دانلود تحقیق روش تدریس جمع اعداد

Word 133 KB 24712 39
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • از بچه ها می خواهیم که همیشه در ساعت ریاضی کیسه حساب را همراه داشته باشند. در مرحله مجسم می توان از خود دانش آموزان کمک گرفت مثلاً 5 دانش آموز را پای تخته آورده و تعداد آنها را از دانش آموزان پرسید. سپس ترکیبات مختلف عدد 5 با تقسیم شدن دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد 5 را که خود دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد5 را که خود دانش آموزان توضیح می دهند و بیان می کنند پای تخته بصورت جمع می نویسیم. و در این مرحله از کیسه حساب مثلاً بوسیله حبوبات (لوبیا، نخود) نیز می توان این عمل را انجام داد. در ضمن در ترکیب دو عدد 0 . 5 جمع عدد صفر با هر عدد دیگری گفته می شود. که صفر با هر عددی که جمع شود بی اثر است و حاصل جمع خودآن عدد می شود.
  در مرحله نیمه مجسم شش شکل کاملاً مثل هم برای یک مجموعه 5 تایی روی تخته کلاس کشیده و سپس چند دانش آموز پای تخته آمده و هر کدام به نوبت شکل را به دو دسته تقسیم کرده و نتیجه آن را با جمع زیر آن می نویسد.
  در مرحله انتزاعی دانش آموزان تمرینات صفحه کتاب را انجام داده و چنانچه اشکالی داشتند سعی می شود که برطرف کنم. (با توضیح)
  تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است. و با مفاهیم درست هماهنگی لازم را دارد روش های تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ ، روش شهودی.
  نماد – جمع+ ، مساوی=
  واژه : و
  نقد: در این صفحه گذاشتن دو تصویر مداد باعث سردگمی دانش آموزان می شود و وجود آن ضرورتی ندارد. اگر تصویر مداد در حال رنگ شدن دایره ها باشد بسیار بهتر است.
  موضوع: جمع اعداد
  هدف کلی: آموزش ترکیبی اعداد 3و 2
  اهداف جزئی: آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها 3 می شود.
  آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها 2 باشد.
  هدف رفتاری : دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
  - اعدای را که حاصل جمع آنها سه می شود را بنویسند.
  - اعدادی را که حاصل جمع آنها 2 می شود را بنویسند.
  - برای اعدادی که حاصل جمع آنها 3 است شکل بکشند.
  - برای اعدادی که حاصل جمع آنها 2 می شود شکل بکشند.
  وسایل مورد نیاز:
  تخته – گچ سفید و رنگی - کیسه حساب- دفتر – مدادرنگی – کتاب ریاضی .
  روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم – انتزاعی
  تدریس این صفحه نیز مانند صفحه 69 بوسیله کیسه حساب در مرحله مجسم و کشیدن شکل برای مفهوم ترکیبی عدد 3و2 پای تخته که خود دانش آموزان انجام می دهند در مرحله نیمه مجسم، و در مرحله انتزاعی تمرینات صفحه را انجام داده که چنانچه اشکالی باشد با بیان معلم و توضیح آن مرتفع می شود.
  تصاویر: تصاویر این صفحه نیز نقاشی شده است و هماهنگی لازم با هدف درس را دارد .
  روش تدریس : روش فعال، روش شهودی، روش پرسش و پاسخ.
  نماد: جمع + ، مساوی =
  واژه : و
  ریاضی پایه ی : اول صفحه ی مورد بررسی : 71
  موضوع : جمع
  هدف کلی : کنترل یادگیری مفهوم ترکیبی اعداد
  هدف جزئی: 1- تمرین مفهوم ترکیبی اعداد 2و 3 و 4و 5
  2- معرفی جدول جمع
  اهداف رفتاری : دانش آموزان در ضمن و پایان تدریس بتوانند:
  1- جمع های ترکیبی عدد 2 را بنویسند.
  2- جمع های ترکیبی عدد 3 را بنویسند.
  3- جمع های ترکیبی عدد 4 را بنویسند.
  4- جمع های ترکیبی عدد 5 را بنویسند.
  5- جمع هایی که در جدول نوشته را حل کنند.
  وسایل مورد نیاز : گچ، تخته سیاه ، کتاب، مداد سیاه، مداد قرمز.
  روش تدریس: از بچه ها می خواهیم که تمرینات کتاب را حل کنند و ضمن بررسی کتابها به رفع اشکال نیز می پردازیم تنها در پایین صفحه لازم است مرحله ی نیمه مجسم ارائه گردد. تا مفاهیم را کودکان راحتتر ارائه کنند.
  تصاویر = تصاویر به شکل نقاشی و واضح می باشد.
  روش تدریس = روش فعال
  نماد : جمع (+)

  موضوع: جمع اعداد
  هدف کلی : آشنایی با آموزش جمع ستونی
  اهداف جزئی: آشنا شدن با جمع ستونی
  یادآوری حاصل جمعهایی که مجموع آنها 5و 4 می شود.
  هدف رفتاری: دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس:
  1- مفهوم جمع ستونی را درک کنند و بیان نمایند.
  2- جمع ستونی را به راحتی حل کنند.
  3- برای جمع های داده شده ستونی شکل بکشند.
  وسایل مورد نیاز :
  تخته – گچ سفید و رنگی – کتاب – کیسه حساب(حبوبات لوبیا و نخود و ...) – مداد رنگی و دفتر.
  روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم –مجرد
  توضیح : در مرحله مجسم 5 تا از خود دانش آموزان پای تخته آمده برای جمع سطری یکبار کنار هم با کمی فاصله ایستاده و جمع مورد نظر بگویند و برای جمع ستونی بصورت عمودی دنبال هم بایستند و جمع مورد نظر را بصورت ستونی پای تخته بنویسند. در مرحله نیمه مجسم می توان تصاویری را پای تخته بصورت افقی و عمودی کشید و سپس جمع سطری و ستونی آنرا زیر شکلها نوشت.
  در مرحله مجرد تمرینات صفحه را خود دانش آموزان انجام می دهند و چنانچه دانش آموزی نتوانست تمرینات را حل کند و یا اشکال داشت سعی می شود که رفع اشکال گردد.
  در ضمن جای علامت جمع در جمع های ستونی را باید به دانش آموزان گفت که دقت کنند. و به دانش آموزان گفته می شود که جمع ستونی یک شکل دیگر نوشتن جمع است.
  تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است.
  روش تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ، روش سخنرانی، روش شهودی
  نماد : جمع(+) ، مساوی(=)

  موضوع: جمع اعداد
  هدف کلی : یادگیری جمع
  هدف جزئی: 1- تمرین جمع اعداد 2و 3و4و5
  2- برانگیختن علاقه آنان به جمع اعداد
  هدف رفتاری : دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس بتوانند:
  1- تمرینهای مربوط به اجزای جمع را بتوانند حل کنند.
  2- خاصیت جابجایی واصل خنثی بودن صفر برایشان یادآوری شود.
  3- حس کنجکاوی و کاوشگری آنها برانگیخته شود.
  وسایل مورد نیاز: جبعه ی اعداد- مقواهای کوچک ، ماژیک ، مدادرنگی
  روش تدریس: مجسم ، نیمه مجسم و شفاهی – بازی و ریاضی
  دانش آموزان را به گروههای سه نفری تقسیم میکنیم و از آنها می خواهیم که با مشورت که هم از جعبه اعدادی که داخل آن جمع اعداد مربوط به 1 تا 5 می باشد یکی را بیرون بکشند و سپس جواب جمع هر کدام را به کمک گروه بیان کنند.

طبيعت روشهاي آماري در ذهن عمومي روشهاي آماري عبارت از جداولي است که با اعداد سروکار دارند.بدين ترتيب روشهايي که در جمع آوري و تجزيه و تحليل اعداد تجاري يا مبادلات دولتي بکار ميرود مربوط به رشته آمار ميشود.در هرحال اين تعريف کلي چندان مفيد بنظر ن

لگاريتم: همچنانکه امروزه مي دانيم قدرت لگاريتم به عنوان يک ابزار محاسباتي در اين حقيقت نهفته است که ضرب و تقسيم به کمک آن به اعمال ساده تر جمع و تفريق تحويل مي شوند. نشانه اي از اين ايده در فرمول که در زمان نپر کاملاً شناخته شده بوده پيدا شد و ک

گپي خودماني بي شک کتب و جزوات ارزشمندي در زمينه فتوشاپ از اساتيد مجرب و نويسندگان خارجي به رشته تحرير در آمده است . اما درک بعضي از مطالب و نکاتي که در آنها بيان شده است کمي جنبه تخصصي دارد و نياز به کلاس استاد . آنچه که در اين جزوه ملاحظه مي فرم

کاربرد آمار در اقتصاد: نمودار تولید طلا در نیوزلاند بین سالهای ۱۸۵۵ تا ۲۰۰۵ میلادی. آمار (به انگلیسی: Statistics) را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گرد آوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی (Machine learning)، و کاوش‌های ماشینی ...

ارسطو در 384 پ.م ، در شهر کوچک استاگيرا ، استاوروي جديد، در ساحل شمال شرقي شبه جزيره ي خاکيده يک متولد شد. گاهي کوشيده اند رگه اي غير يوناني در منش او بيابند، و آن را به شمالي بودنش نسبت دهند. اما استاگيرا کاملا شهري يوناني بود، که از آندروس و خالکي

طلوع خوشيد قرن در روز بيستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهريور 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 ميلادى) در شهرستان خمين از توابع استان مرکزى ايران در خانواده اى اهل علم و هجرت و جهاد و در خاندانى از سلاله زهراى اطهر سلام الله عليها , ر

علم آمار در ايران مقدمه : موضوع آمار در چند سال اخير به قدري در ايران مد شده است که از اين حيث مي توان آن را در رديف قمر مصنوعي قرار داد. بدون شک تعداد دفعاتي که کلمه آمار در صحبتها ذکر ميگردد بيش از تعداد دفعاتي است که نام قمر مصنوعي برده مي شود،

مقدمه حسابداری حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان ...

چکیده مقاله ) بسیار پیش می آید که دانش آموزان پس از تدریس یک درس ، از ما می پرسند که این درس که امروز خواندیم ،به چه درد ما می خورد؟و کجامی توانیم ازآن استفاده کنیم ؟ ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درک درست از آن در آینده ی تحصیلی دانش آموزان و طبعاً پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد . همچنین شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمرّه ، سایر علوم و کاربردهایی در زندگی ...

در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریور 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان خمین از توابع استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علم و هجرت و جهاد و در خاندانى از سلاله زهراى اطهر سلام الله علیها، روح الله الموسوى الخمینى پاى بر خاکدان طبیعت نهاد . او وارث سجایاى آباء و اجدادى بود که نسل در نسل در کار هدایت مردم وکسب معارف الهى کوشیده اند. پدر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول