دانلود تحقیق نگاهی به مبادی علم اصول

Word 37 KB 26864 15
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تعریف مبادی
  مبادی در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‏گردد و پیش داشته می‏شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد. (1)
  در اصطلاح عبارت است از پاره‏ای دانستنی‏ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است.
  این آگاهی از مسائل و مباحث علم به شمار نمی‏رود.چه، این که اساسا از مسائل دیگر علوم بوده که به جهت نیاز، در آغاز دانش و از دیدگاهی دیگرگون مورد بررسی قرار می‏گیرند تا برای رساندن به هدفی ویژه کارساز گردند.
  گفتنی است پاره‏ای از دانشیان معاصر مبادی را علمی مستقل به شمار آورده و برای آن تعریف و موضوع و فایده قرار داده و گویند:«علم مبادی عبارت است از دانستن یک سلسله تصورات یا تصدیقاتی که دانستن آن برای درک مسائل علم دیگری ضروری است، و از مسائل اصلی آن دانش به شمار نمی‏رود تا در خود آن علم مستقیما از آنها بحث شود بلکه برای دانستن آنها باید به علم یا علوم دیگری رجوع کرد ولی چون مراجعه به علوم دیگر کار دشواری است و احیانا بعضی از آنها در علم دیگر نیامده است اغلب دانشمندان برای آسان کردن کار و نزدیک نمودن راه طردا للباب به ذکر آنها در خود علم مبادرت می‏ورزیده‏اند». (2)
  «موضوع علم مبادی خود اصلاح علم است‏ زیرا مسائل مورد بحث در آن محمولات برای موضوعاتی هستند که همه آن موضوعات، اصطلاحات علم شمرده می‏شوند». (3)
  «درباره فایده علم مبادی همین قدر کافی است که بگوییم بدون دانستن مبادی علم موفقیتی و پیشرفتی در علم به دست نخواهد آمد». (4)
  بنابراین، از آن چه گفته شد، روشن می‏گردد که مقصود از مبادی دسته‏ای از دانستنی‏هاست که در دریافت و درک بهینه دانش سودمند می‏باشند، نه دانشهایی که نسبت به دانشی دیگر تقدم رتبه‏ای دراند؛اگر چه از آن دانش‏ها به مبادی یاد می‏کنند.همچون علمای منطق که آن را مبادی فلسفه دانسته و گویند:یک فیلسوف بدون دانستن منطق از فلسفه طرفی نمی‏بندد و از لغزش ایمن نخواهد ماند.
  *انواع مبادی
  برای علم اصول مبادی گونه‏گونی شمار گردیده که به آنها اشاره می‏شود:
  1-مبادی عمومی، مبادی خصوصی
  مبادی عمومی اصطلاحاتی هستند که در همه ابواب علم به کار می‏آیند و برای همه مباحث آن دانش سودمندند؛ولی مبادی خصوصی اصطلاحاتی است که در مواردی خاص از علم مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد. (5)
  2-مبادی تصوری، مبادی تصدیقی
  مبادی تصوری عبارت است از هر آن چه که موجب شناخت موضوعات و محمولات گزاره‏های علمی گردد و به دیگر سخن، این دسته از مبادی به حدود قضایای مسائل علم بر می‏گردند. *
  مبادی تصدیقی عبارت است از ادله‏ای که موجب روی آوردن و پذیرش ثبوت محمولات قضایا برای موضوعات می‏گردند. (6) *
  3-مبادی لغوی
  مبادی لغوی عبارت است از مسائل لغوی و ادبی که درک موضوعات و محمولات و یا نسبتهای پاره‏ای از مسائل علم اصول بر آن توقف دارد.
  این مسائل از مسائل اصلی علم اصول نیست و تنها به علّت بیان شده در بالا، در علم اصول مورد بررسی قرار می‏گیردند. (7)
  4-مبادی حکمی
  مبادی حکمی یا احکامیه عبارت است از: مسائلی که در آن احوال احکام از آن جهت که احکام هستند مورد بررسی قرار می‏گیرد.همانند مجعول بودن یا انتزاعی بودن احکام وضعی، شروط عقل احکام و از جمله مقدمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهی و... (8)
  اگر چه پاره‏ای از دانشیان اصولی، مبادی بودن این مسائل را پذیرفته‏اند، (9) ولی گروهی دیگر بر این باورند که تنها هنگامی می‏توان مبادی بودن این مسائل را پذیرفت که نتوان این مسائل را از مسائل علم اصول به شمار آورد.چه، در غیر این صورت بدون شک این مسائل، از مسائل اصلی علم اصول می‏باشند نه از مبادی ان. (10)
  5-مبادی منطقی
  مبادی منطقی عبارت است از مسائل منطقی که (*)مانند اینکه خبر واحد اجماع منقول در علم اصول چیست؟ حجیت چیست؟و امثال اینها.
  (*)مانند ادله‏ای که در علم اصول حجیت را برای خبر واحد ثابت می‏کند. به گونه‏ای طرح مسائل اصولی به آنها وابسته است همچون ذاتی، عرض، جنس، فصل نوع، صنف، حد، برهان و...
  6-مبادی کلامی
  مبادی کلامی عبارت است از پاره‏ای مسائل کلامی که تصدیق پاره‏ای از مسائل اصولی بر آنها توقف دارد.همانند حجیّت کتاب و سنت، وجوب شکر منعم و... (11)
  *چند نکته
  الف-پاره‏ای از اصولیان در طرح مبادی علم اصول مبادی لغوی و حکمی را چیزی غیر از مبادی تصوری و تصدیقی به شمار می‏آورند. (12)
  ولی پاره‏ای دیگر بر این باورند که مبادی تصوری و تصدیقی هر یک به گونه‏های لغوی و حکمی فرو کاسته می‏شوند.به دیگر سخن اینان مبادی لغوی و حکمی را گونه‏های مبادی تصوری و تصدیقی به شمار می‏آورند. (13) همچنین می‏توان گفت که هر یک از مبادی تصوری و تصدیقی خود از گونه‏های مبادی عمومی علم اصول می‏باشند.
  ب-اگر چه در میان مبادی علم اصول از مبادی منطقی نام برده شده و بسیاری از دانشیان اصولی، پاره‏ای از مسائل کلامی را در کتب اصول خود آورده‏اند و حتی برخی هم مبادی منطقی را جزئی از مبادی کلامی به شمار آورده‏اند، (14) لیکن طرح مبادی منطقی و کلامی از ویژگی اصول اهل سنت می‏باشد و به عنوان نمونه می‏توان به«المستصفی» «غزالی»اشاره داشت.پس از بررسی کتب اصولی شیعه به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ یک از دانشیان اصولی شیعه، به طرح مبادی منطقی و کلامی نپرداخته‏اند و این تنها«شیخ‏بهائی»است که در کتاب خود«زبده الاصول»از آن سخن رانده است. (15) البته باید گفت اگر چه در اصول معاصر بحثی از مبادی منطقی و کلامی به میان نمی‏آید و استدلالات فلسفی جای آن دو را پر کرده است، لکن هنوز مسائل اصولی خود را تحت تأثیر آنها می‏بیند.

   

مبادی در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‌گردد و پیش داشته می‌شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد. در اصطلاح عبارت است از پاره‌ای دانستنی‌ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته ...

تعریف مبادی مبادی در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‏گردد و پیش داشته می‏شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد. (1) در اصطلاح عبارت است از پاره‏ای دانستنی‏ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، ...

مبادي در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر ميمي از«بدء»به معني آغازيدن و پيش داشتن است و شايد مراد از مبدء، «ما يبدء»يا «ما يجب ان يبدء»يعني آنچه که به آن آغاز مي‌گردد و پيش داشته مي‌شود، يا ان چه بدان آغازيده شود و به عنوان پيش درآمد، از آن سخن رو

تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندک طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به کاوش پيرامون مفهوم ق

ضرورت تبیین تعلیم و تربیت اسلامی تربیت دارای ماهیتی هنجارین است و با متصف شدن آن با وصف اسلامی به دلیل گوناگونی معنایی اسلام، قرائت‏ها و تفاسیر متعددی می‏پذیرد و انضمام راهبردها و توصیه‏های متفکران مسلمان بر دیگر حوزه‏های زندگی بشر، چالش‏های جدی، در پی خواهد داشت. ورود تعلیم و تربیت جدید به ایران و ظهور پیش‏درآمدهای اجتماعی و اقتصادی مقتضی آموزش و پرورش نوین که مشتمل بر نقد و ...

مقدمه : آن چه در این جا می خوانید فکری نیست که تازه در ذهن ما شکل گرفته باشد . حتی حرف تازه ای هم نیست و پیش از این بارها درباره آن نوشته ایم و گفته ایم . با این حال امید داریم که با تکرار این نوشته ها و گفته ها بستر مناسب برای حرکت های سازنده ای چون سازمان نظام بسته بندی فراهم شود . امروز روزی دیگر است . همان طور که دیگر کسی گرافیک را با ترافیک اشتباه نمی گیرد می توان گفت بسته ...

اگوستین درشهر تاگاست (Tagaste) در الجزایر در سال 354 میلادی به دنیا آمد . مادر او مونیکا مسیحی و پدر او پاتریکیوس مشرک بود . آموزش وی نخست در تاگاست (Tagaste) و آنگاه در مادورا(Madaura) و سپس در کارتاژ ، در فنون ادبی بود . در بحبوحه جوانی به کارتاژ رفت و در آنجا به گفته وی تحت تأثیر غرور و شهوت جوانی از دین مسیحیت که مادر وی به او القاء کرده بود بیگانه شد . در هیجده سالگی بر اثر ...

راههاي کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آنجا که قاچاق، هزينه هاي انساني و اقتصادي سنگيني براي کشور به دنبال دارد و به ويژه به نظام اقتصادي کشور لطمات جبران ناپذيري وارد مي کند. مبارزه منطقي و معقول با اين پديده زيانبار اجتناب ناپذير است. بطور

مدیریت بحران ما در این نوشته بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت بحران اثر بیاد ماندنی پیتر دراکر اندیشمند بزرگ معاصر است , دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند مدت دچار کمبود میگردد , دراکر واندیشه هایش به عنوان سرمایه وسود بلند مدت محسوب می شود در مدیریت بحران دراکر برای ...

ماهیت «تصویر» و «اندیشه» وینگشتاین بعد از بیان اصول و مبادی هستی شناسی به طرح ماهیت اندیشه و تصویر و از آن پس به طرح ماهیت زبان می پردازد این انتقال از طریق این ایده‌ی معروف ویتگنشتاین صورت می گیرد که اندیشه ها و گزاره ها تصاویر واقعیت هستند. وینگشتاین قبل از اینکه وارد مبحث ماهیت اندیشه و زبان شود به طور مختصر در ابتدا درباره‌ی ماهیت تصویر سخن می گوید ما از طریق یک تصویر می ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول