دانلود مقاله تکنولوژی روغن

Word 86 KB 12176 53
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت: ۵,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه :

  روغنها :چربیها یکی ازعوامل تشکیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .دربدن حیوانات دریایی وخشکی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی برای مرحله روئیدن  روئیدن ذخیره شده است .بنابراین می توان گفت که درهمه موجودات زنده چربی وجود دارد ولی دراین گزارش مطالبی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد که روغن وچربی را نه فقط ازاین حیث بلکه به عنوان یک منبع انرژی که دارای ارزش تجارتی است وموضوع یکی از صنایع مهم کشوریعنی صنعت روغن نباتی ازجمله صنایع مادر واستراتژیک درهرکشوراست که اهمیت آن برهیچکس پوشیده نیست لذا بردانشجویان عزیزاست که درجهت سازندگی کشورعنایت ویژه ای نسبت به این گزارش داشته باشند.

  اهمیت خوراکی وتغذیه ای روغن :

  چربیهامنبع تراکم انرژی درموادغذایی راتشکیل میدهندیک گرم چربی 9کیلوکالری انرژی دربدن تامین مینماید .درمقایسه یک گرم مواد قندی (کربوهیدرات) 4کیلوکالری انرژی تولید میکند.

  درغذاهایی که چربی آنها مناسب است احساس سیری بیشتری نسبت به غذاها به مدت بیشتری درمعده ودستگاه گوارش باقی میمانند:بنابراین احساس گرسنگی دیرترپیدامیشود.

  چربی فرم انرژی ذخیره دربدن هست که درواقع گرسنگی برای تامین انرژی لازم جهت ادامه اعمال حیاتی مورد استفاده قرار میگیرد .

  چربیهاحمل کننده ویتامین های محلول درچربی یعنی ویتامینهای A.D.E.K  میباشند حذف کرده ومارگارین ،شیر،پنیر،وزرده تخم مرغ ازرژیم غذایی به معنی آن است که درتنظیم رژیم غذایی باید ازنقطه ازنظر تامین ویتامین Aازسایرمنابع غذایی دقت کافی به عمل آید.

  اهمیت اقتصادی روغن:

  کشورما ازنظر روغن نباتی بسیاردرمضیقه است ، درسالهای قبل میزان وابستگی به خارج ازکشورتامیزان 99% بودوحالا تا95%به خارج وابسته هستیم .

  درحال حاضربراساس آخرین آمارغیررسمی کشورمابرای تامین روغن نباتی کشور به سالیانه850هزارتن روغن نیازدارد که ازاین مقدار سهم تولید داخلی فقط100هزارتن است وحدود 750هزارتن ازخارج به کشوروارد میشود.ارزتخصیص یافته برای این سهم واردات روغن نباتی به حدود یک میلیارددلارمیرسدکه این رقم برایکشورمابسیارسنگین است .لذا همواره بایستی به فکرچاره بود تاباشناخت منابع داخلی وتوسعه کشت دانه های روغنی درداخل کشورحتی المقدرور ازمیزان واردات روغن نباتی ودرنتیجه وابستگی به خارج ازکشورکاسته گردد.

   

  صنایع روغن نباتی درایران:

  درحال حاضر تعداد 14کارخانه روغن نباتی درایران وجود دارد که به امتصفیه وهیدروژناسیون مبادرت مینمایند.واحدهای تولیدی دیگری نیزوجود دارند که فقط تولید روغن مایع داشته وعمل هیدروژناسیون درآنهاصورت نمیگیرد.

  از14واحد تولید روغنهای نباتی هیدرورژنه 9واحدآن درشهرهای شیراز ،کرمان، اصفهان ،نیشابور،بابل ،ورامین،ساری وگرج واقعند (شرکت روغن نباتی شیراز،کارخانه گلنام کرمان،شرکت نازاصفهان،کارخانه سه گل خراسان،کارخانه شکوفه بابل،کارخانه شماره یک ورامین،کشت وصنعت شمال،شماره 1و2وشرکت روغن نباتی جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .(شرکت صنعتی بهشر،شرکت روغن نباتی پارس،شرکت مارگارین کارخانه شماره 2ورامی،شرکت کارخانجات تولیدی روغن نباتی ناب ).ازاین مجموع ،کارخانه شکوفه بابل مدت مدیدی است که تولید روغن نباتی جامد هئیدروژنه ندارد وتولید کشت وصنعت شمال واحد شماره 2نیزمتوقف است .روغن خام اولیه مورد استفاده درکارخانه های تولیدی روغن نباتی هیدروژنه سویا ، آفتاب گردان ،تخم پنبه میباشد که عمدتاازخارج ازکشورتامین میگردد.مشکلی که کارخانجات رروغن نباتی تاحدودی باآن روبروبودند عبارت بود ازکمبود روغن خام اولیه ومشکلاتی که درحال حاضر باآن روبرومیباشندعبارت است از شکل تهیه قطعات یدکی وتاحدودی مواردی که درپروسس روغن نیازبه آن دارند.

  ساختمان وترکیب روغنهاوچربیها:

  روغنها وچربیهای خوراکی ازنظرشیمیایی جزلیپیدهاتقسیم بندی شده اند .لیپیدها گروهی ازترکیبات عالی هستند که درحلال های عالی (اتر،کلروفرم،بنزن وکربورهای هیدروژن ازقبل هپتان وهگزان وغیره )محلول بوده ودرآب غیرمحلول هستند لیپیدها رابه سه گروه مختلف تقسیم کرده انذ که عبارتنداز :

  لیپیدهای ساده : که دراثرهیدرولیز به اسیدچرب والکل تبدیل میشوند ،گلسریدها دراین گروه قراردارند.

  لیپیدهای مرکب :که دراثرهیدرولیز تبدیل به اسید چرب والکل وبرخی موارد دیگرمیشوند وعباتنداز فسفولیپیدها ، گلیکولیپیدها ،لیبوپروتئین ها.

  مشتقات لیپیدها:موادی هستند که غالبا ازهیدرولیز لیپیدها حاص میشوند مانندگلیسرول والکلهای آلی دیگری که درساختمان

  تری گلیسریدها: برای نشان دادن ساختمان یک تری گلیسرید می توان گفت در اثر ترکیب یک مولکول گلیسرین باسه مولکول اسید چرب یک مولکول آب تشکیل می گردد.

   

   

   

                                                  H         H      

   H    C    OH         HCOOR1            H   C   OOCR1     

    H   C   OH   +    HCOOR2             H   C  OOCR2 +  H2O

    H    C   OH         HCOOR3            H   C  OOCR3  

           H

  آب                                 تری گلیسرید                     اسیدهای چرب      گلیسرین

  تعریف واژه های کنترل کیفیت وکنترل کیفی در صنعت روغن نباتی

  کیفیت: در مورد فرآورده های روغن نباتی عبارت است از: مجموعه صفات و یا ویژگیهای این فرآورده این خصوصیات عبارتند از: نوع اسیدهای چرب در تری گلیسرید طعم بو رنگ مقدار بندهای دوگانه و ...

  کنترل: مجموعه عملیاتی است که جهت تطبیق ویژگیهای روغن نباتی یا مشخصات مورد نظر ویا استاندارد های مربوطه انجام می گیرد.

  کنترل کیفی: دراینجا کنترل کیفی به صورت اعم مطرح می شود ومعنای وسیع تری را نسبت به کنترل کیفیت آماری دارا می باشد. کنترل کیفیت در حقیقت مجموعه ای از عملیات است که جهت بهبود کیفیت محصول انجام می شود تا فرآیند فرآورده تولید شده با ویژگیهای مورد نظر با ویژگیهای مورد نظر یا استاندارد مربوطه تطبیق داشته باشد.

  کنترل کیفیت در صنعت روغن نباتی بسیار با اهمیت است وبه معنای سیستمی است که مواد اولیه فرآیند محصول را دقیقا تحت کنترل قرار دهد تامحصول بااستاندارد حاصل گردد. البته کنترل زمانی قابل اجرا است که معیاری برای مقایسه وتطبیق وجودداشته باشد. این معیارها می توانند استانداردهای ملی یا کارخانه ای باشند. پس اساس در کنترل کیفی صنعت روغن نباتی استاندارد کردن هر مرحله از موادی مختلف است. ونباید فراموش نمود که محصول با کیفیت مورد نظر تنها از طریق انجام صحیح عملیات تولیدی بدست می آید نه از طریق انجام بازرسی حتی بازرسی صد در صد.

  مراحل مختلف کنترل کیفی فرآورده روغن نباتی:

  بطور کلی مراحل مختلف کنترل کیفی در صنایع روغن نباتی را به ترتیب زیر می توان طبقه بندی نمود:

  کنترل در مزرعه { کنترل کشاورزی}

   کنترل مواد اولیه

  کنترل فرآید

  کنترل محصول

  کنترل در انبار

   کنترل کشاورزی

  در مورد محصولات مواد غذایی کنترل از مزرعه شروع می شود. مسایلی مانند آفت زدگی در اکثر مواقع محصولات کشاورزی را تهدید می نماید. برای مثال آفت پنبه دانه قارچی به نام آسپرژیلوس فلاووس که سم آفلاتوکسین تولید می کند در حالی که دانه سویا در معرض قارچ باشد سم کمتری ایجاد می شود. کنترل دانه هایروغنی در مزرعه امری بسیار ضروری است برای مثال اگر دانه روغنی به منظور انبار کردن برداشت می شود مرحله رسیدگی در هنگام برداشت جهت طولانی کردن عمر انباری مهم است. دراین رابطه زمان چیدن دانه روغنی از ساقه از نقطه نظر سنتز مواد دارای اهمیت است. مثلا دانه هایی که عمل رسیدن آنها تحت رطوبت کم صورت گرفته نسبت به دانه هایی که در رطوبت زیاد رسیده شده اند معمولا مقاوم ترند زیرا سیستم آنزیمی در شرایط رطوبت فعالتر است. مراقبت در امر حمل ونقل نیز جهت جلوگیری از فساد کاهش ضایعات وکاهش افت تولید مهم است. هم چنین ÷رداخت قیمت دانه براساس آنالیز دانه ها باتوجه به وزن هر محموله وبه نسبت وجود خارجی در داخل دانه ها تعیین می گردد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

روغنها :چربيها يکي ازعوامل تشکيل دهنده حيات حيواني وگياهي مي باشند .دربدن حيوانات دريايي وخشکي مقداري چربي به عنوان ذخيره انرژي وجود دارد ودرهردانه وهسته گياه مقدار چربي براي مرحله روئيدن روئيدن ذخيره شده است .بنابراين مي توان گفت که درهمه موجودات ز

چکیده: ترانستوکیترید ها میکروهترومتروف‌ های آبزی رایجی هستند که از نظر طبقاتی در گروه جلبکهای هتروکونتاقرار می‌گیرند. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که تعدادی از نژادهای تراستوکیتریدها را می‌توان کشت کرد و بدین ترتیب به زیست توده‌‌های فراوانی دست یافت که دارای مقادیر زیادی چربی و اسیدهای چرب اشباع نشده‌ [1] می‌باشند. شواهد نشان می‌دهند که بازده سلولی و تولید pufa توسط نژادهای ...

چکیده یکی از مشکلات اساسی که در اکثر سازه ها به چشم می خورد مشکل نم و رطوبت می باشد که در بعضی مواقع خسارات جبران ناپذیری را به ساز ها و ساختمان وارد می نماید و یکی از راهکارهای مقابله با ‎آن عایقکاری رطوبتی می باشد . در ایران با توجه به اقلیم و آب و هوا و نیز وجود منابع عظیم نفتی متداولترین عایق رطوبتی قیر و گونی می باشد که با پیشرفت تکنولوژی این روش جای خود را به عایقهای پیش ...

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

کابل به عنوان بخشي از سيستم ارتباطي با وظيفه انتقال پيام‌ها و اطلاعات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بخش اعظم هزينه‌هاي مخابراتي به تامين کابل و نصب و تهيه ملزومات و نگهداري آن اختصاص دارد و بديهي است شناخت کابل و استفاده صحيح از آن مي‌تواند در کاهش

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

ترانسفورماتور مقدمه امروزه با توسعه روز افزوني که در طي چند دهه اخير در سطح زندگي مردم کشورمان مشاهده مي شود استفاده از برق وسايل برقي شتاب و گسترش رو افزوني يافته به گونه اي که بيش از 60% مردم کشورمان حداقل از يکي وسايل برقي خانگي استفاده

رنگ در دنياي امروز نقش بسيار مهمي را در پرورش ذوق وقرايح بشري و ارضاي نيازهاي زيبا شناسي وي ايفا مي کند. بدين جهت است که احساس رنگ را به تعبيري حس هفتم مي گويند. رنگ با حفظ اهميت ويژه و بي چون و چراي خود در مباني زيبايي هاي هنر قديم در روزگار م

روغنها و چربيها از زمانهاي بسيار دور يکي از اجزا اصلي و مهم تشکيل دهنده غذاي انسان بوده است. که يک گرم آن در حدود 2/9 کيلوکالري انرژي در بدن توليد مي کند. همچنين غذاي طبخ شده در روغن و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر خواهد داشت. با تغيير ساختار اجت

تکميل تکنولوژي هاي کنترل وضعيت مثل کنترل تغييرات و تجزيه روغن ماشين روند بهبودي و تکنولوژي هاي جديد بوجود آمدند. در اضافه، آنها باهم در ارتباطند توسط سيستم نرم‌افزاري پر انرژي که کنترل مي‌کند دِتا را. توسط رابرت سُوَن کَمپ1 مدتهاي مديدي بود که

در بين النهرين از لوحه هاي گلي ، در مصر (1838 ق.م) از پاپيروس ، در چين از حکاکي بر روي لوحه هاي چوبي و نمد با قلم مو و پارچه ابريشمي ، اين منظور را عملي مي کردند.با توجه به اينکه صنعت ، نمد ما لي در خاور دور سنّت و متداول بود، فردي چيني به نام تسائي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول