دانلود تحقیق بیمه بیکاری

Word 432 KB 21533 79
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۲۰,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بیکاری از خطرات بزرگی است که به خصوص جوامع در حال توسعه را تهدید می‌کند و مردم آنها را با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو می‌سازد. بیکاری اثرات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی سوء هم بر کلیت جامعه و هم بر زندگی خصوصی افراد وارد می‌آورد و جامعه و افراد را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد. قطعاً به همین دلیل است که یکی از عمده‌ترین اهداف دولت‌ها در عصر کنونی ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری است تا بدین‌ترتیب جامعه را از خطرات بزرگ نجات دهند.
  فارغ از علل و عوامل بیکاری، روش‌های پیشگیری از بیکاری و ایجاد اشتغال و تکلیف دولت به ایجاد اشتغال که اتفاقاً مباحث مهم و با ارزشی هستند آنچه در بررسی حاضر از اهمیت برخوردار است حق مردم و شهروندان جامعه برای داشتن تأمین اجتماعی مناسب و درخور حیثیت انسانی آنها در مقابل خطر از دست دادن درآمد و منابع امرار معاش در اثر بیکاری و تکلیف دولت در این زمینه است.
  اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیت بیکاری را از نظر دور نداشته و حمایت در برابر بیکاری را در بند 1 ماده 23 خود حق افراد و تکلیف دولت‌ها می‌داند.
  قانون اساسی نیز در اصل 29 خود برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیکاری را حقی همگانی قلمداد می‌کند و دولت را مکلف می‌کند طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
  با توجه به اینکه از دست دادن درآمد در اثر بیکاری از خطراتی است که هیچ‌یک از مؤسسات خصوصی بیمه به دلیل زیان‌آور بودن حاضر به بیمه نمودن آن نیستند، روش‌هایی که برای حمایت از درآمد افراد در صورت بیکاری وجود دارد بیمه‌های اجتماعی و کمک‌های دولت است که در کشورهای مختلف حسب اقتضاء اعمال و اجرا می‌شوند.
  بیمه بیکاری که موضوع بررسی حاضر است از انواع بیمه‌های اجتماعی است که به‌طور دوجانبه از سوی کارگر و کارفرما تأمین مالی می‌شود و البته اغلب دولت نیز در تأمین مالی آن مشارکت دارد. این نوع بیمه که اغلب طبق قوانین ملی، اجباری است، طبق قانون کارگرانی می‌توانند تحت پوشش آن قرار گیرند که بدون میل و اراده بیکار شده‌اند و آماده کار می‌باشند لیکن از یافتن شغل جدید عاجزند. در کنار این بیمه، دولت‌ها کمک‌هایی برای معیشت افرادی که به دلایلی خارج از شمول طرح‌اند مقرر و برحسب آزمون‌هایی تحت عنوان آزمون وسع باتوجه به سطح معیشت افراد، پرداخت می‌کنند و بدین‌ترتیب درصدد حمایت از درآمد شهروندان و جلوگیری از فقر گسترده می‌باشند.
  در ایران نیز باتوجه به الزام اصل 29 قانون اساسی، نظام حمایت از معیشت افراد در صورت بیکاری به صورت بیمه اجتماعی با تصویب قانون بیمه بیکاری به طور آزمایشی در سال66 برقرار شد. با تصویب قانون مزبور، نظام بیمه بیکاری در ایران نیز حاکم شد و طبق همان قانون مقرر شد که مشارکت کارگران در آن اجباری است و از طریق پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، به صورت الزامی، به عمل می‌آید. مشمولین طرح مزبور کارگران مشمول قانون کار، می‌باشند که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند و در جستجوی کار جدید می‌باشند و تا یافتن کار جدید با اعمال شرایطی از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند بود.
  در مدت حدود 18 سال اجرای قانون مزبور، مشکلات و نواقصی در اجرای قانون ظاهر شده‌اند و نظام بیمه بیکاری ایران را با چالش‌هایی مواجه ساخته‌اند، در مطالعه حاضر در دو بخش جداگانه ابتدا کلیاتی در مورد بیمه بیکاری با نگاهی به مقررات ملی برخی کشورها، ارایه خواهد شد (بخش نخست). در بخش دیگر نیز (بخش دوم) نظام حقوقی بیمه بیکاری ایران مورد بررسی واقع خواهد شد تا ضمن بررسی قانون بیمه بیکاری سعی در یافتن محل چالش‌های مزبور در قانون شود.

  بخش نخست: کلیات
  مبحث اول بیکاری
  گفتار اول : تعریف بیکاری
  بیکاری یکی از مشکلات بسیار بزرگی است که به خصوص در دهه‌های اخیر اکثر کشورهای توسعه ‌نیافته و در حال توسعه را آزار می‌دهد. بسیای از کشورهای در حال توسعه بنا به دلایلی از نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده رنج می‌برند، بنابراین یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی در این کشورها ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری می‌باشد. بیکاری رابطه نزدیکی با فقر گسترده دارد. به گفته فلورانس پیترسون بیکاری برای افرادی که تنها درآمد آنها را مزد یا حقوق تشکیل می‌دهد مصیبتی است که لطمات فراوانی به بار می‌آورد.
  مفهوم بیکاری هر چند به نظر ساده می‌رسد ولی مهم است که درباره آن تعاریفی ارایه داده شود.
  در مورد بیکاری تعاریف متعددی ارایه شده است از جمله موارد زیر :
  1- اشخاص در حال بیکاری شامل کسانی است که سن آنها بین 15 الی 64 سال بوده، به گروه‌های زیر طبقه‌بندی شده‌اند :
  - کارگران در جستجوی کار
  - اشخاصی که تازه به سن کارکردن رسیده‌اند
  - اشخاصی که بدون شغل ثابت هستند
  - اشخاصی که کار آنان متوقف شده است.
  2- بیکار کسی است که شرایط زیر را داشته باشد :
  - در دوره مراجعه هیچگونه کاری نداشته باشد
  - سن او بین 13 الی 64 سال باشد
  - توانایی کارکردن داشته باشد
  - در جستجوی کار باشد.
  آنچه که از تعاریف فوق استنباط می‌شود این است که بیکاری در شرایطی محقق می‌شود که جمعیت فعال عملاً فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده بیکاری رخ می‌دهد.
  3- بیکار از لحاظ اقتصادی به افرادی اطلاق می‌شود که با دستمزدهای جاری تمایل به کار کردن دارند اما شغلی را نمی‌یابند.
  4- بیکاری وضعیتی است که در آن اشخاص به دنبال کار می‌گردند اما قادر به یافتن آن نیستند.
  5- بنا به تعریف سازمان بین‌المللی کار که امروزه حداقل در زمینه گزارش آمار بیکاری کاربرد زیادی دارد : افراد بیکار کسانی هستند که بیش از یک ساعت در طول دوره رجوع کوتاه (عموماً هفته یا روز گذشته) کار نکرده‌اند، برای کار کردن در دسترس هستند و فعالانه متقاضی کار می‌باشند.
  6- بیکار به کسی گفته می‌شود که قادر به کار و متقاضی کار کردن با نرخ مزد رایج می‌باشد لیکن از پیدا کردن کار با چنین مزدی ناتوان است.
  7- قانون بیمه بیکاری نیز در ماده 2 خود بیکار را چنین تعریف می‌کند : «بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد».
  تمام تعاریف ارایه شده در بالا در یک نکته مشترک هستند و آن این است که یک شخص از کار کردن بازمانده است و در واقع بیکاری حالتی است که افراد کاری را برای امرار معاش درخور حیثیت انسانی خودشان، دارا نیستند. این امر می‌تواند علل و عوامل زیادی داشته باشد که در زیر بررسی می‌شوند.

  گفتار دوم : علل و عوامل اساسی بیکاری
  بیکاری قاعدتاً ناشی از فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضای آن می‌باشد عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار عبارتند از سطح دستمزدها، نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیتی، پوشش تحصیلی، سطح تحصیلات، هزینه زندگی و بار تکفل، فرهنگ عمومی نسبت به اشتغال زنان. هر یک از عوامل مذکور به نحوی بر حجم عرضه نیروی کار تأثیر می‌گذارند. در مقابل تقاضای نیروی کار نیز تحت‌تأثیر سطح دستمزدها، میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید، نوع تکنولوژی از نظر سرمایه‌بری و کاربری آن، نسبت بهره‌وری نیروی کار به سرمایه قرار دارد. میزان تأثیر عوامل مذکور بر عرضه و تقاضا در جوامع مختلف با ساختارهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون، متفاوت است. ولی نتیجه‌ای که از تعامل عرضه و تقاضای نیروی کار در این جوامع در میزان بیکاری ایجاد می‌شود یکسان است.
  ذیلاً هر یک از علل و عوامل بیکاری را مختصراً توضیح می‌دهیم البته علت‌ها در موارد ذیل خلاصه نمی‌شود و مطمئناً موارد زیادی هستند که می‌توان به عنوان ریشه‌های بیکاری از آنها یاد کرد :
  1- فشار جمعیت (رشد جمعیت و کاهش مرگ و میر):
  افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر (در نتیجه رعایت موارد بهداشتی) در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، خود عاملی است برای رشد بیکاری. در این کشورها، این امر سبب شده است که آهنگ افزایش جمعیت به نحوی مداوم سرعت یابد و موجب وسعت پایه هرم سنی شود و سرانجام به افزایش نسبت جوانان غیرفعال به کل جمعیت منجر گردد.
  2- مهاجرت روستاییان به شهر:
  یکی از عوامل اصلی تعمیم بیکاری در کشورهای در حال توسعه که آشکارا به چشم می‌خورد این است که زمین نمی‌تواند جمعیت روزافزون روستاها را مشغول به کار سازد. فقط در طی مدتی از سال، کار برای تمامی مردم وجود دارد و حتی به هنگام کاشت و برداشت محصول کمبود نیروی انسانی به چشم می‌خورد ولی در بقیه سال هیچگونه کار مفیدی وجود ندارد. اضافه بر آن، کمبود امکانات رفاهی و آموزش و عدم وجود ا طلاعات کافی و بسیاری علل دیگر، سبب مهاجرت روستاییان به شهر می‌شود. مهاجرت بی‌رویه به شهرها خود منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی از جمله بیکاری است. مهاجرت روستاییان به شهرها باعث رشد کاذب جمعیت در شهرها می‌شود و باتوجه به عدم رشد موزون صنایع و بخش‌های خدماتی، سبب ایجاد بیکاری در شهرها می‌گردد.
  3- انتخاب تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای کاربر:
  مهم‌ترین ویژگی تکنولوژی، اشتغال مهارت‌های انسانی به ماشین‌های صنعتی و عملیات اجرایی از انسان به ماشین است. امروزه با گسترش صنایع و سازمان‌های تولیدی و اجبار اقتصادی در تولیدات انبوه، کارفرمایان با تغییر نوع کار از کاربر به سرمایه‌بر معضلی را به نام بیکاری به وجود آورده‌اند.
  4- مشکلات زنان و رشد بیکاری:
  ازدواج زنان شاغل باعث می‌شود آنها دچار مشکلات جانبی از قبیل فرزندداری و خانه‌داری شوند و به تدریج دست از کار بکشند و یا اینکه در کیفیت زندگی کاری خلل وارد می‌شود که به ترتیب با بی‌کاری آشکار و پنهان مواجه می‌شوند. از طرف دیگر در اغلب کشورهای در حال توسعه زنان اساساً نسبت به مردان دسترسی کمتری به آموزش و پرورش، فرصت‌های شغلی، درآمد و قدرت دارند که این خود عاملی است برای رشد بیکاری در این طیف از افراد جامعه که بخش وسیعی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند.
  5- عدم تطابق نرخ رشد تولیدات صنعتی با نرخ رشد اشتغال:
  به این معنا که در اغلب کشورهای جهان سوم نرخ رشد تولیدات بسیار بالا و خیره‌کننده است در حالی که نرخ رشد اشتغال به نحو قابل‌توجهی پایین است و در بسیاری موارد این نرخ حتی ثابت مانده است. اساساً دلیل این عدم تطابق به رشد بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود.
  6-پایین بودن توان تولید:
  هر قدر توان تولید دراثر عوامل مختلف از جمله پایین بودن رشد اقتصادی کاهش یابد مشکل بیکاری هم افزایش خواهد یافت. را ه‌حل این مشکل چنین توصیف شده است که رشد اقتصادی در جامعه ایجاد شود، زیرا رشد اقتصادی توان تولید را افزایش داده، اشتغال کامل را پدید خواهد آورد.
  7- عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزشی با فرصت‌های شغلی:
  از جمله عللی که در مسأله بیکاری و رشد آن مخصوصاً در کشورهای کم‌توسعه یافت می‌شود همین موضوع است چرا که در اکثر این کشورها آموزش عالی کمترین ارتباط با سیستم کاریابی جامعه دارد و دستگاه آموزش به فعالیت تئوریک و نظری خود می‌پردازد بدون اینکه هیچ ارتباطی بین خود و سیستم کاریابی و صنعت ایجاد نماید، همچنین سیستم اجرا و فعالیت‌های صنعتی به کار خویش مشغول هستند بدون اینکه کمترین ارتباطی با دستگاه آموزش داشته باشند.
 • مقدمه 1
  بخش نخست: کلیات 2
  مبحث اول بیکاری 2
  گفتار اول : تعریف بیکاری 2
  گفتار دوم : علل و عوامل اساسی بیکاری 3
  1- فشار جمعیت (رشد جمعیت و کاهش مرگ و میر) 4
  2- مهاجرت روستاییان به شهر 4
  3- انتخاب تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای کاربر 4
  4- مشکلات زنان و رشد بیکاری 4
  5- عدم تطابق نرخ رشد تولیدات صنعتی با نرخ رشد اشتغال 5
  6-پایین بودن توان تولید 5
  7- عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزشی با فرصت‌های شغلی 5
  8- خصوصی‌سازی 5
  9- کندی رشد تولید و کاهش بهره‌وری و کاهش دستمزدها 5
  10- کمبود سرمایه‌گذاری 5
  11- عدم تخصص و مهارت نیروی کار 6
  12- عدم توجه به صنعت توریسم 6
  گفتار سوم : انواع بیکاری 6
  1- بیکاری ادواری 7
  2- بیکاری عارضی یا اصطکاکی 7
  3- بیکاری ساختاری یا بنیادی 8
  4- بیکاری پنهان 9
  5- بیکاری کلاسیک 9
  گفتار چهارم: حق اشتغال و مقابله با بیکاری 9
  بند اول : حق اشتغال و مقابله با بیکاری در قانون اساسی و قوانین داخلی ایران 11
  الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11
  ب) قوانین عادی 13
  الف) ... منع تبعیض در اشتغال و حرفه ... 14
  ح) اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور». 15
  2- قانون کار 15
  بند دوم : حمایت از اشتغال و مقابله با بیکاری در اسناد بین‌المللی 17
  1- اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) 18
  2- منشور ملل متحد 18
  3- مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار 19
  گفتار پنجم : حمایت در مقابل بیکاری 22
  1- بیمه بیکاری و همبستگی حرفه‌ای 24
  2- کمک به بیکاران 25
  مبحث دوم ماهیت بیمه بیکاری 25
  گفتار اول : بیمه و انواع آن 26
  بند اول : بیمه‌های خصوصی 27
  بند دوم : بیمه‌های اجتماعی 27
  1- بیمه‌ اجتماعی 28
  2- کمک دولت 29
  گفتار دوم : انواع طرح‌های مزایای بیکاری 30
  گفتار سوم : تاریخچه طرح‌های مزایای بیکاری 31
  گفتار چهارم : مشمولین مزایای بیکاری 32
  گفتار پنجم: منابع و درآمدهای صندوق‌ها 32
  گفتار ششم: شرایط 32
  گفتار هفتم: مزایا 33
  گفتار هشتم : اداره 33
  گفتار نهم : نظرات مخالف و موافق بیمه بیکاری 33
  بند اول : نظرات مخالفین 34
  بند دوم : نظرات موافقین 34
  گفتار دهم: بررسی مقرری‌های بیکاری در برخی کشورها 35
  بند اول : کانادا 35
  بند دوم : ایالات متحده آمریکا 37
  بند سوم : آلمان 38
  بند چهارم : مصر 40
  بند پنجم : شیلی 41
  1- پوشش 42
  2- منابع مالی 42
  3- برداشت‌ها 42
  4- یارانه‌های عمومی از صندوق تعاون 43
  6- اداره صندوق‌ها 44
  7- کمیته استفاده‌کنندگان 44
  منابع 45
کلمات کلیدی: بیمه - بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری ماده 1- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند : بازنشستگان و از کارافتادگان کلی ساحب حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اتباع خارجی ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت. الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حدقل ...

بيمه بيکاري از جمله مزاياي قانون تامين اجتماعي مي باشد اين قانون بيشترجنبه حمايتي دارد ودرآن سعي شده است از نيروهاي شاغل جامعه که بنابدلايلي بيکار مي شوند حمايت شود .اين مبحث بدليل درخواستهاي مکرري است که دوستان عزيز داشته وباتماسهاي تلفني ويا نظرات

قانون بيمه بيکاري ماده 1-کليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي که تابع قوانين کار و کار کشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند. تبصره: گروه هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند: 1- بازنشستگان و از کارافتادگان کلي. 2- صاحبان حرف و مشاغل

چکیده : کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد. بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده ...

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند. گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور ...

سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت ، به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور ، گسترده ترین نهاد در عرضه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود . این سازمان،دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو بخش بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی وافراد تحت پوشش آنها عرضه می نماید . سازمان تامین اجتماعی با به عهده داشتن وظیفه اجرا،تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی ...

کاهش نرخ بيکاري نيروي انساني در کشورهاي مختلف و از جمله در کشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي کلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند م

تامین اجتماعی بیمه سالمندی در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال 2002، 111 میلیون و 290 هزار کارمند و 36 میلیون و80 هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال ...

سازمان تامين اجتماعي با بيش از نيم قرن سابقه فعاليت ، به واسطه بيشترين ارتباط با بدنه جمعيتي کشور ، گسترده ترين نهاد در عرضه نظام بيمه هاي اجتماعي محسوب مي شود . اين سازمان،دامنه وسيع کمي و کيفي خدمات خود را از طريق دو بخش بيمه اي و درماني به ب

‌آشنايي با فعاليتها و خدمات سازمان تامين اجتماعي: الف) مرور اجمالي بر فعاليتهاي سازمان: سازمان تأمين اجتماعي يک سازمان بيمه گر اجتماعي است که مأموريت اصلي آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگير ( به صورت اجباري ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( به ص

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول