دانلود تحقیق مهارت های آموزشی و پرورشی روش ها و فنون تدریس

Word 50 KB 11166 19
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  آیا روانشناسی تربیتی خوانده اید؟

  آیا با نظریه ها و مفاهیم یادگیری آشنایی دارید؟

     خواننده این کتاب لازم است ابتدا از کفاهیم و نظریه هاب یادگیری اطلاعاتی داشته باشد بدین منظور بخش اول کتاب را به مفاهی و نظریه های یادگیری اختصاص داده ایم. این بخش شامل دو فصل است . در فصل اول نظریه ها و در فصل دوم الگوهای یادگیری به اختصار توضیح داده شده است.

       فصل اول شامل بحثهای زیر است :

     الف ) تعریف و تحلیل یادگیری

    ب) تفاوت بین یادگیری و عملکرد

     ج) عوامل موثر در یادگیری

    د) نظریه های یادگیری ( از جمله نظریه ثرنداریک و برونر و کاربرد آنها در فرایند تدریس و یادگیری).

    در فصل دوم بحثهای زیر آورده شده است:

  الف) الگوهای یادگیری، از جمله : یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک ، یادگیری از طریق مجاورت ، یادگیری از طریق شرطی شدن فعال ، یادگیری از طریق مشاهده و یادگیری از طریق شناخت

    ب) تحلیل فرایند یادگیری انسان

    ج) تفکر و جنبه های مختلف آن

    د) هدف از       پرورش افکر در فرایند تدریس – یادگیری

    ه) نقش مدرسه و معلم در پرورش تفکر.

   

  فصل اول

  نظریه های یادگیری

  یادگیری تغییر در رفتار است اما نه هر گونه تغییری ، بلکه تغییری که بر اثر تجربه حاصل شده باشد بنابر این به تغییرات ناشی از رشد و بلوغ و عوامل شیمیایی و مکانیکی به هیچ وجه یادگیری گفته نمی شود. یادگیری فقط در مدرسه منحصر نیست.

     یادگیری همیشه و در همه جا پیوسته و مستمر صورت می گیرد. یادگیری اغییر در رفتار بالقوه است . به رفتارهای بالفعل و قابل مشاهده و اندازه گیری « عملکرد » گفته می شود . عنلکرد نتیجه یادگیری است نه خود یادگیری . عواملی همچون آمادگی ،انگیزه و هدف ، تجارب گذشته فرد ، شرایط و محیط آموزشی ، رابطه کل با جز ، روش تدریس  معلم و نمرین تکرار در فرایند یادگیری موثرند.

      روانشناسان و علمای تعلیم و نربیت ، تحقیقات بسیاری در زمینه یادگیری انجام داده اند و حاصل یافته های آنان به صورت نظریه های یادگیری ارائه شده است نظریه های یادگیری متعددند ولی مجموع آنها را می توان به دو مقوله

   « شرطی»  و « شناختی» تقسیم کرد.

  مهمترین تفاوت این دو نظریه را می توان در سه عبارت زیر خلاصه کرد:

  میانجیهای « پیرامونی » در برابر میانجیهای « مرکزی»

  کسب عادت در مقابل کسب ساختهای شناختی

  کوشش و خطا در مقابل بصیرت در حل مساله

   

  فصل دوم

  الگوهای یادگیری

  الگوهای یادگیری بر اساس نظریه های یادگیری شکل گرفته اند . این  الگوها متعددند مهمترین و مشهورترین آنها یادگیری از طریق شرطی شدن فعال یدگیری از طریق مشاهده و یادگیری از طریق شناخت است . اگر چه در فرایند یادگیری از همه الگوها استفاده می شود کشف بصیرت و یادگیری از طریق شناخت است .

     اگر چه در فرایند یادگیری ازر همه الگوها استفاده می شود کشف بصیرت و یادگیری از طریق شناخت محور یادگیری از همه الگوها استفاده می شود کشف اندیشه و تفکر روابط بین پدیده ها و اشیارا کشف می کند بنابر این وظیفه آموزش و پرورش ایجاد شرایط مطلوب برای پرورش تفک است . افکر انواع مختلفی دارد مانند تداعی آزاد خیالبافی تفکر علمی و تفکر خلاق بر اثر تفکر منطقی حاصل می شود . تفکر منطقی دارای سه جنبه احساس حافظه و تخیل است . تفکر را زمانی منطقی می نامیم که تعادلی بین احساس حافظه و تخیل وجود داشته باشد. وظیفه مدارس پرورش افکر منطقی شاگردان است . هدف از پرورش افکر منطقی شناخت علمی ایجاد باور گرایش به سوی علم و عمل است . رسیدن به چنین هدفهایی مسالزم دستیابی به شرایط سالم آموزشی است . شناخت و باور رگز با روشهای خشک و تمرین و اکرارهای بی معنا حاصل نخواهد شد. کسب معرفت احتیاج به محیط مناسب دارد در مدارس موجود چندان توجهی به این اصل نمی شود . نظامهای آموزشی و معلمان پیش از آنکه عمل کنند حرف می زنند . آنان با روشهای خشک قالبی دیکته کردن کتابهای درسی و برنامه های فشرده خود قدرت اندیشیدن را از شاگردان گرفته اند . مدارس باید به جای انتقال و انباشتن حقایق علمی به ذهن شاگردان به آنان چگونه فکر کردن چگونه یادگرفتن و چگونه زندگی کردن را بیاموزند.

   

  فصل سوم

  ارتباط و اثر آن در فرایند تدریس یادگیری

  وقتی در آموزش و پرورش از ارتباط معلم و شاگرد صحبت می کنیم در واقع هدفهایی را همچون شناخت انتقال تاثیر کنترل و هد ایت به ذهن می آوریم به عبارت دیگر مجموعه فرایند آموزشی تلاشی است در جهت تغییر شرایط یادگیری و تحت تاثیر قرار دادن و کنترل فکری و رفتاری فراگیرالن شرایطی که بر اساس شناخت تمایلات و توانایی مخاطبان فراهم شده و منجر به هداایت آنان می شود.

  با پیشرفت علوم و پیدایش فن آوریهای جدید هدفهای ارتباطی پیچیدیده تر شده اند و ناگریز برای تحقق هدفهای پیچیده باید روشهای پیچیده یا پیچیده تری مطرح شوند . برای آشنایی دانشجویان و معلمان و مربیان عزیز که همواره برای برقراری ارتباط مطلوب با شاگردان و ایجاد تغییر و تحول در آنان تلاش می کنند به طور مختصر به چند نمونه از روشهای ارتباطی اشاره می کنیم.

  1-ارتباط ارادی و ارتباط غیر ارادی.

    اگر ارتباطی با طرح و برنامه ریزی قبلی و حساب شده باشد آن را ارتباط ارادی می گویند. و اگر بدون طرح و برنامه ریزی قبلی کلاس برای انتقال مفاهیم علمی خود دانش پایه و علاقه شاگردان را در نظر می گیرد و برای تدریس خود طرح درس تهیه می کند روش ارتباط ارادی را اتخاذ کرده است .

  2- ارتباط رسمی و غیر رسمی .

    منظور از ارتباط رسمی آن دسته از انواع روشهای ارتباطی که در سطحی وسیع و در محیطهایی رسمی صورت می گیرد . ارتباط جمعی و ارتباطی مه در سازمانها و نظامهای اداری و آموزشی جهت ابلاغ آیین نامه ها و مقررات با زیر دستان برقرار می گردد « ارتباط رسمی » نامیده می شود .« ارتباط غیر رسمی » به آن نوع ارتباطی گفته می شود که بین دو نفر یا دو گروه به طور عادی و غیر رسمی اتفاق می افتد . اینگونه ارتباط معمولا صمیمانه تر و عمیق تر از ارتباط رسمی است و بیشتر خاص گروههایی است که با هم ارتباط نزدیک و چهره به چهره دارند.

  ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی

  وقتی در جریان یک ارتباط پیامها به صورت رمزهای کلامی انتقال یابند آن ارتباط را « کلامی » گویند مانند بحث و گفتگوی فرد با فرد یا گروهی دیگر و یا تعریف و توضیح شفاهی یک مطلب در کلاس درس اما هر گاه پیام به صورت علایم یا رمزهای یر کلامی ( حرکات دست ، چشم ، رنگ صدا و

  غیره ) انتقال یابد ارتباط را غیر کلانی گویند مانند برقرارری ارتباط راننده با علایم راهنمایی و رانندگی یا برقراری ارتباط با آژیر آمبولانس و زنگ مدرسه

  ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم

   ارتباط مستقیم ارتباطی است که بدون واسطه بین شخص فرستنده و گیرنده پیام ایجاد می شود . چون در اینگونه ارتباط پیام مستقیما بین دو نفر مبادله می شود معمولا فرستنده و گیرنده پیام می تواند نقش خود را به نوبت تغییر دهند اما ارتباط غیر مستقیم یا با واسطه – برخلاف ارتباط مستقیم – چهره به چهره نیست و جنبه شخصی ندارد زیرا معمولا در چنین ارتباطی فرستنده و گیرنده پیام یکدیگر را نمی شناسند مانند مولف و خوانندگان یک کتاب . بین انواع ارتباط ارتباط مستقیم صمیمانه ترین و کاملترین نوع ارتباط است ، ولی از نظر تعداد افراد زیر پوشش و همچنین از لحاظ وسعت زمانی و مکانی محدود است  .

 • فهرست:

  مقدمه
  فصل اول
  نظریه های یادگیری
  فصل دوم
  الگوهای یادگیری
  فصل سوم
  ارتباط و اثر آن در فرایند تدریس
  فصل چهارم
  نظریه های تدریس
  فصل پنجم
  الگوهای تدریس
  منابع و ماخذ
  منبع:

  پارسا ، محمد (1358) کاربرد روانشناسی در تدریس ، چاپ پنجم ، تهران : انتشارات پیوند.

  پازگاری ، علاء الدین (1356) ، شاهراه تدریس ، تهران : انتشارات مدرسه عالی شمیران

  شانو ، ژان (1369) ، مربیان بزرگ ، ترجمه غلامحسین شکوهی ، انتشارات دانشگاه تهران

  گانیه ، روبرت ام . (1368) شرایط یادگیری ،ترجمه  جعفر نجفی زند ، تهران « انتشارات رشد

ادبیات تحقیق مقدمه صاحبنظران آموزش و پرورش عموماً بر این عقیده هستند که کیفیت مدیریت فعالیتهای آموزشی، مهمترین شاخص سطح کفایت و اثربخشی کل برنامه‌های آموزشی است؛ زیرا مدیریت با نقش تعیین کننده و مؤثری که در امر هدایت و رهبری فرایندهای آموزش و پرورش در جهت هدفهای آن دارد بالقوه هم می‌تواند موجب پیشرفت آن گردد و هم موجب از هم پاشیدگی آن (علاقه‌بند،‌1362). بنابراین، برای استفاده ...

می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان پذیر نیت فراهم نمود. تفاوت بین تدریس و یادگیری: 1- یادگیری در همه جا و همیشه و فنی بدون تدریس صورت خواهد گرفت یا در حالی که هر تدریسی یاد داده نمی‌شود. 2- نظریه‌های دیگری، صرفاً به پدیده‌های یادگیری توجه دارد و همیشه معطوف به شاگرد است؛ به عبارت دیگر، ...

مقدمه و بیان مسئله کارایی آموزش و پرورش نه تنها در گروی غنای برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و آمار فارغ‌التحصیلان با معدل بالا، که از آن مهمتر در گرو شناختن ابعاد گوناگون روان شناختی دانش‌آموزان و شکوفا کردن آنها است. دانش‌آموزانی که در وهله نخست بر خویشتن اعتماد داشته باشند و با پذیرفتن ارزش وجودی خویش، قدرت پذیرش دیگران را بیابند و از ایجاد ارتباط اجتماعی سالم با آنها لذت ببرند ...

مقدمه : اسکاروایلد : هنر کلید فهم زندگی است . آدمی در دوران حیات و در جهت رشد و کمال ابعاد وجود خود و برقرار سازگاری و تعادل لازم با موقعیت ها ، می باید قادر باشد به حل مسائل پرداخته و بر موانع یا مشکلاتی که بر سر راه رسیدن به هدف مورد نظر موجود است ، غلبه ند . مهمترین هدف آموزش و پرورش شناخت استعدادهای دانش آموزان ، شکوفا نمودن آنها و ایجاد مهارت کافی در ابعاد مختلف رشد می باشد ...

اول دوره دبيرستان چکيده: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است. فرضيات پژوهش عبارتند از: گذراندن درس

مدیریت آموزش و پرورش مدیریت آموزشی با پیدایی و تحول نظامهای نوین آموزش و پرورش پدید آمد. آموزش و پرورش سنتی به دلیل سادگی و محدویت، به مدیریت، به مفهومم امروز، نیازی نداشت. در قرن حاضر، با توسعه آموزش عمومی، تأسیس مدارس و سازمانهای آموزشی بزرگ و متعدد، گوناگون شدن بر نامه های آموزشی، پیچیده تر شدن امر آموزش و پرورش و تخصصی شدن آن، اهمیت و ضرورت سازماندهی و مدیریت فعالیتهای ...

بيان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشي : هر تمدني‌ که‌ در تاريخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتني‌ بر مطالعه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمين‌ باستاني‌ ايران‌ يکي‌از گهواره‌هاي‌ تمدن‌ بشري‌ بوده‌ است‌، آثار باقي‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ مي‌دهد که‌ ايراني

مقدمه پژوهش: امروزه بر اثر پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی، مفهوم آموزش و پرورش به کلی دگرگون شده و علمای علوم تربیتی معتقدند که آموزش و پرورش مشتمل بر سه مرحله اساسی، شامل الف) تهیه و تدوین هدفها، ب) آموزش، ج) اندازه گیری و ارزشیابی است (سیف نراقی و نادری، 1374). ارزشیابی بخش جدائی ناپذیر فرآیند آموزش بشمار می رود و نقش آن نظارت بر تغییرات رفتاری دانش آموزان بطور اخص و نظارت بر ...

مقدمه در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیله کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. بدینسان نتیجه کار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت‌ها و به‌کارگیری دانش‌های در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش ...

مقدمه (خلاقیت ) مقوله ای است که اغلب ابعاد زندگی اجتماعی بشر را در بر می گیرد اما به جرات می توان گفت خلاقیت در آموزش و پرورش نکته ای کلیدی و حائز اهمیت است . با عنایت به اینکه ،زمینه اساسی خلاقیت باید در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در این زمینه نقشی مضاعف دارند در این مقاله کوشش می شود برخی از ابعاد اساسی ( خلاقیت و آموزش ) مورد توجه قرار گیرد. تعریف خلاقیت : ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول