دانلود مقاله استاندارد های حسابداری در کانادا دستورالعمل های جدید طرح استراتژیک

Word 73 KB 111 40
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • خلاصه ی استراتژی ها

  این طرح استراتژی اهداف سیاست گسترده را که هیئت استانداردهای حسابداری (ACSB) در انجام دادن حکم تنظیم استاندارد برای مدت زمان 2011-2001 هدایت خواهد کرد، خلاصه می کند. درتابستان ، ACSB دستورالعمل های استراتژیک زیر را برای گزارش مالی در کانادا پذیرفته اند:

  - ACSB استراتژی های جداگانه ای برای هر یک از دسته های اصلی نهادهای گزارش دنبال خواهد کرد- موسسات حسابرسی عمومی – موسسات حسابرسی دولتی و سازمان های خیریه. ACSB می داند که "یک اندازه ضرورتا متناسب همه نسبت" ممکن نیست نیازهای مختلف دسته های متفاوت گزارش نهادها درون یک استراتژی واحد را کنترل کرد. هر بخش شایسته یک استراتژی است که مشخصا نیازهای خاص کاربران اظهارنامه های مالی نهادها در آن بخش را مورد مخاطب قرار می دهد، حتی اگر نتایج برخی از استراتژی ها برای تمامی بخش ها همان یا مشابه باشد.

   

  - برای موسسات حسابرسی عمومی

  ACSB تلاش های خود را مقدمتا برای شرکت در حرکت به سوی همگرایی جهانی استانداردهای حسابداری هدایت می کند. ACSB با افزایش جهانی شدن بازار های سرمایه و توسعه های اخیر دیگر، نتیجه گرفت که برای موسسات کانادایی حسابرسی عمومی پذیرش استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا با نزدیک کردن GAAP کانادایی با استاندارهای گزارش مالی بین المللی (IFRS) در یک مدت زمان گذرا به موقع است. در پایان این مدت ، یک GAAP کانادایی مجزا و جداگانه برای بودن به عنوان مبنای گزارش مالی برای موسسات حسابرسی عمومی متوقف خواهد شد.

  روش کلی ACSB برای دست یابی به همگرایی شامل موارد زیر خواهد بود:

  - پذیرش استانداردهایی که به تازگی توسط هیئت استاندارد حسابداری بین المللی (ACSB) بوجود آمده که با استانداردهای صادر شده توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی us (ACSB) نزدیک شده است، همانطور که این استانداردهای جهانی جدید صادر شده اند:

  - جایگزینی استاندارد های دیگر کانادایی با IFRS تایید شده که قبلا صادر شده اند ، براساس یک طرح اجرای همگرای جداگانه که درمشورت باسهامداران متاثربوجود آمده اند

  - کار با IASB وfasb برای تضمین این که چشم انداز کانادایی در بررسی های آن ها مد نظر قرار گرفته می شود.

  - کار برای ترویج همگرایی آتی استانداردهای IASB وfasb

  در گرفتن یک نقش در توسعه ی استانداردهای جهانی ، ACSB ایجاد تصمیمات مالی در مورد موضوعاتی که بیشترین تاثیر را بر محتوای فنی و زمان بندی اجرای استانداردهای اعمال شده در کانادا دارند، متوقف خواهد شد.

   

  هدف ACSB رسیدن به همگرایی GAAP کانادایی با IFRS در تاریخ نقطه ی تحول در پایان دوره ی گذرا می باشد. که انتظار می رود تقریبا 5 سال باشد . ACSB معتقدات که با ارائه ی مدت تحویل و یک طرح تبدیل مشخص معقول ، هزینه ها و توزیع به سهامداران متاثر به حداقل خواهد رسید. هرچه سریعتر ACSB بوجود خواهد آمد ویک طرح اجرایی کامل برای تاثیرگذاری بر نقطه ی تحول منتشر می سازد.

  ACSB به طور پیوسته رویدادها را در کانادا و به طور بین المللی کنترل خواهد کرد تا تعیین کند که آیا تغییرات قابل توجهی در هریک از عوامل محیطی که در توسعه ی استراتژی همگرایی جهانی تاثیر داشته اند، وجود داشته است یا خیر. با دیدگاه ایجاد هر اصلاح یا تغییر ضروری در برنامه برای تکمیل و اجرای آن استراتژی. این پروسه ی کنترل در یک بازنگری جریان به اوج خواهد رسید، تقریبا 24 ماه پس از انتشار این طرح، که درآن به انتظارات ACSB اشاره می کند تا در موقعیتی باشد که تاریخ نقطه ی تحول نهای را تنظیم کند وقتی GAAP کانادایی برای موسسات حسابرسی عمومی به IFRS نزدیک خواهد شد.

  در اعمال استراتژی همگرایی IFRS و ACSB فعالانه با IASB و FASB کار خواهد کرد تا تفاوت های بنیادین نسبتا کم را که بین IFRSS و US GAAP باقی می ماند را حذف کند و از ایجاد تفاوت های جدید هرگاه که ممکن است پرهیز کند.

   

  - برای موسسات حسابرسی دولتی(غیرعمومی)

  ACSB موضوع ضرورت آزمایش و بررسی جامع نیازهای کاربران این گزارشات مالی موسسات را بر عهده خواهد گرفت ، و سپس مناسب ترین مدل گزارش مالی را تعیین و اجرا می کند تا این نیازها را برآورده سازد. این برای شناسایی دقیق تر و بهتر در مورد این که کاربران اظهار نامه ی مالی چه کسانی هستند، نیازهای اطلاعاتی آن ها چیستند و این که چه مدل یا مدل های گزارش نیازهای آن ها را ارضا می کند، به تحقیق نیاز خواهد داشت. در فرمول بندی این استراتژی ، ACSB به هیچ نتیجه گیری دست نیافته است که برای آن اساس گزارش مالی برای این بخش نیاز دارد تا با اساس گزارش مالی برای موسسات حسابرسی عمومی تفاوت داشته باشد این تحقیق زمانی را برای نیاز خواهد داشت ، که طی آن مدل گزارش تفاوت قیمت کنونی در جایگاه خود باقی خواهد ماند. جایگزین های گزارش متفاوت موجود حفظ خواهند، و هر جایگزین  اضلفی از طریق فرآیند موجود با توصیه ی کمیته ی مشورتی گزارش تفاوت قیمت ACSB بوجود خواهد آمد.

  در اجرای استراتژی خود برای موسسات حسابرسی غیر عمومی ، ACSB نیازهای این موسسات را بررسی خواهد کرد که کاربران خارجی قابل توجه از گزارشات مالی خود ندارد. چنین موسساتی را بررسی خواهد کرد که کاربران خارجی قابل توجه از گزارشات مالی خود ندارد. چنین موسساتی ممکن است به اظهارنامه های مالی برمبنای GAAP نیاز نداشته باشد، که برای نهادهایی طراحی شده اند که کاربران خارجی مهم اطلاعات مالی دارند و به درخواست مبنای مشترک گزارش مالی نیاز دارند.

   

   

  موسسات منحصر به فرد در این بخش فرصت بکاربردن مجموعه استانداردها برای موسسات حسابرسی عمومی را خواهد داشت وقتی این استانداردها بهتر در خدمت نیازهای آن هاهستند.

   

  - برای سازمان های خیریه

  سازمان های خیریه (NEPOS) به اعمال این عناصر GAAP برای موسسات سود محور ادامه خواهند داد که برای شرایط محیطی NEPOS نیز قابل اجرا هستند. ACSB با بخش خیریه (غیر انتفاعی) مشورت خواهد کرد تا تعیین کند آیا تمامی NEPOS بایستی حسابداری خود را بر مبنای استانداردها برای موسسات حسابرسی عمومی قرار دهد، یا این که روش اعمال شده برای موسسات حسابرسی غیرعمومی بایستی برای برخی NFPOS اعمال شود یا خیر. ACSB عمل کنونی ایجاد استانداردها را که به شرایط خاصNFPOS  می پردازد، ادامه خواهد داد و بیشتر توجه خود را بر نظارت این شرایط متمرکز خواهد کرد.

  - کانادا به حفظ توانایی تنظیم استاندارد خود برای انجام استراتژی های خلاصه شده ی فوق ادامه خواهد داد، اگرچه نقش ها ، ساختارها، فرآیندها و منابع برای هماهنگی آن استراتژی ها را توسعه خواهد داد. تعریف کامل تر این استراتژی ها، همراه با دلایل ACSB برای پذیرش و تایید آن ها ذیلا توضیح داده می شود.

  این طرح شامل تعهد زیر است:

  - در اجرای استراتژّی های خود ACSB توجه خاصی به محدودیت های خاص در توانایی سیستم گزارش مالی کانادایی برای سازگاری با تغییرات معطوف خواهد کرد. به بیان دیگر ACSB نسبت به موضوع "بار اضافی استانداردها" حساس خواهد بود . جایی که تغییر ضروری است، ACSB اقداماتی اتخاذ خواهد کرد تا به طرفین درگیر در پرداختن به این تغییر مثلا از طریق شرکت در ایجاد برنامه های کمکی و آموزشی ، کمک کند.

  استراتژی ها به ایجاد طرح های اجرایی پر جزئیات تر که در این سند گنجانده نشده اند، نیاز دارد. طرح های اجرایی مناسب برای هر استراتژی تهیه و منتشر خواهد شد.

  هئیت استانداردهای بیمه و حسابرسی عهده دار ایجاد و اجرای استراتژی های جدید است که به برخی از توسعه های مشابه مورد مخاطب در این طرح استراتژیک پاسخ می دهد. ACSB به یافته ها و نتیجه گیری های AASB را که به دستورالعمل های استراتژیک تایید شده توسط ACSB مربوط می باشند، توجه خواهد کرد. ACSB نیز با AASB و هئیت حسابداری بخش دولتی (PSAB) به حل موضوعات گزارش مالی که به طور مشترک با یکی یا هردو این هئیت ها دارد، خواهد پرداخت. بویژه انتظار می رود ACSB با AASB برای تولید یک سیستم گزارشی که نیازهای موسسات حسابداری غیرعمومی را برآورده می سازد و با PSAB در ارتباط با سازمان های خیریه در بخش دولتی همکاری کند.

   

   

  اطلاعات زمینه و مبنا برای نتیجه گیری ها

   

  جدول مندرجات

  مقدمه

  ایجاد طرح

  نخستین دعوت برای تفسیر (2004)

  دومین دعوت برای تفسیر (2005)

  "یک سایز ضرورتا مناسب همه نیست"

  مبنا برای نتیجه گیری

  موسسات حسابداری عمومی

  بکاربردن استراتژی

  مبنا برای نتیجه گیری

  موسسات حسابداری غیرعمومی

  اعمال استراتژی

  مبنا برای نتیجه گیری

  سازمان های خیریه

  اعمال استراتژی

  اساس برای نتیجه گیری

  حفظ قابلیت تنظیم استاندارد کانادا

  اعمال استراتژی

  اساس برای نتیجه گیری

  پرداختن به "بار اضافی استاندارد"

  ارتباطات به سهامداران

   

  مقدمه

  1) این بخش از طرح جزئیات استراتژی های تایید شده توسط ACSB و دلایل برای پذیرش آن استراتژی ها و رد دیگر استراتژی ها را بیان می کند. این طرح نه شامل یک برنامه ی کاری مشخص کننده ی پروژه ها برای توسعه ی استانداردهای حسابداری منحصر به فرد و نه مراحل پرونیات برای اجرای هر یک از استراتژی هاتعریف شده است. طرح های اجرای جداگانه برای بخش های مجزای این طرح در وب سیت ACSB تهیه و منتشر خواهد شد.

   

  2) این طرح طبق ماموریت و اهداف ACSB تنظیم می شود، همانطور که بر حسب مراجعه از هئیت نظارت خود، شورای نظارت استانداردهای حسابداری ، شرح داده می شود. حکم ACSB به صورت زیر است:

   

   

  " ... مشارکت در تصمیم گیری با اصلاح پیوسته کیفیت اطلاعات مالی و اطلاعات دیگر در مورد اجرای سازمانی گزارش شده توسط نهادهای کانادایی از جمله موسسات سود محور و سازمان های خیریه. ACSB بایستی با ایجاد و توسعه ی استانداردها و دستورالعمل حاکم بر حسابداری مالی و گزارش داخلی و با مشارکت درایجاد استانداردهای پذیرفته شده از لحاظ بین المللی در خدمت منافع عمومی باشد."

   

  توسعه ی طرح

  نخستین دعوت برای تفسیر(2004)

  3) در مارس 2004، ACSB بازنگری استراتژی های خود برای تنظیم استانداردهای حسابداری کانادایی را آغاز کرد. ACSB یک دعوت نامه برای تفسیر در می 2004 صادر کرد. یک مقاله ی مناظره همراه استراتژی ها جاری ACSB دلایل برای ACSB برای برعهده گرفتن ارزیابی مجدد بنیادی این استراتژی ها و عوامل مهم که در ارزیابی مجدد جهت و نقطه ی اتکا دارد به طور حلاصه شرح داده شده.

   

  4) مقاله ی مناظره 2004 نشان داد که برخی تغییرات قابل توجه در محیط تنظیم استاندارد وجود داشته است، زمانی که ACSB استراتژی رها و سیاست های خود را بازنگری کرده بود این تغییرات عبارتند از:

  الف) افزایش طبقه بندی جامعه ی ماهیت های گزارشی کانادایی؛

  ب) تغییرات در ناحیه ی تنظیم استاندارد در نتیجه ی ناتوانی های اخیر گزارش مالی به طور بین المللی؛ از جمله تاکید زیاد بر استانداردها بر مبنای اصل و توجه بیشتر به میزان شرایط بر مبنای قانون در US GAAP .

  پ) افزایش تمایل به همگرایی جهانی استانداردهای حسابداری و ضرورت IFRSS به عنوان اساس معتبر برای دست یابی به همگرایی از طریق مشارکت بین المللی تنظیم کنندگان استاندارد.

  ت) افزایش میزان هماهنگی GAAP کانادایی و GAAP آمریکا، و مشکلات بوجود آمده برای تهیه کنندگان اظهارنامه ی مالی کانادایی و مامورین حسابداری با چنین هماهنگی ، از جمله کالای ورودی ناخواسته ی جنبه های خاص GAAP آمریکا.

  ث) تغییرات قانونی پذیرفته و پیشنهاد شده که به شرکت های دولتی اجازه می دهد که برای پذیرش GAAP ایالات متحده برای برخی از اهداف گزارش مالی کانادایی در کمیسیون پورس و اوراق بهادار (SEC ) ثبت شود.

  ج) شیوه ی تغییر و میزانی که نسبت به آن تهیه کنندگان گزارش مالی ، بازرسین و کاربران با ظرفیت انبوه حسابداری جدید ، افشاء حسابرسی ، نظارت و نیازهای دیگر بارگیری شده اند.

  چ) پرسش هایی در مورد این که استانداردهای حسابداری نیازهای گزارش مالی تمامی گروه های نهاد گزارشی را برآورده می سازد یا خیر، حتی با مقدمه ای از گزارش تفاوت قیمت برای موسسات حسابداری غیر عمومی خاص.

  برای جزئیات بیشتر در این خصوص به مقاله ی مناظره ی 2004 مراجعه کنید.

  5) دعوت نامه ی تفسیر 2004 بررسی می کند که آیا کانادا:

  الف) قابلیت تنظیم استاندارد خود را حفظ می کند؛

  ب) GAAP خود را حفظ می کند یا GAAP ایالات متحده یا IFRSS را می پذیرد؛

  پ) استراتژی های جاری کاری برای حمایت از همگرایی بین المللی استانداردهای حسابداری را حفظ می کند در حالی که با GAAP ایالات متحده هماهنگ می شود؛ و

  ت) اصلاح نیازهای GAAP جاری برای ارائه ی اطلاعات بهتر به کاربران اظهارنامه های مالی انواع گوناگون نهادها ، مثلا از طریق کاربرد گسترده تر گزارش تفاوت قیمت ، را بررسی می کند.

  دعوت به تفسیر 2004 سناریدهای احتمالی متعدد و تاثیرات پتانسیل مهم تر آن ها را مشخص کرد.

   

  6) ACSB 68 نامه ی تفسیر در پاسخ به دعوت به تفسیر 2004 دریافت کرد، که بسیاری از آن ها دیدگاهی جمعی از سازمان های بزرگ را ارائه کردند. بعلاوه تعدادی از افراد در جلسات میزگرد که توسط ACSB برای درخواست توصیه های شفاهی برگزار شده بود، شرکت کردند. تعدادی از این افراد دیدگاه هایی از جانب دیگران بیان کردند. نماینده های ACSB به طور خصوصی با گروههای سهام دار کلیدی ملاقات کردند، از جمله شورای مشورتی کاربر ACSB، تا آن ها را خلاصه کند و در مورد موضوعات مربوط به دعوت به تفسیر 2004 بحث کند. اطلاعات ورودی دیدگاه هایی منعکس شده از کاربران اظهارنامه ی مالی، تهیه کنندگان و ممیزین و همچنین از آکادمی و تنظیم کنندگان دریافت کردند. تمامی این اطلاعات ورودی توسط ACSB در جلسه ی 22-21 اکتبر 2004 در یک جلسه ی عمومی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

شواهدی راجع به اصلاح نکات ضعیف با اهمیت کنترل داخلی خلاصه: در سبک تازه تصویب شده قانون ها سورسها مدار حمایت می شود از طریق افشای نکات ضعیف با اهمیت کنترل داخلی،(ICMWS) ما تغییرات در ویژگی های اداره شرکت که وابسته به اصلاحSox بخش 404 ICMWS را رسیدگی می کنیم . با استفاده از نمونه 733 واحدهای تجاری گزارش کردند ICMWS برای سالهای مالی از 2004 تا 2007 ، ما آن اصلاحی را که وابسته به ...

پیشگفتار استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری که در تاریخ ................ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 19 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ................. و بعد از آن شروع می‌شود لازم‌الاجراست. دلایل تجدیدنظر در استاندارد (2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

مقدمه اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود . در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

چکیده در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون ...

اشاره در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیت های مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و ...

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول