دانلود مقاله قانون اساسی افغانستان

Word 164 KB 22476 57
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۵,۷۰۰ تومان
قیمت: ۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • قانون اساسی افغانستان
  بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه
  ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
  • با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
  • بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
  • با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
  • به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
  • به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
  • به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
  • به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
  • به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛
  • وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛
  این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.  فصل اول
  دولت
  ماده اول
  افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.
  ماده دوم:
  دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.
  ماده سوم :
  درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
  ماده چهارم:
  حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .
  ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.
  ماده پنجم:
  تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.
  ماده ششم:
  دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.
  ماده هفتم:
  دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند .
  ماده هشتم:
  دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.

ما مردم افغانستان : با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشيت حق تعالي واعتقاد به دين مقدس اسلام . با درک بي عدالتي ها ونابساماني هاي گذشته ومصايب بي شماري که بر کشور ما وارد آمده است؛ • با تقدير از فداکاري ها، مبارزات تاريخي ، جهاد ومقاوم

قانون اساسی افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛ با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات ...

جمهوري اسلامي ايران نام رسمي نظام حکومتي ايران است. براي تشکيل اين حکومت در تاريخ ?? فروردين ???? يک همه پرسي برگزار شد که ??? درصد شرکت کنندگان در همه پرسي با راي آري اين نظام را تاييد کردند [نيازمند منبع]. جمهوري اسلامي نوعي نظام حکومتي است ک

قانون گمرکات فصل اول احکام عمومی مبنی مادۀ اول: این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اساسی ، به منظور تامین جمع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تشکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظارت وبازرسی از انتقال اموال به داخل یا خارج از افغانستان و جلوگیری از تخلفات گمرکی وضع گردیده است. مرجع مسوؤل مادۀ دوم: وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات ...

جغرافياي طبيعي افغانستان افغانستان، در جنوب غربي آسيا يبن 29 درجه و 22 دقيقه و 53 ثانيه و 38 درجه و 29 دقيقه و 27 ثانيه عرض البلد شمالي و بين 60 درجه و 28 دقيقه و 41 ثانيه و 47 درجه و 51 دقيقه و 47 ثانيه طول البلد شمالي واقع شده است. مساحت اين کشور

حقوق اساسي مردم ايران درقانون اساسي اصل ?? - برابري قومي مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل ?? - يکساني زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد ي

خبرگان در قانون اساسي اصل پنجم در زمان غيبت حضرت ولي عصر « عجل الله تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان ، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصدو هفتم عهده دار آن مي گردد. اصل

بورس و اصل 44 قانون اساسی ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی ...

قانون اساسي ايالات متحده امريکا مقدمه ما مردم ايالات متحده، به منظور تشکيل اتحاديه اي کاملتر،استقرار عدالت، تامين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترک، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ برکات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحد

گفتار اول : تأملي بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حکم ازتحليل اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي دو مرحله گوناگون در مقام تميز حق استنباط مي شود که هر کدام قاعده ويژه خود را دارد .

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول