دانلود تحقیق بررسی میزان تعارض ادراک شده و سبک های مدیریت تعارض در اداره کل تربیت بدنی استان سیستان بلوچستان

Word 84 KB 22941 26
مشخص نشده مشخص نشده روش تحقیق
قیمت: ۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملا" طبیعی است و درطول تاریخ همواره بازندگی انسان همراه بوده است(8). وجود تفاوتها، خطرات و انگیزه های متمایزاز یکدیگر در کارکنان سازمان ها از یک سوو پایداری سازمان بر اصل تشریک مساعی وهماهنگی افراد و اجزای سازمان از سوی دیگر، بافت سازمانی را در برابر تعارض ها ی سازمانی اجتناب ناپذیر میکند(18). سازمان محیط باروری برای پرورش ورشد انواع تعارضات و عدم موافقات است. وجود افراد مختلفی با ویژگی های شخصیتی ، نیازها، باورها وارزش ها وانتظارات وادراکات متفاوت سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان گشته است. از سوی دیگر ساختار حاکم برسازمان ها و وجود سیستم های خشک وانعطاف ناپذیر اداری آن ها را مستعد انواع تنش، تعارض وناسازگاری کرده است. این تعارضات به صورت های مختلف چون رقابت، مجادله، مشاجره، منازعه وکشمکش بین افراد گروه ها رخ می دهد (16). سیتین بیان می کند که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد، میتوان از آن به عنوان یکی از مهمترین ابزار رشد سازمانی بهره گیری نمود(4). تعارض به دلیل گوناگون بین افراد و گروه ها ظاهر می شود ، تفاوت های ادراکی، شخصیتی، اعتقادی ، سیاسی ومانند آن از یک طرف و استنباط های مختلف در مورد هدف های خود ، سازمان و جامعه از سوی دیگر، تعارضات گوناگون را درمحیط های کار دسته جمعی ایجاد میکند.
  ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

  تحقیقات نشان می دهد که وجود تعارض در سازمان ها می تواند دارای نتایج مثبت یا مخرب باشد. مهمترین زیان های تعارض هدررفتن وقت و انرژی سازمان ، بروز نارضایتی ، کاهش اثر بخشی گروه ، قضاوت نادرست افراد نسبت به یکدیگر و وجود اختلاف وناهماهنگی بین گروه های سازمانی است و سرانجام اینکه از نتایج تعارض این است که عده ای بازنده هم دارد.هنگامی که درسازمان تعارض ایجاد شود یکسری پیامدهای مثبت نیز دارد، ازجمله ایجاد تغییرات، پرورش خلاقیت ونوآوری ،روشن شدن مباحث و اهداف، افزایش انرژی درسازمان، حل وفصل شدن مسائل راکد وپشت پرده وخلق دیدگاه هاو نظرات بهتروسازنده تر(20). بی شک ماهیت تربیت بدنی وورزش دریک سازمان، زمینه را برای بسیاری از تضادها وتعارضات فراهم می سازد ومشکلات فراوانی به تبع آن، گریبانگیر مدیران ودست اندرکاران تربیت بدنی و امور ورزشی خواهد بود(6). لذا درک و مدیریت تعارض، ازمهمترین وظایف مدیران و اعضای یک سازمان محسوب میشود، چراکه در شرایط وجودتضاد باید بتوانند سازمان را به مهمترین شکل اداره کنند وبین خود، سازمان و دیگر اعضا تعادل و هماهنگی لازم را ایجاد نمایند(23).
  د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
  متأسفانه مدیران و کارکنان سازمان های ورزشی در ایران، نه تنها نگرشی مثبت نسبت به مباحث حوزه ی تعارض سازمان ندارند بلکه گویی از مطرح شدن آن نیز واهمه دارند .اهمیت تعارض وضرورت مدیریت اثربخش آن باعث شده است که مطالعه تعارض درسازمان مورد علاقه محققان و صاحبنظران مدیریتی وسازمانی قرارگیرد، نتایج تحقیقات نشان می دهد که تقریبا" 20 درصد از وقت مدیران صرف رسیدگی به تعارضات میشود. درپژوهش دیگر، ازبین 25 عامل موفقیت مدیران، مدیریت تعارض به عنوان مهمترین نقش درموفقیت مشخص شده است(5). وجود جو تعاون،همکاری،مذاکره، تبادل نظر و اعتماد متقابل،شرایط را برای حل صحیح مشکلات و تعارضات آماده می سازد. از این رو برنامه ریزی برای بالا بردن سطح آگاهی مدیران و کارمندان در سازمان های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض می تواند به آنها هنگام مواجهه با تعارض و چگونگی برخورد با افراد در محیط سازمان کمک می کند. شناساییسبک های مورد استفاده در حل تعارض می تواند به مدیران کمک کندتا با بررسی میزان تعارض ادراک شده از سبک هایی استفاده کنند که بیشترین تأثیر گذاری را دارد.
  ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظریتحقیق):

  1- مبانی نظری
  اصطلاح تعارض از جمله مفاهیمی است که معانی مختلفی از آن برداشت میشود. طبق نظر گرینبرگ و بارون، تعارض فرایندی است که درآن یک بر این باور است که طرف مقابل فعالیتهایی انجام میدهد که مانع رسیدن وی به اهدافش می شود (15). به اعتقاد گری و همکاران ، تعارض، ادراک فعالیتهای (ُاهداف ، ارزش ها، عقاید، باورها، خواسته ها، احساساتو...) مغایر و ناسازگاراست که باعث تداخل ، ممانعت و صدمه وآسیب است(14). دفت نیز معتقد است که تعارض نوعی رفتار بین گروه های سازمانی است که آن ها چنین می پندارند که سایر گروه ها مانع رسیدن آن ها به اهداف ومقصودشان میشوند(4). طبق تعریف رابینز ، تعارض فرایندی است که درآن نوعی تلاش آگاهانه به وسیله "الف" اتمام می گیرد تا تلاش های "ب " راخنثی کند و درنتیجه "ب" در مسیر هدف خود مستأصل شده یا "الف" برمیزان منافع خواد می افزاید(24). مدیریت تعارض، ازمهمترین وظایف مدیران و اعضای یک سازمان محسوب میشود، چراکه در شرایط وجودتضاد باید بتوانند سازمان را به مهمترین شکل اداره کنند وبین خود، سازمان و دیگر اعضا تعادل و هماهنگی لازم را ایجاد نمایند(23). مدیریت تعارض یعنی فرایند برنامه ریزی برای پرهیز از تعارض درجایی که امکان وقوع آن هست وسازماندهی آن برای حل تعارض در جایی که رخ می دهد(10). مدیریت تعارض از این نظر اهمیت دارد که شناخت مدیران نسبت به ماهیت، ویژگی ها وعامل بروز تعارض ، آنان را درکنترل و نحوه برخورد وکاهش ماسئل ناشی از تأثیرآن یاری می نماید(9). کنت توماس و هورنانگ 5 سبک اصلی برای مدیریت تعارض معرفی می کنند: سبک های رقابتی، سازش، اجتناب ، همکاری و مصالحه.
  ‌7دوبرین (2004) بیان می کند هریک از این سبک ها براساس ترکیب دو بعد توجه به خود وتوجه به دیگران است ،شناخت این سبک ها به حل درست و مؤثر تعارض و مدیریت کارآمد آن کمک می کند(13).
  2- سابقهیمطالعاتوتحقیقاتانجامشده در داخل ایران
  رحیم درتحقیقات خود نشان داد که مدیریت مؤثر تعارض باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و سازمانی می شود(21). امیری ( 1386) بیان می کند که برگزاری دوره های آموزشی مدیریت تعارض می تواند در بازدهی و بهره وری سازمان نقش داشته باشد(2). درپژوهشی که در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت روش همکاری وتشریک مساعی به عنوان مؤثرترین شیوه مدیریت تعارض شناخته شد(3). فیاضی (1388) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سبک های همکاری و سازش بیشترین استفاده را در بین مدیران و کارکنان دارد، برای مدیران سبک های رقابتی، مصالحه و اجتناب و برای کارمندان، مصالحه، اجتناب و رقابت در رده های بعدی قرار دارد(8). بزرگی (1377) درتحقیق خود تحت عنوان "بررسی رابطه ی سطح تحصیلات و جنسیت مدیران برروش های حل تعارض درمدارس ابتدایی شهر شیراز " نتیجه گرفت بین استراتژی های مدیریت تعارض و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد(1) غفارزاده در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مدیران در استفاده از سبک های مدیریت تعارض، سبک همکاری را دراولویت نخست و به ترتیب سبک های مصالحه، مدارا واجتناب وتسلط را دراولویت های بعدی قرار داده اند(7).
  3- سابقه تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
  تحقیقات ماچادو (2001) نیز ثابت کرد که مدیران وکارکنان می توانند از تعارض برای حل مسأله، بهبود اثر بخشی وتقویت روابط استفاده کنند(19). تحقیقات سورنسون وهمکارانش، نشان داد که جنس وتیپ شخصیتی، برترجیحات افراد در انتخاب سبک مناسب برای اداره تعارض تأثیر گذار است(25). باندیسیون(1992) درپژوهش نشان داد مدیران مراکز آموزش بیشتر دو روش تشریک مساعی وسازش را برای مدیریت تعارض به کار می برند واز روشهای تسلط و اجتناب کمتر استفاده می کنند(11).کولمان(2003) در تحقیقات خود بیش از 50 متغییر موثر بر تعارض را شناسایی کرد، این متغییر ها شامل عوامل متعدد محیطی، روابط، فرایندها و پیام هاست.طبق تحقیقات ریچ و همکارانش(2007) سازش و اجتناب بیشترین کاربرد و استفاده را در میان 176 کارمند تحت بررسی آنها داشته است.
  و– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

  تحقیق حاضر برآنست تا به بررسی میزان تعارض ادراک شده و سبک های مدیریت تعارض در اداره کل تربیت بدنی استان سیستان بلوچستان بپردازد. هر چند در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در استان کرمان تحقیقی در این زمینه یافت نشد که این خود دال بر جدید بودن تحقیق حاضر است.
  ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

  هدف کلی
  بررسی میزان تعارض ادراک شده و سبک¬های مدیریت تعارض در اداره کل تربیت بدنی استان کرمان است. هدف اختصاصی
  1. شناساییمیزانتعارضادراکشدهدرسازمان وبررسیتفاوت ادراکوانگاشتمدیرانوکارکنانسازماناست.
  2. شناساییسبکهایمورداستفادهمدیران و کارکناندرسازمان و بررسی تفاوت میان آنها است.
  ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
  ط- سؤالات تحقیق:
  1. آیا بین میزان تعارض ادراکشدهازسویمدیرانوکارکنان، تفاوت معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین نظرمدیرانوکارکناندرموردسبکهایحلتعارض، تفاوت معناداری وجود دارد؟
  3. آیا عوامل ینظیرسن،تحصیلات،سابقهخدمت و پست سازمانی بر میزان و نحوه ی استفاده از سبک های حل تعارض تأثیر دارد.؟
  ی- فرضیه‏های تحقیق:
  فرضیههایتحقیقعبارتنداز:
  1. بین میزانتعارضادراکشدهازسویمدیرانوکارکنان،تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین نظرمدیرانوکارکناندرموردسبکهایحلتعارض، تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. عوامل ینظیرسن،تحصیلات،سابقهخدمت و پست سازمانی بر میزان و نحوه ی استفاده از سبک های حل تعارض تأثیر دارد.

بيان مساله يکي از دغدغه هاي سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پيش، رهبري بوده است و تلاش شده اين پديده را با يک سري از معيارهاي دانشگاهي عملي کنند . يکي از جديدترين رويکردهايي که براي مطالعه رهبري پديد آمده است، مدل رهبري تحول آفرين - مبادله اي1

بيان مسئله: پيچيدگي هاي فزاينده محيطي اهميت و نقش مديريت را در پيروزي و شکست سازمانه ها انکار ناپذير ساخته است.يکي از موضوعاتي که در سالهاي اخير در دانش مديريت مورد توجه قرار گرفته مقوله فرهنگ سازماني ايست.(طوسي,,..1372) فرهنگ سازماني از جمل

مقدمه دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری ...

مقدمه دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری ...

واژه ای که بنام «روانشناسی» رواج یافته ،‌ ترجمه لغت پسیکولوژی[1] که با تلفظ انگلیسی «سایکولوژی» می باشد که در اصل ازدو کلمه یونانی «پسیکه»[2] به معنی روح و «لوگوس»[3] به مفهوم تحقیق و بیان مشتق شده است . پسیکه مفاهیم متعدد دارد ، برخی آنرا به معنی روح و بعضی دیگر روان تفسیر نموده اند . این کلمه نام یکی از خدایان افسانه ای یونان قدیم بوده که در ابتدا زندگی بشر فناپذیری داشته ...

توانمندسازي(توانا سازي) فرايند قدرت بخشيدن به افراد است. در اين فرايند به کارکنان خود کمک مي کنيم تا حس اعتماد به نفس خويش را بهبود بخشند و بر احساس ناتواني و درماندگي خود چيره شوند. تواناسازي در اين معني به بسيج انگيزه هاي دروني افراد مي انجامد.(

1- تشخیص مفاهیم : 1-1- مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر "stoner" می گوید ، فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای ...

چکیده : امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد . مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت ...

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی ؛ ساختار وسازماندهی آن به شکل امروزی همگی نتیجه تعامل میان مجموعه ای حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان (حدود 1760) آغاز شده است و تا به امروز ادامه دارد . البته پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به پیشتر از آن و به دوران باستان باز می گردد و شواهدی از تشکیل اصناف و بروز اعتصابات کارگری منظم و سازمان یافته در روم ...

مدیریت ، اصول و کاربرد : مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر "stoner" می گوید ، فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول