دانلود تحقیق زمین شناسی

Word 110 KB 23701 25
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تحقیق حاضر در راستای شناسایی ژئومرفولوژی و زمین شناسی کوه بید ، [بین روستای معین آباد- خود پایین]که یکی از زیر حوزه های ندوشن واقع در استان یزد است و بین طول جغرافیایی تا و عرض جغرافیایی تا واقع شده ، صورت گرفته است.این منطقه دارای توپوگرافی کوه ودشت به صورت گسلی ودامنه کوهها دارای شیب های کمتا متوسط ودامنه به دو صورت منظم ونامنظم است. از نظر بافت خاک این منطقه از سنگهای رسوبی شامل سنگ آهک ، ماسه سنگ ، آندرین تشکیل شده است .سحر سنگهای رسوبی نشان دهنده وضع جغرافیایی گذشته (paléogéographie) منطقه است.
  بخش اول – زمین شناسی
  1-1 مقدمه
  زمین شناسی علمی است که به طور کلی درباره زمین صحبت می کند. این تعریف را باید کامل تر کرد. زیرا موضوع علوم دیگری مثل هیأت نجوم و ... نیز در مورد زمین است ولی مقصود از زمین شناسی ، شناسایی و مطالعه تئوریهای پیدایش زمین ، وضعیت زمین در فضا ، تاریخ زمین شناسی ، شکل وابعاد زمین ، مشخصات فیزیکی و شیمیایی زمین ومواد تشکیل دهنده آن ، بررسی عمواملی که دئر وضعیت زمین تاثیر دارند وبالاخره مطالعه وشناسایی مواد زمین و نحوه اکتشاف واستفاده از آنهاست.
  زمین شناسی علم قدیمی و سابقه داری است.. اصولاً بشر اولیه ، همیشه در مورد زمین کنجکاو بوده ایت. این کنجکاوی را می توان معمول دو علت اساسی دانست:
  1. بشر و سایر موجودات زنده ، هستی خود را مرهون زمین بوده و همیشه غذای خود را از آن به دست می آورده اند و بدین ترتیب مجبور بوده اند که دائماً ، در مورد آن مطالعه کنند تا بتوانند غذای مناسب وحتی الامکان متنوعی برای خود بدست می آورند.
  2. بشر را در مورد زمین همیشه نگران می کرده است. وقوع حوادث ناگواری نظیر زلزله ، طوفان ، سیل و نظایر آن بوده است که همیشه خسارت مالی و جانی زیادی را سبب شده است و بشر به ناچار همواره درصدد بوده است که همییشه علل این حوادث را دریابد حتی المقدور از وقوع آن جلوگیری و یا حداقل – پیش بینی کند.
  علم زمین شناسی ، یعنی آنچه که امروز به عنوان علم جداگانه ای دارای رشته های متنوعی است. بیش ازر دو قرن سابقه ندارد ومانند سایر رشته های علوم تحقیقات مدام دانشمندان متعددی این علم را به پایه امروزی رسانده اند.

  2-1 اهداف وشیوه مطالب
  هدف از مطالع زمین شناسی ، شناسایی سازنده های موجود در منطقه و تشخیص جنس آنها می باشد تا بدین طریق مقاومت سازند نسبت به فرسایش شناسایی شود و در کارهای حفاظتی این مناطق دو اولویت قرار بگیرند. اولین قدم در مطالعه زمین شناسی یک منطقه تهیه نقشه سنگ شناسی آن منطقه است که آن را با نقشه توپوگرافی موجود منطقه هم مقیاس کرده و سپس با استفاده از این نقشه وعکسهای هوایی منطقه طی چند بازدید صحرایی از منطقه مورد مطالعه ، نقشه زمین شناسی منطقه را تهیه کرد. که در زیر حوزه ندوشن (کوه بید) نقشه سنگ شناسی آن در نقشه 1-1 آمده است.

  موقعیت عمومی حوزره
  منطقه مورد مطالعه در محدوده ندوشن [بین روستای معین آباد- خود پایین] بین طولهای جغرافیایی تا و عرض های جغرافیایی تا و در فاصله تقریباً 150 کیلومتری یزد واقع است.این منطقه (کوه بید) از شمال به روستای معین آباد ، از جنوب به روستای خود پایین محدود می گردد. دسترسی به منطقه (کوه بید) از طریق جاده آسفالته میبد – ندوشن وتفت – ندوشن امکان پذیر است.از نظر ژئومورفولوژی منطقه دارای توپوگرافی کوه و دشت است . مرز کوه و دشت به صورت گسلی است.دامنه دارای شیب های کم تا متوسط ودارای دامنه های منظم ونامنظم است ، یالهای متعدد کهسه یال اصلی آلت در مرز وسط حوضه بین دو آبراهه اصلی از مشخصه های دیگر منطقه می باشد.جهت حوزه ها از شمال غرب به جنوب شرق است.مرتفع ترین منطقه دارای ارتفاع 2451 متر و پست ترین نقطه دارای ارتفاع 574 متر از سطح دریا است.
  (مبنای سنجش ، سطح متوسط آب خلیج فارس در فاو است.)

  4-1 خلاصه ای از زمین شناسی
  «زمین شناسی» به طور ساده علم مطالعه کره زمین است. این علم از جنبه های مختلف درباره سیاره ای که روی آن زندگی می کنیم به بحث می پردازد.با کمی دقت متوجه می شویمکه زمین شناسی در واقع از چهار دیدگاه مختلف ، زمین شناسی را مورد مطالعه قرار می دهند:
  الف- فرایندهای زمین شناسی : بررسی کلیه فرایندهای طبیعی فعال در زمین چون آتشفشانی ، لرزه خیزی ، فرسایش ، رسوب گذاری ومانند آنها .
  ب- ساختمانهای زمین شناسی : مطالعه اشکال و ساختمانهایی که بر اثر عملکرد فرایندهای زمین شناسی ایجاد می شوند ، همچون یک گسل یا مخروط یک آتشفشان دره یک رودخانه یا لایه های ناشی از رسوب گذاری در دریا.
  ج – مصالح زمین شناسی : بخشی از دانش زمین شناسی بر بررسی مواد تشکیل دهنده زمین ، چون کانیها ، سنگها ، خاک ها وآب هوا می پردازد.
 • زمین شناسی
  1-1 مقدمه
  2-1 اهداف و شیوه مطالب
  3-1 موقعیت عمومی حوضه
  4-1 خلاصه ای از زمین شناسی
  5-1 زون ایران مرکز
  6-1 خلاصه ای از زمین شناسی یزد
  7-1 واحدهای چنیه شناسی دوران دوم استان یزد
  1-7-1 آب وهوای دوران دوم
  2-7-1 دوره ژوراسیک
  8-1 محدتاسه
  1-8-1 محدتاسه پائینی
  1-1-8-1 سازند سنگ ستان
  2-1-8-1 سازند تفت
  9-1 دوره چهارم

  فصل دوم مطالعه و بررسی شدت فرسایش پذیری هر سازند
  1-2 تعریف فرسایش پذیری و عوامل آن
  2-2 عوامل جوی فرسایش
  3-2 نقش یخبندان در فرسایش
  4-2 نقش حرارت در فرسایش خاک و سنگ
  5-2 عوامل توپوگرافی فرسایش (شیب زمین)
  6-2 هوازدگی
  1-6-2 انواع هوازدگی
  2-6-2 هوازدگی زیستی
  3-6-2 هوازدگی شیمیایی
  4-6-2 ویژگیهای سنگ
  نتیجه
  7-2 زمین ساختاری تکنوتیک
  8-2 تهیه نقشه زمین شناسی
  ضمیمه شماره یک

  بخش دوم-ژئومرفولوژی
  فصل اول
  مقدمه درمورد ژئومرفولوژی
  1-1 هدف از مطالعه ژئومرفولوژی
  2-1 مراحل تهیه نقشه ژئومرفولوژی
  3-1 اطلاعات مقدماتی حوزه
  بررسی اجمالی حوزه
  فصل دوم- ژئومرفولوژی دینانیک
  1-2 بررسی عوامل ژئومرفولوژیکی موثر در حوزه
  1-1-2 تخریب مکانیکی
  1-1-1-2 یخ شکافتگی
  2-1-1-2 دما شکافتگی
  3-1-1-2 هوازدگی یا تخریب شیمیایی
  1-3-1-1-2 اکسیداسیون
  2-3-1-1-2 هیدرولیز
  3-3-1-1-2 ------
  4-3-1-1-2 تخریب به وسیله گیاهان

  فصل سوم
  آهک وناهمواریهای حاصل از آن در حوزه

  فصل چهارم – واحدها و تیپ ها و رخساره های ژئومرفولوژی حوزه کوه بید
  1-4 واحدهای ژئومرفولوژیکی
  2-4 تیپ های ژئومرفولوژیکی
  3-4 رخساره های ژئومرفولوژیکی
  1-3-4 رخساره های بال (خط السرأس)
  2-3-4 بال فرسایشی
  3-3-4 رخساره های دره (مسیل)
  4-3-4 آبراهه سیلابی
  5-3-4 آبراهه با بستر سنگی
  6-3-4 آبراهه با بستر قلوه سنگی
  7-3-4 یال پرتگاه
  8-3-4 تیپ کوه
  9-3-4 زیر ساخت متبلور
  10-2-4 ساخت متبلور عریان
  11-3-4 رخساره دامنه
  12-3-4 رخساره دامنه نامنظم
  13-3-4 دامنه نامنظم با رهنمون سنگی
  14-3-4 دامنه نامنظم با اشکال کارن
  15-3-4 ریل کارن
  16-3-4 تافونی
  17-3-4 لاپسید
  18-3-4 کانیون
  19-3-4 فرسایش آبراهداری
  20-3-4 فرسایش دامنه ای
  21-3-4 فرسایش دره ای
  22-3-4 رخساره های فرسایش توده ای
  1-22-3-4 ریزشها
  2-22-3-4 واریزه
  1-2-22-3-4 واریزه بلوکی
  2-2-22-3-4 واریزه تثبیت شده
  23-3-4 خزش
  24-3-4 دامنه منظم


  بخش سوم – عملیات صحرایی
  1-1 تعیین هدف
  2-1 گردآوری اطلاعات
  3-1 تهیه برنامه کار
  4-1 گرد آوری وسایل وتجهیزات
  5-1 تهیه نقشه
  6-1 کار در صحرا
  7-1 اندازه گیری
  8-1 یادداشت اطلاعات گردآوری شده
  9-1 فعالیتهای تکمیلی


کلمات کلیدی: زمین - زمین شناسی

واحدهای زمین ساختی ایران واحدهای زمین ساختی عبارتند از نواحی که دارای سرگذشت زمین شناسی وتاریخی مشابهی می باشند. د رتعیین یک واحد تکنونیکی شش عامل رخساره های سنگی، فعالیت های ماگمائی، دگرگونی، فازهای کوه زایی، شیوه ی چین خوردگی وبالاخره روندها، اهمیت داشته ونقش اساسی را به عهده دارند. واحدهای زمین ساختی ایران اجمالا به صورت زیر می باشد. 1-جنبه های پایدار ایران زمین بین دو سپر ...

زمين شناسي پزشکي" علمي است که به بررسي ارتباط بين عوامل زمين شناسي با سلامت انسان ها و جانوران و تأثير عوامل زيست محيطي بر پراکندگي جغرافيايي بيماري هاي مرتبط مي پردازد . بنابراين زمين شناسي پزشکي موضوعي گسترده و پيچيده است که براي شناسايي، کاهش ي

از آنجا که آب يکي از منابع اصلي و پايه توليد در کشور است، ضرورت و اهميت مطالعه دقيق و شناخت منابع کشور روشن مي گردد. با توجه به جايگاه و اهميت منابع آب زير زميني و سطحي، در کشور ما بايد از نظر کمي و کيفي به دقت مطالعه شود و با روشهاي صحيح مورد بهره

با اين که سالهاي زيادي از سفر آدمي به کره ي ماه مي گذرد و وسايل و تجهيزات ماهواره اي و سفاين فضايي پيشرفته او را در دست يابي به اطلاعاتي از دورترين نقاط کهکشان راه شيري و خارج از آن کمک کرده اند ، مطالعه ي مستقيم قسمت هاي دروني زمين و درک ناآرامي ها

مطالعه سنگهاي رسوبي از نظر مشخصات ساختي ، بافتي و ترکيب شيميايي آنها ، اولين بار در سال 1879 توسط سوربي انگليسي انجام گرفت. وي مطالعه سنگهاي رسوبي در مقاطع نازک را براي اولين بار ابداع نمود. بعدها در 1899 ، کايوي فرانسوي پاره‌اي از مشخصات ميکروسکوپي

زمين شناسي مهندسي ضمن بررسي تاثير «محيط زمين شناسي» بر سازه‌هاي مهندسي يا زمين شناسي مهندسي ، راه‌حلهاي مناسبي جهت کاهش يا برطرف نمودن خطرات احتمالي ارائه مي‌دهد. بايد توجه داشت که محيط زمين شناسي اطراف يک سازه به دو صورت با آن در ارتباط است. يک

کليات گياه شناسي بادام زميني گياه بومي برزيل بوده و از آنجا به نقاط ديگر دنيا راه يافته است .آب و هواي گرم براي کشت اين گياه مناسب مي باشد . بادام زميني گياهي است يکساله داراي ساقه اي راست که ارتفاع آن در حدود 30 سانتيمتر مي باشد . برگها

سنگ‌هاى کربناته حدود 20 % سنگ‌هاى رسوبى را تشکیل مى‌دهند و تقریباً همیشه خالص مى‌باشند. این سنگ‌ها عمدتاً از کانى‌هاى کربناته، نظیر کلسیتCaCO3، آراگونیت CaCO3 و دولومیت CaMgCO3 تشکیل شده‌اند. بر اساس تقسیم بندى سنگهاى کربناته تراورتن یک نوع از سنگهاى کربناته مى باشد. سنگ تراورتن حاصل رسوب‌گذاری چشمه‌های آهک‌ساز می‌باشد و در محیط‌هاى غارى، چشمه‌ها و یا رودخانه‌ از تبخیر آب‌هاى ...

فصل اول 1-1موقعيت جغرافيايي منطقه محدوده مورد مطالعه بخش شمال باختري از نقشه کرمان 000/250/1 کرمان مي باشد و بخش اعظم نقشه حرجند را در بر مي گيرد. و داراي مختصات جغرافيايي به شرح زير است: طول خاوري عرض شمالي مساحت منطقه که داراي طول 95 کيلومتر در

مقدمه بلایای طبیعی به عنوان بزرگترین دشمن طبیعی انسان باعث کشته و مجروح شدن سالانه صدها هزار تن و بی خانمان شدن میلیون ها نفر در سراسر جهان می شود. از این رهگذر زمینلغزش به عنوان یکی از معضلات جهانی پیش روی انسان که همواره در سراسر جهان باعث تلفات سالانه هزاران نفر و وارد آمدن خسارات سنگین مالی و اقتصادی به مناطق مسکونی می شود دارای اهمیت خاصی می باشد؛ خصوصاً که با افزایش جمعیت ...

"زمین شناسی پزشکی" علمی است که به بررسی ارتباط بین عوامل زمین شناسی با سلامت انسان ها و جانوران و تأثیر عوامل زیست محیطی بر پراکندگی جغرافیایی بیماری های مرتبط می پردازد.بنابراین زمین شناسی پزشکی موضوعی گسترده و پیچیده است که برای شناسایی، کاهش یا حل مشکلات موجود نیاز به ارتباط با رشته های مختلف علمی دارد. فلزات و نافلزات اگر به مقادیر غیرطبیعی وارد بدن شوند منجر به بروز مشکلات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول