دانلود مقاله ایمنی ماشین آلات

Word 1 MB 23356 364
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع - مهندسی معدن
قیمت: ۳۶,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1- بر طبق استاندارد OUSA مفهوم علامت ذیل کدامیک از موارد زیر است؟ (کارشناسی ارشد 79)
  شکل
  الف) از لباس بلند استفاده نکنید ب) بدون عینک ایمنی کار نکنید.
  ج) بدون حفاظ از دستگاه استفاده نکنید د) دست ها خارج از دستگاه باشد.
  2- مدت زمان ضربه زدن در دستگاه های پرس نیم دور 333/0 ثانیه اندازه گیری شده است. از نظر ایمنی حداقل فاصله ای که چشم های الکترونیکی می بایستی قرار گیرند چند اینچ است؟
  الف) 25 ب) 98/19 ج) 98/20 د) 199/0
  3- در آسانسور مخصوص حمل افراد در صورتیکه سرعت از 60 متر در دقیقه تجاوز کند باید از کدام ضربه گیر استفاده کرد؟ (کارشناسی ارشد 80)
  الف) فنری ب) روغنی ج) هوایی د) توپر
  4- در سیستم تهویه صنعتی system Effect factor به کدام مورد مربوط می شود؟ (کارشناسی ارشد 81)
  الف) نصب فن ب) هود ج) انشعاب د) کلکتور
  5- برای قاب حفاظ تسمه و یا زنجیر کابل افقی در ارتفاع بیش از .......... متر از یک کارگاه باید از نبشی استفاده کرد؟ (Ph. D 81)
  الف) 2 ب) 6/2 ج) 1 د) 3
  6- ترمزهای حفاظتی در بالابرها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ (Ph.D 81)
  الف) باری معادل با یک برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگهدارد.
  ب) بار بالابر را نگهدارد
  ج) باری معادل 2 برابر ظر فیت مجاز بالابر را نگهدارد.
  د) یک برابر ظرفیت مجاز آن را تحمل کند.
  7- حداقل فاصله کنار دیوار کارگاه از ماشین های ابزار چند سانتی متر باید باشد؟ (کارشناسی ارشد 81)
  الف) 360 ب) 180 ج) 90 د) 45
  8- سرعت برش سنگ سمباده ای با قطر cm 30 و2000 دور در دقیقه چند متر بر ثانیه است؟ (کارشناسی ارشد 80)
  الف) 56/12 ب) 28/6 ج) 4/31 د) 57/1
  9- در چه مواقعی تست هیدرواستاتیکی مخازن تحت فشار ضروری است؟ هنگامی که ...................... ؟ (کارشناسی ارشد 81)
  الف) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر باشد.
  ب) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر نباشد.
  ج) گزارش داده ها و دستورات سازنده وجود نداشته باشد.
  د) انجام آن توسط سازنده توصیه شده باشد.
  10- در ماشین سنگ سمباده اگر قطر سنگ ............... سانتی متر باشد علاوه بر سرپوش حفاظتی، حفاظ قفسی شکل هم باید نصب شود؟ (Ph.D 81)
  الف) 25 ب) 15 ج) 35 د) 45
  11- جرثقیل های الکتریکی باید مجهز به چه نوع ترمزی باشند؟ (Ph. D 81)
  الف) مکانیکی ب) بادی ج) خودکار د) الکتریکی
  12- جنس حفاظ اره های گرد باید از چگونه مصالحی استفاده شود؟ (Ph. D 82)
  الف) نرم ب) نرم با پوشش فلز نرم
  ج) سخت با پوشش داخلی فلز سخت د) نرم با پوشش داخلی فلز سخت
  13- معیار محاسبه فاصله کلید راه اندازی دستگاه پرس از محل خطر این دستگاه کدامیک از عوامل زیر است؟ (کارشناسی ارشد 76)
  الف) سرعت دست ب) فاصله دست از محل خطر
  ج) سرعت عملیات د) تعداد کارگران در هر طرف
  14- با تغییر کدامیک از عوامل زیر قدرت تحمل سیم بکسل ها کاهش می یابد؟ (کارشناسی ارشد 76)
  الف) تعداد تارچه های آن ب) زاویه نصب از حالت قائم
  ج) فواصل بین تارچه ها د) تعداد دورهای پیچیده شده آن بر روی قرقره
  15- در جوشکاری با قوس الکتریکی شماره‌های لنز ماسک‌های حفاظتی چقدر است؟ (ph. D 82)
  الف) 12- 10 ب) 16- 14 ج) 14- 12 د) 10- 8
  16- مواد ضد آتش (Flame mastic) برای پوشش روی .......... بکار می رود؟
  الف) لوله آب ب) کابل مخابرات
  ج) کابل های برق د) اتصالات بخار آب
  17- موتورهای بالابر در جرثقیل های متحرکی که بار مجاز انها 5 تن یا بیشتر باشد بایستی به چه نوع سیستم ترمزی مجهز باشد؟ (کارشناسی ارشد 80)
  الف) یک ترمز مکانیکی ب) دو ترمز مکانیکی
  ج) یک ترمز الکتریکی د) دو ترمز الکتریکی
  18- همه قفل‌های زیر جزء قفل‌های ایمنی بکار می‌رود بجز...... ؟(کارشناسی‌ارشد82)
  الف) Lock - exp ب) Louk - outs
  ج) Louk - ins د) inter - Louk
  19- فاصله ایمن در پرس ها (safe distance) کدام گزینه است؟ (تربیت مدرس- کارشناسی ارشد 82)
  الف) فاصله 30 سانتی متر از نقطه عمل ب) فاصله 50 سانتی متر از نقطه عمل
  ج) فاصله 15 سانتی متر از نقطه عمل د) فاصله 45 سانتی متر از نقطه عمل
  20- گره دوقلو در چه جاهایی کاربرد دارد؟ (Ph .D 82)
  الف) برای حمل مواد از ارتفاع به پایین ب) برای حمل تجهیزات سنگین
  ج) برای حمل بارهای سبک د) بالا بردن تجهیزات
  21- کدامیک از اصطلاحات ذیل بیانگر روشی است که توسط آن دو دست باید برای گردش دستگاه عمل کند اما زمانی که ماشین شروع به کار کرد هیچ نوع فعالیتی برای اپراتور وجود ندارد؟ (Ph. D 82)
  الف) safety strip hand ب) TWO - hand device
  ج) TWO - hand trip د) TWO hand control
  22- با فرض اینکه سرعت تیغه اره چوب بری Rpm45/3 و قطر تیغه inches10 باشد در صورت شکستگی دنده های آن قطعات چوب شکسته با چه شتابی به صورت اپراتور پرتاب می شود؟ (ph. D 82)
  الف) 63/02 ب) 57/110 ج) 345 د) 54/90
  23- رابطه مربوط به کدام گزینه است؟ (ph. D 82)
  الف) safety distancel ب) Two - hand trip
  ج) Control distance د) safety strip hand
  24- کدامیک از موارد زیر از اقدامات احتیاطی کاربرد سیلندرهای تحت فشار نمی‌باشد؟ (تربیت مدرس- کارشناسی ارشد 83)
  الف) استفاده از روغن و گریس برای تمیز کردن شیرها و رگلاتورها
  ب) ثابت نگه داشتن و مهار کردن سیلندرها با زنجیر
  ج) عدم انبار سیلندرهای گاز سوختی مایع شونده با ظرفیت بیش از سیصد پوند در داخل ساختمان
  د) رعایت حداقل فاصله 20 فوت بین سیلندرهای دارای مواد قابل اشتعال و سیلندرهای اکسیژن در داخل ساختمان
  25- برای پر کردن کدام گاز، سیلندرها بایستی با سیلیکات کلسیم و مواد منفذ دار داخلی که با استن اشباع شده است پر شوند؟ (ترتیب مدرس- کارشناسی ارشد 83)
  الف) سولیفید هیدروژن ب) اکسید نیتروژن ج) استیلن د) گاز فسژن
  26- کدامیک از مناطق زیر در ماشین آلات، به نظر شما خطرانکتر است؟ (کارشناسی ارشد 84)
  الف) منطقه عملیاتی ب) اطراف نزدیک ماشین
  ج) محل انتقال حرکت ماشین د) منطقه بیرون حفاظ ماشین و پرتاب پلیسه
  27- سیستم حفاظتی در یک ماشین، سنسور الکتریکی است که به محض وارد شدن دست کارگر در منطقه عملکرد سنسور سریعاً ماشین را متوقف می سازد. اگر توانایی این سنسور متوقف ساختن ماشین در عرض 3 ثانیه است، فاصله ایمن بین منطقه عملکرد سنسور تا منطقه عملیاتی ماشین چند سانتی متر است؟ سرعت حرکت دست کارگر را 25 سانتی متر در ثانیه در نظر بگیرید؟ (کارشناسی ارشد 85)
  الف) 63 ب) 40 ج) 50 د) 20
  28- کدامیک از ابزارهای زیر مورد تایید OSHA به عنوان یک روش حفاظ گذاری نقطه عمل پرسهای مکانیکی نمی باشد؟ (کارشناسی ارشد 85)
  الف) بیرون کشنده ها (Pull out) ب) پس زننده ها (Sweeps)
  ج)کنترل‌های دو دستی(Two hand control) د)حفاظ‌های قفل بینابینی(Interlocted)
  29- در مورد یک وسیله ایمنی که برای جلوگیری از سقوط به کار رفته ظرفیت کار استاتیکی طناب وسیله Lb 5400 و فاصله سقوط (از محل سقوط تا نقطه افتادن) 60 فوت و قطر طناب نیم اینچ می باشد این وسیله ایمنی چیست؟
  الف)Lanyard ب) Life line
  ج) fall arrester د) Grabbing

ايمني ماشين آلات تعريف ماشين : ماشين ، مجموعه اي از قطعات متحرک و ثابت ميباشد که اين مجموعه بر روي فريم (قاب) قرار است . از بعد ايمني ، ماشينهاي ناقص به ماشينهايي گفته ميشود که داراي يک يا مجموعه اي از خصوصيات زير باشند. 1- ماشين تاقص ( نا ايم

تعریف ماشین : ماشین ، مجموعه ای از قطعات متحرک و ثابت میباشد که این مجموعه بر روی فریم (قاب )قرار است . از بعد ایمنی ماشینهای ناقص به ماشینهایی گفته میشود که دارای یک یامجموعه ای از خصوصیات زیر باشند. 1-ماشین تاقص ( نا ایمن ) به ماشینی گفته میشود که منطقه عملیاتی آن فاقد یکی سیستم ایمنی یا حفاظ باشد. تعریف منطقه عملیاتی : در ماشین ، منطقه عملیاتی منطقه ایست که ماده ای به یک فرم ...

بهداشت و ايمني شغلي تعهد مستحکم شما به حفظ بهداشت و ايمني کارکنان خود، عاملي جهت برجسته نمودن و تمايز، در بازار رقابتي است. سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي ثبت شده، نمايانگر عزم شما در حفاظت از کارکنان و محيط زيست در برابر رويدادهاي خطرناک مي باش

براي طراحي کامل سيستم هيدروليک در يک ماشين راهسازي، ابتدا نيروي مقاومي که ماشين بايد بر آن غلبه کند را بدست مي آوريم. در اين پروژه، اين نيرو بصورت نيروي مقاومت برشي خاک مي باشد. سپس متناسب با اين نيرو، اندازه جکها را بدست مي آوريم و با استفاده از ان

بهره وري ايمني صنعتي : در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان ، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند ، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در توليد نيز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در اين گونه محيطها فزوني مي گيرد

تعاریف کلی مدیریتی، Equipment Procurement، هزینه های نگهداری و مالکیت و بهره برداری، مقایسۀ اقتصادی بین ماشین آلات، عملکرد ماشین، تولید ماشین ها و مفاهیم مرتبط، کامیون، حفارها، بیل هیدرولیکی، بیل جام معکوس، لودر، بهینه سازی عملیات خاکی با استفاده از روشهای کلاسیک،کاربرد تئوری صف در عملیات خاکی، بهینه کردن عملیات خاکی با استفاده از نموگرام، تعمیر ماشین آلات، ماشین های تراکم خاک، ...

چکيده : اين مقاله به بررسي يکي از عوامل مهم نگهداري کارکنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي‌شود و سپس روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط کار نام برده شده و به قوانين ايمني

فصل اول :‌ تعاریف آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین بخش اول :‌کلیات هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد دامنه کاربرد – این آیین نامه برای اجرا در کلیه کارگاه ها مشمول قانون کار که ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداکثر 1000 ولت جریان متناوب می باشد تدوین گردیده است . حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز ...

تدابير ايمني برق در معابر 1-از نصب و چسباندن هرگونه پلاکارد ، اعلاميه و غيره بر روي تيرهاي برق و درب پستهاي برق جدا خودداري نمائيد . 2-صعود از تير به هر منظوري حوادث ناگواري بدنبال داشته و ممنوع است. 3-سيم کشي و برقدار نمودن سردرهاي فلزي حو

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول