دانلود گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌

Word 214 KB 13333 194
مشخص نشده مشخص نشده گزارش کارآموزی
قیمت: ۱۹,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شماره‌ گزارش‌: (1)
  دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ بندرعباس‌
  تاریخ‌ جلسه‌: 10/5/86
  شاکی‌ (شکات‌): فرشید شهبازی‌ و خانم‌ نسیم‌ طالبی‌
  متهم‌: مهدی‌ ایرانپور
  اتهام‌ (موضوع‌ دادرسی‌): بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌(تصادف‌ جرحی‌)
  شماره‌ پرونده‌: 86/103/74 - ک‌
  شماره‌ دادنامه‌: 288

  شرح‌ شکوائیه‌ (گردشکار پرونده‌)
  برابر اعلام‌ مرکز فوریت‌های‌ پلیسی‌ 110 مبنی‌ بر وقوع‌ یک‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلی‌بندرعباس‌ اکیپ‌ گشت‌ کلانتری‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسی‌ محرز گردیدیکدستگاه‌ خودروی‌ سواری‌ پراید به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ایران‌ 84 به‌ رانندگی‌ آقای‌ مهدی‌ایرانپور با یک‌ دستگاه‌ موتورسیکلت‌ به‌ شماره‌ 8275 کرمان‌ 24 به‌ رانندگی‌ شاکی‌ فوق (فرشید شهبازی‌) تصادف‌ نموده‌ که‌ راننده‌ موتورسیکلت‌ به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طریق‌ کلانتری‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادیاری‌ ارجاع‌ که‌ موضوع‌ جهت‌ معرفی‌ مصدم‌ به‌ پزشکی‌ قانونی‌ و اخذ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌ پیگیری‌ که‌ نظریه‌ کارشناسی‌ متعاقباً از سوی‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ که‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بی‌احتیاطی‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواری‌ پراید به‌علت‌ عدم‌ رعایت‌ حق‌ تقدم‌ در حین‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسیکلت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ ونظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاکی‌ در حد سائیدگی‌ زانوی‌ پای‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ می‌باشد. در ادامه‌ از شاکی‌ و متهم‌ در دادیاری‌ تحقیق‌ که‌ شاکی‌اظهار داشته‌ به‌ شکایت‌ خود باقی‌ هستم‌ و گواهینامه‌ نیز دارم‌ و متهم‌ نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی‌ را قبول‌ دارم‌ و نظریه‌ افسر کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهیم‌ اتهام‌ قرار ده‌ میلیون‌ ریال‌ کفالت‌ برای‌ متهم‌ صادر که‌ نامبرده‌کفیل‌ خود را معرفی‌ و سپس‌ قرار مجرمیت‌ وی‌ صادر و پرونده‌ طی‌ کیفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ شکایت‌ شاکی‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامی‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ صادرو جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسیدگی‌تعیین‌ و به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ که‌ در وقت‌ مقرر شاکی‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماینده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ که‌ شاکی‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاکی‌ بوده‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ دارم‌. متهم‌ نیز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌.
  سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.
  کلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 - ک‌دادنامه‌: 288
  رأی‌ دادگاه‌
  در خصوص‌ اتهام‌ آقای‌ مهدی‌ ایرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساکن‌ بندرعباس‌دائر بر بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ منجر به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌ به‌ شاکی‌ آقای‌فرشید شهبازی‌ فرزند حسین‌ بشرح‌ کیفرخواست‌، با عنایت‌ به‌ نظریات‌ کارشناسی‌تصادفات‌ و پزشکی‌ قانونی‌ که‌ حکایت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشی‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاکی‌ می‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صریح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشارالیه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائیدگی‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق پای‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ یک‌ صدم‌ دیه‌کامله‌ در حق‌ شاکی‌ محکوم‌ می‌نماید و از بابت‌ بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ با رعایت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ریال‌جزای‌ نقدی‌ در حق‌ دولت‌ محکوم‌ می‌نماید. رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاکم‌ تجدیدنظر استان‌ هرمزگان‌ می‌باشد.
 • گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد
  (کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
  2 گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد 6
  (حقوقی‌)
  3 گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ - تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ - 10
  (کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ - تیراندازی‌ و...
  4 گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ 50 میلیون‌ ریال‌ 16
  (کیفری‌)
  5 گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و 21
  (حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
  6 گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ - صید غیرمجاز میگو 27
  (کیفری‌)
  7 گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و 31
  (کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
  8 گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق 36
  (حقوقی‌) توافقی‌
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
  9 گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار 41
  (کیفری‌)
  10 گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ 46
  (کیفری‌)
  11 گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ 51
  (حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
  12 گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ 56
  (حقوقی‌) (آرمان‌ 13 ساله‌، آرمین‌ 10 ساله‌)
  13 گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر - ایجاد مزاحمت‌ - تخریب‌ 61
  (کیفری‌)
  14 گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ 65
  (حقوقی‌)
  15 گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ 70
  (حقوقی‌)
  16 گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ 74
  (کیفری‌)
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
  17 گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ 79
  (حقوقی‌)
  18 گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر 83
  (حقوقی‌)
  19 گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ - سرقت‌ 87
  (کیفری‌)
  20 گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ 92
  (کیفری‌)
  21 گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند 98
  (حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
  22 گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ 104
  (کیفری‌)
  23 گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ 110
  (حقوقی‌)
  24 گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ 114
  (حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ 2941
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
  25 گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ - ازدواج‌ مجدد 120
  (کیفری‌)
  26 گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ 124
  (حقوقی‌)
  27 گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ 128
  (حقوقی‌)
  28 گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ 113 عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ 134
  (کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
  29 گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ 138
  (حقوقی‌)
  30 گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر 143
  (کیفری‌)
  31 گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ 148
  (کیفری‌)
  32 گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ 152
  (حقوقی‌)
  ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
  33 گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ 156
  (کیفری‌)
  34 گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ 160
  (کیفری‌)
  35 گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد 164
  (حقوقی‌)
  36 گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ 168
  (کیفری‌)


تاریخچه چنار از خانواده platanaceae است . تاریخ پیدایش ان به دوران کرتاسه می رسد ولی برای اولین بار در قرن شانزدهم آن را شناختند . انتشار جغرافیایی جنس platanus.l در شرق مدیترانه امریکای شمالی و نیمکره شمالی تا کروئلند است . درخت چنار ابتدا در جزیره تریمیتی کاشته شد و در حدود 390 سال قبل از میلاد مسیح آن را به ایتالیا بردند . سالها بعد رومیان چنار را به فرانسه بردند و در سال ...

کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید مقدمه: ارتباط زنبور با انسان سابقه بسیار طولانی داشته و حتی قبل از آنکه انسان خواندن و نوشتن بیاموزد از این حشره مفید بهره برداری می کرده است. امروز نقش زنبور عسل در گرده افشانی بسیاری از گیاهان زراعی، درختان میوه، مراتع و جنگلها برای انسان بسیار حائز اهمیت می باشد. به طوری که سهم نسبتاً بزرگی از تولیدات مختلف ...

تاریخچه زیتون زیتون گیاه بومی آسیا نر بوده است و بعدها به ایران و سوریه و فلسطین و سپس به کشورهای مدیترانه ای در پنج هزار سال پیش آورد شده . زیتون از قدیمی ترین گیاهانی است که در طول تاریخ کشف شده است . باوجود اینکه تمام روغن ها دارای کالری می باشند و بعضی از آنها دارای منافع بیشتری از بقیه هستند زیتون از روغن های مفیدی می باشد که انسان را در مقابل بیماری های قلبی محافظت میکند . ...

یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود. سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ...

قنات یا کاریز «کهریز» به راهی که در زیر زمین کنند تا آب از آن جریان یابد می‌گویند. قنات کانالی است که از دیر باز برای مدیریت آب در زمین می‌ساخته‌اند. رشته چاهی است که از «چاه مادر» سرچشمه می‌گیرد و احیاناً هزارها متر به طول می‌انجامد که سرانجام آب این قناتها برای شرب و کشت و کار به سطح زمین می‌رساند ودر جای معینی به روی زمین می‌آید. قنات یا قنوات جمع «قنات» را « قنوات » ...

ساماندهی ساحل غروب کیش و ایجاد فضاهای گردشگری خاص در این مکان قابلیت جوابگوی خواسته های تفریحی افراد گردشگران را فراهم خواهد کرد و در این نقطه کارآیی بیشتری نسبتبه فضای کنونی اش ایجاد خواهد کرد. اینزورت مثابه یک « فضای گردشگری» سابقه چندان طولانی نداشته و سابقه اولین ریزورت هابه اوایل قرن بیستم میلادی باز می گردد، زمانی که ساحل دریا برای تفریح و گردش از سوی عموم مردم در تعطیلات ...

گاهی دانش آموزان ودوستان درمورد تهران قدیم سوالاتی می کنند که یا تحقیق وتامل می توان به سوالات آنها کامل تر پاسخ داد لذا اینکه تهران چگونه ازدیلمی کوچک ومردمانی اندک با خانه های زیرزمینی تبدیل به شهری بی سروبن شده با آسمان خراش ها وبرج های بلند ومیلیون ها نفرمردمی که ازبام تا شام درتلاش هستند ؟ وقتی به دنبال جواب سوالات به کتاب مراجعه کنیم می بینیم که برای پاسخ به این سوالات ...

1- مقدمه: کشاورزان همواره در طول تاریخ با علف های هرز در مبارزه بوده­اند و در این راه به پیشرفتهای قابل ملاحظه­ای دست یافته­اند. بشر مبارزه با علفهای هرز را از طریق دست و استفاده از حیوانات شروع نمود و در حال حاضر این راه از طریق مکانیکی و شیمیایی ادامه می­یابد. پیشرفتهای به دست آمده برای مبارزه با علفهای هرز همواره با پیشرفتهای بشر در به کارگیری انرژیهای مختلف همراه بوده است به ...

اشاره؛ تولید و تجارت، دو بازوی قوی توسعه پایدار اقتصادی است که با برنامه‌ریزی علمی و جامع و با نگاه به رویکردهای جهانی می‌تواند سرانجامی موفقیت‌آمیز داشته باشد. مطالعه دقیق روی اقلیم‌ها، شرایط آب و هوایی، خاک، تجهیزات و فناوری موجود و قابل حصول و استعدادهای نیروی انسانی، زمینه‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی پویا و با بازده مناسب پیش رو قرار می‌دهد که می‌تواند برای سال‌ها درآمد ...

قارچ خوراکی صدفی Oyster mushroom) ) محل رشد در طبیعت : بر روی چوبهای پوسیده یا در حال پوسیدن و سطح درختان . دارای قدرت تجزیه بالاو براحتی مواد سلولزی راکلونیزه می سازد . دارای رنگهای مختلف کلاهک از قبیل سفید ، آبی ، خاکستری ، طلایی ، قهوه ای و … قارچ صدفی درختی Pleurotus osteratus در جنگهای درختان سخت چوب گسترش فراوانی دارد . گونه های زراعی معروف : P,cittinopileatus/ ...

در مبحث آب نکته مهم کنترل کیفیت آب می باشد که کنترل به دو صورت کنترل سابقه دار و کنترل کیفیت روز مره (‌عمومی ) انجام می شود که حال به طور مختصر تعریفی از آن دو ارائه می شود . کنترل کیفیت سابقه دار عبارتست از یک روش تحلیلی و بررسی مزایا و معایب و نسبت های آن که در آزمایشگاه انجام می شود . کنترل کیفیت روزمره (‌عمومی ) عبارتست از کنترل کیفیت عمومی و خارج از آزمایشگاهی است . تقسیم ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول