دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

Word 9 MB 13164 335
مشخص نشده مشخص نشده گزارش کارآموزی
قیمت: ۳۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پروژه انتخابی مشتمل بر مقدمه¬ای از حوادث ناشی از کار و خسارات و صدماتی است که متعاقب وقوع این حوادث در صنایع گریبان¬گیر پرسنل آن می¬گردد ، می¬باشد که با توضیحات و مثال¬هایی به روشن¬تر شدن این موضوع می¬پردازد و به لزوم شناسایی و کنترل خطرات و پتانسیل¬های بالقوه آنها در شرکت می¬پردازد .
  در ادامه با تعریف مجموعه¬ای از خطرات ایمنی و بهداشتی موجود در سالن و واحد تعمیرات به شناسایی این خطرات پرداخته شده است و با معرفی روش¬ها و متد مختلف ارزیابی ریسک به انتخاب بهترین و کارآمد¬ترین روش ارزیابی در سالن و واحد تعمیرات به ارزیابی ریسک¬های موجود در سطح سایت پرداخته و برای هر یک از این ریسک¬ها روش کنترلی مناسب پیشنهاد گردیده است.
  در این مجموعه به بررسی عوامل مختلف زیان¬آور در محیط کار از جمله عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی ، روانی ، ایمنی و مسائل مربوط به آن در برخی از صنایع پرداخته و همچنین شرح مختصری در رابطه با بهداشت محیط و MSDS ، وسایل حفاظت فردی ، روند تولید در شرکت ایران خودرو ، تاریخچه و بهبود عملکرد زیست محیطی در این شرکت ارائه شده است .
  پروژه انجام شده در این شرکت (ایران خودرو) نیز بررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی کارگران در سالن رنگ تندر می¬باشد که شرح کامل آن در فصل پایانی این مجموعه آورده شده است .
 • مقدمه................................................................................................... 1
  تاریخچه شرکت ایران-خودرو......................................................................... 3
  طرح شماتیک ایران خودرو.......................................................................... 4
  روند تولید در شرکت ایران خودرو.................................................................. 5
  عوامل فیزیکی زیان¬آور محیط کار.................................................................. 20
  بهداشت حرفه-ای...................................................................................... 21
  فیزیو¬لوژی حرفه¬ای (شغلی )......................................................................... 22
  طب حرفه¬ای یا پاتولوژی شغلی..................................................................... 22
  مهندسی بهداشت ¬حرفه¬ای ( Occupational hygienist).................................. 22
  اهداف کلی بهداشت حرفه-ای........................................................................ 23
  برنامه¬های کلی و اجرایی بهداشت حرفه¬ای در کارخانجات...................................... 26
  وظایف متخصصین بهداشت حرفه-ای............................................................... 26
  صدا...................................................................................................... 27
  انواع صوت.............................................................................................. 27
  اثرات صدا بر انسان.................................................................................... 28
  بیماری¬ها و عوارض ناشی از کار گوش.............................................................. 29
  اثر سرو¬صدا روی کارگران............................................................................ 30
  روش¬های اندازه¬گیری و ارزیابی صدا................................................................ 31
  وسایل اندازه-گیری..................................................................................... 33
  اندازه¬گیری صدا به منظور آنالیز فرکانس........................................................... 33
  کنترل صدا (noise control)................................................................... 34
  انواع جاذب¬های صوتی................................................................................ 36
  عوامل موثر در افت انتقال دیوار-ها................................................................... 38
  ارتعاش.................................................................................................. 44
  ارتعاش انسانی......................................................................................... 45
  انواع ارتعاش انسانی................................................................................... 45
  اثرات ارتعاش........................................................................................... 46
  اثرات ارتعاش تمام بدن............................................................................... 47
  راه¬های پیشگیری از بیماری¬ها و عوارض ناشی از ارتعاش........................................ 48
  پرتو-ها................................................................................................... 49
  ضایعات چشمی ناشی از پرتو مادون قرمز......................................................... 50
  تدابیر احتیاطی در برابر تشعشات جوشکاری...................................................... 51
  روشنایی................................................................................................ 52
  تعاریف و اصطلاحات روشنائی....................................................................... 53
  منابع نوری............................................................................................. 53
  شدت روشنائی (Illumination).................................................................. 54
  درخشندگی (Luminance)....................................................................... 54
  تباین (Contrast).................................................................................. 55
  واحد کمیت¬های اندازه¬گیری روشنائی.............................................................. 55
  عوامل موثر در میزان روشنایی فضای محیط کار................................................. 55
  ویژگی لامپ¬ها و ضریب بهره نوری................................................................. 57
  ویژگی¬های نور مطلوب و اثرات آن.................................................................. 57
  اهمیت روشنایی در کارگاه-ها........................................................................ 58
  اثرات روشنایی......................................................................................... 59
  عوارض روشنائی نامناسب............................................................................ 61
  ویژگی¬های روشنائی رضایت-بخش................................................................... 62
  نکات مهم در طراحی روشنایی مصنوعی........................................................... 63
  اصول روشنایی مناسب در محیط کار.............................................................. 63
  وسایل اندازه¬گیری روشنایی.......................................................................... 64
  پیشنهادات جهت بهبود میزان روشنایی............................................................ 68
  استانداردهای ملی و بین-المللی...................................................................... 70
  گرما و سرما............................................................................................ 75
  دمای هوا (دمای خشک)............................................................................. 75
  دمای تر Wet Bulb Temperature.......................................................... 76
  دمای تابشی Radiant Temperature......................................................... 77
  رطوبت نسبی Relative Humidity........................................................... 78
  رطوبت¬سنج چرخان Whirling Hygrometer............................................... 78
  رطوبت¬سنج مکشی ( نوع آسمن ) Assman Hygrometer ............................... 79
  نقطه شنبم............................................................................................. 79
  تبادل حرارت بدن با محیط.......................................................................... 79
  راه¬های تبادل حرارت بین بدن و محیط............................................................ 80
  اختلالات ناشی از کار در سرما...................................................................... 81
  عوامل شیمیایی زیان¬آور محیط کار................................................................. 83
  آلاینده¬های شیمیایی و تقسیم¬بندی آنها........................................................... 85
  تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر اساس حالت فیزیکی.................................................... 85
  تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر پایه اثر¬های فیزیولوژیک................................................ 87
  راه¬های ورود مواد شیمیایی به بدن................................................................. 88
  راه¬های دفع مواد شیمیایی........................................................................... 89
  نکاتی در خصوص حد استاندارد مواد شیمیایی................................................... 90
  استانداردها و واحدها.................................................................................. 90
  نحوه تعیین استاندارد-ها.............................................................................. 92
  استراتژی¬های نمونه¬برداری از آلاینده¬های هوا..................................................... 93
  مدت نمونه برداری باید چه مقدار باشد؟.......................................................... 94
  چند نمونه مورد نیاز است؟.......................................................................... 95
  نمونه¬برداری باید در چه مرحله¬ای از فعالیت¬های شغلی انجام شود؟........................... 95
  نمونه¬برداری آنی ( Spot Sampling )......................................................... 96
  نمونه¬برداری مداوم ( Continious Sampling )............................................. 96
  روش¬های استاندارد نمونه¬برداری ازآلاینده¬های هوا با توجه به نوع آلاینده................... 97
  ظرف نمونه¬برداری ( Sampler)................................................................... 97
  دستگاه¬های مکنده هوا (Air Aspirator Device).......................................... 97
  وسایل اندازه¬گیری حجم و شدت جریان( Volume , Air Flow Meter Devices). 100
  سم شناسی صنعتی..................................................................................
  100
  سم....................................................................................................... 100
  مسمومیت.............................................................................................. 100
  مسمومیت حاد (Acute intoxication )...................................................... 101
  مسمومیت مزمن (Chronic intoxication).................................................. 101
  سموم عصبی ( Neurotoxins)................................................................... 101
  سم¬شناسی شغلی...................................................................................... 103
  سرنوشت فلزات در بدن.............................................................................. 105
  جذب................................................................................................... 105
  توزیع................................................................................................... 105
  تجمع................................................................................................... 106
  دفع..................................................................................................... 106
  آثار سمی فلزات در اعضای مختلف بدن.......................................................... 106
  سرطان¬زایی فلزات در بدن........................................................................... 110
  درمان مسمومیت با فلزات........................................................................... 111
  سم¬شناسی برخی از فلزات.......................................................................... 112
  سم شناسی گازها...................................................................................... 121
  خواص و اثرات گازها.................................................................................. 121
  گازهای خفقان¬آور ساده.............................................................................. 121
  گازهای خفقان آور شیمیایی......................................................................... 122
  گاز¬های محرک......................................................................................... 124
  مواد شیمیایی آلی سمی ............................................................................. 127
  آفت‌کشها.............................................................................................. 127
  تاریخچه استفاده از آفت‌کش‌ها...................................................................... 127
  انواع آفت‌کش‌ها....................................................................................... 128
  تاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیست.................................................... 129
  حلال¬های آلی.......................................................................................... 129
  مواجهه.................................................................................................. 130
  برآورد میزان مواجهه با حلال از طریق پرسش-نامه............................................... 134
  مشکل حلال¬های ترکیبی............................................................................ 134
  توزیع و ترانسفورماسیون ( تغییر ).................................................................. 135
  حفاظت از کارگران.................................................................................... 136
  اثر روی سیستم عصبی............................................................................... 137
  سیستم اعصاب مرکزی............................................................................... 139
  ناتوانی عصبی – روانی................................................................................ 142
  تستهای عصبی- رفتاری.............................................................................. 143
  سایر تست ها........................................................................................... 144
  اثر حلال ها روی کلیه ها............................................................................. 148
  اثر روی کبد............................................................................................ 151
  عوارض پوستی ناشی از حلال-ها..................................................................... 155
  عوارض تولید مثلی ناشی از حلال-ها................................................................ 155
  سرطان زایی............................................................................................ 156
  ارزیابی بالینی.......................................................................................... 156
  اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی.............. 160
  عوامل ارگونومیکی زیان¬آور محیط کار............................................................. 163
  چکیده.................................................................................................. 164
  تعاریف ارگونومی....................................................................................... 166
  تاریخچه ارگونومی..................................................................................... 168
  شاخه¬های دانش ارگونومی............................................................................ 169
  روانشناسی مهندسی.................................................................................. 169
  فیزیولوژی کار.......................................................................................... 169
  بیومکانیک شغلی...................................................................................... 169
  آنتروپومتری............................................................................................ 170
  چگونگی اجرای ارگونومی............................................................................ 172
  طراحی یک پست کار................................................................................. 173
  وضعیت بدنی کارگر (ایستاده ، نشسته)............................................................ 174
  شکل¬های مختلف کار ماهیچه-ای.................................................................... 176
  روش صحیح بلند کردن بار.......................................................................... 178
  نیروی انسانی و ویژگی های محیط کار............................................................. 178
  ارگونومی و محیط کار................................................................................ 181
  اصول ارگونومی در صنعت............................................................................ 181
  فاکتورهای استرس در محیط¬¬های کار.............................................................. 182
  جنبه‌های اقتصادی ارگونومی........................................................................ 182
  انواع خستگی........................................................................................... 183
  استرس سازمانی....................................................................................... 183
  دلایل استرس‌های کاری.............................................................................. 183
  اثرات اضطراب در محیط کار......................................................................... 185
  نقش تکنولوژی در محیط کار و زندگی............................................................. 186
  بهداشت محیط کار.................................................................................... 187
  اهمیت آموزش......................................................................................... 189
  نقش فرهنگ........................................................................................... 190
  ویژگی¬های محیط کار خوب......................................................................... 191
  ارگونومی ، روشی علمی.............................................................................. 194
  محیط¬های باز یا بسته؟................................................................................ 196
  حضور فناوری اطلاعات در محیط کار.............................................................. 199
  نقش مدیریت در کاهش یا افزایش خطاها و اشتباهات انسانی در محل کار چیست ؟....... 201
  نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................................ 202
  ایمنی و عوامل مکانیکی زیان¬آور در محیط کار................................................... 204
  مخاطرات ابزار¬ها و ماشین-آلات...................................................................... 205
  ایمنی کار با اره رومیزی ( Table saw).........................................................
  206
  ماشین سنگ¬زنی و دستورات ایمنی مربوط به آن................................................. 207
  ماشین صفحه تراش................................................................................... 208
  فرآیند صفحه-تراشی................................................................................... 209
  حمل و نقل ، جرثقیل و تجهیزات بالا-بر............................................................ 210
  لوازم بالابرها : (زنجیر، مانع، طناب، قفل و زنجیر…)............................................ 211
  دستور العمل های ایمنی در کار با لیفتراک....................................................... 213
  چه خطرات ایمنی و بهداشتی یک فرد جوشکار را تهدید می-کند؟............................. 217
  آیا جوشکاری در درازمدت اثرات سوئی بر روی سلامتی جوشکار دارد؟....................... 219
  چه اقدامات پیشگیرانه¬ای را می¬توان انجام داد؟.................................................... 220
  ایمنی نردبان........................................................................................... 221
  نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه¬ای و ایمنی محیط کار.................................. 223
  اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه-ای................................................ 223
  نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی.............................................. 224
  خط¬مش گذاری........................................................................................ 224
  آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش¬ سوزی‌ در کارگاه‌ها......................................... 226
  فصل‌ اول‌ - وسایل‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌............................................ 226
  ذخیره‌ آب‌.............................................................................................. 227
  لوله‌ها و شلنگ¬های‌ آب‌ آتش¬-نشانی............................................................. 227
  استعمال‌ آب‌............................................................................................ 228
  دستگاه‌های‌ ثابت‌ آب¬¬پاش‌ خودکار و انواع‌ دیگر آن‌................................................ 229
  خاموش¬¬کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ¬-دار................................................................. 229
  فصل‌ دوم‌ - وسایل‌ اعلام‌ خطر و تمرین‌های‌ مربوط‌ به‌ اطفاء حریق‌............................ 232
  تمرین‌های‌ تخلیه‌ ساختمان‌ در کلیه‌ کارگاه‌ها..................................................... 233
  تمرین‌های‌ مبارزه‌ با حریق‌........................................................................... 233
  شرکت‌ کارکنان‌ در مبارزه‌ با حریق‌.................................................................. 233
  فصل‌ سوم‌- انبار¬کردن‌ و نگاهداری‌ مواد قابل‌ انفجار و مایعات قابل‌ اشتعال‌.................... 235
  مواد قابل‌ انفجار........................................................................................ 235
  مایعات‌ قابل‌ اشتعال‌................................................................................... 235
  گازهای‌ فشرده‌......................................................................................... 236
  ذغال‌ سنگ‌ - سلولویید و سایر اجسام‌ جامد شدید الاشتعال‌.................................... 237
  مواد بسته¬¬بندی‌ شده‌.................................................................................. 238
  استعمال‌ دخانیات‌..................................................................................... 238
  فصل‌ چهارم‌ - از بین¬ بردن‌ فضولات‌ و جمع¬ آوری‌ فضولات‌...................................... 239
  از بین‌ بردن‌ فضولات‌.................................................................................. 239
  سوزاندن‌ فضولات‌...................................................................................... 240
  فصل‌ پنجم‌ - جلوگیری‌ از حوادث‌ ناشی‌ از صاعقه‌................................................ 241
  اتصال‌ زمین‌ در ساختمان‌............................................................................. 242
  برق¬¬گیر و منضمات‌ آن‌................................................................................ 242
  صاعقه‌ شکن‌............................................................................................ 243
  بهبود عملکرد زیست محیطی در شرکت ایران خودرو............................................ 244
  عوامل بیولوژیکی زیان¬آور محیط کار................................................................ 251
  آنتی-ژن.................................................................................................. 252
  موجودات اتوتروف..................................................................................... 252
  آندوتوکسین............................................................................................ 253
  موجودات هوازی اختیاری............................................................................ 253
  باکتری گرم-مثبت...................................................................................... 253
  باکتری گرم-منفی...................................................................................... 253
  مایکوتوکسین.......................................................................................... 253
  ارگانیسم¬های انگلی.................................................................................... 253
  ارگانیسم¬های ساپروفیت.............................................................................. 253
  باکتری-ها................................................................................................ 254
  کلیفرم-ها................................................................................................ 257
  لژیونلاپنوموفیلا......................................................................................... 257
  قارچ ها.................................................................................................. 258
  ویروس-ها................................................................................................ 259
  عوامل روانی زیان¬آور محیط کار...................................................................... 260
  عوامل مرتبط با کار.................................................................................... 261
  تعارض گرایشی – اجتنابی........................................................................... 264
  تعارض گرایشی – گرایشی........................................................................... 264
  تعارض اجتنابی – اجتنابی............................................................................ 264
  تکنیک¬های مقابله با استرس......................................................................... 265
  بهداشت روانی درمحیط کار.......................................................................... 267
  بهداشت روانی چیست؟............................................................................... 267
  چرا صحبت کردن در رابطه با بهداشت روانی مهم است؟......................................... 268
  چرا به برنامه¬های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم؟............................................. 270
  ما با چه محدودیت¬هایی روبرو هستیم؟............................................................. 271
  برنامه¬های کاربردی پیشنهادی برای دستیابی به بهداشت روانی شغلی......................... 273
  مدیریت خستگی و استرس درمحیط کار........................................................... 273
  حقایقی در مورد استرس.............................................................................. 275
  عوامل ایجاد استرس................................................................................... 275
  چه چیزی استرس مضر را ایجاد می-کند؟.......................................................... 276
  نشانه¬های استرس...................................................................................... 277
  پیشگیری از استرس................................................................................... 278
  مسئولیت مدیریت استرس............................................................................ 280
  وسایل حفاظت فردی.................................................................................. 281
  بهداشت محیط......................................................................................... 306
  مسمومیت غذایی چیست؟........................................................................... 307
  غذاهای آلوده........................................................................................... 307
  مسمومیت باکتریایی.................................................................................. 307
  سالمونلا................................................................................................. 308
  اسکریچا-کولی........................................................................................... 308
  کلسترودیوم بوتولینوم (بوتولیسم)................................................................... 309
  کامپیلوباکتر جیجونی (کامپیلوباکتریوسیس)...................................................... 309
  لیستریا مونوسیتوژن (لیستریوسیس)............................................................... 310
  توکسوپلاسما گوندی (توکسوپلاسموسیس)........................................................ 310
  تریچینلا اسپیرالیس (تریچینوسیس)............................................................... 311
  راه¬های پیشگیری...................................................................................... 311
  MSDS ( Material Safety Data Sheets).............................................. 313
  مشخصات کارت¬های MSDS...................................................................... 314
  مسئولیت¬های توزیع¬کننده یا تحویل¬دهنده ماده شیمیایى....................................... 318
  مسئولیتهای کارفرمایان............................................................................... 319
  گزارش کار.............................................................................................. 321
  منابع

گزارش فعاليت‌هاي انجام شده‌ي دوره‌ي کارآموزي: اينجانب در تاريخ 25/11/84 وارد شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو مشغول به گذراندن دوره‌ي کار‌آموزي زير نظر آقاي مهندسي لطف‌الله مقدم مشغول شدم. دراين قسمت ابتدا آموزشهاي نرم‌افزار AUTOCAD را ديدم و در حي

فعاليتهاي شرکت: فعاليتهاي شرکت شامل رفع عيوب سيستم هاي مولد قدرت، انتقال قدرت، جلوبندي و سيستم هاي برقي (باطريسازي) خودروها مي باشد. همچنين نمايندگي داراي نمايشگاه، کارواش، صافکاري و نقاشي نيز مي باشد. نمايندگي در قبال محصولات شرکت کياموتورز با تو

ايران خودرو يا ايران ناسيونال سابق ابتدا در اوايل دهه 40 با ورود کليه قطعات از خارج ميني بوس کومر را با ظرفيت 12 سرنشين و به تعداد 100 دستگاه توليد کرد که متاسفانه هم اکنون نمونه اي از آن وجود ندارد . ايران ناسيونال در سال 1345 با عقد قرار دادي با ک

ايران خودرو يا ايران ناسيونال سابق ابتدا در اوايل دهه 40 با ورود کليه قطعات از خارج ميني بوس کومر را با ظرفيت 12 سرنشين و به تعداد 100 دستگاه توليد کرد که متاسفانه هم اکنون نمونه اي از آن وجود ندارد . ايران ناسيونال در سال 1345 با عقد قرار دادي با

گزارش کارآموزي خود را با نام او آغاز مي‌کنم که خالق هستي است. و شکر خداي را که در موقعيتي قرار گرفتم تا بتوانم با محيطي کاملاً صنعتي آشنا گردم و کاربرد رشته‌ي تحصيلي‌ام را براي اولين بار، خارج از محيط بسته‌ي آزمايشگاه تجربه کنم. در اين مدت علاوه ب

مقدمه امروز صنایع اتومبیل در سراسر جهان بعنوان سود آور ترین صنایع مطرح بوده و این صنعت روز به روز پیشرفت می‌کند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز صنعت اتومبیل نقش اساسی ایفا می کند که می تواند باعث رشد اقتصادی گردد. شرکت پارس خودرو به عنوان قدیمی ترین کارخانه مونتاژ اتومبیل نقشی مهم در صنعت خودروسازی ایفا می کند. رشد و توسعه هر صنعتی باعث توسعه صنایع وابسته خواهد شد. شرکت ...

فصل اول تارخچه شرکت پارس خودرو شرکت پارس خودرو در سال 1335 با نام شرکت جیپ به منظور واردات و فروش اتومبیلهای جیپ ویلیز آمریکایی تأسیس گردید. در سال 1338 با احداث سالن جیپ شروع به مونتاژ انواع جیپ کرد و در سال 1345 با احداث سالن پرس توسعه پیدا نمود و از سال 1346 با احداث سالن سواری تولید اتومبیلهای سواری آریا و شاهین را آغاز نمود. این شرکت در سال 1352 به نام شرکت موتور جک (سهامی ...

شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است . محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است . با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان ...

تاريخچه شرکت ايران خودرو : شرکت ايران خودرو (سهامي عام ) در 27 مرداد سال 1341 و با سرمايه اوليه صد ميليون ريال تاسيس شد و از مهر ماه سال 1342 فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز کرد . شرکت در سال 1345 اجازه تاسيس کارخانه ساخت انواع اتومبيل سواري از

در کل اين پروژه ما ابتدا از توضيح درباره قسمت‌هاي اداري و آموزش تاريخچه شرکت و در مرحله بعد در قسمت توليد به زير مجموعه کرانويل و پينيون پرداختيم و در انتهاي پروژه نيز اشکال و فرمهاي مربوط به دستگاه و خود دستگاه و ابزار کار را در پروژه عنوان کرديم.

1-1-1- بيان موضوع وپرسشهاي اصلي تحقيق: صنعت خودروي کشور درشکل اعم آن وشرکت ايران خودروبصورت اخص،درراستاي پاسخگوئي به نيازهاي روزافزون بازار داخلي، ناگزير به گسترش در همه ابعاد بوده است، توسعه کمي وکيفي دراين صنعت موجب افزايش چشمگير سهم آن درتوليد ن

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول