دانلود مقاله تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها

Word 1 MB 11361 32
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت: ۳,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شدت زلزله

  قدیمی ترین ویژگی مهم زلزله شدت زلزله است . شدت زلزله سنجش خسارت وارده به کارهای بشری در سطح گروهی و واکنش انسان نسبت به تکانهای زمین لرزه است . از آنجائی که ارزیابی های شدت زلزله به ابزارهای خاص وابسته نیست ، بلکه یک شاهد واقعی از تاثیرات در ناحیه زلزله خیز است شدت های زلزله می تواند تعیین و مشخص گردد به این طریق ثبت تاریخی تبدیل به مهمترین موضوع در تعیین های پیشرفته خطر زلزله گردد .

  اولین مقیاس شدت زلزله توسط   de rosiدر ایتالیا و  forel  در سوئیس در دهه 1880 گسترش یافت،یک مقیاس دقیق تر در 1902 توسط زمین شناسان ایتالیایی و mercali  با گروهی 12 درجه از I تا xII توصیه گردید. یک نوع (گونه) نیز در جدول 2-1 ارائه گردیده است. توصیف های در چجدول 2-1 امکان تعیین خسارت به مکانهای تحت تاثیر قرار گرفت در زلزله به صورت عددی فراهم می نماید. این نقاط شدت زلزله می تواند اغلب توسط خطوطی در نقشه از هم جدا گردند. چنین منحنی های شدت مشخص گردیده اند اما آنها را اطلاعات با ارزش در مورد توزیع قدرت و تکانهای زمین هستند به علت مقیاس شدت و ارتباط های انها با شرط ساختاری و اجتماعی کشور آنها نیازمند بررسی زمانی هستند. اثرات منطقه ای باید در نظر گرفته شوند با توجه به این موضوع، مقایسه مقیاس ژاپنی ها  راز صفرتاCVIIدر جدول 3-1 با توصیفات تغییر یافته meralliخلاصه گردیده است.

  جدول 2-1 مقیاس شدت زلزله طبق نظریه تغییر یافته meralliدر سال 1931

   -I احساس نشده است بجز تکان بسیار جزیی تحت شرایط ویژه مطلوب

  II- تنها توسط چند شخص احساس شده است ، بویژه در طبقات بالائی.

  اما بسیاری از مردم آن را مانند زلزله تشخیص نمی دهند ماشین های موتوری ایستاده ممکن است به طور جزیی زلزله را نشان دهد ارتعاش مانند عبور یک کامیون است.

  III   - کاملاً احساس شده است بویژه در طبقات بالایی ساختمان ها ، اما از مردم ان را به عنوان زلزله تشخیص نمی دهند.

  -IV در طی روز ممکن است احساس شده باشد. در شب ممکن است باعث بیدار ماندن شود ظرفها، پنجره ها، در ها دیوارها ممکن صدای شکاف برداشتن بدهد ، این احساس ماندن عبور یک کامیون سنگین است ماشین های موتوری ایستاده به طور قابل توجهی تکان داده شده اند.

  - Vتقریباً توسط هر کس احساس شده است بسیاری از افراد بیدار می شوند بعضی از ظرفها ، پنجره ها و بقیه چیز ها شکسته اند پلاستر ها شکاف بر می دارند،اشیا واژگون می شوند درختها می شکنند پل ها شکسته می شوند ساعتها ممکن است متوقف شوند.

  -VI همه آنرا احساس می کنند بسیاری از افراد وحشت زده شده اند و به طرف در می دوند، بعضی اشیا سنگین تکان می خورند خسارت جزئی است

  -VIIهر شخصی به طرف در می دود خسارتی به ساختمان ها وارد می شود. ساختمان های غیر مقوام در هم می ریزد توسط هر شخصی در ماشینها حالت رانندگی احساس می گردد.

  -VIII خسارت جزیی بویژه ساختمان های طراحی شده وارد می شود.

  به طور قابل ملاحظه در ساختمان های معمولی ، ساختمان های غیر مقاوم شدید آسیب می بینند (   )Panel در دیوار  به بیرون از ساختمان پرتاب می گردند وسایل سنگین منزل واژگون می گردند. تغییراتی در چاه های آب رخ می دهد برای اشخاص در حال رانندگی مشکل ایجاد می کند.

  -IXخسارات قابل ملاحضه ای بویژه وارد می آید قالب طراحی ساختمانها آسیب می بیند به ویژه در ساختمان های بزرگ پایه ریزی های ساختمانها تغییر می یابد شکاف های زمین محسوس است لوله های زیر زمینی شکسته شده اند.

  -X بعضی ساختمان های چوبی نابود شده اند.بیشتر پایه های ساختمان ها تخریب می گردد. زمین شدید شکاف بر می دارد ریل های راه آهن جا به جا می شوند گل ها و ماسه ها آمیخته می شوند آبها تا کرانه ها جاری می شوند.

  -XI تعداد کمی از ساختمانها باقی می ماند. پل ها تخریب می شوند فشار های زیادی بر زمین وارد می شود. لوله های زیر زمینی به طور کامل تخریب می شوند ریل ها

  بشدت آسیب می بیند.

  -XIII خسارت کلی است ، به طور کلی و عملی هم ساختمانها خسارت می بیند تخریب می گردند. موجها تا سطح زمین پیشروی می کنند خطوط و بینائی و سطحی نابود شده اند. اشیا به پرتاب شده اند جدول3-1 مقیاس شدت زلزله طبق نظری sesmic ژاپنی C چیزی احساس نمی شود ، خیلی ظعیف احساس می شود ، تنها توسط لرزه نگار ثبت می گردد.

  جزئی است تنها توسط بعضی افراد حس می شود که نسبت به زلزله حساس هستند

  II-ضعیف است توسط بیشتر افراد حس می شود باعث شکستن پنجره ها و درهای لغزنده می گردد .

  III- نسبتً قوی است خانه ها و ساختمانها را تکان می دهد درهای لغزنده را تکان می دهد

  IV- قوی است ، منجر به تکان های شدید خانه ها و ساختمانها می گردد  اشیا را واژگون می کند مایعات را از ظرفها بیرون می ریزد

  V- خیلی قوی است باعث شکاف درآجر وپلاستر می گردد .

  سنگها و صخره ها را تکان می دهد و به پلاستر های خانگی اسیب می رساند شکاف ها ئی در تپه ها مشاهده گردیده است

  VI-  خطر ناک است باعث خسارت به خانه های چوبی می گردد فشارها را بر زمین وارد می آورد و آب و گل را به جریان می اندازد.

  VII -باعث نابودی بیشتر خانه ها می گردد فشار های عمده ای را وارد می گردد.

   

   2-7-1 مغناطیس زلزله

  اگر درجه زلزله ها در سر تا سر جهان مقایسه گردد، یک سنجشی مجهز نیازمند است مانند سنجش شدت زلزله یک مقیاس واقعی کمیتی باید برای زلزله در  مناطق مسکونی و غیر مسکونی به کار  رود که در  سال 1931 توسط richtarو wadati به نام مغناطیس زلزله داخلی بعنوان (مانند) لگاریتمی دهدهی بطور حد اکثر در میکرونها ثبت گردیده است تصویر 22-1 ، یک نقشه زلزله نگاری مشاهبه نقشه هائی که اکنون توسط برنامه trient در جنوب کالیفرنیا طرح گردیده است .

   

   

   

  آب بدین مفهوم است که در هر زمان مغناطیس زلزله یک واحد محسوب می گردد نوسان امواج زلزله تا 10 بار افزایش می یابد به عللت وجود دوره (زمان) طبیعی بسیار برای زلزله بسیار از ساختارهای ساختمانی در این گروه قرار می گیرد مغناطیس داخلی طبق عنوان رقمی با ارزش برای مهندسین به جا می ماند به دنبال تعریف مغناطیس نظری تئوری گونه بهتر محدودیتهای کمتری وجود ندارد اما درجه زلزله محدود به پایانی بیشتر توسط نیروی سخره های زمینی است ارسال 1935 تنها تعداد کمی زلزله در درج نگارهائی کم دارای مغناطیس بیشتر از 8% بوده اند ثبت گردهده است آخرین جدول4-1 را برای رقم میانگین زلزله های جهانی مغناطیس های متفاوت مشاهده نمائید.

  به طور کلی ،به نوبه خود نظریه ای به دنبال مقیاس مغناطیس   داخلی ریشتر(ml) جدیدترین نظری بوده آن برای مردم کالیفرنیای جنوبی تعریف گردیده است که آن در بر گیرنده مسافتهای کمتر از 600 کیلومتر می باشد. امروزه این روش برای به کار بردن تعدادی از انواع لرزه نگاری ها در سر تاسر جهان گسترش یافته است (تصویر 24-1) را مشاهده نمائید در نتیجه تعداد زیادی درج مقیاسهای  مغناطیس زلزله بر اساس مزمولهائی برای فاصله و روش ها انتخاب یک نوع نوسان موجی مناسب مشخص گردیده است .

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

شدت زلزله قدیمی ترین ویژگی مهم زلزله شدت زلزله است . شدت زلزله سنجش خسارت وارده به کارهای بشری در سطح گروهی و واکنش انسان نسبت به تکانهای زمین لرزه است . از آنجائی که ارزیابی های شدت زلزله به ابزارهای خاص وابسته نیست ، بلکه یک شاهد واقعی از تاثیرات در ناحیه زلزله خیز است شدت های زلزله می تواند تعیین و مشخص گردد به این طریق ثبت تاریخی تبدیل به مهمترین موضوع در تعیین های پیشرفته ...

آثار زلزله: هنگامی که زلزله اتفاق می افتد از خود آثاری به جا می گذارد ،این آثار به شرح زیر است : لرزش زمین وتخریب ساختمانها : در اثر زلزله زمین به ارتعاش در می آید وهنگامی که ارتعاشات شدید باشد ،باعث تخریب ساختمانها می گردد. میزان تخریب ساختمانها تابع کیفیت کارهای ساختمانی ، ترکیب خاک ،خصوصیات تکانهای زمین لرزه ، نیرو وجهت تکان می باشد. تکانهای قائمی که درمرکز بیرونی در ...

مقدمه پدیده های خطر آفرین طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و لغزش لایه های زمین می توانند خطر جدی برای جان و مال انسانها به دنبال داشته باشند. در این میان رویداد زلزله در طول تاریخ آثار غیر قابل جبرانی را به همراه داشته است. خوشبختانه در حال حاضر با توجه به پیشرفتهای علم مهندسی زلزله، در صورت به کار گیری اصول و شابط پیشگیری، خسارات ناشی از زلزله می تواند به حداقل ممکن برسد. تهران ...

NEW-دبیر اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان اظهار داشت: سبک سازی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش تلفات جانی و مالی در کشور زلزله خیز ایران است. به گزارش سرویس «علمی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر محمد رضا عدل پرور با بیان این مطلب گفت: تشخیص و شناسایی زمان، مکان و بزرگی زلزله تا به حال برای بشر امکان پذیر نبوده و این امر باعث شده است که محققان، پژوهشگران و ...

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ...

برای طراحی و پایداری سازه ها در برابر خطر زمین لرزه سه سطح در نظر گرفته شده است. الف) سطح مبنای طراحی (D.B.L) در این سطح لرزه‌ای در طراحی، احتمال رویداد زمین لرزه دست کم یک بار در طول عمر مفید سازه وجود دارد و درصد پذیرش خطر بیش از 50 درصد (50 تا 64 درصد) است. در این سطح، دوره بازگشت رویداد زمین لرزه را، بر حسب ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، 100 تا 500 سال در نظر می گیرند که ...

زلزله و مقاوم سازی ساختمان ها کشور ایران در منطقه زلزله خیزی واقع شده است براساس نقشه های پهنه بندی موجود، قسمت اعظم کشور ما از نظر زلزله در پهنه با خطر بینی بالا قرار دارد. تاریخ زلزله های اخیر کشورمان نشان می دهد که از اوایل قرن تقریباً هر 10 سال یک زلزله مخرب داشته ایم که منجر به تخریب گسترده منازل، مرگ ساکنین آن و خسارات عمده ‌اقتصادی شده است. آخرین زلزله مخرب در ایران زلزله ...

کشور ایران در منطقه زلزله خیزی واقع شده است براساس نقشه های پهنه بندی موجود، قسمت اعظم کشور ما از نظر زلزله در پهنه با خطر بینی بالا قرار دارد. تاریخ زلزله های اخیر کشورمان نشان می دهد که از اوایل قرن تقریباً هر 10 سال یک زلزله مخرب داشته ایم که منجر به تخریب گسترده منازل، مرگ ساکنین آن و خسارات عمده ‌اقتصادی شده است. آخرین زلزله مخرب در ایران زلزله خرداد 1369 در منجیل بود که ...

چکيده: اين متن به بررسي مقاومت سدهاي مخزني بزرگ هنگام وقوع زلزله مي پردازد . گر چه سدهاي مخزني بسيار قديمي هستند ولي خسارتهاي وارده مربوط به سالهاي اخير مي باشد ما به بررسي رفتار سدهايي با ارتفاع 15 متر هنگام وقوع زلزله مي پردازيم ، حقيقت اين اس

چگونه زمين لرزه اتفاق مي افتد ؟ وقايع لرزه :مردم سراسر دينا از زمين لرزه ها مي ترسند .چگونه آن ها سبب تخريبات و مرگ زيادي مي شوند وقايع پيش رو را در نظر بگيريد .زمين لرزه شمالي در ناحيه روستايي سند فراند و از جنوب کاليفرنيا در هفدهم ژانويه سال 199

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول