دانلود تحقیق اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر برخی عوامل منتخب آمادگی جسمانی هندبالیست های زن جوان

Word 94 KB 22937 6
مشخص نشده مشخص نشده روش تحقیق
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • امروزه بهره¬مندی از استعدادهای بالقوه و اجرای تمرینات مستمر، مناسب و مطابق با اصول علمی؛ رمز موفقیت در میادین ورزشی می¬باشد [۶]. هندبال یک ورزش گروهی است که در آن برخی عوامل آمادگی¬ جسمانی نظیر سرعت، چابکی، مهارت، دقت، قدرت و هماهنگی عصبی عضلانی از اهمیت بسیاری برخوردار است [۲]. ورزش هندبال ترکیبی از فعالیت¬های تناوبی شدید و با شدت متوسط مانند دویدن، شروع¬های سریع، پرش¬ها و درگیری¬های بدنی با بازیکنان حریف است [١۷،١١].
  تحقیقات نشان داده¬اند که سطح بالایی از قدرت و توان عضلانی علاوه بر ظرفیت هوازی، می¬تواند در موفقیت بازیکنان هندبال اثر به سزایی داشته باشد [۲۲،١۷،١١]. همچنین نشان داده شده است در میان عوامل آمادگی ¬جسمانی، توان انفجاری و چابکی نقش تعیین -کننده¬ای در عملکرد بازیکنان هندبال دارد [٩]. این ویژگی¬ها اجزای اصلی عملکرد را تشکیل می¬دهند و باید در طراحی برنامه-های آماده¬سازی ویژۀ بازیکنان هندبال مورد توجه بیشتری قرار گیرند [١].
  تحقیقات نشان داده¬اند ویژگی¬های آنتروپومتریک مانند بلندتر بودن طول دست و عریض¬تر بودن کف دست در انجام مهارت¬های گرفتن، پاس دادن، دریبل کردن و پرتاب کردن اهمیت دارد [۲۲]. در مقابل مطالعاتی که اهمیت ویژگی¬های آنتروپومتریک را در عملکرد بازیکنان هندبال گزارش کرده¬اند، مطالعاتی وجود دارد که تفاوت معناداری بین ویژگی¬های آنتروپومتریک با توانایی¬های حرکتی بازیکنان جوان هندبال نشان نداده¬اند [۲١].
  در حال حاضر شاهد آن هستیم که مربیان، معلمین و دست اندرکاران علوم ورزشی به منظور بهبود اجرای ورزشی ورزشکاران خود، پیش از شروع هر روش تمرینی، آزمون¬های متعددی را به عمل می آورند [۵]. هدف از انجام این آزمون¬ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت ورزشکاران، دادن انگیزه و آگاهی از پیشرفت آنها است. همچنین اطلاعات حاصل از این آزمون¬ها مربیان را در پیشبرد اهداف هر میکروسیکل یاری می نماید [۴].
  بنابراین، ارزیابی بازیکنان هندبال نیازمند اندازه¬گیری ویژگی¬های جسمانی و فیزیولوژیک آنان با استفاده از آزمون¬های مناسب است که می¬تواند در طراحی برنامه¬های تمرینی ویژۀ هندبال و نیز فرآیند استعدادیابی کاربرد داشته باشد [١].
  تحقیقات نشان داده¬اند برای پیشبرد عملکرد بازیکنان هندبال علاوه بر انجام تمرینات آماده¬سازی ویژۀ رشتۀ هندبال، تمرینات قدرتی، سرعتی و استقامتی نیز ضروری است [١۳].
  برخی گزارش¬های پژوهشی نشان می¬دهد ۱۶ هفته تمرین در دورۀ آماده¬سازی قبل از شروع فصل مسابقات، به افزایش معناداری در قدرت انفجاری، قدرت پرتاب، چابکی، توان هوازی و توان بی¬هوازی بازیکنان هندبال منجر شده است [١۰]. در مطالعۀ دیگری پس از ۴ هفته دورۀ آماده¬سازی عمومی افزایش معناداری در تودۀ عضلانی بدن و Vo2maxبازیکنان نخبۀ هندبال نشان داده شده است ولی تفاوت معناداری در توان بی¬هوازی آنها مشاهده نشد [۷].
  تحقیقات نشان داده¬اند تمرینات استقامتی با شدت بالا و تمرینات قدرتی پایین¬تنه در مقایسه با تمرینات با شدت پایین در بهبود آمادگی جسمانی و عملکرد بازیکنان هندبال اثر بیشتری دارد [١۲]. همچنین نشان داده شده است که پس از یک دورۀ تمرین قدرتی، استقامتی و سرعتی، Vo2max و سرعت دویدن هندبالیست¬های زن نخبه افزایش یافته است [١۴]. مطالعۀ دیگری نشان می دهد اگرچه تمرینات اینتروال با شدت بالا و تمرینات ویژۀ هندبال، هر دو، به افزایش عملکرد بازیکنان هندبال منجر می شوند، ولی تمرینات ویژۀ هندبال ترجیح داده می شود [۸].
  با توجه به اهمیت آماده¬سازی بازیکنان هندبال، و از طرفی، گستردگی استفاده از شیوه¬های تمرینی در بین مربیان بدنسازی و آمادگی ¬جسمانی، بررسی شیوه¬های مختلف تمرینی، برای بالا بردن عملکرد ضروری به نظر می رسد. همچنین به دلیل اینکه مطالعات اندکی به مقایسۀ شیوه¬های مختلف تمرینی بازیکنان هندبال پرداخته¬اند، پژوهش حاضر می¬تواند به صورت عملی پیشنهادهای مفیدی را برای مربیان و طراحان روش تمرینی ارائه کند.
  بنابراین هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که کدام¬یک از دو برنامۀ تمرینی همزمان از نظر عملی بیشترین فواید تمرینی را برای هندبالیست¬های مرد جوان به همراه دارد؟


  ج) متغیرهای پژوهش

  متغیر مستقل : برنامه آماده سازی
  متغیر های وابسته : توان هوازی، توان بی هوازی، چابکی، سرعت، قدرت پرتاب، قدرت بالا تنه، قدرت پایین تنه، قدرت پنجه دست، استقامت پنجه دست، تعادل،

  د) فرضیه های پژوهش

  1- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر توان هوازی هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۲- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر توان بی هوازی هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۳- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر چابکی هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۴- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر سرعت هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۵- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر قدرت پرتاب هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۶- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر قدرت بالاتنه هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۷- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر قدرت پایین¬تنه هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۸- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر قدرت پنجۀ دست هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ٩- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر استقامت پنجۀ دست هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۱۰- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر تعادل هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.
  ۱۱- بین اثر دو برنامۀ آماده سازی همزمان بر آمادگی جسمانی هندبالیست¬های زن جوان تفاوت معناداری وجود ندارد.

خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی کسانی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره ...

مقدمه انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشار های متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده ...

خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی کسانی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره ...

مقدمه روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند که بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس کنترل ، و کفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشو

خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی کسانی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره ...

در زندگی ماشینی وتکنولوژی امروزی برای انجام بسیاری از کارها نیازی به فعالیت فیزیکی نیست بین 60 تا 80 درصد افراد بالغ در جوامع مختلف فعالیت جسمانی کافی ندارد. کسب دانش درباره فعالیت جسمانی یکی از انگیزه های درونی برای شرکت در فعالیت های جسمانی است. کسانی که با مفاهیم فعالیت های جسمانی آشنا شدند ارزش آن را بیشتر درک می کنند . همه انسان ها نمی توانند از نظر جسمانی فعال باشند و از ...

بر سلامت جسم و روان «بخشی از مقاله دکتر داود فرج زاده» قلب یکی از اعضاء حساس و مهم بدن است و هرگونه اختلالی در عملکرد قلب، موجب اختلال در فعالیتهای روزانه خواهد شد،یکی از راههای مراقبت از قلب، انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش های مناسب، به تناسب وزن وسن است. تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم قلبی و عروقی عبارتند از : 1- تقویت عضله قلب و سایر عضلات بدن. 2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر ...

فصل اول مقدمه یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروکار دارد بطوریکه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد ...

بیان مسئله ورزش و فعالیتهای بدنی، به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی و تامل، و جایگاه برجسته ای در دو سطح محلی و جهانی بدست آورده است. هیاتها، نهادها، جمعیتها، انجمنها، اتحادیه ها و کمیته هایی که به موضوع ورزش می پردازند و در راستای حمایت از فعالیتهای روزشی، چه در سطح محلی و چه در سطح مرسعی، کار و تلاش می کنند، خود جلوه ها و مظاهری از این جایگاه هستند. در صد سال گذشته، بر ...

چکیده تحقیق: بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند. بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول