دانلود تحقیق رایگان ارسال المثل

Word 39 KB 24758 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • حسن تعلیل:
  آوردن علتی ادبی و ادعایی است برای امری به گونه ای که توان اقناع مخاطب را دارد این علت سازی مبتنی بر تشبیه است وهنر آن زیبا شمردن یا زشت نمودن چیزی است.با وجود اینکه حسن تعلیل،واقعی،علمی عقلی نیست مخاطب آن را از علت اصلی دلپذیرتر می یابد وراز زیبایی آن نیز در همین نکته است. این آرایه در شعر ونثر به کار می رود

  ارسال المثل (تمثیل):
  کلامی است که ضرب المثلی را در بر دارد ویا خود ضرب المثل است .ارزش یک مثل در جلب توجه شنونده ویا خواننده گاه بیشتر از چندین بیت یا چندین صفحه مقاله است.مثلها،خلاصه وچکیده حکمت تجربی یک قومند وتاریخچه ای را به دنبال خود می کشند وقدرت تلقینشان خیلی بیشتر از عبارتهای عادی است.
  اغراق:
  ادعای جدید وجود صفتی در کسی یا چیزی است به اندازه ای که حصول آن صفت در آن کس یا چیز بدان حد ، محال یا بیش از حد معمول باشد.
  اغراق از اسباب زیبایی و مخیل شدن سعر و نثر است شاعر به یاری اغراق معانی بزرگ را خرد و معانی خرد را بزرگ جلوه می دهد. زیبایی اغراق در این است که غیر ممکن طوری ادا شود که ممکن به نظر برسد.
  اغراق ،ذهن خواننده را به تکاپو وا می دارد و این تلاش ذهنی سبب لذت ادبی است.
  اغراق مناسب ترین اسباب برای تصویر یک دنیای حماسی است،بنابراین در شاهنامه و آثار حماسی دیگر از ان بسیار استفاده شده است.


  لف ونشر:
  آوردن چند واژه است از کلام که توضیح آنها در بخش دیگر آمده است.رابطه لف ونشر،«مفعول وفعل»،«فاعل وفعل»،«مشبه ومشبه به»، «مسندالیه ومسند»،«اسم ومتمم»،«اسم وصفت»است.
  لف ونشر دو گونه است:اگر نشرها به ترتیب توزیع لفها باشد «مرتب»نامیده می شود واگر چنین نباشد «مشوش:به هم ریخته»است.لفونشر مرتب،هنری تر از مشوش است.موسیقی معنوی که از لف ونشر حاصل می شود،به دلیل درگیری ذهن برای یافتن ارتباط لفها ونشرهاست.

  ایهام تناسب :
  آوردن است با حداقل دو معنی آن مورد نظر وپذیرفتنی است ودیگر نیز با بعضی از اجزای کلام تناسب دارد .ایهام تناسب با درگیری ذهن بر سر انتخاب یک معنی سبب لذت ادبی می شود.تفاوت ایهام با ایهام تناسب در این است که در ایهام گاه هر دو معنی پذیرفتنی است اما در ایهام تناسب تنها یک معنی به کار می رودومعنی دوم با واژه یا واژه های دیگر یک مراعات نظیر می سازد.ایهام تناسب درشعر سعدی وحافظ فراوان است.

  ایهام :
  آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی که یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن است.
  مقصود شاعر معمولاً معنی دور و گاه هر دو معنی است ایهام نوعی بازی با ذهن خواننده است تا نخست به معنی دل ببندد که درست نیست بلکه دیگری درست است. در ایهام واژه یا عبارت به گونه ای است که ذهن در سر دوراهی قراردارد و نمی تواند در یک لحظه یکی از آن دو را انتخاب کند.
  این انتخاب کاری آسان نیست و این حالت روانی بیشترین لذت را در خواننده ایجاد می کند زمانی می توانیم آرایه ایهام را دریابیم که به معانی مختلف واژه ها و عبارتها آگاه باشیم.

  حسامیزی:
  آمیختن دو یا چند حس است در کلام به گونه ای که با ایجاد موسیقی معنوی به تأثیر سخت بیافزاید و سبب زیبایی آن شود.

کلمات کلیدی: ارسال المثل

مرگ End END The end makes all egual - اين سخن کنايه از اين است که بهنگام مرگ همه با هم برابر مي شوند - اهلي شيرازي مي فرمايد : خواجه در ابريشم و ما در گليم عاقبت اي دل همه يکسر گليم - شيخ اجل مي فرمايد : به دروازه مرگ چون در شويم

ريشه تاريخي ضرب المثل «چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است» چون مطلبي آنقدر واضح و روشن باشد که احتياج به تعبير و تفسير نداشته باشد، به مصراع بالا استناد جسته و ارسال مثل مي کنند. اين مصراع از شعري است که ناظم ِ آن را نگارنده نشناخت: پرسي که

مقدمه : نقطه آغاز بودجه ریزی در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است. در واقع ضرورت تعیین حدود فروش آتی آنقدر مهم است که حتی درمؤسساتی که از سیستم کنترل بودجه‌ای استفاده نمی‌شود کوشش هائی برای تخمین درآمد حاصل از فروش به عمل می آید. زیرا مدیریت مؤسسات به خوبی آگاهند که خون حیاتی مؤسسه همان درآمد است. 1- موارد استفاده از پیش‌ بینی فروش علاوه بر تخمین و برآور مقدار درآمدهای آتی، از ...

به نام خدا معاونت محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد با ا حترام اينجانب تقي وحيديان کاميار عضو هيات علمي دانشگاه گروه زبان و ادبيات فارسي به استحضار مي رساند که طي ساليان دراز تحقيق در وزن و قافيه شعر فارسي و نوشتن کتابهايي در اين زمينه

1-مقدمه: نرخ پذيرش جهاني تلفن سيار بسيار وسيع است ودر حاليکه اخيرا"تلفن هاي همراه عمدتا"براي ارتباطات صوتي مورداستفاده قرار مي گيرند حجم داده هاي ارتباطي در حال افزايش است.با فن آوري هايي از جمله GPRS,2.5G,3Gکاربرميتواند هميشه هزينه اضافي پرداخ

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310: الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون (26/12/1310) بر روي زمين هايي احداث شده که به واسطه موانع قانوني صدور سند مالکيت براي آن ملک ميسر نيست و همچنين تعيين وضع

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

frames. P30World Forums > آموزش > موضوعات علمي > ادبيات و علوم انساني > ادب و ادبيات PDA View Full Version : ادب و ادبيات soleares 10-15-2006, 03:33 PM ادبيات چيست؟ زبان و ادبيات جلوه گاه انديشه ، آرمان ،

مقدمه بنابر ضرب المثل کهني عربي فوايد درخت خرما به اندازه تعداد روزهاي سال است. و ظاهراً نيز چنين است، زيرا خرما واقعاً فوايد گوناگوني دارد. از چوب آن در بنّايي استفاده مي شود و برگهاي بزرگ آن( که گاهي شاخه ناميده مي شود) براي ساختن چندين کاردستي

مقدمه شايد شما هم اين ضرب المثل را شنيده باشيد که بهترين پليس کسي است که دزد خوبي باشد و به عبارت ديگر مي توان کفت تا زمانيکه يک پليس به تمام ترفندهاي دزدي آشنا بناشد نمي تواند با دزدان به مقابله بپردازد. در اينترنت و شبکه نيز براي محافظت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول