دانلود مقاله اصطلاحات بسکتبال

Word 206 KB 23077 31
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - BOUNCE ، خوردن توپ به زمین وبلند شدن آن.
  - BOX-AND-ONE ، نوعی سیستم دفاعی که درآن چهار بازیکن به شیوه جای گیری ویک بازیکن به شیوه یارگیری به دفاع می پردازند.
  - BLOCKING OUT یا BOX OUT، بلاک حلقه- ایجاد سد قانونی درمقابل حریف برای جلوگیری ازنزدیک شدن وی به حلقه.
  - CARRY، (حمل توپ)- درهنگام دریبل کردن توپ را برخلاف معمول دردست نگهداشتن وبا خود بردن.
  - CHARITY LINE، خط پرتاب آزاد.
  - CHARITY STRIPE، خط پرتاب آزاد یا پنالتی.
  - CHECK، (کنترل کردن)- با یک دست بازیکن صاحب توپ را کنترل کردن وبا ساعد درتمام مدت گارد نمودن وبه اوضربه ردن- این عمل را (هندکوچک) نیزنامند.
  - CHECKER، بازیکنی که حریف خود را کنترل می نماید.
  - CHIPPIE، پرتاب آسان وبدون مدافع از زیرسبد.
  - CONTINUATION، حرکت مداومی که به منظورپرتاب بطرف حلقه انجام می گیرد وپرتابی که دراثر اجرای خطا روی این بازیکن انجام می گیرد. این شیوه دربازی های حرفه ای اعمال می گردد وهر گاه مهاجم توپ را به ثمر برساند فرصت یک پرتاب آزاد برای بازی سه امتیازی به وی تعلق می گیرد ودرغیر این صورت دو پرتاب نتیجه کار این بازیکن خواهد بود. دربازی های آموزشگاهی بااینگونه خطاها مطابق خطاهای معمولی رفتار می گردد.
  - COLLAPSE، نزدیک شدن به بازیکن سانترصاحب توپ زمانی که برروی خط پرتاب آزاد قرارداردومانع ازشوت او بطور مؤثر شدن .
  - CONVERT، یک پرتاب آزاد موفقیت آمیز.
  - CONVERSION، پرتاب آزاد انجام دادن.
  - COVERING A MAN، بازیکن حمله را گارد کردن.
  - DEAD BALL، توپ مرده- زمانی که توپ درجریان بازی نیست.
  - DELAYING THE GAME، وقت کشی-(بازی تأخیری).
  - DOUBLE DRIBBLE، دو دریبل یا اصطلاحاً خطای دوبل.
  - DOUBLE FOUL، خطای همزمان دو بازیکن از دوتیم مخالف.
  - DOUBLE TEAM، دفاع همزمان دو بازیکن مدافع علیه یک بازیکن مهاجم.
  - DOUBLER ، دریبل کننده.
  - DOUBLEING، دریبل کردن- رد وبدل توپ با یک دست به زمین.
  - DROP، توپی که دراطراف حلقه شروع به گردش کند و سپس درون حلقه بیافتد.
  - DROP-PASS، پاسی که غیر مستقیم برای بازیکن دیگر فرستاده شود. (نوعی پاس استثنایی).
  - DUNK SHOT، آبشار زدن (اسپک کردن) در داخل حلقه.
  - ENCIRCLING، اطراف بازیکنی که بدون توپ است اجاطه نمودن.
  - EXTRA PERIOD، وقت اضافی.
  - FADEAWAY، شوتی که یک بازیکن هنگان دور شدن ازحلقه انجام می دهد.
  - FAKE، شوتی که یک بازیکن هنگام دور شدن از حلقه انجام می دهد.
  - FAST BREAK، (ضد حمله)-حمله تهاجمی سریع به حلقه قبل از اینکه تیم مقابل فرصت دفاع داشته باشد.
  - FEEDER، پاس دهنده- بازیکن مهاجمی که فقط به بازیکن امتیاز آور تیم خود پاس می دهد.
  - FIELD-GOAL، کسب دو امتیاز در اثر به ثمر رسیدن شوت از فاصله دور- در بعضی از بازی های حرفه ای (فیلدگل)از فاصله تقریباً هفت و نیم متری انجام می گیرد که در صورت موفقیت سه امتیاز به بازیکن اعطاء می گردد.
  - FLIP PASS،پاس کوتاهی که باحرکت آهسته مچ وباحالت دست انجام می گیرد.
  - FLOOR، زمین بسکتبال.
  - FORCE، سعی در پرتاب هنگامی که بازیکن شانس کمتری برای نتیجه گرفتن دارد. (مثلاً در هنگام از دست دادن توازن بدنی) (یا هنگام مراقبت وگارد شدید مدافعان تیم مقابل از نزدیک).
  - FRONTCOURT، نیمی از زمین بستکتبال که یک تیم بطرف آن حمله می کند و حلقه ای که باید در آن شوت نماید در آن قرار دارد.
  - FRONTCOURTMAN، بازیکن فوروارد ودر بعضی سیستمها بازیکن سانتر.
  - FRONT LINE، بازیکن سانتر و فورواردها.
  - GAME BALL، توپ مخصوص مسابقه.
  - GAME CLOCK، ساعت مخصوص مسابقه.
  - GARBAGE، امتیازی که به آسانی از زیر سبد کسب می شود. (توپ مفت).
  - GET UP OFF THE FLOOR، شوتی که بدون اصابت به حلقه به تخته برخورد نموده و بازگشت نماید.
  - GIVE AND GO، پاس برو (بده و برو)- پاس دادن به بازیکن دیگرو حرکت به سمت سبد برای دریافت پاس برگشتی.
  -GLASS BALL، شوتی که بدون اصابت به حلقه به تخته خورده وبرگشت شود.
  - GOALTENDING، اثرگذاشتن روی توپی که در استوانه حلقه قرار دارد و یا در حال فرود به سمت سبد می باشد (خطا محسوب می گردد).
  - GO BACKDOOR، سعی بازیکن مهاجم در بازی کردن پشت سر مدافع برای دریافت پاس سریع.
  -GUARD، بازیکن گارد- هریک از دو بازیکنی که معمولاً از بازیکن سانتر و فوروارد کوتاه قدتر و بهتر می توانند توپ را در کنترل خویش درآورند.
  - GUARD FROM REAR، از پشت سر گارد نمودن.
  - GUNNER، بازیکن خوره-بازیکنی که کمتر پاس می دهد و بیشتر توپ را نزد خود نگه می دارد.
  - GUNNTING، پرتاب های پی در پی- در حالیکه توپ به ثمر نمیرسد و یا بازیکن در موقعیت بهتری قرار دارد.
  - HACK، در حین بازی با دست به بازوی بازیکن مقابل زدن (خطا).
  - HACKING، عمل زدن دست به بازوی بازیکن حریف(خطا محسوب می شود.)
  - HAND CHECK، کنترل بازیکن مهاجم.
  - HARDSHIP CASE، بازیکنی که در سال آخر دانشکده از طرف تیم های حرفه ای انتخاب و به دریافت بورس نائل می گردد.
  - TIE BALL یا HELD BALL، گرفته شدن توپ در یک زمان واجد به وسیله دو بازیکن مخالف یکدیگر که در نتیجه بدون ابزار خشونت هیچیک از آنها نمی توانندتوپ را کنترل نمایند لذا بازی متوقف شده و شروع مجدد بازی با پرتاب توپ بین دو بازیکن مزبور آغاز می گردد.
  - HIGH POST، سانتری که در بالای محوطه سه ثانیه بازی می کند.
  - HOLDING، برخورد و خطای شخصی با حریف که آزادی عمل را از اوسلب می کند.
  - HOOK PASS، پاسی که با پرش توأم است و شوت با دست کشیده و حرکتی قوسی بازو در نقطه اوج انجام می گیرد (پاس هوکی).
  - HOOK SHOT، (شوت هوکی)- پرتابی است که توام با پرش در حالیکه یکطرف بدن بطرف بازیکن مدافع قرار می گیرد.
  - HOT HAND، بازیکن سریعی که در مدت کم پرتاب های موفق بسیاری انجام می دهد.
  - ILLEGAL BOUNCE، دریبل یا بر زمین زدن توپ بطور غیر مجاز.
  - INBOUNDS، توپ را به جریان گذاشتن.
  - INSIDE، ناحیه نزدیک سبد.
  - JUMP PASS، پاس در حال پرش.
  - JUMP SHOT، شوت جفت.
  - JUMP SHOOTER، بازیکنی که معمولاً توپ را به شکل شوت جفت پرتاب می نماید.
  - KICKING، بازانو یا ساق پا به توپ ضربه زدن.
  - LAY-UP SHOT، شوت سه گام.
  - LEAD-OFFICIAL، سرداورد- یک مقام رسمی در بازی بسکتبال که در جلو بازیکنان تا انتهای زمین حرکت می نماید و در نزدیک حلقه کمی خارج از زمین مستقر می باشد
  - LEAD PASS، پاسی که در فاصله مطلوب درجلو بازیکن در حال حرکت فرستاده می شود.
  - LEAPER، بازیکنی که قدرت پرش او بسیار خوب باشد.
  - LINEUP، به صف ایستادن اعضای یک تیم در هنگام خواندن اسامی آنها.
  - LIVE BALL، توپ زنده- توپ در جریان.
  - LOB PASS، پاس قوسی کوتاه مخصوص سانتر مهاجم که در پشت مدافعش قرار می گیرد.
  - LONG DISTANCE SHOT، شوت دور.
  - LOOSE BALL، (توپ رها شده)- توپی که به هیچ تیمی تعلق نداشته باشد.
  - LOOSE BALL FOUL، خطای یک بازیکن روی بازیکن دیگر هنگامی که توپ در اختیار هیچ بازیکنی نباشد.
  - LOW POST، 1- بازیکن سانتری که در محوطه پایین سه ثانیه (زیر سبد) بازی می نماید.
  2- قسمتی از زمین نزدیک سبد در حوالی خط پرتاب آزاد.

فصل اول کليات 1-1 مقدمه يکي از عرصه‌هايي که زندگي روزمره را بازنمايي مي‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگي انسان‌ها به نمايش مي‌گذارد عرصه‌ي فراغت است. فراغت عرصه‌اي است که اختيار و آزادي انسان‌ها در آن عرصه بيشتر قابل اعما

انقلاب مشروطيت در ايران که يک انقلاب اجتماعي محسوب مي گردد در بين سالهاي 1283تا1288 به ثمر رسيد. نياز به تغييرات بنيادي در ساخت اقتصادي و اجتماعي مملکت توسط انقلابيون احساس مي شد ،اما آنها به تغيير در ساخت سياسي مملکت علاقمند بودند ، نتيجتاً تغييرات

بَسکِتبال يک ورزش گروهي و با کمک يک توپ است. در اين بازي هر تيم ? بازيکن در زمين دارد و هدف بازي انداختن توپ در سبد حريف است. امتياز هر گل (پرتاب موفق در حلقه حريف) به نسبت موقعيت بازيکني که اقدام به شوت کرده‌است متفاوت است. اگر بازيکن خارج خط سه ام

بازي بسکتبال بسکتبال يکي از رشته هاي ورزشي است که تصميم گيري زمان سنجي، دقت، قدرت و چابکي از عوامل موثر در ان مي باشد .اين رشته با 5 بازيکن در هر تيم در زميني که ابعاد ان در رقابتهاي حرفه اي 28/7 در 13/7متر است انجام مي گيرد. هدف هر يک ا

حرکتهاي پايه يکي ازابتدايي ترين وظايف مربيان، آموزش نحوه حرکت و کنترل بدن، به بازيکنان است. حرکتهاي پايه گاهي زيربناي بسکتبال ناميده مي شوند. اين حرکتهاي اصول اساسي هستند که هر بازيکني بايد فرا بگيرد. لازم است هر بازيکن بياموزد چگونه مؤثّر

سيستم بسکتبال - دفاع منطقه اي 2-2-1 بسکتبال از جمله دفاع هايي است که در بازي هاي بسکتبال اصول آن بدرستي اجرا نمي شود. از نقاط ضعف اين دفاع، حفاظت منطقه ي پست بالا يا همان High Post مي باشد. با اين حال از اين دفاع در بسياري از مسابقات بخصوص در س

اصطلاحات مربوط به اجزاي موتور خودرو Cam Shaft housing محفظه ميل بادامک Cam Shaft gear wheel چرخ دنده ميل بادامک Cam Shaft gear locknut مهره قفلي ميل بادامک

اصطلاحات تخصصي اتومبيل A 4WD : Four wheel drive سيستم انتقال قدرت به 4 چرخ 16V : موتور 16 سوپاپ (مثلا در موتور 4 سيلندر براي هر سيلندر 4 سوپاپ در سر سيلندر باشد که موتورهاي DOHC , SOHC نيز از اين دسته هستند) 1 DIN :

بَسکِتبال یک ورزش گروهی و با کمک یک توپ است. در این بازی هر تیم ۵ بازیکن در زمین دارد و هدف بازی انداختن توپ در سبد حریف است. امتیاز هر گل (پرتاب موفق در حلقه حریف) به نسبت موقعیت بازیکنی که اقدام به شوت کرده‌است متفاوت است. اگر بازیکن خارج خط سه امتیازی باشد، گل سه امتیاز و اگر داخل آن باشد دو امتیاز دارد. هر پرتاب آزاد (پنالتی) یک امتیاز دارد. توپ این ورزش بزرگ‌ترین و سنگین ...

تاريخچه ورزش بسکتبال در جهان و ايران تاريخچه بسکتبال زادگاه بازي بسکتبال آمريکاست . اين بازي در اوايل پاييز سال ???? ميلادي توسط شخصي به نام جيمز ناي اسميت پايه ريزي و ابداع شد . جيمز ناي اسميت يک پزشک کانادايي بود . در سال ???? يعني زماني که د

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول