دانلود مقاله خشم

Word 67 KB 22546 14
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه
  خشم یکی از پیچیده ترین هیجانات انسانی است و واکنش طبیعی به ناکامی و بد رفتاری محسوب می شود. همه ما در طول زندگی خود مواقعی با برخی موقعیتها مواجه شده ایم که خشم ما را بر انگیخته است. مشکلی در خشم وجود دارد این است که گر چه خشم قسمتی از زندگی ما را تشکیل می دهد، اما می تواند ما را از رسیدن به اهدافمان باز دارد. به همین دلیل هیجان خشم افراد را دچار تصاد می کند. از یک طرف خشم پاسخ طبیعی انسان می باشد و از طرف دیگر می تواند منجر به اختلال در روابط بین فردی ما و بهمریختگی ساختار درونی و روان شناختی می شود و همچنین مانع دستیابی به ا هدافمان می شود. با این حال می توان گفت (به خشم آمدن سهل و آسان است ولی به موقع خشمگین شدن و در جای مناسب به خشم آمدن سخت است).
  راسل و فهر (1998) معتقدند بطور کلی پرخاشگری، رفتارهای تهاجمی و خصمانه و واکنشی نسبت به ناکامی و سرکوب امیال است که زاییده تعامل پیجیده بین وضعیت محیطی و تغییرات بیوشیمیایی و عوامل فرهنگی و پاسخهای آموخته شده است و به صورت ضرب و جرح و آزار و اذیت و تخریب و صدمه رسانی به دیگران بروز می کند. می توان پرخاشگری را واکنشی دفاعی دانست که هدف آن رفع مانع و حذف عامل تهدید است و پرخاشگری رفتاری است به منظور آسیب رساندن یا معدوم ساختن کسی یا چیزی، پرخاشگری اغلب به صورت خشونت و عمل تخریبی، علیه افراد یا اموال، جلوه گر می شود. تکاخشهایی پرخاشگرانه به صورت عملی (تخریب و آسیب رساندن به خود و دیگران) و گاه به صورت کلامی صورت می گیرد.

  خلاصه پژوهش
  پرخاشگری به عنوان یک حوزه مطالعاتی، حتی برای زادگاه مطالعاتی و تحقیقاتی آن که اروپا باشد تازگی دارد. نخستین جست و جوهایی که در این زمینه صورت گرفته، دارای سابقه کوتاهی است که هنوز حتی به نیم قرن نمی رسد. تازه بودن آن ایجاب می کند که تلاشی برای آشنایی با مفاهیم به تعاریف و دیدگاههای آن و سرانجام راههای کنترل و پیشگیری از آن انجام گیرد. تحقیق خاضر با هدف مقایسه میزان پرخاشگری در دانش آموزان ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی آغاز شد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر این است که بین میزان پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی تفاوت معناداری وجود دارد و سایر فرضیه ها به مقایسه میزان پرخاشگری فیزیکی پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت در دانش آموزان ورزشکار رشته
  های گروهی و انفرادی می پردازد برای این منظور کلیه دانش آموزان پسر ورزشکار شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور سال 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که از این جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی نمونه ای به شرح زیر انتخاب شدند. رشته ورزشی کشتی 50 نفر، وزنه برداری45 نفر، دو و میدانی 70 نفر، فوتبال 72 نفر، والیبال 60 نفر و هندبال 60 نفر و این افراد از تیمهای شهرستانهای مختلف انتخاب شدند. در این تحقیق نوع ورزش که به صورت انفرادی یا گروهی است به عنوان متغیر مستقل و میزان پرخاشگری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه پرخاشگری است این پرسشنامه در سال 1992 توسط آرنولد اچ باس و مارک پری ساخته شد و دارای 29 سوال می باشد که 4 چیز پرخاشگری را می سنجد که شامل پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت است. تحقیق حاضر از نوع زمینه یابی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار آماری sp15 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی: استفاده از میانگین انحراف معیار، جداول فراوانی و در صد و در سطح آمار استنباطی استفاده از آزمون را در گروههای مستقل و همچنین تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVa) استفاده شد
کلمات کلیدی: خشم

مقدمه خشم را نوعي عاطفه مي دانند که در انسان ها بيش يا کم وجود دارد و در همه مراحل حيات با شدت و ضعف با آدمي همراه است برخي از روانشناسان آنرا به عنوان غريزه اي طبيعي در انسان مي شناسند که داراي منشأ زيستي و فيزيو لوژيکي است و درجه ضعف ي

خشم و کنترل آن خشم يک هيجان ناخوشايند اما طبيعي و ضروري براي انسان ميباشد. خشم ميزان قابل توجهي انرژي ذهني وجسمي را مصروف خود ميکند. خشم تهديدي جدي براي روابط شخصي و شغلي پديد مي آورد. خشم فرصت لذت بردن از زندگي را از انسان سلب ميکند. دلايل

سئوالات متعددي از خوانندگان عزيز داشتيم که در مورد خشم و عصبانيت راهنمايي خواسته بودند. از جمله خواننده اي سئوال کرده است: شوهرم فردي عصباني است به سادگي از کوره در مي رود. نگراني من اکنون در مورد پسرم است. او از وقتيکه وارد دبيرستان شده، گاه مي بين

چکيده خشم يک واکنش عاطفي در کودکان است زيرا در محيط کودکان محرکهاي خشم انگيز بسيار وجود دارد و کودکان خيلي زود در مي يابد که خشم راه وسيله خوبي براي جلب توجه ورسيدن به آرزوست عواملي که باعث خشم مي شود: 1- مقايسه نامناسب بين کودک با ديگران

خداوند متعال يکي از مهم ترين ويژگي هاي انسان هاي الهي و پارسا پيشه را کظم غيظ و عفو از مردم مي شمارد و مي فرمايد: «الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس والله يحب المحسنين؛ ]آل عمران.134[ مومنان در هنگام عصبانيت خشم خود را فرو مي برند و ازخطاي مردم در

بهداشت روان و مهارتهاي مقابله با استرس ، اضطراب ، خشم — قسمت اول — (مرجع کامل اطلاعات ) مقدمه : سلامتي طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني عبارت است از حالت رفاه کامل جسمي ، رواني و اجتماعي و نه فقط نبود بيماري و ناتواني. بنابراين به کسي فردسالم

خشم:‏ محرک خشم در نوجوانی بیشتر اجتماعی است. به نظرمیرسد مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان دوره راهنمائی: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غیر عادلانه بزرگسالان،تحمیل عقیده،زور گوئی خواهر یا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان،پزدادن به او،با گوشه و کنایه و تمسخر با او حرف زدن و... برای دانش آموزان دبیرستانی احتمالا‌‌مهمترین علل خشم عبارتنداز: تبیعض معلم،والدین واعضای خانواده و ...

خداوند متعال یکی از مهم ترین ویژگی های انسان های الهی و پارسا پیشه را کظم غیظ و عفو از مردم می شمارد و می فرماید: «الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین؛ ]آل عمران.134[ مومنان در هنگام عصبانیت خشم خود را فرو می برند و ازخطای مردم در می گذرند وخدا نیکوکاران را دوست دارد.» «کظم» در لغت به معنی بستن سر مشکی است که از آب پر شده باشد و به طور کنایه در مورد کسانی که از ...

شرح بیماری استرس‌ عبارت‌ است‌ از واکنشهای‌ فیزیکی‌، ذهنی‌ و عاطفی‌ که‌ در نتیجه‌ تغییرات‌ و نیازهای‌ زندگی‌ فرد، تجربه‌ می‌شوند. تغییرات‌ می‌توانند بزرگ‌ یا کوچک‌ باشند. پاسخ‌ افراد به‌ تغییرات‌ زندگی‌ متفاوت‌ است‌. استرس‌ مثبت‌ می‌تواند یک‌ انگیزش‌ دهنده‌ باشد در حالی‌ که‌ استرس‌ منفی‌ می‌تواند در زمانی‌ که‌ این‌ تغییرات‌ و نیازها، فرد را شکست‌ می‌دهند، ایجاد شود. علایم‌ شایع‌ ...

تعريف لغوي و مفهومي جوانمردي: معنا و مفهوم عيار (جوانمرد )از ديد فرهنگ نگاران و شاعران در اين مورد مي توان گفت که واژه عيار با وجود آنکه (ع) عربي دارد ،گمان مي رود که اصل آن از لغت (ايار ) پهلوي آمده باشد . اين کلمه را در بعضي کتابها به شکل (اديوار

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول