دانلود تحقیق دفاع

Word 106 KB 26127 16
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی هوافضا - دفاعی و جنگ
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول کلیات و تعاریف‌ ( ماده 1 تا 3 )  

  قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  - مصوب 28/5/1368

  فصل اول کلیات و تعاریف‌

  ماده 1 به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه ‌پاسداران تشکیل می‌شود.

  ماده 2 تعاریف‌:

  در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می‌شوند:

  نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی‌.

  فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.

  ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.

  وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌.

  وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌.

  تبصره 1 نیروهای نظامی به نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستادهای مربوطه و سازمان‌های ‌وابسته به آنها اطلاق می‌گردد.

  تبصره 2 نیروهای انتظامی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ‌ ، کمیته انقلاب اسلامی و سازمان پلیس قضایی‌ گفته می‌شود.

  ماده 3 وزارت بخشی از دولت است که مسوولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل برعهده‌دارد. [1]

  فصل دوم وظایف‌

  ماده 4 وظایف وزارت به شرح زیر می‌باشد:

  الف بررسی‌ ، تنظیم و تحصیل بودجه و اعتبارات نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها با هماهنگی ستاد کل‌و نظارت بر انجام هزینه‌ها و بررسی و تایید بیلان حساب بودجه آنها.

  ب ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح و انجام تحقیقات صنعتی لازم و افزایش امکانات تکنولوژی صنایع ‌مربوطه برابر تدابیر و خط‌مشی فرماندهی کل‌.

  ج نوسازی‌ ، بازسازی و تعمیرات اساسی وسایل و تجهیزات خارج از مقدورات نیروهای مسلح برابر دستورالعمل ابلاغی‌ستاد کل‌.

  د پشتیبانی فنی‌ ، آموزشی و تعمیراتی خدمات کامپیوتری نیروهای مسلح‌.

  تبصره نحوه و چگونگی پشتیبانی برابر دستورالعملی است که توسط وزارت تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.

  ه هدایت و هماهنگ نمودن امور تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به وزارت برابر مصوبات وخط‌مشی فرماندهی کل و بهره‌گیری از امکانات مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و صنعتی کشور.

  تبصره مراکز مذکور مکلفند همکاری ‌های لازم را در زمینه بهره‌گیری صنعت نظامی از امکانات آنها به عمل آورند. موارد وچگونگی آن بر حسب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  و آموزش و تربیت کادر متخصص و مورد نیاز وزارت و سازمان‌های وابسته و سازماندهی عناصر سازمانی تابعه و وابسته‌.

  ز کسب آگاهی از پیشرفت‌های حاصله از صنایع نظامی و شناخت سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته در جهان‌.

  ح انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها براساس تدابیر فرماندهی‌کل و سیاست کلی و خط‌مشی دولت جمهوری اسلامی ایران‌.

  تبصره کلیه خریدهای خارجی اقلام دفاعی مورد نیاز نیروهای انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها ، نهادها و سازمان‌های کشور نیزصرفا از طریق این وزارت انجام خواهد گرفت‌.

  ط تهیه‌ ، تامین و خرید داخلی اقلام مشترک مورد نیاز نیروهای نظامی به تشخیص ستاد کل به استثناء سوخت و مواد فاسدشدنی و همچنین انجام کلیه خریدهای داخلی مورد نیاز وزارت‌.

  تبصره 1 وزارت می‌تواند تامین بخشی از اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسوولیت و تعیین خط‌مشی به نیروهای نظامی‌تفویض نماید. موارد و چگونگی آن توسط دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب‌فرماندهی کل می‌رسد. [2]

  تبصره 2 خریدهای داخلی اقلام غیر مشترک (خاص‌) مورد نیاز هر نیرو براساس دستورالعمل ستادکل توسط همان نیرو وهمچنین کلیه خریدهای داخلی مورد نیاز سازمان‌های وابسته به وزارت از طریق سازمان‌های مزبور صورت خواهد گرفت‌.

  ی تهیه و تنظیم لوایح مورد نیاز نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها براساس تدابیر کلی فرماندهی کل‌ ،پیگیری جهت سیر مراحل قانونی‌ ، ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران از طریق ستاد نیروهای نظامی و نظارت بر اجرای‌ قوانین و مقررات‌.

  ک دفاع از نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها در مراجع قضایی‌.

  ل اداره امور حقوق املاک نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها از نظر حقوقی و قانونی‌.

  م تهیه و تامین زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تاسیسات ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت برابر دستورالعمل و خط‌ مشی فرماندهی کل در چهارچوب ضوابط و سیاست ‌های وزارت مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه‌.

  تبصره وزارت می‌تواند احداث ساختمان‌ها و تاسیسات نیروهای نظامی و یا برخی از آنها را برابر مصوبات فرماندهی کل‌ ،با حفظ مسوولیت و نظارت به نیروهای نظامی محول نماید.

  ن تهیه و تامین نقشه‌های نظامی و مرزی کشور و خدمات جغرافیایی مورد نیاز نیروهای مسلح‌.

  تبصره سایر دستگاه‌ها که در تهیه خدمات نقشه‌برداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل‌نقشه‌ها حاوی نقاط نظامی و مرزی باشند ، بایستی اینگونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آیین ‌نامه اجرایی مربوطه توسط‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه‌ و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

  س تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها اعم از کادر ثابت‌ ، پیمانی‌ ، وظیفه واعضای ویژه بسیج‌ ، بازنشستگان‌ ، وظیفه ‌بگیران‌ ، مستمری ‌بگیران و عایله تحت تکفل آنها.

  ع تامین نیازهای درمانی پرسنل و اداره امور بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های وزارت و سازمان‌های وابسته‌.

  ف انجام امور بیمه و بازنشستگی‌ ، وظیفه و مستمری پرسنل نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها.

  ص تامین خدمات تعاونی افراد مذکور در بند (س‌) بالا و عایله تحت تکفل آنان‌.

  ق تامین و حفاظت فیزیکی اماکن و تاسیسات وزارت و سازمان‌های وابسته‌.

  ر آموزش و آماده سازی پرسنل کادر ثابت وزارت و سازمان‌های وابسته در رسته‌های رزمی جهت پذیرش مسوولیت ‌های ‌محوله در جنگ با همکاری نیروهای مسلح‌.

  ماده 5 به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان‌های وابسته در زمینه‌های امنیتی‌ ، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله‌مراتب مستقل و متمرکز به نام سازمان حفاظت و اطلاعات تشکیل می‌گردد که مأموریت و وظایف قانونی سازمان‌های مشابه ‌در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت‌.

   

  [1] - www.mod.ir

   

  [2] - www.unp.ir

نگاهي به شروع جنگ تحميلي و قطعنامه 598 از تصويب تا اجرا انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 57 با فروپاشي رژيم ستمشاهي به پيروزي رسيد و نظام جمهوري اسلامي به رهبري امام(ره) بنيانگذاري شد. با اين رويداد بزرگ نظم امنيتي منطقه به زبان ادبيات سياسي به هم ريخت،

چکیده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ...

جرم در حقوق جزايي ايران اصولآ جرايم بر پايه ي نوع مجازات تقسيم شده اند: جرايم موجب قصاص ,حد , ديه و تعزير ( و چون در اين بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضيح اين مجازات ها نميپردازم ) جرم از آن حيث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقي

فصل اول - مواد عمومي ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي کليه افراد زير که در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي کنند: الف - کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه ...

حمله آمریکا به طبس در شامگاه 24 اوریل 1980 گروه عملیات ویژه سری شامل 90 نفر از کماندوهای ویژه‌ی دلتا ارتش امریکا با دهها فروند هواپیمای لجستیکی و هلی‌کوپترهای نظامی برای آزادی 16گروگان سفارت اشغال شده‌ی امریکا در 13 آبان 58 در تهران، به طور مخفیانه از فرودگاه نظامی در قاهره و ناو اتمی «یو اس اس نیمیتز» در دریای عمان از مرزهای جنوب شرقی ایران عبور کردند و وارد فرودگاه اضطراری ...

در حقوق جزایی ایران اصولآ جرایم بر پایه ی نوع مجازات تقسیم شده اند: جرایم موجب قصاص ,حد , دیه و تعزیر ( و چون در این بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضیح این مجازات ها نمیپردازم ) جرم از آن حیث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقی میشود یا حصول نتیجه ی مجرمانه , به جرم مقید(مادی) و مطلق (رسمی) تقسیم میشود. در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه است مانند سرقت یا قتل. ولی ...

چکیده: مدیریت اسلامی باید با جهت گیریهای دینی همراه باشد. جهت گیریهای دینی در مدیریت اسلامی نقشی اساسی دارد، مدیر اسلامی در چارچوب جهت گیریهای دینی و اسلامی می تواند به امور و فعالیتهای خود رسیدگی کند. در مدیریت اسلامی جهت گیریهای دینی مدیر است که در چارچوب این جهت گیریهای دینی و اسلامی می تواند مجموعه امور، کارها و اقدامات مدیریتی خود را ساماندهی کند. مدیریت اسلامی را مانند ...

پیشگفتار مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین, اجرا و ارزیابی برای رسیدن به هدفهای بلند مدت می­باشد. آنچه‌ که‌ سالهاست‌ کمبود آن‌ را در حوزه‌های‌ مختلف‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور احساس‌ می‌کنیم‌ فقدان‌ برنامه‌ریزهای‌ شفاف‌، دقیق‌، قابل‌ اندازه‌گیری‌ و ارزیابی‌ برای‌ آینده‌ است‌. به‌ نظر می‌رسد از گذشته‌های‌ دور تاکنون ‌همیشه‌ آینده‌ برای‌ همه‌ اقشار جامعه‌ حتی‌ مدیران‌ و ...

در جنگ کره احتمال بروز مشکلات لجستيکي مي رفت و از اين روي درسهاي لجستيکي فرا گرتفه شده از جنگ جهاني دوم در حل اين مشکلات به کار گرفته شدند. در ابتداي جنگ چند مشکل لجستيکي از چشم طرح ريزان دور مانده بود: شبه جزيره کره پنج هزار مايل دريايي از آمر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول