد می کرد وهریک از آثارش - به عنوان یک کارخلاقه - اثبات وکشف دوباره ی نقاشی بود. از نظر او دنیا، یکباره وبرای همیشه دریک قالب ثابت زیست نمی کرد،بکله با هرنظردر تازگی احیا شده یی دوباره کشف می شد، وکمترین جلوه ی آن، جزیی اززیبایی متغیرآن بود. چنین آزادی ای،جزبه خشم آوردن مردم آن زمان،چه می توانست کرد؟

  مردمی که دیدشان توسط مدرسه ی هنرهای زیبا(به عنوان نمودی ازتحجراجتماعی)منجمد شده بود. حتی وقتی ژروم ( نقاش فرهنگستانی) رئیس جمهوررا درغرفه های نمایشگاه بین المللی پاریس 1900 همراهی می کرد،دربرابرسالن امپرسیونیست ها به اوگفت:علیا حضرت اینجا افراد نالایق فرانسه حضوردارند پذیرش امپرسیونیست ها درانگلستان به آهستگی صورت پذیرفت. اما ازسال 1926 که مونه،پیرمرد بزرگ نقاشی فرانسه درگذشت، نرخ های حراجی ها برای نقاشی های امپرسیونیست ها رو به افزایش یافت و از دهه 1950 به سمت ارقام نجومی میل کرد. طوری که کمتر نظریه ی هنری مدرن رامی توان شناخت که براساس کشفِ رنگ امپرسیونیست ها استوار نبوده باشد.

  تاثیرامپرسیونیست ها بسیارعظیم بود وبخش عمده ی تاریخ نقاشی اواخرسده نوزدهم واوایل سده بیستم، حکایت بسط و توسعه ی جنبش های متاثر از آن یا در مقابل آن بود.

  هنرمندان این مکتب:                                                                                

  ادوارد مانه:                                                                                                                      

  ادوارد مانه که آثارش متنوع از آثار دیگران است درمکتب رئالیسم پرورش یافت و از هنرمندان چیره دست این شیوه محسوب می شود ؛ درحقیقت گرایش وی به امپرسیونیسم درجهت تکمیل شیوه رئالیسم بود.

                                 

  کلود مونه:                                                                                                                           

  مونه به عنوان نماینده ی واقعی نهضت دریافتگری شناخته شد.او سراسرعمرخود را صرف به تصویرکشیدن ارتعاشات لغزان جو و لحظات گذران تابش ها و بازتاب های نور در مناظر طبیعت نمود مشهورترین اثر او تابلوی (امپرسیون) (تأثیرپذیری ازطلوع خورشید) می باشد که نام امپرسیونیسم از آن متأثر شده است 

   

  [1] - این نمایشگاه درسال 1863 به فرمان ناپلئون سوم در پاریس گشوده  ونقاشانی که آثارآنها ازطرف نمایشگاه رسمی پاریس مردود شناخته شده بود، پرده های خود را در این نمایشگاه  به معرض تماشا گذاشتند. ازنقاشان شرکت کننده در این نمایشگاه  به مانه، مونه، پیسارو و رنوار می توان نام برد. کتاب آشنایی با مکاتب نقاشی ص60 -65، دکتر مجید حسینی راد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

تجارت الکترونيک با همکاري گروه آوا کامپوتر اردل شايد تا به حال در سايت هاي تفريحي که لينکدوني جالبي دارند زياد با اين نوشته رو به رو شده باشيدآيا مي خواهيد پولدار شويد؟آيا مي خواهيد پول پارو کنيد؟کسب درآمد از طريق اينترنت .در خانه بنشينيد و پولدار

تاريخچه Linux در سال 1991، يکي از دانشجويان دانشگاه هلسينکي به نام Linus Torvalds که از سيستم عامل موجود ناراضي بود به فکر افتاد که از سيستم عامل براي کارهاي خود استفاده کند. Unix يک سيستم عامل قدرتمند محسوب مي شد، ولي قيمت ان گران بود.بنابر اين To

تست و راهبري از روي يک CD در گذشته، تنها راه براي حصول اطمينان از کار کردن لينوکس بر روي يک PC خاص، نصب اين سيستم‌عامل بر روي آن بود. حالا همه چيز تغيير کرده است. در حال حاضر تعداد زيادي نسخه Live CD از لينوکس وجود دارد که از روي يک CD-ROM راه‌ان

تقريبا زمان زيادي از ورود خطوط اينترنت ADSL به ايران مي گذرد. با اينکه کاربران خانگي که از اين خطوط استفاده مي کنند هر روز بيشتر مي شوند اما متاسفانه گروه بزرگي از کاربران اينترنت در ايران اطلاع چنداني از مزيت هاي اين سرويس ندارند. سعي مي کنم به طور

ضد ويروس ها با استفاده از شيوه هاي متفاوتي ويروس ها را شناسايي مي کنند . يک روش ، استفاده از امضاي ويروس (Virus Signature) در فايل هاست. بهتر است کمي در مورد روش کار نرم افزارهاي ضد ويروس بدانيد . ضد ويروس ها با استفاده از شيوه هاي متفاوتي ويروس ها

PHP يک زبان اسکريپتي سمت سرور (Server Side) مي باشد که امروزه بيش از نصفي از وبسايتهاي مطرح جهان، از آن براي حفظ و نگهداري داده ها و ايجاد سايتهاي ديناميک و به روز استفاده مي کنند. PHP هم همانند تمامي زبانهاي برنامه نويسي Server Side، ترجمه شده و

در این مقاله به بررسی و مقایسه انواع، واسطه گرافیکی کاربر، واسطه متنی، هزینه، دستیابی به سیستم عامل، اجرای برنامه از طریق سی دی، نرم افزار کاربردی، کسب نرم افزار کاربردی، نصب نرم افزار کاربردی، ویروس ها و جاسوس ها، کاربرها و رمز عبور، خطای برنامه ای، محدودیت های نرم افزاری، ابزارهای سخت افزاری پشتیبانی شده، سخت افزاری که OS بر روی آن عمل می کند، دسته بندی، کابران متعدد، شبکه ...

فايرفاکس يه مرورگر اينترنتي هست مانند اينترنت اکسپلورر . اين مرورگر جوان که چند وقتي هست ساخته شده ، سر و صداي بسيار به پا کرده و کاربران بسياري رو به سمت خودش کشيده و در حال حاضر در بعضي از کشور ها بيش از 40% کاربران رو به خودش اختصاص داده و استفاد

فيلترينگ در ايران هنوز بيش از يک دهه از ورود اينترنت به ايران نمي‌گذرد. اگر چه کاربران ايراني در سالهاي اوليه ورود اين تکنولوژي به کشورشان خاطره‌اي خوب و به دور از سانسور را تجربه کردند ولي ديري نپاييد که کشورشان به يکي از بزرگترين سانسور کنندگان اي

فصل اول poser 5 . اگر شما قبلا از poser هيچگاه استفاده نکرده ايد به شما خوش آمد ميگوئيم ! آيا شما در حال ارتقا از يک نسخه قبلي poser به نسخه جديد آن ميباشيد . باز هم خوش آمديد ! poser 5 نخستين ابزار طراحي وانيميشن سازي کاراکترهاي سه بعدي ميباشد .

ويروس هاي رايانه اي بسيار اسرارآميزهستند وتوجه بسياري از برنامه نويسان مشاوران امنيتي شبکه هاي اينترنتي و حتي افراد عادي که از رايانه براي کارهاي معمولي خود استفاده ميکنند را به خود جلب کرده اند و سالانه هزينه هاي هنگفتي براي جلوگيري از انتشار و بال

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول