دانلود تحقیق ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی

Word 66 KB 19212 11
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آبهای زیرزمینی به طور ذاتی در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در طبیعت قرار دارند و جبران خسارتهای آن بسیار گران و اغلب غیر عملی است. از این رو، پیشگیری از آلودگی، در مدیریت کارآمد آبهای زیرزمینی نقش مهمی دارد. هدف از ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی، شناسایی مناطقی است که بیش از دیگر مناطق، در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در مجاورت سطح زمین قرار دارند. به محض شناسایی این گونه مناطق، باید جزو زمینهای ممنوع برای استفاده قرار گیرند و با توجه زیاد به جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیر زمینی آنها شود. حوزه آبریز بالادست PALAR در ناحیه Tamil Nadu در هند، در معرض آلودگی توده ای از صنایع چرم در شهرهای Vaniyambadi , Ambur قرار دارد. خروجی فاضلاب این صنایع، منجر به آلودگی سفره های آبی بالا دست PALAR می شود که مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از گنیس (نوعی سنگ دگرگون شده)، Charnockite (نوعی سنگ آذرین) و رسوبات اخیر دوران اخیر زمین شناسی . در این مقاله، تلاش می شود با استفاده از مدل DRASTIC ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی حوزه آبریز بالادست PALAR انجام گیرد. مدل DRATIC از هفت نقشه موضوعی به شرح زیر استفاده می نماید: عمق آب، (حوضچه) تغذیه، رسانه های سفره های آبی، رسانه های خاک، توپوگرافی، اثر آبهای موجود در قشر زمین و رسانایی هیدرولیک. استفاده از زمین و نقشه خاک با استفاده از تصاویر رمز شده ماهواره IRS-1C تهیه شده اند. لایه توپوگرافی با استفاده از نقشه های توپوگرافیک هند با مقیاس 1:50,000 ایجاد شده است. داده های زمین مرتبط با سطح آب در چاههای کنترلی، از سنجش کاربری تهیه شده و برای محاسبه عمق آب تغییر شکل داده شده اند. نقشه خاک که توسط سازمان کاربری اراضی و تحقیقات خاک تهیه شده است به عنوان نقشه اصلی برای آماده سازی نقشه های خاک و اثر آبهای موجود در قشر زمین به کار رفته است. مقادیر رسانایی هیدرولیک با استفاده از جزئیات آزمایش پمپ روی زمین به دست آمده اند و برای نواحی خاص که جزئیات آزمایش پمپ موجود نبود، مقادیر نمادین برای آنها به کار رفته است. لایه حوضچه تغذیه، با استفاده از نقشه خاک و کاربری اراضی بدست آمد و این هفت لایه، با استفاده از نرم افزار ArcView GIS یکپارچه شدند.
  روش AHP برای رسیدن به وزن و رتبه معیارها و گزینه های این هفت لایه مورد استفاده قرار گرفته است. یک نرم افزار AHP به زبان Visual Basic برای محاسبه وزنها و رتبه های لایه های مزبور بر مبنای ورودیهای وزنهای مربوطه نوشته شده است. خروجی AHP یک بانک اطلاعاتی به زبان MS Access برای این لایه ها تولید می کند که با نرم افزار Arcview از طریق Arenue codes در ارتباط است. در این مقاله هدف این است که یک نرم افزار آسان به زبان VB تولید شود که با GIS در ارتباط بوده و برای تخمین وزنها و رتبه های لایه های مربوطه برای ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی بکار رفته و نتایج آنها را ارائه نماید.
  مقدمه
  یک پنجم کل آبهای شیرین جهان در نواحی زیر سطحی خاکهای اشباع شده قرار دارند (1978, Leopold,Dunne) و بنابراین باید در برابر آلودگی محافظت شوند. این منابع آبی وقتی مهمترند که در نواحی قرار داشته باشند که آبهای سطحی کمیاب هستند. حوزه آبریز بالادست PALAR از این قبیل مناطقی است که تقاضای آب شیرین غالباً از منابع زیرزمینی است. در این ناحیه مطالعاتی، کیفیت آب نقش مهمی ایفا می کند، زیرا مواجه با یک تهدید جدی از فاضلابهای صنایع چرم و کودهای شیمیایی و آفت کشهای مورد استفاده در مزارع کشاورزی و زمینهای حاصلخیز است. تصفیه آبهای زیرزمینی نیز بسیار پرهیز است و از این رو پیشگیری از آلودگی، راه حل کلیدی این مسأله است. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا آسیب پذیری آبهای زیرزمینی ارزیابی شده و استفاده از نواحی آسیب پذیر دارای محدودیت شوند.
  به طور کلی، آسیب پذیری آبهای زیرزمینی عبارت است از استعداد یا احتمال رسیدن آلاینده ها به مکانی مشخص درون سیستم آبهای زیرزمینی پس از ایجاد در نواحی بالاتر سفره های آب. بنابراین، آسیب پذیری آبهای زیرزمینی را می توان بصورت خاص و بیواسطه طبقه بندی کرد که این طبقه بندی بر این اساس است که آیا می خواهیم ارزیابی آسیب پذیری شامل ریسک آلودگی آبهای زیر زمینی باشد یا خیر.
  روش شناسی
  روشهای بسیاری برای ارزیابی آسیب پذیری سفره های آب وجود دارند که می توان همه آنها را به سه دسته عمده طبقه بندی کرد :
  روشهای جایگزینی و شاخص گذاری، روشهای مبتنی بر فرآیند و روشهای آماری (Anthong et.al.1998)
  در این مقاله، از مدل DRASTIC که جزو روشهای جایگزینی و شاخص گذاری می باشد، استفاده می گردد. مدل DRASTIC برای ارزیابی آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی توسط EPA در آمریکا ارائه شد (Aller et.al 1987) و یک سیستم استاندارد شده برای ارزیابی پتانسیل قرارگیری هیدروژئولوژیک آلودگی آبهای زیرزمینی می باشد. این مدل یک مقدار عددی بنام شاخص DRASTIC تولید می کند که مشتق از رتبه بندیهای و وزنهای تخصیص داده شده به پارامترهای مورد استفاده در این مدل است. واژه DRASTIC مخفف نام هفت نقشه موضوعی بکار رفته در این مدل است . این هفت نقشه موضوعی عبارتند از :
  عمق آب : هر چه عمق آب بیشتر باشد، احتمال رسیدن آلاینده ها به آن، کمتر از آبهای کم عمق می باشد. D=Depth to water
  تغذیه :فرآیندی است که از طریق آن، آلاینده ها به سفره آب منتقل می شوند و از این رو، هرچه تغذیه آب بیشتر باشد، سفره آب آسیب پذیر تر است . R=Recharge
  رسانه های سفره آب : عبارت است از خواص فرسایشی مواد سفره آب که حرکت آلاینده ها از طریق سفره های آبی را منعکس می نماید.A=Aquifer Media
  رسانه های خاک: خاکهای مختلف دارای ظرفیت نگهداری آب متفاوت هستند و بر مدت زمان انتقال آلاینده ها تاثیر می گذارند.S=Soil Media
  توپوگرافی : زمینهای دارای شیب زیادتر، باعث افزایش رواناب و فرسایش می شود که شامل آلاینده ها می گردند. T=Topography
  اثر آبهای موجود در قشر زمین : بافت خاک غیر اشباع شده بالای سفره آب را منعکس می کند. I=Impact of Vadose Zone
  رسانایی هیدرولیک: میزان آب رد شده از سفره آب تحت تاثیر رسانایی- هیدرولیک خاک است. C= Hgdraulic conductivity
  مدل DRASTIC محدوده ها و رتبه بندیهای کلاسهای مربوط به هر یک از نقشه های موضوعی و نیز وزنهای هر نقشه موضوعی را تعریف می کند. کلاسها یا انواع اصلی که بر آسیب پذیری موثرند. در هر نقشه، محدوده هایی هستند که رتبه بندی بر مقیاس 1 تا 10 دارند. اهمیت نسبی هر یک از نقشه های موضوعی فوق در آسیب پذیری ، بر مبنای وزن آنها تعیین می گردد. این رتبه بندیها و وزنها برای تعیین شاخص DRASTIC و با کمک فرمول زیر محاسبه می شود:
  DRASTIC Index= DRDW+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw

چکیده آبهای زیرزمینی به طور ذاتی در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در طبیعت قرار دارند و جبران خسارتهای آن بسیار گران و اغلب غیر عملی است. از این رو، پیشگیری از آلودگی، در مدیریت کارآمد آبهای زیرزمینی نقش مهمی دارد. هدف از ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی، شناسایی مناطقی است که بیش از دیگر مناطق، در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در مجاورت سطح زمین قرار دارند. ...

مشخصات آماری و جغرافیایی شهرستان آبیک شهرستان آبیک با وسعتی حدود 1534 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 84201 نفر(براساس آمار سال 1375) کم وسعت ترین و نیز کم جمعیت ترین شهرستان استان قزوین می باشد. که دارای دوبخش مرکزی و بشاریات و دو شهر آبیک و خاکعلی بوده و مجموعاً دارای پنج دهستان است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت استان میزان جمعیت شهرستان در سال 84 بالغ بر ...

يک روش تحليل تصميم با منطق فازي براي يکپارچه ساختن شاخص هاي اکولوژيک ايجاد گرديد. اين روش ترکيبي از روش رتبه بندي فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) است. اين روش قادر به رتبه بندي اکوسيستمها بر حسب شرايط زيست محيطي بوده و اثرات تجمعي در سراسر يک

خلاصه: تداوم پذيري بعنوان قابليت ادامه يافتن يک سيستم تعريف مي شود . با در نظر گرفتن اين تعريف چندين جنبه فعاليت حفظ محصولات در کشاورزي طبيعي برحسب قابليت تداوم بازبيني مي شوند چون سنجش مطلق تداوم پذيري موجود نيست ، اين بررسي شکل مقايسه بين روشهاي

کنترل علفهای هرز در کشاورزی ارگانیک چکیده : علف های هرز از دیر باز به عنوان رقیب گیاهان زراعی ،برای کاهش تولید آن ها مطرح بوده اند . یکی از راه های اصلی مبارزه با علف های هرز استفاده از علف کش های است که امروزی گسترش زیادی یافته است . با توجه به هزینه زیاد مصرف سم ها و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی آن امروزی پژوهشگران تلاش می کنند با استفاده از روشهای زراعی مانند تناوب،انواع روش ...

چکیده : علف های هرز از دیر باز به عنوان رقیب گیاهان زراعی ،برای کاهش تولید آن ها مطرح بوده اند . یکی از راه های اصلی مبارزه با علف های هرز استفاده از علف کش های است که امروزی گسترش زیادی یافته است . با توجه به هزینه زیاد مصرف سم ها و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی آن امروزی پژوهشگران تلاش می کنند با استفاده از روشهای زراعی مانند تناوب،انواع روش های شخم و یا روش های بیولوژیکی مانند ...

روشهای رنگ روغن و جلا فهرست 7 مقدمه 8 خطرات شیمیائی کار با چوب ( موردی که شما نمی دانید می تواند باعث آزار شما شود ) 14 ارزیابی رنگ چوب (روشهائی در اندازه گیری طول مدت) 17 حفاظت چوب از رطوبت ( آزمایشات آزمایشگاهی که نشان می دهد که چه نوع روغن هائی کار می کنند و چه نوعهائی کار نمی کنند ) 20 لکه های چوب ( یافتن روشهائی در اضافه کردن رنگ ) 22 رنگ های آنالین ( رنگ کاری چوب با مواد ...

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ...

تحلیل تصمیم گیری با منطق فازی برای ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی یکپارچه در ناحیه میانی اقیانوس اطلس چکیده : یک روش تحلیل تصمیم با منطق فازی برای یکپارچه ساختن شاخص های اکولوژیک ایجاد گردید. این روش ترکیبی از روش رتبه بندی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. این روش قادر به رتبه بندی اکوسیستمها بر حسب شرایط زیست محیطی بوده و اثرات تجمعی در سراسر یک ناحیه وسیع را نشان می ...

جهت تعريف بيابان بايستي مناطق خشک را شناخت و از آنجايي که ويژگيهاي مناطق خشک زياد است تعريف آن در يک جمله مشکل است . بنابراين بيابان را به صورتهاي مختلف تعريف کرده اند . طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني « بيابان به سرزميني گفته مي شود که توان حيات و ز

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول