دانلود تحقیق نقشه برداری

Word 54 KB 21538 7
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • -مترکشی
  وسایل مورد نیاز: متر- شاخص (ژالون)- تراز
  شرح عملیات و رسم کروکی: هفت نقطه را انتخاب کرده و فاصله بین نقاط را مترکشی می کنیم این فواصل نبایستی از 15 متر کمتر باشد.
  ­ نحوه مترکشی: ژالون ها را روی دو نقطه همراه با تراز قرار می دهیم بطوری که ژالون کاملاً عمود باشد،سپس متر را مماس با ژالون و با فاصله کمی از زمین قرار می دهیم و برای اینکه متر با حرکت باد از مسیر مستقیم خود منحرف نشود و یا به پایین متمایل نگردد شخصی از وسط متر، متر را کنترل می کند.
  - بدست آوردن زاویه: بین دو خط روی هر نقطه از هر طرف یک متر جدا می کنیم و اندازه گیری را مثل بالا انجام می دهیم. فقط برای جدا کردن یک متر دویاسه مرتبه سنگ کوچکی را از روی یک متر رها کرده و نقطه مورد نظرراعلامت گذاری می کنیم، سپس فاصله بین یک مترهای جدا شده در دو طرف یک نقطه را اندازه می گیریم و با استفاده از فرمول زیر زاویه را بدست می آوریم:
  نکته: فاصله بین دو علامت را نصف کرده سپس در فرمول قرار می دهیم.
  2-تعیین مساحت شکل غیرمنظم گزارش کار 1:
  با توجه به غیر منظم بودن این شکل قطرهای آن را رسم نموده و شکل مربوطه را به چند مثلث تبدیل می کنیم و پس از اندازه گیری اضلاع مثلث نسبت به تعیین مساحت هر کدام از این مثلث ها اقدام نموده و در نهایت مساحت مثلث ها را با یکدیگرجمع جبری نموده تا مساحت هر کد قطعه زمین بدست آید.
  با استفاده از فرمول مقابل می توان مساحت هر مثلث را بدست آورد.

  مساحت روی نقشه به مقیاس
  3-تراز کردن دوربین نیوو
  - دوربین را روی پایه محکم می نماییم سپس با استفاده از سه پیچی که در قسمت پایین دوربین قرار دارند دوربین را تراز می کنیم.
  به این ترتیب که در مرحله اول دایره حباب دار باید بین دو پیچ قرار گیرد سپس با پیچ سوم تراز می کنیم با توجه به اینکه حباب در کدام راستا قرار دارد از پیچ همان راستا برای تراز کردن دوربین استفاده می کنیم زمانی که حباب به داخل دایره علامت دار (رنگی و کوچک) هدایت شد دوربین تراز شده است حال اگر دوربین را به اطراف بچرخانیم باز هم حفظ در صورت جا به جا کردن دوربین ترازشده است که باید دوباره ترازش کنیم.


  4-بدست آوردن اختلاف ارتفاع دو نقطه با استفاده از دوربین نیوو
  نحوه عملکرد: شاخصها را در دو ارتفاع متفاوت قرار داده و تراز می نماییم سپس با دوربین فاصله ها را قرائت می کنیم هر یک از اعضای گروه 4 نقطه را به صورت A و B بدست آورده و در نهایت از طریق فرمول زیر اختلاف ارتفاع را محاسبه می کنیم.
  همیشه روی دوربین را به طرف انتها قرار می دهیم.
کلمات کلیدی: مترکشی - نقشه برداری

اين پرژه با زبان ساده و روان و با نشان دادن شکلهاي متعدد، سعي در آن دارد که افراد مبتدي هم قادر باشند با خواندن آن،به راحتي عمليات ذکر شده را درک و توانايي انجام آن را داشته باشند قابل ذکر است که اين پروژه از چهار پروژه مجزا تشکيل شده است: 1- پروژ

گزارش کاراول:اندازه گيري مساحت(مساحي)به روش مثلث بندي هدف نقشه برداري: تهيه يک منطقه يک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنيک مثلث بندي در سطح زمين وسايل مورد نياز: تراز مير 1 عدد:وسيله اي است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمي سازدکه دق

گزارش کاراول:اندازه گيري مساحت(مساحي)به روش مثلث بندي هدف نقشه برداري: تهيه يک منطقه يک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنيک مثلث بندي در سطح زمين وسايل مورد نياز: ? تراز مير 1 عدد:وسيله اي است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمي سازدکه دقت رابال

جلسه دوم عمليات مامي و نقشه برداري در اين جلسه از دور بين نيرو و جهت تراز يابي به صورت تدريجي استفاده مي کنيم در اين نقش کار ابتدا پلي گون چهار ضلعي در اطراف کارگاه صنايع چوب را اندازه گيري مي کنيم در اين حالت ارتفاع مي باشد . در حالت دوم پلي گو

اندازه برداري 1 توضيح در مورد شيوه اندازه برداري نخستين قدم در کار برداشت بناي تاريخي به منظور تهيه پلان ها، نماها و مقاطع و… از ساختمان، بعد از شناسايي دقيق بنا اندازه گيري است. مطمئن ترين شيوه اندازه برداري استفاده از روش مثلث بندي است. در اين

-مترکشي وسايل مورد نياز: متر- شاخص (ژالون)- تراز شرح عمليات و رسم کروکي: هفت نقطه را مشخص کرده و فاصله بين نقاط را متر مي کشيم اين فاصله نبايد از m15 کمتر باشد. - نحوه مترکشي: ژالون ها را روي دو نقطه قرار مي دهيم همراه با تراز

-مترکشي وسايل مورد نياز: متر- شاخص (ژالون)- تراز شرح عمليات و رسم کروکي: هفت نقطه را انتخاب کرده و فاصله بين نقاط را مترکشي مي کشيم اين فواصل نبايستي از m15 کمتر باشد. - نحوه مترکشي: ژالون ها را روي دو نقطه همراه با تراز قرار م

مقدمه: انجام طراحی برای اجرای بنائی است که بتوانندوظایف مورد انتظاررا به خوبی به انجام برساند واجرای طرح یعنی اینکه باید اهداف از پیش تعیین شده ای را که در طراحی مد نظر بوده است جامه عمل بپوشانید.در کل اجرای طرح یعنی عینیت بخشیدن به آن طرح مطابق نقشه ها و مدارک اجرایی است که حاصل دید و تفکر طراح میباشد. هربنا ازلحظه شروع به آن تالحظه ای که به بهره برداری میرسد،یکسری مراحل کلی که ...

درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملامشخص است . چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد. معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ...

توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR توتال استيشن هاي سري3300 درنقشه برداري پروژه هاي مختلف ويا کاداستربااستفاده ازتوانايي برداشت بدون منشورخود،توانايي زيادي به شما مي دهد. روش اندازه گيري بازتاب مستقيم DR EDM نوآوري درسيستم هاي اندازه گيريDR موجب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول