دانلود ‫پروژه لیست حقوق ودستمزد ( پروژه مالی )

Word 3 MB 19421 62
مشخص نشده مشخص نشده پروژه مالی
قیمت قدیم:۲۱,۴۶۸ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.
  الف – سازمان برنامه وبودجه
  به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.
  هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار
  باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود می آید.
  با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن سازمان برنامه و بودجه نامیده می شود
  ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  در سال 1334 شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون
  استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345 در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.
  تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پیشینه
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 ) به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد
  ساختار تشکیلاتی
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 9 معاونت و 43 مرکز ، دفتر و اداره کل در زیر مجموعه معاونت ها و حوزه ریاست سازمان ، 30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، 10 شورای مربوط و 3 واحد وابسته است .
  معاونت ها
  1- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 2- معاونت امور تولیدی 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 4- معاونت امور زیربنایی 5- معاونت امور اجتماعی 6- معاونت امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی 7- معاونت امور فنی 8- معاونت امور مجلس و استان ها 9- معاونت اداری ، مالی و منابع انسانی

  شورا ها و هیات های وابسته
  1- شورای عالی اشتغال 2- شورای امور اداری و استخدامی کشور 3- شورای حقوق و دستمزد 4- شورای عالی آمار 5- شورای عالی انفورماتیک 6- هیات عالی نظارت 7- شورای عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی 9- شورای اقتصاد 10- شورای عالی اداری
  سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته
  1- مرکز آمار ایران 2- موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی 3 - سازمان نقشه برداری کشور
  وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  اهداف و وظایف
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برخورداری از تشکیلاتی نوین و جامع و در چهارچوب قوانین و مقررات عهده دار وظابف متعددی بوده که عمده ترین آن ها عبارت است از:
  1- برنامه ریزی
  1-1- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه.
  2-1- تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشور.
  2- بودجه ریزی
  1-2- پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
  2-2- تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور باهمکاری موسسات ذیربط.
  3- نظارت و ارزیابی
  1-3- نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت سالانه آن ها.
  2-3- نظارت و ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور.
  3-3- نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی کشور.


  4- امور فنی
  1-4- استقرار نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجرایی طرح ها.

  2-4- سازمان دهی و ارزشیابی عملکرد عوامل فنی و اجرایی از طریق تهیه تدوین اجرا و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وارجاع کار به واحد های تهیه و اجرا کننده طرح های عمرانی.
  5- امور انفورماتیک
  1-5- برگزاری و اداره جلسات شورای عالی انفورماتیک کشور براساس آیین نامه مربوط و پیگیری و اجرای مصوبات شورا.
  2-5- تهیه آیین نامه و ضوابط برای سالم سازی مراکز فعالیت کامپیوتری و احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت های کامپیوتری.
  3-5- هماهنگی و نظارت بر امور شرکت های کامپیوتری.
  4-5- صدور مجوز برای واردات تجهیزات کامپیوتری.
  6- امور استخدامی
  1-6- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون.
  2-6- ارائه دستورات لازم درباره نحوه اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی.
  3-6- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و ارائه پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
  7- امور تشکیلات وروش ها
  1-7- اصلاح ساختار دولت و تمرکز زدایی.
  2-7- بررسی و تهیه پیشنهادها درباره هدفها و وظایف وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی.
  پیام سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستقیما زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود. وظیفه برنامه ریزی برای دستیابی به چشم انداز بلندمدت و نظارت بر اجرای سیاست های حاکم بر برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عهده دار می باشد و در این راستا نیازمند تعامل مناسب برپایه ارتباطات دو سویه، دانش محور و قابل فهم با تمامی دستگاه های اجرایی کشور است. این سازمان با تکیه بر ارزشهای اسلامی- ایرانی، باورهای برگرفته شده از آن و منشور اخلاق سازمانی و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ایجاد سازمانی مبتنی بر چشم انداز (Vision) ، ماموریت (Mission ) و ارزشهای (Values) مدون در نظر دارد در هزاره جدید با تمامی توان بر چالشهای پیش رو غلبه نموده و سازمانی کارآمد، منعطف، با اندازه منطقی و نیروی انسانی هوشمند، خلاق، قانون مدار و توانمند در طول برنامه چهارم توسعه که در آن کیفیت،
  سرعت، دقت در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت همواره فرا روی ما خواهد بود، پدید آورد. سایت اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اهداف بالا به منظور ارائه سیمای حرفه ای این سازمان و افزایش شفافیت و پاسخگویی در شبکه جهانی طراحی شده و آماده دریافت نقطه نظرات اندیشمندان و خبرگان علم مدیریت و برنامه ریزی در سرتاسر جهان می باشد.
  منشور اخلاقی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  1- آرمان ما پدید آوردن سازمانی است که در آن بین آنچه گفته می شود و آنچه عمل می شود فاصله ای نباشد.
  2- هدف ما خدمت به مردم با کیفیت بالا و بهترین روشها است و امید تحقق این هدف انگیزه بیشتری برای فعالیت ما فراهم می آورد.
  3- توجه مردم و مراجعان به عملکرد سازمان بسیار مغتنم است و شایستگی آن را دارند که بهترین رفتار را با ایشان داشته باشیم.
  4- ما به دنبال این هستیم که نیازها و انتظارات منطقی شمار را شناسایی و درصدد رفع و تامین آنها برآییم و در نهایت می خواهیم فراتر از انتظارات شما عمل نماییم.
  5- به تفاهم و اعتماد بین همکاران و مراجعان معتقدیم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی ورزیم.
  6- ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می شود و از این جهت برای ما اهمیت ویژه ای دارد.
  7- ما برای افزایش کارآیی، ارتقاء بهره وری و جلب رضایت ارباب رجوع از طریق آموزش، خلاقیت و خودباوری آگاهانه خواهیم کوشید.
  8- ما به یاری، هم فکری و مشارکت شما برای اصلاح روشهای انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.
  9- سعی می کنیم از مراجعان با گشاده رویی استقبال نموده و رضایت آنان را موجب افزایش انگیزه در کار می دانیم.
  10- زمان گوهر گرانبهاست، برای وقت خود و مراجعان ارزش قائلیم و از تاخیر در امور پرهیز می کنیم.
  11- بر این تاکید داریم که ارتباطات شفاف و قابل فهم بین مردم و سازمان برقرار شود و ارتقاء یابد.
  12- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به مردم را اساس و مبنای کار خود قرار داده و از گرایش به منافع و علایق شخصی و یا جمعی پرهیز می نماییم.
  13- آرمان خواهی در سرشت انسان است و برای نیل به آرمانهای مردم و سازمان از ایده های سازنده استقبال می کنیم.
  14- قانونمندی و قانون مداری یک شعار نیست، ما در عمل به آن پایبندیم و رعایت آن را موجب جلب خشنودی مردم و مراجعان می دانیم.
  15- کار را وسیله خدمت به مردم و تعالی فردی و سازمانی می دانیم و سلامت و صداقت در آن را به عنوان یک اصل می پذیریم.
  16- به کار در سازمان افتخار می کنیم و تلاش داریم بین زندگی شغلی و خانوادگی تعادل و توازن برقرار سازیم.
  17- پیشرفت امری است دائمی، هیچگاه خود را بهترین نمی دانیم و چنین نگرشی را مانع بهبود مستمر فردی و سازمانی می دانیم.
  18- سعی داریم از اموال و امکانات سازمان در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداری نماییم و از اسراف و مصرف بیهوده بپرهیزیم.
  19- ما نظم و انضباط اجتماعی، وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این امر را
  عامل اساسی در افزایش بهره وری تلقی می نماییم
  سیستم حقوق ودستمزد:
  درسیستم حقوق ودستمزد به علت تراکم واستمراراطلاعات ،نحوه پردازش اطلاعات
  واهمیت سرعت اطلاعا ت واهمیت سرعت وصحت آن از اتوماسیون استفاده می شود
  نرخ ساعتی یا روزانه حقوق ودستمزد که ممکن است برای مدت اطلاعاتی نظیر.
  هم چنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات وحق بیمه که طولانی تغییرنکند و
  ل قوانین آن ثابت می باشد رابهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نمود درطول سا
  با استفاده ازاین اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزدناخالص
  تعیین حقوق ودستمزد خالص هرکارمند را به طور الکترونیکی انجام داد کسورات
  آنچه درازای کارانجام شده توسط کارکنان اداری ،مدیران یا ارائه کنند گان خدمات
  بطور ماهانه به آنها پرداخت می گرددحقوق نامیده می شود وپرداختی به کارگران مشابه (ساده یا ماهر)اصطلا ح دستمزد نامیده می شود.که برحسب ساعت ،روز ،ماه ویامقدارتولید تعیین می گردد.
  معمولا علاوه برحقوق ودستمزدثابت مزایای دیگر ازجمله فوق العاده،پاداش ویا
  اضافه کاری به کارکنان پرداخت می گردد .که این مزایای گاهی بطور مستمر و گاهی به
  غیرمستمرپرداخت می گردد. طور
 • فصل اول :
  تاریخچه سازمان مدیریت – کلیات سیستم................................................... 4
  فصل دوم :
  تجزیه وتحلیل ........................................................................................ 20
  فصل سوم :
  کنترلهای داخلی .......................................................................................... 71
  فصل چهارم :
  نتیجه گیری ..................................................................................................76

مقدمه از دیرباز اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است .با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود. حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود. در حال حاضر ...

این پروژه به زبان ویژال بیسیک نوشته شده است که شامل سه قسمت می باشد : 1- حقوق و دستمزد 2- سیستم فروش 3- انبار گردانی در این برنامه ، یک هدف دنبال شده است و ان جامع و کامل بودن سیستم حسابداری می باشد . مقدمه : در چندین سال اخیر استفاده از کامپیوتر برای انجام امور روز مره و پر دردسر محاسبات برای عدم استفاده از دفاتر و قوانین دست و پا گیر آنها رایج شده است . بنابراین همه روزه نیاز ...

پیشگفتار: اکثر مردم کار آفرینی را مترادف با واژه اشتغال و کار یابی می دانند در حالی که کارآفرینی مدیریت و رهبری است که رشد، تغییرو تحول دارد. بنا به تعریف واژه نامه دانشگاهی و بستر: کار آفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. ریچارد کانتیلون2 به سه عنصر در خصوص فعالیت کار آفرینان اشاره نموده اول آنکه آنها در یک محیط همراه با عدم ...

مقدمه انتشارات آزاده در تاریخ اول آذر ماه 1355 با سرمایه 50 میلیون ریال تأسیس شده است و تحت شماره ای در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و بهره برداری از کارخانه از تاریخ 1/9/1355 تحت مجوزی در مورخ 20/12/1354 از سوی وزارت صنایع و معادن گردیده است. هدف و انگیزه انتخاب موضوع دلیل ارائه این تحقیق و اهمین آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی ...

تاریخچه تشکیل سازمان: همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود. منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که ...

چکيده : اين پروژه به زبان ويژال بيسيک نوشته شده است که شامل سه قسمت مي باشد : 1- حقوق و دستمزد 2- سيستم فروش 3- انبار گرداني در اين برنامه ، يک هدف دنبال شده است و ان جامع و کامل بودن سيستم حسابداري مي باشد .

تعریف دقیق سیستم حسابداری : سیستم حسابداری شرکت سوله خراسان در فعالیت عمده را انجام می دهد. ثبت رویدادهای مالی یا همان ثبت اسناد گزارش گیری هنگامی که اطلاعات اسناد حسابداری وارد سیستم حسابداری می شوند. ثبت آنها به صورت موقت صورت می گیرد. بدین معنی که این اسناد در هیچ یک از دفاتر کل ، معین و روزنامه ثبت نمی شود. این دو به این خاطر در نظر گرفته شده است تا بتوان اسناد را پیش از ان ...

مقدمه: مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بعنوان مینایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره می باشد. این نوع شیشه از دو ...

فصل اول (صنايع چدن فولاد مشهد ) فصل دوم (کليات) مقدمه کوشش هاي مديريت براي دستيابي به هدفهاي واحد تجاري بر اساس وظايف دو گانه برنامه ريزي و کنترل پي‌ريزي مي شود. وظيفه برنامه ريزي اساسا يک فرايند تصميم گيري است که با م

تاریخچه فعالیت شرکت 1- کلیات: شرکت پیشگامان چاپ و نشر در سال 1374 به صورت شرکت تعاونی تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شیراز – کیلومتر 15 جاده سپیدان (دو کوهک) – کیلومتر 3 جاده شهر جدید صدرا واقع است. 2- فعایت اصلی شرکت: موضوع فعالیت شرکت در زمینه انواع چاپ بر اساس ماده یک آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول