دانلود تحقیق آمیختگی زبان عربی با زبان فارسی

Word 306 KB 19532 42
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آمیختگی کامل زبان عربی با زبان فارسی و پیوند این دو زبان به
  گونه ای است که بر کسی پوشیده نیست تا جایی که کمتر نوشته یا شعری را در زبان فارسی می توان یافت که از واژه ها و کلمات عربی تهی باشد و برای فهمیدن و درک بهتر شاهکارهای ادبی زبان فارسی و آثار فقیهان ، سخنوران و شاعران بزرگ ایران ،‌آشنایی مختصری با این زبان ضروری و مفید به نظر می رسد .
  از سوی دیگر درس عربی از جمله معدود درسهایی است که دانش آموزان هم در دوره راهنمایی و هم در دوره دبیرستان در تمام رشته های تحصیلی با آن سرو کار دارند .
  با توجه به این مطالب خوشحالم که توفیق الهی نصیب شد و توانستم مطالب و نکات تازه ای که مناسب با نکات و قوائد کتب دوره راهنمایی است به رشته تحریر در آورم، لازم به ذکر است بعضی از مطالب در کتابهای راهنمایی عنوان نشده است ولی برای اطلاعات بیشتر دانش آموزان محترم آورده شده و نیز سعی شده که مطالب با توجه به ترتیب درسهای کتابهای اول دوم و سوم راهنمایی باشد ولی بر حسب ضرورت بعضی از مطالب جا به جا آورده شده است .
  این مجموعه هم برای دانش آموزان دوره راهنمایی لازم است و هم پیش نیاز دانش آموزان دوره دبیرستان می باشد .
  این مجموعه شامل دو بخش است . الف ) بخش صرف (ویژگیهای کلمه) . ب) بخش نحو (نقش و کاربرد کلمه در جمله) .
  منابع مورد استفاده : 1 عربی به زبان ساده تألیف آقای سید کاظم موسوی و رضا روزبه . 2 کتب درسی دوره راهنمایی و دبیرستان .
  بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه)
  حروف شمسی و قمری :
  الفبای عربی 28 حرف است که نیمی از حروف شمسی و نیمی دیگر قمری هستند :
  حروف شمسی : حروفی هستند که هرگاه بعد از «ال» قرار گیرند «ل» خوانده نمی شود و حرف بعد از «ل» مشّدد «ّ» تلفظ می شود . مانند ال + شمس = الشّمس «اشّمس خوانده می شود» . حروف شمسی عبارتند از « ت ث د‌ ذ ر ‌ ز س ش ص ‌ ض ‌ ط ظ ل ن»
  حروف قمری : حروفی هستند که هرگاه «ال» بر سر آنها وارد شود ، کلمه را همانطور که می نویسیم تلفظ می کنیم مانند الْقمر «ماه» . برای آسانی به خاطر سپردن حروف قمری تمام آنها را در یک جمله به کار برده ایم «باغ وقف حکیم خجعله»
  تذکر : اگر «الف» را نیز یک حروف به حساب آوریم ، حروف الفبای عربی «29»حرف خواهد بود .

  فرق همزه و الف :
  1 «الف» همیشه ساکن است ولی همزه علاوه بر سکون ، حرکات دیگر {َ ، ِ ، ُ} را نیز می پذیرد . مانند : (أِکرام أَنزالَ أُوتی) .
  2 «الف» چون ساکن است هیچگاه در ابتدای کلمه واقع نمیشود ولی همزه هم در اول هم در وسط و هم در آخر کلمه واقع می شود . مانند (أَکل سَأَلَ قَرَأَ)

  حرکت :
  حرکت در زبان عربی بوسیله تلفظ حروف می باشد و سه حرکت فتحه (َ) ، ضمه‌(ُ) و کسره (ِ) در عربی وجود دارد .
  الف حرفی که فتحه دارد مفتوح نامیده می شود . مانند : «م» در «مَسجد» .
  ب حرفی که ضمه دارد مضموم نامیده می شود . مانند : «م» در «مُعلّم»
  ج حرفی که کسره دارد مکسور نامیده می شود . مانند : «ت» در «تِلمیذ»
  سکون :
  حرفی که حرکت نداشته باشد ساکن نامیده می شود و علامت آن (ْ) سکون می باشد مانند : حرف «س» در «مسْجد» .

  تنوین :
  تنوین علامتی است که در آخر بعضی از کلمات عربی بکار می رود و بیان می کند که هنگام تلفظ کلمه باید نون ساکن «نْ» به آخرآن افزود . تنوین بر سه قسم است :
  الف تنوین رفع «ٌ» مانند : قلمٌ
  ب تنوین نصب «ً» مانند :‌قلماً
  ج تنوین جر «ٍ» مانند : قلمٍ
  تذکّر : تنوین نصب روی «الف» نوشته می شود مانند : (کتاباً ، دفتراً) مگر هنگامی که کلمه بوسیله «ه» یا «اء» ختم شده باشد که در این صورت دیگر روی «الف» نوشته نمی شود .
  مانند : (ناقده مزرعهٍ ابتداءً)
 • مقدمه 1
  فهرست 3
  بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه) 5
  حروف شمسی و قمری 5
  حرکت 6
  تنوین 7
  اقسام کلمه (اسم ‌ فعل حرف) 8
  علامتهای شناخت اسم 8
  علامتهای شناخت فعل 9
  اسم از نظر جنس 10
  اسم از نظر تعداد 11
  اسمهای اشاره 14
  اسم استفهام (پرسشی) 15
  ضمایر منفصل 17
  ضمایر متصل 19

  عنوان صفحه
  مبحث فعل 20
  فعل ماضی 20
  تمرین 22
  فعل مضارع 23
  تمرین 25
  فعل مستقبل نفی نهی 28
  کاربرد فعل در جمله 30
  پاسخ به جمله های سئوالی 31
  فعل امر 32
  صرف فعل امر حاضر 33
  سنجیدن کلمات (میزان صرفی) 35
  مبحث حرف 37
  بخش دوم : مقدمات نحو (ترکیب) 39
  جمله اسمیه (مبتدا خبر) 40
  جمله فعلیه (فعل فاعل مفعول) 40
  جار و مجرور 42

زبان چيست؟ زبان بهترين وسيله اي است که انديشه ها را به هم پيوند مي دهد وآدمي به ياري آن، راز درون خويش را باز مي‌گويد و با ديگران رابطه برقرار مي کند. بدين ترتيب زبان محور تمام پيشرفت‌هاي مادي ومعنوي جهان است، اما بايد دانست که محدوده ي زبان بسي عام

چگونگي ورود لغات عربي به زبان فارسي تطورات زبان فارسي در ضمن 29 قرن ورود مضامين عرفان و تصوف به شعر و نثر فارسي مخصوصاً در قرن ششم هجري که از اعاظم کتب صوفيه که به عربي نگاشته شده بود مانند آثار «ابوعبدالرحمن سلمي»، «اللمع في التصوف» و «آثار اب

تاريخ زبان فارسي زبان ايراني دانشمندان زبان شناس برآنند که زبان هاي امروزي دنيا بر سه بخش است : نخست - بخش يک هجايي (يک سيلابي) و اين قسم زبانها را زبان­هاي ريشگي نامند، زيرا لغات اين زبانها تنها يک ريشه است که به اول يا آخر آن هجاهايي نيفزوده

(قسمت اول) درباره رسم الخط فارسي بسيار نوشته اند و گمان مي رود از اين پس هم بسيار بنويسند چون همراه با ورود وسايل جديد به داخل نظام سنتي حروفچيني کتابهاي فارسي، مسائل جديدي هم در باره ي شيوه ي نگارش فارسي ظهور کرده است که بايد فکري درباره ي آنها ب

عصر قاجاريه (1344-1210) ? ميرزا احمد تنکابني (قرن 13)، حکيم‌باشي مخصوص فتحعلي‌شاه. رساله «اسهاليه» را در زمان فتحعلي‌شاه و رساله « لطلب السؤال » را در زمان محمدشاه قاجار نوشت. همچنين رساله « برء الساعه » (بيماري‌هاي اضطراري) رازي را که شامل 23 باب ا

مقدمه چنان که مي دانيم زبان فارسي سه مرحله تکاملي داشته است فارسي باستان ، فارسي ميانه و فارسي نو. در پايان دوره ي هخامنشي زبان فارسي باستان دچار دگرگوني گشت واندک اندک از آن فارسي ميانه پديد آمد که بي گمان بخشي از تحول خود را هم در دوره هاي سلوکيدي

تاریخ زبان فارسی (پارسی) 24 ماه می ‏2005‏ پارسی یا فارسی زبان مردم پارسا بود که در سالهای330 تا 550 قبل از میلاد در ایران حکومت می‎کردند این زبان به گفته محققین به گروه زبانهای هند و ایرانی تعلق دارد. زبان فارسی زبان امپراطوری فارس قرار گرفت و به طور گسترده‎ای در دوره‎های باستان از مرزهای هندوستان در شرق روسیه در شمال، سواحل جنوبی خلیج فارس تا مصر و مدیترانه در غرب به آن تکلم ...

شور میهن پرستی و ایران دوستی فردوسی را بر آن داشت که از دانش ژرف خود در زبان فارسی برای سرودن شاهنامه بهره گیرد. او همه کوشش خود را به کار برد تا هنگام سرودن شاهنامه زبان فارسی را از آلودگی به واژه های بیگانه آن هم بیگانه ای که کشورش را به نابودی کشانده و کوشش داشت با چیرگی بر زبان فارسی ایران را برای همیشه همانند دیگر کشورهای باستانی خاورمیانه به کشوری عرب زبان و در نتیجه به ...

از سال 369 هجری قمری ( 986 میلادی ) یعنی از زمان ورود ناصرالدین به هند تا سال 1275 هجری قمری ( 1857 میلادی ) یعنی انقراض سلطنت خاندان مغول کبیر ( سلسله بابری هند از اعقاب امیرتیمور گورکان زبان فارسی ، زبان رسمی و درباری و دیوانی ، و زبان شعر و ادب مردم هند ، جزء افتخارات خاندانهای بزرگ و خواص مردم بود و هنوز هم در هند و پاکستان خاندانهای اصیل مسلمان بدانستن زبان فارسی ، افتخار ...

زبان ایرانی دانشمندان زبان شناس برآنند که زبان های امروزی دنیا بر سه بخش است : نخست - بخش یک هجایی (یک سیلابی) و این قسم زبانها را زبان­های ریشگی نامند، زیرا لغات این زبانها تنها یک ریشه است که به اول یا آخر آن هجاهایی نیفزودهاند. زبان چینی، آنامی و سیامی را از این دسته میدانند، در زبانهای ریشگی شمارهی لغتها محدود است، چنانکه گویند چینیان برای بیان فکر خود ناگریزند لغات را پس و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول