دانلود مقاله دوربین های جدید نقشه برداری

Word 46 KB 17574 10
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • توتال استیشن های Trimbleسری3300 DR

  توتال استیشن های سری3300 درنقشه برداری پروژه های مختلف ویا کاداستربااستفاده ازتوانایی برداشت بدون منشورخود،توانایی زیادی به شما می دهد.

  روش اندازه گیری بازتاب مستقیم DR EDM
  نوآوری درسیستم های اندازه گیریDR موجب گردیده نقشه برداری ازنقاطی که برداشت آن مشکل ویا دردسترس نیست بسیارمناسب شود.بدین طریق دنیای جدیدی دراستفاده ازیک دستگاه پیشرفته بروی شمابازخواهدشد ونقاطی که برداشت آن تابه حال برای نقشه برداران خطرناک ویاغیرممکن بوده،حال براحتی برداشت بامنشوراندازه گیری می شود.
  طولیاب جدیدDR درسری3300 که بایک نقطه نشانه قابل رویت هم محوراست،هدف گیری برای برداشت رادرفضاهای بسته براحتی امکان پذیرساخته است.
  این سیستم شماراقادرمی سازد تاهرهدفی از70 مترتا100متررابدون نیازبه هیچگونه منشوری اندازه گیری نمایید.

  قوی، محکم و سبک
  سری3300 DR راه حل استثنائی برای طیف وسیعی ازکارهاست.
  باوجودکوچکی،وزن کم وضدآب بودن آن،دستگاه قادراست ساعت هابا یک باطری داخلی کوچک به کارخودادامه دهد.

  طرزاستفاده بسیارساده با بازدهی فوری
  سری 3300 DRبه گونه ای طراحی شده که حتی اپراتوری که تجربه کاری با توتال استیشن رانداردمی تواندظرف چند دقیقه باآن شروع بکار
  کند،لذااشکالات مربوط به راه اندازی یک دستگاه پیچیده دراین حالت ازبین رفته ودرزمان بسیارصرفه جویی می گردد.
  شروع کاربااین دستگاه به سادگی ترازکردن،روشن کردن وشروع به برداشت آن است.بااستفاده از7 کلید موجوددرصفحه کلیدواجرای منوی اصلی،اپراتوربراحتی بااجزای داخل منوارتباط برقرارکرده ومی تواند براحتی به کلیدتوابع مربوط به عملیت نقشه برداری دسترسی یابد.
  بااستفاده ازتوتال استیشن سری 3300 به سرعت می توان فواصل بلندتا5000 متررابایک منشوروبا فشاریک دکمه اندازه گیری کردودر هنگام پیاده کردن نقاط بااستفاده ازشیوه اندازه گیری درحالت Tracking به سرعت محل نقطه موردنظررا ایجاد نمود.

  جمع آوری اطلاعات ومحاسبات درمحل کار
  دستگاه های سری 3300 جهت برداشت وپیاده کردن نقاط ایده آلند.با استفاده ازحافظه داخلی،دستگاه دیگرنیازی به فیلدبوک نداشته وهمچون باطری داخلی آن که بدون سیم درداخل دستگاه تعبیه گردیده،نیازی به کابل اضافه برای برقراری ارتباط بین حافظه ودستگاه نیست.با این وجود
  سری 3300 قابلیت اتصال به انواع فیلدبوک ازجملهTDSHP48,TSCe
  رابااستفاده ازرابط سریال دارد.
کلمات کلیدی: دوربین نقشه برداری

اگر بخواهيم در مورد کلمه نقشه به يک مفهوم و بيان عاميانه اما دقيق اشاره کنيم مي توانيم اين بيان را داشته باشيم که در هميشه تاريخ نقشه انسان ها را به تدبير و تدبر و فکر عميق دعوت نموده و قبل از هزينه کردن، حرکت کردن و جابجائي انسان را متوجه بررسي نمو

علم نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توام کرده و به وسيله ي آن قطعاتي از سطح زمين را با کليّه ي عوامل آن را بر روي نقشه نمايش داده. مقياس عبارت است از نسبت طول اندازه گيري شده بر روي نقشه به طول افقي بر روي زمي

ايرانيان باستان نقش برجسته‌اي در پايه گذاري علم نقشه برداري داشته اند. اکتشافات دريايي که از زمان گذشته انجام گرفته است مويد اين مطلب است . در ايران باستان مي‌‌توانستند عرض جغرافيايي را تعيين کنند ولي تعيين طول جغرافيايي با دشواري بسيار همراه بوده ا

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي صفحه افقي نمايش مي دهد به طور کلي نقشه برداري را مي توان علم تهيه و پياده کردن نقشه دانست. ولي به دليل گسترد

نقشه و نقشه برداري نقشه، نمايش هندسي مجموعه اي از نقاط با مقياس معلوم روي کاغذ (يا هر چيز ديگر) است. مجموعه عملياتي را که براي تعيين و يا نمايش موقعيت نسبي نمودها و عوارض واقع بر سطح زمين يا نزديک به سطح زمين، اعم از مصنوعي يا طبيعي ، با اندازه گيري

وسايل مورد تياز : دوربين تئودوليت , سه پايه , مير , تراز مير دوربين تئودوليت : اين دوربين با توجه به اين که به وسيله آن ميتوان زواياي افقي و عمودي را انرازه گيري کرد در نقشه برداري از کاربرد فراواني برخوردار است . اين دوربين داراي يک پيچ برا

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه‌برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد (سنجش های نجومی و نقشه برداری ماهواره ای). مختصات مطلوب می تواند مختصات دکارتی Z,Y,X و یا مختصات عرض و طول جغرافیایی باشد. معمولاً عملیات نقشه برداری ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول