دانلود تحقیق پزشکی قانونی

Word 113 KB 25207 31
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت: ۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری
  حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود گره رشته که بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره
  نباید فراموش کرد که اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی که پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میکند که میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.
  خفه کردن
  این عمل سخت و با خشونت عبارت از یکفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن که در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این کار عملی میشود یا بوسیله یکرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره)
  الف – خفه کردن بوسیله یکرشته . تورد نشانداده بود که یک کشتی با قومه تا چهار کیلوگرم روی یکرشته واقعه زیر حنجره کافی است که هوا را از دخول در ریه منع کند- رشته عمل میکند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها که مرگ آورندهاند
  ب – خفه کردن با دست – یک فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یکدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر کلود برنارد ثابت کرده است که فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعکاسی رخ دهد بدون آنکه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا کشف نمود.
  ج – منظره بیرونی نعش
  -1صورت – صورت معمولا باد کرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی که مخصوصاً زیر انساج و پلکها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یک کف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممکن است خون بیرون ریزد
  -2 گردن – وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
  وقتی با دست کسیرا خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن بودر سوراخ دهان و بینی و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکههای خونمردگی متعدد مشاهده میگردد…
  د- جراحات درونی
  گردن – خون از عروق بیرون آمده و منجمد در نسج سلولی و بدور عضلات و خونمردگیهائی که مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن دیده میشود- غلاف رگهای وداجی غالباً دارای خونمردگی یا پارگی هستند- استخوان لامی و حنجره ممکن است شکسته گردیده و یا فقط بدون شکستی تغییر شکل یافته باشند.
  آلات تنفسی- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الریه محتوی یک کف سفید یا خون آلود با حبابهای کوچک – در زیر غشاء جنب خونمردگیها و تنفخ مخزنی بسیار آشکار یافت میشود- ریه دچار اختناق و محتوی نقطه های سکته میباشد.
  مغز- اغشیه دماغی و دماغ دچار یک اختناق بسیار مختلفی میشوند- از آثار ساده گرفته تا یک نزف الدم حقیقی.
  ه- خفه کردن ناقص
  قصد خفه کردن – علائم خارجی و شیار بدور گردن و خونمردگیهای صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند که در سابق ذکر شد – اگر خفه کردن بوسیله یک بند کم استقامتی از جمله دستمال و کروات و غیره اجراء شده اغلب آثار خارجی نشان نمیدهد.
  تقریباً صدا همیشه گرفته و عمل بلع دردناک و حرکات گردن پر زحمت و نواحی گردن متورم میباشد – علاج عموماً سریع است اما وقتیکه استخوان لامی و حنجره شکسته باشد ضمیمه های ورمی دیده میشوند از قبیل دملهای خلف حلقی و ورم غده های خلفی گوش و فلگمون گردن و ورم شدید قصبته الریه که بسرعت باعث مرگ میگردد اغلب همچنین در اشخاص معالجه شده از یک سوء قصد خفه کردن اختلالات عصبی زیاد یا کم شدید، سخت و تشنجات و جنون و بهت و حیرت و غیره مشاهده میشود خفه کردن بعضی اوقات تصنعی است در اینحالت جراحات و زخمها بی اهمیت اند.
  مسائل پزشگی قانونی مربوط بخفه کردن
  -آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟
  حتی وقتیکه رشته یارسن شیار اشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن بخود کشی این عمل را کرده اند و خفه کردن هم نتیجه بکار بردن دست بوده و اگر با یکرشته آن خفگی حاصل گردیده خیلی نادر است که شیار خفگی دائره وافقی دقیقاً تطبیق کند با شیار و یا جای رشته که بدست خود مقتول ایجاد شده بعلاوه لکه های نزف الدمی صورت تنفخ در اشخاص حلق آویز شده یا هیچ نیست ویا کم است.
  - آیا آدم کشی است یا خود کشی یا حادثه ؟
  خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمیگردد مگر بواسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود چنانچه تیلور ذکر کرده دو مورد دیده است که اشخاص باربر دوشی بوسیله تسمه که روی پیشانیشان بوده و هنگام سر خوردن ولغزیدن در روی زمین تسمه درحدودگردن افتاده بار سنگین بروی پشت افتاده و آنها را خفه کرده شخص نمیتواند با فشار دستهای خویش خود را خفه کند بیهوشی قبل از مرگ پیدا میشود نفس مجدداً منظم میگردد اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است اما شخص میتواند با استعانت رشته پیچیده و گره زده خود را خقه کند آنوقت فشار بعد از مرگ هم باقی بوده بقسمیکه یکرشته شل و بد قرارگرفته فرض خود کشی میدهددر حالیکه یکرشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیله یک شریان بند بیشتر ظن بقتل میرود.
  قطع نفس
  نوع گرفتگی نفس که در آن یکمانع میکانیکی غیراز مواقع خفه کردن و حلق آویزی و یا خفه شدن در آب که بشدت مانع ورود هوا در ریه ها گردیده است بچهار طریقه قطع نفس میشود .
  اول انسداد منخرین و دهان
  دوم دخول جسم خارجی در مجاری نفس
  سوم فشار روی سینه
  چهارم دفن در خاکستر یا اجسام نرم دیگر
  قطع نفس عموماً علامت مخصوصی ندارد جراحات با طریقه قطع شدن نفس اختلاف می یابند.
  الف قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان اینطریقه یکی از اقسام بچه کشی است که زیاد اتفاق میافتد.
  اگر انسداد بوسیله دست رخ داده باشد در خارج خونمردگیهای نیم هلالی از اثر ناخنها ونیز خراشها و جای انگشتان دیده میشوند اگر بوسیله یک تیکه پارچه حاصل شده باشد هیچ اثری بجا نمیماند- و اگر باعث یکماسک چسبیده بوده ماده چسبیده را میتوان یافت ( زفت )
  -1آثار خونمردگری کوچک و نقطه چین تحت غشاء جنب در حالیکه سطح ریه دان دان و سرخ تند در عمق بانسجی پریده رنگ ظاهر میشود معمولاً احتقان ریوی حاصل میشود تنفخ ثابت است اما کم آشکار در قصبه الریه زیاد نیست بلکه اغلب هیچ است.
  حفرههای قلبی محتوی خون سیاه غیر منجمد است- خونمردگی زیر غشاء قلبی یافت نمیشود- صورت بر حسب مدت حالت نزع از خونمردگی زیاد یا کم لک داراست خونمردگیهای زیر جمجمه نادرند
  اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه میشوند (2) بواسطه لحاف یا شمد یا یک قسمتی از بدن مادر- هیچ چیز بدکتر متخصص نشان نمیدهد و اثبات نمیکند که این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی
  ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس
  اینحالت نتیجه دخول یک تیکه یا یک گلوله کهنه یا کاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است- مثل حالت سابق اینطریق خفه کردن یک عمل متواتر بچه کشی است در اشخاص بالغ دستی و تعمدی اینحالت کمتر از حادثه ایست- بیشتر از ورود غذای بلعیده شده و مواد قی شده در حنجره اتفاق میافتد.
کلمات کلیدی: پزشکی قانونی

اگر چه از اسم پزشکي قانون همراه بودن پزشکي باقانون مفهوم ميشود ولي در حقيقت درعين حالي که پزشکي در خدمت قانون است و پزشکي قانوني از تمام معلومات پزشکي استفاده ميکند تا راه را براي موفقيت قانون بگشايد يک تضادي نيز بين آنان وجود دارد. صدر نشينان مسن

پزشکي قانوني و انواع سوءاستفاده از کودکان و روشهاي پيشگيري Child Rape Dr.RAHMAT SOKHANI در پزشکي قانوني يکي از موارد حاد بررسي و تشخيص تجاوزات جنسي است در مقالات قبلي در باره انواع و علل تجاوزات جنسي به کودکان و خردسالان بحث نم

چکیده: پزشکی قانونی یکی از رشته های بسیار مهم و در عین حال محروم در کشور محسوب می شود. نقش پزشکی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه بر کسی پوشیده نیست، بطوریکه پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر کارشناسی علمی و تخصصی یکی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد. اگرچه با تخصصی شدن این رشته در سالهای اخیر گام بزرگی در جهت ...

1- چگونگي تشخيص خودکشي خود کشي بيشتر به گونه آسيب رساندن به قسمت هاي مورد دسترس در بدن انجام ميشود ودر افرادمختلف متفاوت است مثلادرزنان خودکشي بيشتر با خوردن قرص ويا سياه نور مشاهده ميشود در مردان خودکشي خشن تر مي باشد مثلا به وسيله سلاح گرم چا

تعريف نوين پزشکي از مرگ : در زمان‌هاي قديم حتي تا اوائل قرن نوزدهم، تعريف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته مي‌شد. اين ديدگاه تا قبل از ابداع روش‌هاي جديد بازگرداندن دوباره به حالت حيات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقيد انگليسي که آ

امروزه در اغلب خانه ها گذشته از راديو، تلويزيون، کولر، هواکش، زنگهاي مختلف برقي، آسانسورها، يخچال، فريزر، لامپهاي روشنايي، بخاري برقي، اطو و چرخ خياطي ، آب ميوه گيريي برقي که مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جديد عليم جهت تسريع در ک

از بدو تشکيل سازمان پزشکي قانوني در ايران، انجام معاينات روان پزشکي قانوني زير مجموعه فعاليت هاي اين سازمان تعريف شده است. با توجه به اين که قوانين کيفري در کشور ما و ساير کشورهاي اسلامي بر اساس احکام اسلامي بنا شده است، حضور روان پزشکي قانوني در س

برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشکي قانوني فرامرز گودرزي همايون ناصح مقدمه: برق گرفتگي –که بدو صورت برق گرفتگي در اثر جريان برق شهري و برق گرفتگي متعاقب برق جوي ( صاعقه زدگي ) ديده ميشود يکي از علل عمده مرگهاي غير طبيعي است . اگر مصدوم از آسيبهاي حاص

پزشکي قانوني کارشناسي مشگل دکتر صمد قضائي در کتاب چيني سن آن روهو که بسال 1247 ميلادي تحرير يافته نوشته شده است : براي اثبات ابوت فردي نسبت به کودکي که مادر کودک فرزند خود را به آن شخص نسبت مي دهد کافي است که از خون آن شخص و کودک مزبور قطره قط

طب قانوني - مسائل پزشکي قانوني مربوط به غرق در آب دکتر حسينقلي قزل اياغ رئيس اسبق طب قانوني وزارت دادگستري د – مسائل پزشکي قانوني مربوط به غرق در آب – اول – آيا غرق در هنگام جيات رخ داده و باعث مرگ گرديده و يا کشته در اب افکنده شده – وجود خاک بزير

امروزه در اغلب خانه ها گذشته از رادیو،a تلویزیون، کولر، هواکش، زنگهای مختلف برقی، آسانسورها، یخچال، فریزر، لامپهای روشنایی، بخاری برقی، اطو و چرخ خیاطی ، آب میوه گیریی برقی که مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جدید علیم جهت تسریع در کارها و به عبارت دیگر از روی تنبلی صدها نوع وسیله برقی دیگر مانند مو خشک کن برقی ( سشوار ) وسیله برای فرزدن موی خانمها، بخاری برقی، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول