دانلود تحقیق اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت

Word 368 KB 21727 67
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت: ۶,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بنام خدا

  اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis)
  با تاکید بر جنبه های پزشکی و بهداشتی بیوتروریسم

  دکتر حسین حاتمی، دکتر هوشنگ ساغری
  اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی بیماری های عفونی و گرمسیری


  بخش اول اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بروسلوز

  الف مقدمه ومعرفی بیماری

  1 تعریف و اهمیت بهداشتی
  بروسلوز، یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات (زئونوز) است که به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن، عارض میشود و در حیوانات، بیشتر موجب گرفتاری دستگاه تناسلی ادراری و در انسان، معمولا باعث ایجاد تب، تعریق، ضعف و بیحالی و کاهش وزن ، میگردد و زیان های اقتصادی ناشی از آن را میتوان بشرح زیر، خلاصه کرد:

  1 ) در اثر سقط بره ها و گوساله ها از جمعیت این حیوانات کاسته، میشود و نهایتا، موجب کاهش شیر و گوشت مورد نیاز مملکت میگردد.

  2 ) گوساله ها و بره های نارسی که زنده متولد میشوند در آینده، حیوانات ضعیف، کم شیرو کم گوشتی را تشکیل خواهند داد.

  3 ) دام های آلوده، دچار کاهش وزن و کاهش شیر میگردند و از این طریق نیز بر اقتصاد جامعه زیانهائی وارد میشود.

  4 ) هرچه شیوع بیماری در بین دام ها بیشتر باشد انسان های بیشتری را آلوده نموده واز طریق تحمیل مخارج درمان، و از کار انداختن نیرو و توان دامداران و کشاورزان ، زیان های فراوانی را به بار می آورد.

  5 ) بدون شک زیان های اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، زیانهای سیاسی و وابستگی به کشورهای استثمارگر و فرصت طلب، را در پی خواهد داشت و آنان را از فرهنگ اصیل خود دور خواهد کرد.

  شایان ذکر است که این روز ها که بحث جنگ بیولوژیک (Bioterrorism) ، بسیار قوت گرفته است از بروسلا ها و مخصوصا گونه های ملیتنسیس و سوئیس، به عنوان جنگ افزار های بیولوژیک (Biowarfare) بالقوه، یاد میشود. ولی اینکه آیا عملا چنین سلاحی تا به حال علیه انسان ها استفاده شده است یا خیر، مشخص نمی باشد ولی با این وجود ممکن است بیوتروریست ها بروسلاها را از طریق افشانه (آئروسل) آلوده کردن غذا ها و آب، منتشر کنند0

  2 عوامل اتیولوژیک
  بروسلا ها باسیل های گرم منفی، کوچک، هوازی و غیر متحرکی هستند که فاقد کپسول واسپور، میباشند. رشد آن ها کند است ولی در محیط کشت Brucella Broth در دمای 37 درجه سانتیگراد و 7/6 PH = به نحو مطلوبی رشد مینمایند. گونه های بروسلا در محیط کشت جامد، معمولا بصورت کلنی های صاف، شفاف، آبی متمایل به سفید تا کهربائی، رشد میکنند. البته رشد بروسلا کنیس و بروسلا اوویس، بصورت کلنی های خشن و گاهی موکوئیدی میباشد.

  گونه هائی از بروسلا که بطور کلاسیک برای انسان، بیماریزا واقع میشوند عبارتند از بروسلا ملیتنسیس، بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئیس. هرچند بروسلا کنیس نیز ممکن است بیماریزا واقع شود و در مجموع، سویه هائی از بروسلا که در غشاء خارجی خود دارای لیپوپلی ساکارید کمتری هستند از ویرولانس کمتری نیز برخوردارند.

  بروسلا آبورتوس و اوویس، در ایزولاسیون اولیه، به محیط کشت حاوی 105 درصد دی اکسیدکربن، احتیاج دارند.

  مقاومت بروسلا ها در شرایط مختلف :
  گونه های بروسلا میتوانند در گوشت یخ زده، به مدت سه هفته، در شیر خام به مدت 10 روز، در پنیر تازه تا سه ماه و در بستنی و خامه نیز تا مدتی زنده بمانند و در گوشت نمک زده نیز ممکن است تا مدتی مقاومت کنند ولی از طرفی بوسیله دوددان، منجمدکردن ونمک زدن گوشت آلوده، تعداد آن ها در عرض چند روز، شدیدا کاهش می یابد.

  این ارگانیسم ها در حرارت 60 درجه سانتیگراد یا در اثر مجاورت با فنول 1% در عرض 15 دقیقه از بین میروند ولی در طبیعت میتوانند تا مدت ها زنده بمانند. نورآفتاب به سرعت، باعث مرگ آنها میشود ولی درخاک خشک به مدت 6 هفته و درخاک مرطوب، بیشتر از 6 هفته زنده میمانند و مدت زنده ماندن آنها در مدفوع حیوانات، بیش از یکصد روز است. بروسلا ها در آب به مدت یک هفته تا یکماه، زنده میمانند.

  شیره طبیعی معده در شرایط آزمایشگاهی، باعث کشته شدن بروسلا ها میگردد و بنابراین بسیاری از بیماران مبتلا به بروسلوز فعال، گروهی هستند که دچارآکلوریدری میباشند و یا به علت ابتلاء به اولسرپپتیک، از آنتی اسید ها استفاده مینمایند و لذا کسانیکه آنتی اسید مصرف میکنند یا تحت درمان دیس پپسی هستند بایستی از خوردن شیرخام، پنیر تازه، بستنی غیرپاستوریزه و سایر لبنیات پاستوریزه نشده، خودداری نمایند.

  ب اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری (OCCURRENCE )
  1 دوره کمون
  معمولا 5 تا 60 روز و بیشتر بین 1 تا 2 ماه و ندرتا چند ماه است.
  2 سیر طبیعی
  بطور کلی در بسیاری از موارد، تعداد ارگانیسم های مهاجم بروسلائی، زیاد نبوده، دفاع بدن قوی است، گرانولوم هم تشکیل نمیشود و بهبودی، حاصل میگردد. ضمنا حتی زمانی که تعداد ارگانیسم ها زیاد باشد با درمان سریعی که طی 4 - 3 هفته پس از شروع عفونت، آغاز گردیده و به مدت 8 - 4 هفته ادامه داده شود گرانولوم های کوچک، سریعا از بین میروند و بهبودی کاملی حاصل میشود ولی در صورتی که تعداد ارگانیسم ها زیاد باشد و تحت درمان قرارنگیرد گرانولومهای کوچک، میتواند به یکدیگر پیوسته گرانولوم های بزرگتری را تشکیل دهند که سرانجام، چرکی شده به صورت منبعی برای باکتریمی های مکرر بعدی در می آیند. این بیماری ممکن است به یکی از صور زیر، حادث گردد:
  1 ) ناخوشی تحت بالینی (ساب کلینیکال) 0 2 ) بروسلوز حاد و تحت حاد 3 ) بیماری موضعی (لوکالیزه) 4 ) بروسلوز عود کننده 5 ) بروسلوز مزمن 6 ) بیماری شبه بروسلوز 7 ) بروسلوز ناشی از تلقیح واکسن حیوانی .
 • فهرست مطالب

  الف مقدمه ومعرفی بیماری 2
  تعریف و اهمیت بهداشتی 2
  عوامل اتیولوژیک 2
  ب اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری 3
  دوره کمون 3
  سیر طبیعی 3
  انتشار جغرافیائی 3
  وضعیت جهانی و منطقه ای بیماری 3
  وضعیت بیماری در ایران 3
  روند زمانی 4
  تاثیرسن، جنس، شغل و موقعیت اجتماعی 4
  تاثیرشغل: 5
  اپیدمیولوژی بروسلوز در بین اطفال ایرانی 6
  تاثیر عوامل مساعد کننده 7
  حاملگی : 7
  نمودار 4 میزان موارد سقط، زایمان زودرس و مرده زائی در زنان بار دار9
  حساسیت و مقاومت در مقابل بیماری 9
  میزان حملات ثانویه 9
  منابع و مخازن، نحوه انتقال بیماری و دوره قابلیت سرایت 9
  گونه های مختلف بروسلا در بین حیوانات ایران 10
  اهمیت اپیدمیولوژیک کانون های مختلف بروسلوز: 10
  ج پیشگیری و کنترل 12
  -پیشگیری اولیه به منظور حفظ سلامتی افراد سالم 12
  -پیشگیری ثانویه به منظور اعاده سلامتی افراد بیمار و جلوگیری از بروز عوارض و احتمالا قطع زنجیره انتقال 13
  -پیشگیری ثالثیه، به منظور جلوگیری از پیشرفت عوارض و زمینگیر شدن بیمار 14
  -سایر اقدامات کنترلی 14
  اقداماتی که طی طغیان ها، همه گیری ها و پاندمی های بیماری باید انجام داد 14
  د چند نکته: 14
  منابع: 14

بنام خدا اپيدميولوژي باليني و کنترل تب مالت (Brucellosis) با تاکيد بر جنبه هاي پزشکي و بهداشتي بيوتروريسم بخش اول اپيدميولوژي باليني و کنترل بروسلوز الف مقدمه ومعرفي بيماري 1 تعريف و اهميت بهداشتي بروسلوز، يکي از بيماريهاي مشترک

اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم خلاصه: بيوتروريسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل ميکربي يا فراورده‌هاي آنها يا به عبارت جامع تر، استفاده از عوامل بيولوژيک، به منظور ارعاب يا هلاکت انسانها و نابودي دامها يا گياهان و هرچند افکار و بعضا اعمال بيوتر

تعاريف اپيدميولوژي شما در کتاب هاي مختلف با تعاريف متعددي از اپيدميولوژي مواجه مي‌شويد که شايد با نگاهي دقيق‌تر به کلمات کليدي آنها بتوان تصويري جامع از اين علم را استنباط کرد. گرچه تمامي اين تعاريف در اصول مشترک هستند اما با مراجعه به هرکدام مي‌ت

تب بي دوام گاوي واژه شناسي : (Terminology) در زبان و ادبيات انگليسي واژه? bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بيشتر جايگاه صفت دارد و به معاني ذيل به کار مي آيد : ?) صفت نسبي گاو، يعني گاو (Pertaining to Bos) ?) گاو مانند- گاو منش-

ماهيت بيماري تب برفکي، تعريف بيماري تب برفکي : تب برفکي يک بيماري ويروسي بشدت مسري دام هاي زوج سم است. اگرچه تلفات آن در دامهاي بالغ کم است و بندرت اتفاق مي افتد ولي در دامهاي جوان بخصوص بره و بزغاله تلفات قابل توجهي دارد و از همه مهمتر خسارات

- مقاومت نسبت به عوامل فيزيکي و شيميايي : - دما : ويروس در دماي بيش از 50 درجه سانتيگراد غيرفعال ميگردد. - pH : pH پايينتر از 6 و بالاتر از 9 ويروس را غيرفعال مي کند.(راهکار درمان و کنترل بيماري) - ضدعفوني کننده ها : در برابر سديم هيدروکسايد 2

سؤالاتي که مورد بيماري تب مالت پرسيد ه مي شود نام مترجم : دکتر شهرام يوسفي بروسلوز يا تب مالت سؤالهايي که غالباً پرسيده مي‌شود. 1- تب مالت چيست؟ 2- تب مالت معمولاً چگونه است؟ 3- تب مالت معمولاً در کجا يافت مي‌شود؟

صفحه اول شامل : آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی رحمانی آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی زیر در زمینه دام و طیور می باشد : آزمایشات کشت و آنتی بیوگرام طیور و دام ، انجام تست های MS ، MG ، SP ، HI نیوکاسل و آتفلوانزا ، تعیین سن واکسیناسیون بر علیه گامبورو ، کشت قارچ و در زمینه طیور و تشخیص گسترش های خونی از نظر انگلی و DC ، آزمایشات شیر ( CMT ) و کشت آنتی بیوگرام شیر ، در زمینه دامی می باشد ...

مقدمه از آنجائی که در کشورهای صنعتی و پیشرفته به علت ازدیاد جمعیت، مسافرتهای پی در پی و پیدایش مراکز تفریحی ناسالم و عدم پایبندی به مسائل اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و از سوی دیگر اضافه شدن مسائل اقتصادی و نیز اعتیاد، بیماریهای آمیزشی ازجمله ایدز شیوع پیدا نموده است و به علت وجود رادیو، تلوزیون، نوارهای ویدئوئی، ماهواره و اینرتنت فرهنگ های غلط این جوانع به کشورهای در حال ...

به هر گونه اختلال در بدن بيماري مي گويند. بيماريهاي مشترک انسان و دام (زگونوزها): بيماريها يا عفونتهاي هستند که بين انسان و ساير حيوانات يا بالعکس در شرايط طبيعي منتقل مي شوند. مثل شاربن يا تب مالت. اين تعريفي است که سازمان بهداشت جهاني در سال 1966

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول