دانلود تحقیق آب در کشاورزی

Word 201 KB 23980 27
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نیروهای محرک و تهدید ها
  آّ ب برای کشاورزی
  حیطه وسیعی از آب تحلیل رفته و غیر تحلیل رفته استفاده شده درزیر بخش های کشاورزی مربوط به موارد محیطی، اقتصاد ی، اجتماعی برجسته و برخورد های حرفه ایی به خصوص
  ، را می پوشاند، آب برای کشاورزی، آب حاکم استفاده شده از جریانات آبی برای آبیاری و آب باران و رطوبت خاک درجنگل ها و زمین های کشاورزی می باشد. تبخیر از بدنه های آب تازه و زمین های مرطوب برای زیست ستیزی و ماهی گیری دریائی و درون مرزی مهم
  می باشد آبیاری از 70 درصد حجم های آبی مختصر جهانی (که در ; 800/6 همین شده است) استفاده می کند، درحالیکه استفاده کلی کشاورزی درحدود 90 درصد استفاده کلی آب روان و آب باران را (000/25 ). نشان می دهد. جدول درشکل 1 طبقات مختلفی از آب کشاورزی و استفاده شان را برای محصولات (آبیاری شده، باران خورده و زمین خشک) زیر بخشهای جنگی، ماهیگیری و دامها نشان می دهد .
  مطالبات کشاورزی استفاده جاری از بارش باران، رطوبت خاک و آب های روان رابرای تولیدات کشاورزی نشان می دهد. این با مطالبات طرح ریزی شده ی کلی فرق می کند و شکاف سرمایه گذاری سریع و عظیم برای ذخایر آبی، گاهی اوقات با هنوان نا سازگاری و تناقض ذخیره ی آبی اشاره می شود. علاوه برهمه این ها، کشاورزی برای جمعیت جهانی تحت و ضعیت های آبیاری و بارانی ؛ خوراک و غذای مورد نیاز را تامین می کند (اپل گرن و کلهن، 2001).
  دریک چشم انداز وسیعتر نه تنها اصلی ترین مصرف کننده ی آب میباشد بلکه فاکتور حیاتی شکل گیری بیوم های آب تازه و جهانی می باشد که قسمت الزامی خدمات اکو سیستم حافظ زیست را تشکیل می دهد. کشاورزی همچنین یک دلیل جایی و آلودگی منابع آب می باشد و همچنین چرخه غذایی را درمسیر های آب های و سیستم های آب خاک مختل می کند و آب غیر مفید و باارزش کمتری برای استفاده های آبی ارائه می دهد. کشاورزی اولین مرکزاقتصادی حافظ زیست قدیمی را ارائه داد که به طور0.75 نزدیک با ارزش های اصول و مقررات حرفه ای به خصوص و فرهنگی زمین و آب که برروی آن جوامع سنتی و قدیمی ساخته می شوند، اتصال داشت. استفاده آبی کشاورزی و صول مقررات حرفه ای موضوع گسترده و وسیعی را تشکیل می دهد که ماورای تولید غذا، تولید ماکزیمم، صلا حیت
  استفاده آب بهبود یافته و حفاظت از محیط زیست می رود. آب درکشاورزی به ملور گسترده با آبیاری رابطه دارد. انقطاب بستر و افزایش درتولید غذای جهانی از، 1960 تا، 1980حیطه مهمی براساس بسط وگسترش در حیطه آبیاری جهانی از 140 میلیون هکتار با 240 هکتار، بود.
  250 میلیون هکتار منطقه آبیاری شده وجود دارد که تقریبا 0.75 آن درکشور های درحال توسعه و چهار کشور، چین، هند، ایالات متحده آمریکا و پاکستان، شامل نصف زمین های آبیاری شده جهان می باشند.

  شکل 1: جدول استفاده های آبی درکشاورزی و تاثیراتش.
  تجارت آب موجود، تغییرات در ذخیره، تخریب محیطی
  استفاده مسیل
  و تاثیرات آن آب باران و استفاده رطوبت خاک مختصراتی از آب رودخانه و استفاده زیر زمینی زیر بخش کشاورزی
  تجارت غذائی، کمک غذایی آلودگی رود خانه ای منابع غیر محلی آبیاری تکمیلی / محصول آبی، استفاده غیر رقابتی 12 درصد منطقه کشاورزی آبیاری
  تجارت غذائی، کمک غذائی، تخریب زمین آلودگی رودخانه ای، منابع غیر محلی 88 درصد مناطق کشت شده، تولید محصول صادراتی، پستی و نقدی آبیاری تکمیلی /محصول آبی، ذخایر آبی روستایی محصولات بارانی
  کاهش و افزایش و ذخیره ؛ تجارت غذایی،‌کمک غذایی،‌تخریب زمین چرای فصلی زمین های پشت سیل برده حیطه ؛ به مدیریت زمین چراگاه ذخیره های آبی دام، تولید بر اساس علوفات آبیاری شده دام
  تجارت غذا، کمک غذا ماهیگیری های تسخیری ؛ کشاورزی در بدنه های آبی طبیعی
  آبزی پروری برکه ای و استخری ماهی گیری
  کاهش در ذخیره، چوب سوخت و الوار صادراتی – وارداتی تاثیر روی رسوب گذاری و سیلابها جریان کاهش یافته ی استفاده تحلیل رفته سالیانه (500/1 -500)، جریانات و ریزش های درونی با سطح پایین پیشرفته آبیاری جنگلی جنگلداری

  2-1- جمعیت و غذا :
  آب برای تولید کشاورزی ضروری می باشد و ارتباط آن با امنیت غذایی و موارد جمعیتی اغلب در دسترسی آبی و کمیابی آبی با منابع آبی معین توزیع شده روی جمعیت درحال افزایش، منعکس می شود. با عنوان یک پیامد چشم اندازهای اصول و مقررات حرفه ای از آب در کشاورزی به طور نزدیک با بحث malthuian روی جمعیت،‌کمیابی آبی ناسازگاری ها مربوط شده است. رشد جمعیت جهان ادامه خواهد داشت، اگر چه در میزان های کاهشی (شکل 2) می باشد و تا سال 2050 به جمعیت حدود 9 بیلیون می سازد. به طور کلی رشد اساسا در جمعیت انبوه کشور های در حال پیشرفت با کاهش جزیی در جمعیت در کشور های پیشرفته اتفاق خواهد افتاد.
  شکل (2) : رشد جمعیت طرح شده.
  با مهاجرت شهری – روستایی درحال افزایش، جمعیت بیشتر و بیشتری درمناطق شهری زندگی می کنند. انتقال و جریان محصولات غذایی، درحال حرکت و جریان بوسیله سرمایه گذاری بین المللی و داخلی و توانایی رشد جمعیت شهری برای خرید، به طور افزایشی برای برخورد با مطالبات غذایی مهم خواهد شد. همراه با مهاجرت جمعیت جهانی (محل 1) و کاهش در کار روستایی ؛ خطر انحطاط و رکود روستایی برجسته، رها سازی و فقر در کشور های در حال توسعه وجود دارد. موقعیت اصول و مقررات حرفه ای برای مدت طولانی و حضور برای پیشرفت و حفاظت منابع برای بهزیستی اجتماع بشری می باشد. با مفهوم کمیابی مشاهده شده ی منابع طبیعی ؛ موارد حساس رشد وابسته به آمارگیری نفوس تعادل یافته، بوجود می آید. اظهارات کلی روی رشد جهانی می تواند منحرف شود و جزئیات را پنهان کند. برای مثال کشورهای صنعتی شده با رشد طول زندگی، مهاجرت، و حاصلخیزی بالا، اکنون رشد جمعیت بلایی را تجربه می کند. تحت شعاع اقتصاد، کمیابی بر اساس ارزش ها و بها به عنوان قیمت های فرصتی و بر اساس اختصاص کافی از طریق بازارها برای به حداکثر رساندن ارزش منابع برای منابع می باشد. با رشد خطر اجتماعی و بار بیشتر داده شده به کالای عمومی مفهومات کمیابی اقتصادی که خطرهای اجتماعی را مشخص نمی کند،‌در موارد کاربردی در شکست می باشند
 • فهرست مطالب
  نیروهای محرک و تهدید ها 1
  آّ ب برای کشاورزی 1
  2-1- جمعیت و غذا : 3
  محل و – چهارچوب 1: مهاجرت جمعیت : 6
  3. 1 جهانی شدن و تکنولوژی : 7
  1.4 – بالایا و سوانح القا شده به بشر : 9
  5-1 ارزیابی و تغییر. 11
  پیشرفت و حفاظت. 11
  1-2 اصول محیطی : 11
  5-1 ارزیابی و تغییر 12
  پیشرفت و حفاظت. 13
  1-2- اصول محیطی : 13
  203 پیشرفت و نگهداری : 16
  3-ارزشهای اخلاقی. 17
  3.1- مقدار آب و غذا : 17
  3.2ارزش رفاه و بهزیستی. 18
  3.3. ارزش منابع طبیعی : 18
  تجارت و سرمایه گذاری. 19
  4.1. آب و تجارت. 19
  4.2 آب و سرمایه گذاری زمین : 20
  کمیابی آب تهدیدات واقعی و مشاهده شده. 20
  5.1 کمیابی آب : 20
  5.2 آب مشترک و کمیابی زمین : 21
  5.3 سیاست آبی جهانی و داخلی : 22
  اصول و مقررات نظارت آب. 22
  6.2 علم، قانون، اقتصاد، سرمایه : 23
  14 : 5 راز سرمایه (2000 De soto). 23
  6.3 آب مقرر و نظارت شده برکشاورزی. 24
  نتایج : 25


کلمات کلیدی: آب - آب در کشاورزی - کشاورزی

کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی با وجود آن‌که آبیاری سطحی به‌عنوان روش غالب در جهان محسوب می‌گردد، ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالائی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس، تمایل دولت‌ها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای کاربرد آبیاری تحت‌فشار را افزایش داده است. کلیات در حال حاضر آب شیرین به‌عنوان یک کاای اقتصادی، نقش اساسی را در تولیدات کشاورزی، ...

مقدمه: آب مایه حیات است و به گفته خداوند: ( و من جعلنا من ماء کل شئ حی) ( و هر چیزی را از آب زنده کردیم) و این نعمت الهی غیر قابل جایگزین و از جمله انفال متعلق به همه ساکنین یک سرزمین بوده و دسترسی به آب به خصوص برای شرب و بهداشت حق همه انسانهاست. روند رو به تزاید جمعیت و گسترش شهر نشینی نیاز مند تامین آّب شرب و بهداشت جامعه,امنیت غذایی,محیط زیست افراد,تامین آب کشاورزی وصنعت که ...

مقدمه استان خراسان با مساحتی حدود ۳۱۳۰۰۰ کیلومتر مربع حدود ۲۰ ٪ خاک کشور را تشکیل می دهد . متوسط بارندگی استان به میزان ۱۶۰ میلیمتر برآورد شده است که بین ۸۰ میلیمتر در جنوب و۴۰۰ میلیمتر در شمال استان متغیر است . میزان متوسط بارندگی در استان تقریبا معادل ۶۴ ٪بارندگی کشور است و ۱٨ ٪ بارندگی جهان است . بنابراین خراسان جزء مناطق خشک کشور بشمار می آید و استحصال آب نقش حیاتی در زندگی ...

از زمانی نه چندان دور هر سال با فرارسیدن فصل گرما، معضل کم آبی شهرهای کشور و نگرانی از پیامدهای اجتماعی آن، دغدغه ی خاطر متولیان و مسؤلان شهری کشور است. هر سال که می گذرد بر تعداد شهرهای کم آب کشور افزوده می شود، گستره ی بی آبی و کم آبی از شهرهای کوچک عبور می کند و شهرهای بزرگ و حتی پایتخت کشور را فرا می گیرد. این در حالی است که در دهه اخیر و در سال های پس از جنگ تحمیلی، به ویژه ...

چکیده: افزایش جمعیت کشور لزوم تولید بیشتر در واحد سطح را انکار ناپذیر ساخته است بطوریکه خوداتکایی در تولید گندم بعنوان یک آرمان ملی تلقی شده و از مهمترین اهداف طرح‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی است. جایگزینی ارقام موجود با ارقام و لاینهای پرمحصول‌تر و واجد صفات مطلوب زراعی، آشنا نمودن کشاورزان با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و ارقام جدید نیز در این راستا حائز اهمیت است. در این ...

چکیده پلیمرهای فرا جاذب آب (Water Superabsorbent) می توانند مقادیر زیادی آب یا محلول آبی را جذب نموده و متورم شوند. این مخازن ذخیره ای کوچک وقتی که در داخل خاک قرار می گیرند، آب حاصل از آبیاری و بارندگی را به خود جذب نموده و از فرو نشت آن جلوگیری می نماید. پس از عمل جذب و در اثر خشک شدن محیط آب داخل پلیمر به تدریج تخلیه می گردد و بدین ترتیب خاک به مدت طولانی و بدون نیاز به ...

استاندارد روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد و در ادویه و چاشنی که بوسیله کمیسیون فنی ادویه و چاشنی تهیه و تدوین شده در بیست و دومین کمیته ملی مواد خوراکی و فرآورده‏های کشاورزی مورخ 35/4/16 تصویب گردید . پس از تائید شورای عالی استاندارد و باستناد ماده یک ( قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349) بعنوان استاندارد رسمی ایران ...

مقدمه: چگونه بنویسیم که خواننده از ابتدا تا انتهای داستان همراه نویسنده حرکت کند و نه تنها همراه نویسنده باشد که با لذت و بدون اینکه یک لحظه کتاب را از خود جدا کند، پا به پای نویسنده جلو رود. شخصیت های یک داستان چگونه پرورانده شوند که خواننده احساس کند، شخصیت های خیالی داستان، افرادی هستند صاحب پوست، گوشت و خون که حتی صدای نفس کشیدنشان شنیده می شود و بعد از کنار گذاردن کتاب، آن ...

مقدمه: یکی از موارد مطالعه در آبهای شیرین، شناسائی آبزیان مهم اقتصادی و نحوه زندگی آنهاست که از میان آنها ماهیان به دلایل اهمیت شان در تغذیه انسان بیش از آبزیان دیگر مورد توجه می باشند. ماهیان آب شیرین در حد محوری مورد مطالعه قرار گرفته اند که کشف گونه های جدید در برخی مناطق ایران از جمعه استان چهار محال و بختیاری، خوزستان، لرستان موید این واقعیت است (درخشنده 1379) ایران در ...

چکیده : تعدد پروژه های مورد نیاز کشور در کلیه بخشها از یک سو و کمبود سرمایه از سوی دیگر سبب میشود تا ارزیابی اقتصادی طرحها به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت پروژه ها مطرح گردد. اساس روشهای ارزیابی اقتصادی طرحها بر برآورد هزینه ها و فایده های طرح استوار می باشد . تلاش برای برآورد دقیق تر هزینه ها و فایده های طرح می تواند در کیفیت ارزیابی اقتصادی تاثیر مثبت فوق ...

… و به نستعین از زمانی نه چندان دور هر سال با فرارسیدن فصل گرما، معضل کم آبی شهرهای کشور و نگرانی از پیامدهای اجتماعی آن، دغدغه ی خاطر متولیان و مسؤلان شهری کشور است. هر سال که می گذرد بر تعداد شهرهای کم آب کشور افزوده می شود، گستره ی بی آبی و کم آبی از شهرهای کوچک عبور می کند و شهرهای بزرگ و حتی پایتخت کشور را فرا می گیرد. این در حالی است که در دهه اخیر و در سال های پس از جنگ ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول