دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بار های جانبی

Word 1 MB 2355 66
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت: ۶,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دو عامل تعیین کننده در سیستم های مقاوم در برابر بار های جانبی مانند سیستمهای مهاربند،‌دیوار های برشی فولادی، قابهای ممان گیر، دیوارهای برشی بتنی و غیره سختی[1] و مقاومت [2] آنها میباشد. که به کمک دیاگرام بار – تغییر مکان جانبی آنها تعیین میگردد. در شکل 6-1 یک نمونه از این دیاگرامها در یک تصویر کلی نشان داده شده است.

  در دیاگرام مذکور شیب خط OA سختی سیستم مقاوم نامیده می شود و Fu مقاومت و یا بار نهایی سیستم مذکور می باشد. همانطور که در شکل 6-1 b مشاهده میگردد رابطه بین بار و تغییر مکان جانبی در محیط الاستیک بصورت زیر است:

  (6-1)                                                                                                              F=KU

   

  برای تعیین سختی سیستم در هر تراز دلخواه میتوان از رابطه (6-1) استفاده نمود،
  (شکل6-2).

  شکل 6-1 تصویر کلی دیاگرام بار – تغییر مکان جانبی سیستم

  (جداول و نمودار و تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  (6-2)                                                                                                             

  سختی و مقاومت :

  با توجه به لزوم کنترل تغییر مکان جانبی در ساختمانها،‌ سختی سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. طبیعتاً همانطور که در شکل 6-1- b مشاهده می گردد سیستم هایی که دارای سختی بیشتری می باشند، تغییر مکان جانبی آنها در مقابل بارهای جانبی کمتر است.

  از جمله عواملی که در رابطه با آنها لزوم کنترل تغییر مکان جانبی نقش اساسی دارد، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

   

  شکل 6-2 تعیین سختی سیستم در تراز دلخواه

  - اثرات

  - آسیب دیدن اجزاء غیر سازه ای

  - حفظ تجهیزات و لوازم حساس در ساختمانهای خاص

  - تأمین ایمنی

  در عمل،‌ هنگامی که بارهای جانبی به سازه اعمال میگردد، سازه جا به جا شده و در نتیجه بارهای قائم نسبت به محورهای قابها و دیوارها خارج از محوری پیدا می نمایند. متعاقب آن سازه تحت اثر لنگری اضافه قرار می گیرد. جابجایی اضافی، باعث لنگر داخلی بیشتر برای تعادل با لنگر اعمالی ناشی از بارهای قائم خواهد شد. این اثر بار قائم ‍P بر تغییر مکان جانبی  به اثر  موسوم است . اثر مذکور در یک طره در شکل 6-3 بصورت ساده نشان داده شده است.

  شکل 6-3 اثر

  چنانچه سازه انعطاف پذیر و بار وزنی آن زیاد باشد، در حالت بحرانی نیروهای اضافی ناشی از اثر  ممکن است باعث افزایش تنش ها بیش از حد مجاز در بعضی از اعضاء شده و با ایجاد ناپایداری موجب انهدام سازه شوند. لذا استفاده از سیستم های مقاومی که در برابر نیروهای جانبی دارای سختی بیشتر و طبیعتاً تغییر مکان جانبی کمتری هستند میتوانند در کنترل این پدیده بسیار مؤثر باشند.

  همچنین در صورت جابجایی قابل توجه سازه و در نتیجه تغییر شکل های زیاد، اعضای غیر سازه ای نظیر دربها، آسانسورها، تیغه ها ، نماها ، میان قاب ها و بخصوص تأسیسات ممکن است دچار آسیبهای جدی گردند. در بعضی ساختمانهای خاص همچون بیمارستانها ، موزه ها ، آزمایشگاهها و غیره که تجهیزات و لوازم حساسی رد آنها قرار دارد، جابجایی زیاد میتواند موجب خسارات جبران ناپذیر گردد که بدین لحاظ استفاده از سیستم های مقاوم با سختی زیاد را الزامی می نماید.

  گر چه عموم محققین معتقدند که شتاب، مهمترین پارامتر نحوه پاسخ افراد به ارتعاش می باشد و ممکن است برای ساکنین ساختمانها بخصوص ساختمانهای بلند ایجاد انواع واکشنهای نامطلوب از اضطراب تا حالت تهوع نماید و باعث سلب آسایش آنها گردد، ولی جابجایی زیاد نیز میتواند باعث عدم ایمنی بخصوص در زلزله که نسبت به نوسانات باد، به دفعات کمتر بروز نموده و زمان ارتعاش معمولاً کوتاه بوده ولی حرکات آن شدیدتر می‌باشد، گردد. لذا معیار طراحی در زلزله قبل از آسایش که معمولاً در رابطه با باد مطرح است، ایمنی خواهد بود.

  تغییر مکانهای جانبی را میتوان با افزایش سختی کاهش داد، ولی این افزایش سختی تأثیر مهمی بر کاهش شتابها نخواهد داشت. این موضوع را میتوان با در نظر گرفتن معادله عمومی حرکت یک سازه ، بخوبی مشاهده نمود.

  (6-3)                                                                                     

  از این رابطه میتوان دریافت که شتاب متناسب با  است که Umax تغییر اوج تغییر مکان و  فرکانس دورانی این حرکت می باشند. افزایش سختی سازه با ضریبی مانند  باعث کاهش Umax­ با همان ضریب میگردد. در نتیجه حاصلضرب  و شتاب اوج بدون تغییر می مانند.

  6-1 دیاگرام بار – تغییر مکان برشی دیوارهای برشی فولادی

  در صورتی که یک پانل برشی فولادی به عنوان یک طبقه مجزا بصورت شکل 6-4 در نظر گرفته شود، برای دستیابی به دیاگرام بار – تغییر مکان برشی آن با توجه به تئوری ارائه شده توسط نویسنده و همکار،‌میتوان ورق فولادی و قاب را از یکدیگر تفکیک نموده و دیاگرام مذکور را برای هر کدام از آنها بدست آورد. سپس با جمع آثار آنها به دیاگرام بار – تغییر مکان برشی پانل دست یافت.

  6-1-1- دیاگرام بار – تغییر مکان برشی ورق فولادی

  در صورتی که فرض کنیم :

  شکل 6-4 : پانل برشی فولادی به صورت یک طبقه مجزا

  - رفتار ورق فولادی بصورت الاستیک و کاملا پلاستیک باشد.

  - ستونها به اندازه کافی صلب باشند بطوری که بتوان از تغییر شکل آنها در محاسبه تغییر شکل برشی ورق فولادی صرفنظر نمود و همچنین بتوان فرض نمود میدان کششی تشکیل شده پس از کمانش ورق بصورت یکنواخت تمام سطح ورق را فراگیرد.

  - ورق فولادی دارای اتصال ساده با قاب اطراف خود باشد.

  - اختلاف بین مقدار میان کششی در دو طبقه مجاور کوچک بوده بطوریکه ممان ایجاد شده در تیرهای طبقات در اثر میدان کششی ناچیز باشد.

  - بتوان از اثر تنشهای ناشی از خمش بر روی تنش های کمانشی ورق صرفنظرنمود. میتوان ورق فولادی را قبل از کمانش و بعد از آن مورد بررسی قرار داده و دیاگرام بارجانبی – تغییر مکان برشی آنرا بدست آورد. در شکل 6-5 دیاگرام مذکور نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشاهده میگردد نقطه C حد کمانش و نقطه D حد جاری شدن ورق فولادی را نشان میدهند که در مباحث بعد به روش محاسبه حدود ذکر شده پرداخته شده است.

   

  شکل 6-5 دیاگرام بار – تغییر مکان برشی ورق فولادی

  قبل از کمانش

  تا قبل از کمانش ورق فولادی وضعیت تنش ها در شکل 6-6 a- نشان داده شده است. در این حالت تنش های مساوی کششی و فشاری اصلی در امتداد زاویه ْ45 و ْ135 تا زمان رسیدن آنها به تنش بحرانی کمانش ورق تشکیل میگردد. تنش برشی بحرانی ورق فولادی با فرض تکیه گاه ساده از تئوری کلاسیک پایداری قابل محاسبه است.

  (6-4)                                                                                     

  که در آنt ضخامت ورق فولادی ، E ضریب ارتجاعی[3] و  ضریب پواسون[4] بوده و K از روابط زیر بدست می آید.

  (6-5)                                                                برای                

  (6-6)                                                                برای                

  در این حالت نیروی برشی ورق فولادی هنگام کمانش آن برابر خواهد بود با

  (6-7)                                                                                                 

  شکل 6-6 وضعیت تنش ها در ورق فولادی قبل و بعد از کمانش ورق

  همچنین تغییر مکان برشی ورق فولادی هنگام کمانش آن از رابطه زیر قابل محاسبه است.

  (6-8)                                                                                                 

  که در آن  کرنش برشی[5] و همانطور که در تئوری های کلاسیک صفحات آمده است مقدار آن برابر است با

  (6-9)                                                                                                             

  G در رابطه فوق ضریب ارتجاعی برشی می باشد.

  (6-10)                                                                                                                

  در شکل (6-5) بار و تغییر مکان برشی در نقطه C که حد کمانش ورق فولادی را نشان میدهد به ترتیب به کمک روابط (6-7) و (6-8) بدست می آید.

   

  (جداول و نمودار و تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه : دو عامل تعیین کننده در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مانند سیستمهای مهاربند،‌دیوارهای برشی فولادی، قابهای ممان گیر، دیوارهای برشی بتنی و غیره سختی[1] و مقاومت [2] آنها میباشد. که به کمک دیاگرام بار – تغییر مکان جانبی آنها تعیین میگردد. در شکل 6-1 یک نمونه از این دیاگرامها در یک تصویر کلی نشان داده شده است. (تصاویر در فایل اصلی موجود است) در دیاگرام مذکور شیب خط ...

مقدمه: کلاس بندی توان موتور: در کشورهای سازنده موتور توان موتور به سه روش می باشد: DIN-1 استاندارد اروپایی (المانی) (موتور بر روی خودرو سوار شده باشد و با تمام وسایل جانبی موتور) CUNA- 2 استاندارد ایتالیایی (موتور بدون فیلتر هوا و لوله اگزوز و بدون سوار کردن بر روی خودرو اندازه گیری می شود. SAE- 3 استاندارد امریکایی (موتور بدون فیلتر هوا و لوله اگزوز و دینام و پمپ اب و فلایویل و ...

مقدمه: سدها به عنوان منابع ذخیره سازی و انحراف آب و کنترل سیلاب های مخرب و تولید انرژی الکتریکی و بسیاری موارد دیگر ، طراحی و ساخته می شوند، لذا این سازه ها عامل مهمی در توسعه ظرفیت رودخانه با اهداف کشاورزی، تأمین آب شرب شهرها و روستاها ،و سایر پروژه های اقتصادی محسوب می گردند و بدین لحاظ سدها باید در طول سالیان متمادی در برابر بارهای نسبتاً بزرگ که توسط آب و سایر عوامل ایجادمی ...

کنون تحقیقات زیادی توسط محققین گوناگون برای بررسی این حفره‌ها انجام شده است. اکثر فلزات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می‌گردند. این کاهش حجم باید بگونه‌ای جبران گردد. به همین حفره‌های انقباضی به وجود می‌آیند. به وجود آمدن حفره‌های گازی به این صورت می‌باشد که گازهای محلول در مذاب در هنگام انجماد فلز از حالت اتمی به مولکولی تبدیل می شوند و حفره گازی به وجود می‌آید. در این مقاله ...

چکیده در این مقاله ، پیشرفت های جدید در زمینه ریز پالایش با جریان عرضی cross flow mtro filtra tion (CFMF) بوجود آمده ، مورد بررسی قرار می گیرد . اکثر این پیشرفت ها اختصاص به صنعت لبنی دارد . استفاده از فرضیه فشار هیدرولیک ترانس ممبران uniform transmembrane hy drolic pressur (UTP) با روشهای مختلف ریسکوله کردن میکروفیلترت آن و درجه تخلخل طولی و غشاهای سرامیکی جدید اجازه داد که ...

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد رشد تولید ناخالص داخلی ترکیب و ساختار بازار ساختار تولید میزان بهره وری بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی درآمد های شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه) تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی) بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن بار تکفل اقتصادی میزان دسترسی به بازار کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر توزیع ...

فصل اول حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد. انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از ...

هوالمحبوب گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری. تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛ « بچه های خیابانی» کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. ...

هوالمحبوب گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری. تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛ « بچه های خیابانی» کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. ...

آزمون کشش رفتار مواد در مقابل نیرو های کششی بررسی رفتار الاستیکی و بیشتر پلاستیکی مواد به کمک نمودار تنش – تغییر بعد نسبی انجام می گیرد. برای به دست آوردن چنین نمودارهایی بیشتر از آزمایش کشش استفاده می شود. آزمایش کشش از معمولترین و ساده ترین آزمایشهاست که به کمک آن نه فقط میتوان درباره رفتار الاستیکی و پلاستیکی مواد مختلف پیشگویی کرد، بلکه میتوان تعداد زیادی از خواص مکانیکی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول