دانلود تحقیق زمین

Word 2 MB 23704 48
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تعریفات کاربردی

  1-اهداف اصلی زمین کردن
  اهداف اصلی زمین کردن حفاظت جانی و مالی در حوادث زیر است:
  1- خطاهای 50HZ (short circuit & Earth Fault)
  2- حوادث طبیعی گذار (Lighting & Switching operation)
  نمای کلی از یک سیستم زمین کامل همراه با سطح مقطع های تجهیزات برای LV و HV ساختمان و سرویسهای مختلف ساختمان در شکل 5-8 نشان داده شده است. همچنین شمای سه بعدی مربوط به سیستم زمین یک پست در شکل 7-1 و نمای زمین یک ساختمان الکتریکی (Electrical room) در شکل 7-2 و نمای اتصالات مربوط به سیستم زمین در شکل 7-3 نشان داده شده است.
  2- قوانین، تعریفات و مشخصات
  2-1 استانداردهای رایج مورد استفاده در Earthing عبارتنداز:
  -DIN VDE 0100 part 410
  Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, protective measures, protection against electric shock.
  -DIN VDE 0100 part 540
  Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, Selection & Installation of electrical equipment, earthing, protective conductors, equpotential bonding con doctors.
  -DIN VDE 0151 Materials and minimum dimensions of earth electrodes with reference to corrosion.
  -DIN vde 0101:2000-01
  Power installation exceeding AC 1 kv.
  -DIN VDE 0800 PART 2 telecommunications, Earthing and equpotention (boundy)
  -IEC 60621-2 Electrical installation for outdoor site under heavy-duty conditions. Part 2: General protection requirements.
  -IEC TRS 60479-1 effects of current passing on human being & live stock
  -IEEE std. 80-1986 TEEE Gvid For safety in AC substation Earthing.
  2-2- تعریفات
  مهمترین تعریفات مربوط به سیستم زمین عبارتند از:
  -زمین (Earth) : زمین یک اصطلاح است که به یک موقعیت مکانی و توده ای ازماده مثل شن و سنگریزه ، آبرفت،رس یا غیره اشاره می کند.
  - زمین مرجع یا زمین نول (Reference earth neutral earth) قسمتی از زمین است که خارج از محدوده نفوذ یک الکترود زمین یا هر سیستم زمین دیگری قرار دارد بطوریکه بین دو نقطه متفاوت و انتخابی آن هیچ ولتاز مشخصی وجود نداشته باشد.
  -الکترود زمین(Earth electrode) یک هادی الکتریسیته است که داخل زمین دفن می شود و با زمین ارتباط الکتریکی دارد یا یک هادی که در داخل بتونی که در یک سطح بسیار گسترده با زمین در ارتباط است( مثل فونداسیون) دفن شود.
  - هادی زمین( earthing conductor) هادی است که یک قسمت از سیستم را به الکترود زمین منتقل می کند و ممکن است در طول مسیر با زمین ارتباط الکتریکی داشته باشد و عایق باشد.
  چنانچه سیم نول از الکترود زمین ایزوله باشد یک سکسیونر(Disconnected switch ) یک کویل earth fault که بین الکترود زمین و ترمینال زمین نصب می شود بعنوان کلید است و هادی زمین شناخته می شود.
  هادی اصلی زمین (main earthing conductor) یک هادی است که دیگرهادیهای زمین به آن متصل می شوند این هادی شامل موارد زیر نمی شود:
  1- هادی ارتی که قسمت های مختلف زمین یک تجهیز سه فاز مثل ترانسفورماتور را به یکدیگر وصل می کند.
  2- هادی نولی که قسمت های زمین چند متغیر مختلف را به هم وصل می کند و بعد به یک هادی زمین دیگر متصل می شود.
  - سیستم زمین(Earthing system ) یک سیستم شامل اجزاء بالا که بدنه تجهیزات و همچنین قسمتهای فلزی ساختمان را به زمین متصل میکند و زمین کردن به معنی متصل کردن بدنه هادی تجهیزات به یک سیستم زمین است.
  - مقاومت ویژه زمین( Specific earth receptivity ) مقاومت ویژه زمین با واحد اندازه گیری می شود و نشاندهنده مقاومت بین دو نقطه مقابل یک مکعب مربع به ضلع 1m از خاک است.
  - مقاومت پراکنده (Dissipation Resistance) مقاومت بین الکترود زمین و زمین مبنا است.
  امپدانس زمین Earth Impedance امپدانس Ae بین سیستم زمین و زمین در فرکانس کارى است از موازی کردن و امپدانس کابلهای زمین مقدار امپدانس زمین بدست می آید برای مثال کابلهای هوایی ارت و هادیهایی که بعنوان الکترودهای ارت استفاده می شوند با هم را می سازند.
  - مقاومت ایمپالس زمین ( Impulse earthing Resistance ) مقاومتی که جریان حاصله از صاعقه بین یک نقطه از سیستم زمین وزمین مبنا از آن می گذرد.
  - زمین کردن حفاظتی(Protective earthing ) زمین کردن قسمت های هادی است که جزء یک مدار اصلی نیستند( مثل بدنه فلزی تجهیزات یا قسمتهای فلزی ساختمان) بمنظور خفاظت افراد در مقابل ولتاژهایی که در شرایط نرمال در دسترس فرد نیستند.
  - زمین کردن سیستمی( system earthing ) زمین کردن یک نقطه از مدار اصلی است( مثل مرکز ستاره ترانسفورماتور) برای بدست آورد و ایمن عمل کردن سیستم که به دو صورت انجام می گیرد.
  1- مستقیم(Direct ): چنانچه هیچ امپدانسی در نقطه زمین قرار نگیرد.
  2- غیرمستقیم(indirect ) چنانچه یکی امپدانس( مقاومتی، سلفی یا خازنی در نقطه زمین قرار داده شود.)
  زمین کردن حفاظتی صاعقه (lightning protecting earthing) زمین کردن قسمت های فلزی است که جزء مدار اصلی نیستند بمنظور جلوگیری کردن از انتقال اضافه ولتازهای بالا(Flashover ) به هادیهای مدارهای اصلی
  - ولتاژ زمین( Earthing voltage ) ولتاژی است که بین سیستم ارت و زمین مبنا می افتد.
  - پتانسیل سطحى زمین ( Earthing Voltage ) : پتانسیل موجود بین یک نقطه در سطح زمین و زمین مبنا.
  - پتانسیل لمس( touch voltage) قمستی از ولتاژ زمین است که می تواند روی بدن فرد بیفتد. و مسیر جریان خود را در بدن فرد از دست به پا یا از دست به دست دیگر ببندد.
  - ولتاژ گام( Step voltage ) قسمتی از ولتاژ زمین است که می تواند با بدن فردی یا طول گامهای 1m موازی شود و مسیر جریان خود را در بدن فرد از یک پا به پای دیگر ببندد در استانداردهای IEEEوDIN VDE 0101 هیچ محدوده خاصی برای مقدار ولتاژ تعیین نشده است.
  - کنترل پتانسیل( Potential control ) عبارت است از کنترل پتانسیل زمین مخصوصاً پتانسیل سطحی زمین بمنظور کاهش ولتاژ تماس و ولتاژ گام در محیط های outdoor( مثل پست) بمنظور حفظ جان افراد.
  - خطای زمین (Earth fault) یک ارتباط الکتریکی است بین یک هادی از مدار اصلی با زمین یا یک قسمتی که در اثر نقص زمین می شود. ارتباط الکتریکی ممکن است در اثر صاعقه ایجاد شود.
  - جریان خطای زمین( Earth fault currant ) جریانی است که در اثر خطای زمین در یک نقطه از سیستم، به زمین مبنا جاری می شود که این جریان شامل انواع زیر است.
  1- جریان خطای خازنی که در شبکه هایی با نول ایزوله جاری می شود.
  2- جریان زمین باقی مانده( ) در شبکه هایی با خطای زمین جبران شده جاری می شود.
  3-جریان توالی صفر( ) در شبکه هایی که نول آنها بامقاومت پائین زمین شده است جاری می شود.
  - جریان ارت( Earthing current ) جریان کلی است که از طریق امپدانس زمین در زمین جاری می شود. جریان ارت یک قسمت از جریان خطای زمین است که باعث افزایش در پتانسیل یک سیستم زمین می شود.
  2-3 مشخصات
  1-3-2 انواع الکترود زمین: از انواع الکترود زمین که براساس موقعیت قرارگیری دسته بندی می شوند. موارد زیر برجسته تر و متداول تر هستند.
  1-الکترودهای سطحی زمین( Surface earth electrodes ) الکترودهایی هستند که عموماً در موقعیتهای کم عمق حدود 1m قرار می گیرند آنها می توانند رشته ای میله ای یا کابلهای رشته رشته شده باشند. که یک قطاع، دایره یا یک شبکه از الکترودهای ارت را تشکیل دهند. گاهی نیز الکترود ارت ترکیبی از موارد ذکر شده بالاست.
  2- الکترودهای زمین عمقی(deep earth electrodes ) الکترودهایی هستند که بطور عمودی در عمق زیاد زمین قرار می گیرند و می توانند لوله های توپر گرد( و یا هر سطح مقطع دیگری) و لوله های توخالی باشند.
  دانشنامه کلمات:
  • الکتریسیته
   تحقیق در مورد، مقاله در مورد الکتریسیته
   الکتریسیته

   مجموعه‌ای از پدیده‌های طبیعیست که به حضور و جریان بار الکتریکی وابسته است. الکتریسیته آثار معروف متنوعی چون آذرخش، الکتریسیته ساکن، القای الکترومغناطیسی و جریان الکتریکی دارد

کلمات کلیدی: زمین

سیب زمینی محصول فصل خنک ، روز بلند و حساس به سرما است . به علت تطابق این گیاه به شرایط آب وهوایی مختلف ، تولید آن د رکلیه کشورهای دنیا گسترش پیدا کرده است . سیب زمینی بر اساس منشأ پیدایش ( ارتفاعات آمریکای جنوبی ) طالب آب و هوای خنک ومرطوب است . معهذا پراکندگی کشت این گیاه دراقصی نقاط جهان نشان می دهد که بر اثر اصلاح نبات ارقامی حاصل شده اند که در هر نوع آب و هوایی حتی در نزدیکی ...

واحدهای زمین ساختی ایران واحدهای زمین ساختی عبارتند از نواحی که دارای سرگذشت زمین شناسی وتاریخی مشابهی می باشند. د رتعیین یک واحد تکنونیکی شش عامل رخساره های سنگی، فعالیت های ماگمائی، دگرگونی، فازهای کوه زایی، شیوه ی چین خوردگی وبالاخره روندها، اهمیت داشته ونقش اساسی را به عهده دارند. واحدهای زمین ساختی ایران اجمالا به صورت زیر می باشد. 1-جنبه های پایدار ایران زمین بین دو سپر ...

سیب زمینی‌ها (Solanum Tuberosum) توبرکولهائی هستند که روی ساقه‌ های زیر زمینی بعضی جنسهای سولانومها مخصوصا سولانوم توبروزوم ایجاد می‌شوند. این توبرکولها از زمانی که اسپانیولیها به کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو ، بولیوی و شیلی قدم نهادند شناخته شدند و در قرن شانزدهم کشورهای انگلستان ، هلند ، اسپانیا ، ایتالیا و فرانسه از توبرکولهایی که از آمریکا آورده شده بود سیب زمینی را بدست ...

دراینزمینها باید با روشهای گوناگون خاک را حفاظت کرد. یکی از این روشها زهکشی میباشد که به رشح آن می پردازیم. منظور از رهکشی حفظ رطوبت خاک تا حد تعادل و هدایت آبهای اضافه بر احتیاج بوته چای به خارج از محوطه باغ است. معمولاً بعد از باریدن باران سیل آسا، رهکشی موجود نقش مهمی را در خارج کردن آبهای اضافی بازی می کند. به وسیله زهکشی می توان سطح آبهای زیرزمینی را تا سانتیمتر از سطح خاک ...

مکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است که طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال 1345 ، یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است. وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید ، اکثرا به فکر کاربرد و استفاده از موتورهای احتراق داخلی و ماشین ...

CITES نهادی بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد می‌باشد که نظارت بر "تجارتِ گونه‌ های وحشی گیاهی و جانوری" را در دنیا به عهده دارد. سالانه میلیاردها دلار برای تجارت گونه‌های وحشی گیاهی و جانوری در سطح بین‌المللی تبادل می‌شود. این تجارت شامل شیوه‌های بسیار متنوعی از تجارتِ فرآورده‌های غذایی، چرم و محصولات دارویی گرفته تا آلات موسیقی، علوفه، الوار ساختمانی، صنایع دستی و محصولات ...

مقدمه مشکل آب آشامیدنی و قابل شرب در بسیاری از مناطق کشورمان و حتی برخی زیر حوضه های آبخیز، هنوز حل نشده و این مهم به قوت خود باقی مانده است که به مرور زمان نیز بحرانی می شود. هنوز هم در تعداد زیادی از شهرها و روستاهای کشور، آب با کیفیت نامطلوب و حتی در مواردی آبهای آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از مناطق روستایی ،‌گورستان در مرکز یا در مجاورت روستا واقع شده و آب ...

پديده زمين لرزه از جمله رخدادهاي ناگوار و خسارت زايي مي باشد که اشاره به پويايي روند تکويني زمين دارد. اين روند هر چند طبيعي مي باشد ولي همشه در گروه فرآيندهايي خسارت زا و خطر آفرين جاي داشته است. آمارها نشان مي دهد که کشور ايران، از ديدگاه خسارتهاي

پيشگفتار استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون آرد بادام زميني که بوسيله کميسيون فني مواد غذائي تهيه و تدوين شده و در کميسيون نهائي مادر مورد تائيد قرار گرفته و در سي و يکمين جلسه کميته ملي مواد غذائي مورخ 61/3/30 تصويب گرديد . پس از تأييد شورايعالي

زمين شناسي پزشکي" علمي است که به بررسي ارتباط بين عوامل زمين شناسي با سلامت انسان ها و جانوران و تأثير عوامل زيست محيطي بر پراکندگي جغرافيايي بيماري هاي مرتبط مي پردازد . بنابراين زمين شناسي پزشکي موضوعي گسترده و پيچيده است که براي شناسايي، کاهش ي

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول