دانلود گزارش کارآموزی پروژه مالی شرکت خوشه صنعتی دوریکا

Word 30 MB 19389 134
مشخص نشده مشخص نشده گزارش کارآموزی
قیمت قدیم:۲۶,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • خوشه صنعتی دوریکا به عنوان شرکت مادربوده و متشکل از چندین شرکت جزء میباشد که شرکت اروین پلاست یکی از شرکتهای زیرمجموعه این شرکت مادر میباشد .
  نحوه تهیه وفروش شرکت اروین پلاست به گونه ای است که عمده محصولات تولیدی این شرکت انحصاری بوده وتنها میتواند انرا به شرکت مادر بفروشد,همچنین بیشتر مواد مورد نیاز این شرکت توسط شرکت مادر قیمت گذاری میشودبه گونه ای که شرکت مادربرای هریک ازمواد نرخ تعیین میکند که شرکت اروین پلاست باتوجه به نرخ تعیین شده توسط شرکت مادر اقدام به تهیه موادمورد نیازمینماید درصورت خرید مواد به نرخ پایین تراز نرخ شرکت مادر سودخرید کالا به شرکت اروین پلاست میرسد ودرصورتی که شرکت اروین پلاست خریدباقیمت بیشتراز نرخ تعیین شده اقدام نمایدمتحمل زیان خرید میشود .
  این نرخ تعیین شده درهر15روز تغییرکرده وبه روز میگردد فروش شرکت اروین پلاست به شرکت مادر 4ماه بوده که سودی معادل 10.5 برای آن در نظر گرفته می شود باتوجه به شرح بالا نحوه ترکیب سهام داران شرکت آروین پلاست به شرح زیرمیباشد
  1 – شرکت بنیان دوریکا 55%
  2 –علیرضا پروین 43%
  3 – حمید رضا طاهریان 1%
  4- علی نعمتی 1%
  میباشد .

  تاریخچه فعالیت
  شرکت آروین پلاست پویان درتاریخ 8/4/84 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 23837 مورخ 8/4/84 دراداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .
  مرکز اصلی شرکت در مشهد شهرک صنعتی توس – فاز1 – بلوار تلاش شمالی – فاز 5 کارگاهی – سوله 518 میباشد
  فعالیت اصلی شرکت
  موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده1اساسنامه شرکت اروین پلاست پویان تولید لوازم بهداشتی ساختمان ازقبیل انواع سیفون میباشد.به موجب پروانه بهره برداری شماره 21290/3 مورخه 5/10/85 که توسط اداره صنایع و معادن استان خراسان رضوی صادر شده ,بهره برداری ازکارخانه درتاریخ 1/11/85 اغاز شده است.
  مبنای تهیه صورتهای مالی
  صورتهای مالی اساسا برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و درموارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.
  خلاصه اهم رویدادهای حسابداری
  1-موجودی مواد و کالا
  موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش ,تک تک اقلام گروه های اقلام مشابه ارزشیابی میشود.درصورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ,مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود.بهای تمام شده موجودی ها بابکارگیری روشهای زیر تعیین میگردد.
  مواد اولیه-قطعات(کالای درجریان ساخت)-محصول-قطعات و لوازم یدکی فنی-تدارکات –قطعات امانی همگی براساس روش میانگین موزون محاسبه میشوند.
  موجودی مواد اولیه وبسته بندی تاقبل از سال مالی 1386 بابکارگیری روش اولین صادره ازاولین وارده(فایفو)
  ارزشیابی میشد اما از ابتدای سال1386 روش میانگین موزون تغییر داده شده است.
  سرمایه گذاری ها
  سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسرهرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی درارزش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود.ان گروه ازسرمایه گذاری ها ی سریع المعامله دربازار که بعنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمایه گذاری های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی میشود.
  دارایی های ثابت مشهود
  دارایی ثابت مشهود ,به استثنای موردمندرج در یادداشت(2-3-3)بر مبنای بهای تمام شده درحسابها ثبت میشود.مخارج بازسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی ثابت یا بهبود اساسی درکیفیت بازدهی انها میگردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمرمفید باقیمانده دارایی ها مربوط مستهلک میشود.
  هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یاترمیم منافع اقتصادی موردانتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده دارایی انجام میشود,هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سودوزیان دوره منظور میگردد.
  ماشین الات تولیدی برمبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها منعکس میشود.دوره متناوب تجدید ارزیابی 5ساله است وارزیابی توسط کارشناسان مستقل صورت میپذیرد.
  استهلاک داراییهای ثابت مشهود باتوجه به عمرمفید براوردی دارایی های مربوط و براساس نرخ ها وروشهای زیر محاسبه میشود.
  دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
  ماشین الات 8ساله خط مستقیم
  اثاثیه ومنصوبات 10سال خط مستقیم
  ابزارالات 4ساله خط مستقیم
  وسایل نقلیه 25% نزولی
  برای دارایی ثابتی که تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد استهلاک از ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود.درمواردی که هریک از دارایی های استهلاک پذیر پس از امادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کاریا علتی مورداستفاده قرار نگیرد ,میزان استهلاک ان برای مدت یادشده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.
  مخارج تامین مالی
  مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتصاب به تحصیل (دارایی های واجد شرایط ) است.
  ذخیره مزایای پایان خدمت
  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه اخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هرسال خدمت انان محاسیه و درحسابها منظورمیشود. سیستم های حسابداری بر 2پایه ویندوز و داس میباشد که این شرکت سیستم های ان بر پایه داس بوده و از نرم افزار پایا جهت ثبت و نگهداری حساب ها استفاده میکند.
  این سیستم شامل پنج بخش است که عبارت اند از :انبار,مالی,فروش,حقوق و دستمزد و بانک
 • مقدمه 1
  تاریخچه فعالیت 3
  فعالیت اصلی شرکت 3
  نمونه کارهای شرکت 4
  مبنای تهیه صورتهای مالی 5
  خلاصه اهم رویدادهای حسابداری 5
  سرمایه گذاری ها 6
  دارایی های ثابت مشهود 6
  مخارج تامین مالی 7
  ذخیره مزایای پایان خدمت 8
  چارت سازمانی 8
  کدینگ حساب ها 9
  تعریف کدینگ 9
  دلایل استفاده از کدینگ در حسابها در حسابداری 9
  ساختار کدینگ 9
  شرح وظایف 11
  مدیر انبار 11
  مسئول انبار مواد اولیه، مسئول انبار محصول ، مسئول انبار ضایعات 11
  مسئول حسابداری انبار 12
  مسئول حسابداری مالی 12
  سیستم انبار 12
  نحوه خرید مواد 14
  فرم درخواست خرید کالا 15
  ثبت های مربوط به خریدکالا 16
  در صورت صدور چک 16
  فرم رسیدکالا به انبار 17
  فرم درخواست کالا از انبار 18
  فرم قطعات تحویلی به مونتاژکار خارج ازمجموعه 19
  فرم درخواست بررسی کیفی 21
  فرم خروج کالا 22
  انبار گردانی 23
  نحوه حسابداری کالای امانی نزد دیگران 26
  نمونه رسید ریالی و مقداری زمان دریافت کالا توسط پیمانکار: 29
  نحوه مقداری و ریالی کردن رسیدهاوحواله ها 33
  نمونه مقداری رسید انبار 34
  نمونه ریالی رسید انبار 35
  نمونه از حواله مقداری انبار 36
  نمونه از حواله ریالی انبار 37
  نمونه ای از فرم های برگشت به انبار مقداری و ریالی 38
  سیستم فروش 41
  نمونه ای از فاکتورهای فروش 47
  نمونه از نحوه ثبت قیمت ها در بخش قرادادها ومصوبات 54
  سیستم نقد و بانک 60
  تعریف وجوه نقد 60
  کنترلهای داخلی مربوط به وجوه نقد 61
  فرم دریافت و پرداخت صندوق 62
  تعریف صندوق 62
  عملیات حسابداری وجوه نقد نزد صندوق 66
  اضافه یا کسر صندوق 67
  فرم دریافت پرداخت اسناد 68
  تنخواه گردان 75
  نمونه ای از اسناد دریافتنی ثبت شده در سیستم 83
  نمونه ای از اسناد پرداختنی ثبت شده در سیستم 84
  نمونه ای از گزارش موجودی ها 91
  سیستم حقوق و دستمزد 94
  دستمزد مستقیم 94
  دستمزد غیرمستقیم 94
  زمان عادی انجام کار 95
  زمان استاندارد انجام کار 95
  ساعت کار عادی 96
  کارت حضور و غیاب 98
  نحوه محاسبه بیمه 99
  فرم تسویه حساب 104
  نمونه ای از حکم کارگزینی 109
  نحوه ورود به قسمت اضفات حقوق ومزایا وغیره 110
  نمونه ای از فرم اضافه کاری کارکنان 114
  نحوه گزارشگیری جهت مدیریت 115
  سیستم مالی 116
  سیستم حسابداری مالی 117
  سند حسابداری 118
  نمونه ای از سند گرفته شده بانک 124

مقدمه : صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند . 1- تراز نامه 2- صورت سود و ...

پروژه حسابداري حاضر حاصل تحقيق و پژوهش در شرکت طاهاکه نمايندگي ماتريکس مي باشد واقع در 30 متري سينما سعدي شيراز مي باشد . ضمينه فعاليت اين شرکت برنامه نويسي و توليد نرم افزارهاي حسابداري و سخت افزارکامپيوتري مي باشد که بصورت مستمر و توليد زياد و

1. مقدمه نقش سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توصعه‌ی اقتصادی پذیرفته شده است. یکی از مسائل مهم مرتبط با تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری،"تامین مالی" آن است و نقش دولت در این تامین و تشکیل سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود. دولت‌ها پیشبرد و توصعه‌ی نظام اقتصادی کشورهای خود را به عنوان هدف‌های رسما اعلام شده قبول کرده‌اند و بودجه(سرمایه)، یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سیاستهای ...

هدف ازتهيه اين پروژه معرفي ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از روش هاي جديد تعيين ماليات وتوضيحات درباره مفاهيم و اهداف تعيين ماليات براساس ارزش افزوده و همچنين تبعات متفاوت اقتصادي حاصل از اجراي ماليات برارزش افزوده مي باشد. همچنين در اين پروژه س

پروژه مالی : - مانده حسابهای دایمی موسسه بازرگانی «تهران» که به خرید و فروش انواع کالاها می پردازد به شرح زیر است #### ساختمان #### نقد و بانک #### حسابهای پرداختی #### حساب های دریافتی #### حقوق پرداختی #### موجودی کالا #### پیش دریافت فروش #### ملزومات #### وام پرداختنی #### اثاثه #### سرمایه آقای حسینی #### پیش پرداخت بیمه #### زمین فعالیتهای مالی موسسه بازرگانی تهران به شرح ...

مقدمه: وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است . صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی ...

هدف از تحقیق: امروزه بیش از 90% سرمایه در گردش اغلب منابع تولیدی به مواد صنعت (یعنی مواد اولیه محصولات نیمه تمام، محصولات تمام شده، ضایعات تولید، اقلام بسته‌بندی و ابزارآلات تولید مربوط است. بنابراین باید توجه داشت که تمام موارد فوق از قبیل محصولات و مواد اولیه مکانی مناسب را برای نگهداری نیازمندند از جمله مواد اولیه که نیاز بیشتری به نگهداری و توجه دارد بهترین مکان برای نگهداری ...

مقدمه: از شرکت قند اصفهان اطلاعات دقیقی راجع به تاریخچه ی این شرکت در دسترس نبوده است. اما این شرکت جزء شرکتهای سهامی بوده است و در تمام سال های 81 و 82 و 83 مالیات داشته و هیچ گاه معاف از مالیات نبوده است و شرکت قند بیستون که در تهران - منطقه 3- شریعتی - بالاتر از تقاطع میرداماد - ک بهشت یک – پ واقع است فعالیت شغلی اش حول محور غذایی : قند و شکر – تولید می باشد این شرکت هم جزء ...

شرکت رادياتور ايران صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1381 مجمع عمومي عادي صاحبان سهام با احترام به پيوست صورتهاي مالي تلفيقي به همراه صورتهاي مالي شرکت رادياتور ايران سهامي عام ( شرکت اصلي ) مربوط به س

مقدمه 1 : بيسکويت گرجي در سال 1341 در قالب شرکت سهامي خاص و با مشارکت خانواده آقاي علي گرجي و پسران آغاز بکار کرد تا انواع بيسکويت را که در ايران بسيار ناشناخته بود با استفاده از بهترين ترکيبات که بتواند با بيسکويت هاي شاخص اروپا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول