دانلود مقاله بسته بندی ماهی و فرآورده‌های دریایی با آتمسفر تغییر یافته

Word 128 KB 11305 17
مشخص نشده مشخص نشده شیلات
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مسایل

  فرآورده های دریایی(ماهی آب شیرین و آب شور، نرم تنان و سخت پوستان) که بعنوان غذا استفاده می شوند فوق العاده فساد پذیر هستند. معمولاً فرآورده های دریایی تازه صید شده در طبیعت آلوده به میکرب هستند. بطور سنتی آب دریا یا آب نمک یخ زده یا سرد شده برای به تأخیر انداختن شروع فساد میکربی محصولات دریایی استفاده می‌شود. در این فصل نتایج تحقیقات منتشر شده درباره استفاده از آتمسفر تغییر یافته و یا کنترل شده به منظور افزایش عمر نگهداری فرآورده های دریایی که در دمای پایین نگهداری می شوند، بررسی خواهد شد. نگرانی های مربوط به قابلیت رشد میکرو ارگانیسم سرماپرور کلستریدیون بوتولینوم، انواع B و E و تولید سم در محصولات دریایی بسته بندی شده با آتمسفر تغییر یافته بوسیله آن نیز بحث خواهد شد.

   

  پیشرفتهای گذشته و حال

  بمنظور تشریح فواید بالقوه بسته بندی فرآورده های دریایی با آتمسفر تغییر یافته، گزارشهای علمی موجود در مورد ماهی های طبیعی و پرورشی، نرم تنان و سخت پوستان بررسی خواهد شد. تا حدود سال 1981، گزارشات مربوط به مزایای نگهداری فرآورده های دریایی به روش بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته در بررسی های انجام شده توسط براون و پارکین (Brown& Parkin) و ویل هلم (Wilhelm) تشریح گردیده است. بیشتر مطالعات اخیر را نیز جنی جرجیس، اسمیت و اسکورا (Skura) انجام داده اند. اخیراً راهبردهای استفاده شده در استرالیا در توسعه روشهای بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته برای افزایش زمان نگهداری محصولات دریایی بوسیله برمنر و استاتام (Statham &Bremner) و قبل از آن توسط استاتام گزارش شده است.

   

  ماهی قزل آلا

  زمان نگهداری ماهی قزل آلای پرورشی (Salmo gairdneri) در آتمسفر با 80 درصد  و 20 درصد  دو برابر شد. ماهی قزل الای نگهداری شده در آتمسفر معمولی در 12 روز فاسد گردید در حالیکه با بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته در  پس از 14 روز هنوز از کیفیت خیلی خوبی برخوردار بود و بعد از 20 روز کیفیت آن نسبتاً خوب باقی ماند. ماهی خام بعد از 25 روز نگهداری در بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته و دمای تقریباً قابل قبول بود اما بعد از پخت توسط اعضاء پانل با کیفیت خوبی ارزیابی شد. استفاده از سوربات پتاسیم 3/2 درصد قبل از بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته، زمان ماندگاری ماهی را افزایش نداد. زمان نگهداری آن بعد از آتمسفر تغییر یافته در  حدود یک هفته بود.

  در مطالعه دیگری ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی که تحت خلاء یا  بسته بندی شده بود، مقدار اکسیداسیون چربی کمتری نسبت به ماهی نگهداری شده با هوای معمولی در 1 الی  نشان داد. در مقایسه روشهای بسته بندی با خلاء، نگهداری با هوای معمولی و بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته با  زیاد، بازدارنده‌ترین آنها در جلوگیری از اکسیداسیون چربی، بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته بود اما بیشتر از همه باعث افت میزان کاروتنوئید گردید. عطر و طعم ماهی قزل الای پخته و بسته بندی شده با خلاء بهتر از ماهی بسته بندی شده با  بود. ماهی قزل آلای پروشی تولید شده در انگلستان و بسته بندی شده در خلاء از زمان ماندگاری طولانی‌تری نسبت به بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته با 60 درصد  و 40 درصد  در  برخوردار بود.

  هنگامی که ماهی قزل آلای پرورشی رنگین کمان درکسیه‌های پلی اتیلن به ضخامت mm75% تحت خلاء بسته بندی شد، زمان‌ماندگاری آن در . دو هفته بود. تیمار دادن ماهی با 1 و 2 کیلو گرم (KGY) الکترون (Mev10) زمان‌ماندگاری آن را به ترتیب به 3 و 5 هفته افزایش داد. زمان‌ماندگاری مهی قزل‌آلای نگهداری شده در با تیمار 0،1 و 2 کیلوگری الکترون (Mev10) به ترتیب برابر 1،3 و 4 هفته بود. بدیهی است که پرتوافکنی، زمان ماندگاری ماهی قزل آلای بسته بندی شده تحت خلاء را در 0 و   افزایش داد.

  ماهی قزل آلای رنگین کمان بسته بندی شده تحت خلاء در فیلم پلی اتیلن در انبارداری  با فشار 8/1 بار به مدت 8 روز و در فشار معمولی(1 بار) به مدت 7 روز در  بطور موفقی نگهداری گردید. نگهداری طولانی مدت ماهی در  باعث رنگ پریدگی پوست و تغییر رنگ چشم ماهی شد. زمان ماندگاری ماهی بسته بندی شده با خلاء و نگهداری شده در  در  با فشار 8/1 بار نسبت به بسته بندی آن تحت خلاء و نگهداری در هوای معمولی با 1 بار و دمای  تفاوتی نداشت.

  فیله ماهی قزل آلای دریایی (Cynoscion regalis) تحت دو شرایط 327 و 164 سانتی متر مکعب  برای 450 گرم، بسته بندی شد و در مسیر معمول تا فروشگاههای بزرگ شهر منتقل گردید. مشخص شد باکتریهایی سرماپرور روی فیله با  بیشتر کمتر رشد کردند. اطلاعاتی در مورد مقدار خونابه خارج شده از ماهی در دو حالت فوق ارائه نشده است.

   

   

   

  ماهی آزاد

  وقتی که ماهی آزاد پرورشی آتلانتیک (Salmo salar) در آتمسفر با 60 درصد  و 40 درصد  بسته بندی شد نسبت به بسته بندی با خلاء در  زمان ماندگاری بیشتری داشت. ماهی آزاد کوهو (Oncorhynchus kisutch) به صورت کامل و شکم خالی به مدت 3 هفته در آتمسفر 90 درصد  و 10 درصد هوای معمولی در  نگهداری شد.

  هنگامی که تکه های ماهی ساکی (Oncorhynchus nerka) با  بسته بندی و در دمای  نگهداری شدند، زمان ماندگاری طولانی تری نسبت به دمای  داشتند. قرار دادن برش های ماهی در یک محلول اسیدی (1 درصد اسید سیتریک، 1 درصد اسید آسکوربیک، 5/0 درصد کلرید کلسیم) موجب بهبود رنگ آنها شد. اما خواص حسی دیگر آنها بهبود نیافت. قرار دادن ماهی ساکی در سوربات پتاسیم 1 درصد وزنی/حجمی و غوطه وری آن در یک آنتی اکسیدان (2درصد اریتوربات سدیم، 2/0 درصد اسید سیتریک و 5/0 درصد کلرید کلسیم) قبل از بسته بندی در آتمسفر تغییر یافته حاوی 60 درصد ، 35 درصد  و 5 درصد  منجر به بهبود کیفیت آن پس از 18 روز نگهداری در ، نسبت به نگهداری آن در آتمسفر تغییر یاا=فته بدون استفاده از سوربات پتاسیم و آنتی اکسیدان، شد. افزودن 1 درصدبه مخلوط گاز باعث کاهش کیفیت ماهی تیمار شده با آنتی اکسیدان و سوربات پتاسیم بعد از 18 روز نگهداری در  گردید.

  ماهی ساکی نگهداری شده در  با یک آتمسفر تغییر یافته حاویبمدت بیش از 9 ماه توسط آزمون کننده های چشایی با کیفیت خوبی ارزیابی شده بودند. بطور طبیعی زمان ماندگاری ماهی چرب در  فقط 8/0 ماه است.

   

  ماهی کد

  فیله ماهی کد به صورت انبوه در ، با آتمسفر دارای 25 درصد  و 75 درصد  نگهداری شد. زمان ماندگاری ماهی بسته بندی شده با اتمسفر تغییر یافته حداقل 8 روز بیشتر از ماهی نگهداری شده با آتمسفر معمولی در  بود. استفاده از روش آتمسفر تغییر یافته با 60 درصد  و 40 درصد هوای معمولی برای بسته های 410 کیلوگرمی ماهی کد و نگهداری شده در دمای  کمی بهتر از روش کنترل آتمسفر با همان شرایط بود.

 • فهرست:

  فصل1-منشاء تاریخی پنیر..................................................................................
  فصل2- مروری بر خط تولید.............................................................................
  فصل3-مروری بر HACCP در صنایع شیر......................................................
  فصل4-بررسی CCP، کنترل و ارزیابی مراحل مختلف تولید..........................
  فصل5-خلاصه‌ای از خط تولید و CCPها و آزمونها، کنترل‌های انجام شده و چگونگی رفع خطرات احتمالی.....................................................................


  منبع:

  ندارد.

   

مقدمات حقوق و حقوق اساسي با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشري در بخش هاي مختلف زندگي و با توجه به روح آدمي که موجوديست اجتماعي و با توجه به وجود دو گرايش خير و شر در آدمي که باعث مي شود تا آدمي گاهي سر به طغيان گذارده و حق ديگران را ناديده بگي

مقدمه آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر 3)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي اين مواد در محل خروج، برجستگي هايي به نام کوه آتشفشان ايجاد مي نمايد. آتشفشا

مقدمه شما با چه وسیله ای به مدرسه می روید ؟ در مسیر خود از خانه به مدرسه ، از کدام کوچه ها یا خیابان ها می گذرید؟ آیا تاکنون فکر کرده اید که راه ها در زندگی ها چه نقشی دارند ؟ مردم برای رفتن به مدرسه یا محل کار خود ، رفتن به مغازه ها و خرید کردن ، رفتن به تعطیلات یا دیدن اقوام و دوستان خود به راه نیاز دارند . همه ی مکان ها به وسیله ی راه به یک دیگر مربوط می شوند اگر در یک ناحیه ...

«مقدمه» «رهایی کامل از تنیدگی، مرگ است» هانس سلیه آیا تنیدگی یا استرس «بیماری جدید تمدن» است؟ انتشار بیش از صد هزار مقاله و کتاب در سالهای اخیر در قلمرو تنیدگی، ما را بر آن داشت تا چنین پرسشی را مطرح کنیم. غنای معنایی این مفهوم که در محدوده فلز شناسی، روانشناسی، روانپزشکی، عصب- فیزیولوژی، عصب- شیمیایی، همه گیری شناسی، روان جامعه شناسی، روان تحلیل گری، روان- تنی و جز آن قرار ...

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

الف: جمعیت و پراکندی آن جمعیت استان بوشهر که در مساحتی حدود 23167 کیلومتر مربع زندگی می کنند در سرشماری 1375 خورشیدی 743675 نفر بوده که از این تعداد 9/50 درصد در نقاط شهری و 1/49 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و کمتر از یک دهم درصد آنان غیر ساکن بوده اند. ب: ساخت جنسی و سنی در این استان در مقابل هر 100 زن 104 نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در بین اطفال کمتر از یک ساله برابر ...

قارچ کمبوجا که متشکل از کشتهاي همزيست سلولهاي مخمر از دسته ساکاروز ماسيس (Saccharomyces ) باباکتري هاي ميله هاي شکل زيلي نوروم (Xy linorom ) ويک توده تقريبا کرم رنگ ژله اي مانند ،به ندرت ممکن است چندين نفر درروز به WILD ROSE COLLEGE مراجعه نکنند و خ

زیر آبروک اندازه اش تقریبا" 17 سانتی‌متر است ؛ پرنده‌ای است با جثه پر، شبیه الیکائی ، ولی خیلی بزرگتر از آن است ، با پاهای بزرگ و نسبتا بلند و قوی است، دم کوتاه که اغلب آن را سربالا نگاه می دارد. پروبالش قهوه‌ای مایل به سیاه با گلو و سینه سفید و شکم بلوطی پررنگ که به تدریج به سمت دم به سیاهی می‌گراید . نر و ماده آن همشکل است . پرنده نابالغ در سطح پشتی به رنگ خاکستری سربی است و ...

طب گیاهی قدیمی ترین شکل درمان است که از سوی بشر شناخته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است. استفاده از این روش درمانی در تمامی تمدن ها سابقه دارد و یک جز مهم در پیشرفت علم پزشکی رایج به شمار می رود. گرایش مجدد مردم به داروهای گیاهی و تولید روزافزون این فرآورده ها از سوی شرکتهای معتبر داروسازی جهان بهانه ای است برای توجه بیشتر به درمان های گیاهی. استفاده از گیاهان به ...

آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر 3)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي اين مواد در محل خروج، برجستگي هايي به نام کوه آتشفشان ايجاد مي نمايد. آتشفشان يکي از پديده هاي طبي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول