دانلود تحقیق کواترنر

Word 108 KB 29821 24
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع - مهندسی معدن
قیمت: ۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  Aquitards کواترنر توسط لایه یخی اقلیمی که در حدود 13 میلیون کیلومتر در آمریکای شمالی به صورت رسوب تشکیل شده است . که اینها رایج ترین رسوبات سطحی زیر خاک در محیطهای کشاورزی در ایالت متحده آمریکای شمالی و کانادا می باشد .که سرعت جریان   آبهای زیر زمینی این رسوبات در حدود 1 متر در هر 1000 سال می باشد . کمترین میزان این سرعت میتوان به حدود کمتر از 1 متر در هر 10000 سال اشاره کرد . واحدهای aquitard  معمولا به عنوان موانع غیر قابل نفوذ و نشت ناپذیر در برابر حرکت آلاینده های عمودی به سمت حوزه آبهای زیر زمینی تلقی میشود . همچنین این واحدها اغلب موارد برای نشست زمین های خاکی انتقال پسماند های مضر . تسهیلات موجود . ساختارهای ذخیره سازی پسماند زمینی یا خاکی برای مصارف کود کشاورزی و دیگر مشارکت ها همچنین برای ضربه زدن و برخورد با آبهای زیر زمینی به عنوان ریسک بالا تلقی میشود .

  تحقیقات انجام شده در مورد آب شناسی کشت و کار اصولا زمینهای زراعی جوانتر که در آخرین حد منجمد شدن رسوب شده است را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است . این کار اصولا به این خاطر بوده است  : این خاکهای جوانتر در خاکهای پیرتر سهیم میشوند و یا در روی آنها قرار میگیرند . اگر چه حیطه وسیعی از آمریکای شمالی توسط خاکها ی زراعی منجمد قدیمی تر از ilinoin  پوشیده شده است . در این مناطق توده های یخی در سطح زمین دیده میشوند و چشم انداز و منظره طبیعی فراهم کرده است که فعالیت های اجتماعی در آنجا انجام میگیرد .

  علاوه بر این رسوبات تشکیل شده یخی pleistocen قدیمی ترین در آمریکای شمالی هستند و توده Pre ilinoin توسط توده های جوانتر پوشیده شده اند و اغلب مواقع همانند پوششی روی سطح سنگ بستر عمل میکند و یا در مجاورت حوزه های آب سنگ بستربه  دریا تبدیل میشود . شکستگی و هوازدگی توده های قدیمی ممکن است که وسیع تر و بیشتر از رسوبات یخی جوانتر باشد .

  تحقیقات آبهای زیر زمینی از توده یخی pre ilinoian برای ارزیابی توانایی توده های قدیمی  در حفاظت منابع آبی سنگ بستر امری ضروری و لازم می با شد .

  Rodvang و simpkins رخدادهای آلاینده های کشاورزی عمومی را در aquitard کواتر نر مورد بازبینی قرار دادند و دریافتند که آکوئیتاردهای غیر هوایی حاوی بیشترین کربن آلی میباشد و میزان سطح سولفور آن از آکوئیتاردهای هوایی کمتر میباشد و همچنین باعث کاهش غلظت های نیترات از نیتروژن دهی میباشد . از طرف دیگر مناطق آکوئیتاردهای هوایی در بر دارنده فسغر و نیترات بیشتری هستند که اغلب موارد این مقدار از زمینهای کشاورزی بیشتر است .

  تحقیقات اخیرهمچنین به طور ضمنی حائز این مطلب میباشد  که رسوبات یخی کواترنر به عنوان منابعی از آلاینده های غیر آلی سفره های آب تلقی میشود .درحوزه های  آب رانشی یخی و آبرفتی در قسمتهای فوقانی غرب و میانه غلظت های بالای اسید ارسنیک آلی بطور گسترده پخش شده و با رسوبات توده یخی همراه شده است.

  آمونیم بالا نیز در سفره های آب کواتر نر منطقه ایووا در غلظت هایی که به واسطه گند زدایی و ضد عفونی کردن آب فراهم شده یافت شده است .  

  غلظت هایی از فسفر توده ای حل نشده در آکوئیتارد و سفره آب ناپایدار منطقه ایووا موجود می باشد .

  همچنین دریافت شده است که از نظر محیطی یک معیار سنجش بسیار مناسب تلقی میشود .

  همچنین سنجش میزان کارایی آکوئیتارد ها نسبت به بازداشتن خرکت آلاینده ها از منبع بسیار مشکل میباشد و این امر زمانی صورت میگیرد که غلظت زمینه پارامترهای آلودگی غیر آلی در حوزه آبریز معلوم نشده باشد .

  این گزارش حاکی از نتایج تحقیقات هیدرولوژیکی و چینه شناسی می باشد که در بخش لین جنوبی در منطقه ایووا از سال 2002 تا 2004 کامل شده است . مکان تحقیق در ایستگاهی بین شهر iowa و cedar rapids واقع شده بود .

  در اواخر قرن 1980 تحقیقات هیدرولوژیکی در آن محل و محلهای دیگر در ایوای مرکزی که به عنوان بخشی از پروژه هیدرولوژی آکوئیتارد به طور وسیع در سطح کشور توسط قوه مقننه دولتی ایوا سرمایه گذاری شده بود آغاز به کار کرد .

  ایوای شرقی بدلیل اینکه  روی یک توده ضخیم مربوط به pre-ilinoian   بدون پوشش خاکی بار آورده واقع شده بود برای تحقیقات انتخاب گردید . تخقیقات قبلی در محل توسط مقاله ژئولوژیکی آمریکا انجام شده بود .

  در سال 1991. جمع آوری داده ها د رمحل ایووای شرقی به خاطر محدودیت ها و موانع سرمایه گذاری و اینکه محل نظارت ضرورتا رها شده بود متوقف شد . در سال 2002 پرسنل بخش ایوا از مقاله ژئولوژیکی منابع طبیعی این تحقیقات هیدرولوژیکی را دوباره از سر گرفتند .

  اهداف از این تحقیق عبارتند از : 1- تعیین میزان سودمندی استفاده از محلهای از پیش تعیین شده و چاه هایی که بر روی آن نظارت وجود داشته و اینکه به عنوان بخشی از یک شبکه نظارتی آبهای زیر زمینی جدید در ایوا محسوب می شوند . 2 – ارزیابی شیمی پایه خاک و ستون آب در حوزه های آبی و توسعه روشهایی برای بدست آورئن نمونه های معرف از چاههایی که به تدریج در حال بهبودی و اصلاح هستند . 3 – تخمین و بر آورد سرعت جریان آب زیر زمینی در طول توده های pre-ilinoian که به عنوان یک واحد عمده در حفاظت از آبهای سفره های سنگ بستر در ایوای شرقی و جنوبی محسوب میشود . 4 – سنجش سطوح زمینه ای مواد مغذی   یونهای مینور و ماژور و فلزات برای ارزیابی بالقوه توده مربوط به pre ilinoian که به عنوان محدودیتی از شیمی خاک و منبعی از آلاینده سفره های آب زیر زمینی می شود .

  مجموعه نا حیه ای ( مجموعه سنگهای منطقه )

  لایه شناور یخی pre-ilinoian تقریبا بین 2.5 تا  500 هزار سال قبل رسوب کرده است که در بر دارنده قدیمی ترین تاریخ یخبندان اقلیمی در آمریکای شمالی محسوب میشود .اصطلاح pre-ilinoian برای توصیف واحدهایی که 3000 سال عمر دارند مورد استفاده قرار میگیرند . تحقیق در ایوای غربی و نبراسکا و ایوای شرقی صورت میگیرد و تعداد هفت صفحه توده ای مربوط به pre-ilinoian مشخص و شناسایی شده است .

   بنابراین در اصطلاح واژگان اصطلاح دوردیفه کانسان-نبراسکان برای توصیف پیچیدگی واحدهای توده ای pre-ilinoian   به حد کافی نمی باشد . در ایوای غربی-مرکزی ساختمان و وضع زمین در قبل از این سال در بر دارنده شکل wolf creek  (یعنی 500 تا 730 هزار سال عمر )و شکلalburnett  (یعنی بیش از 730 هزار سال عمر ) می باشد .تفاوت قائل شدن بین این دو شکل عمده اصولا برای معدن شناسی خاک صورت میگیرد . هر دو مورد این توده ها گل و لای یا رس های شنی هستند که در بر دارنده 30 تا 50 درصد شن و30 تا 45 درصد لای و 20 تا 15 درصد خاک رس می باشد . چگالی قسمتهای عمده آن 1.76 تا 2.11 و 1.97 تا2.11 به ترتیب برای شکل wolf creek و  alburnett می باشد . در مجاورت و  نزدیکی محل تحقیق 60تا12 متر از صخره های کربنی سیلورین و دونین حوزه های آب سنگ بستر اولیه در استان لین را تشکیل داده است . 

کلمات کلیدی: کواترنر

صدفها یا دو کفه ای ها این موجودات 30000 گونه اند و پس از حلزون ها بزرگترین رده از شاخه نرم تنان می باشند که از این تعداد یک سوم در آبهای شیرین و بقیه در آب دریاها زندگی می کنند . این جانوران فاقد سر و دندان هستند و تغذیه آنان از جانوران کوچک میکروسکوپی است که در آب دریا موجودند .کفه ها در این جانوران در پشت با رشته ای انعطاف پذیر به یکدیگر متصلند . بعلاوه یک یا دو ماهیچه در درون ...

امروزه بخشي از مطالعات باستانشناسي داراي رويکرد بازسازي بسترهاي زمين محيطي (Geoenvirnnuntal) سايت هاي باستانشناختي در ابعاد محلي يا منطقه اي است. مطالعه سيستمهاي استقراري بر مطالعه مدارک باستانشناختي متصل و گسترده در پهندشت استوار است نه بر سايت هاي

هنگامي که دماي آب چشمه‌اي لااقل در حدود 5 تا 6 درجه سانتيگراد از دماي متوسط ساليانه هواي محيط يک منطقه بيشتر باشد چشمه مزبور را چشمه آبگرم گويند. نگاه اجمالي در اکثر مناطق آتشفشاني جديد ايران ، چشمه‌هاي آبگرم وجود دارد. آب تمام اين چشمه‌ها تق

در خلال يا پس از يک بارندگي شديد ، مقدار دبي رودخانه به سرعت افزايش يافته و درنتيجه آب از بستر عادي خود سر ريز نموده و دشت سيلابي و مناطق اطراف را دربر مي‌گيرد. با بررسي دشت سيلابي قديمي و آبرفتهاي آن ، شايد بتوان با درجه‌اي از تقريب احتمال وقوع و ب

تعریف آتشفشانها، مکانهایى هستند که به علل مختلف فیزیکى و تکتونیکى مواد مذاب درونى زمین را به شکل گدازه‌هاى آتشفشانى، مواد پیروکلاستیک و گازها از خود خارج و امکان راهیابى آنها را به سطح زمین مى‌دهند. یک انفجار آتشفشانى مى‌تواند همراه با خروج قطعات سنگى جامد، مواد مذاب و گازهاى آتشفشانى باشد. بطور معمول هر یک از ما با شنیدن نام آتشفشان، گدازه‌هاى آتشفشانى سیال و روان را به ...

بدون ترديد ظهور انسان يکي از مهمترين رويدادهاي زيست شناختي در تکامل جهان است. بدين دليل است که دوره کواترنري به نام دوران انسان زيست (Anthropozoic) توصيف شده است . نشو و نما و انتشار انسان با سرعت فوق العاده اي انجام گرفته است. طبق مطالعات فيلوژني

روستاي حصار در فاصله 50 کيلومتري جنوب شرقي شهر نيشابور و در فاصله 10 کيلومتري از جاده اصلي نيشابور – تربت حيدريه واقع شده است . اين روستا از طريق جاده خاکي و کم عرضي قابل دسترسي مي باشد. روستاي حصار در منطقه اي کوهپايه اي و با آب و هواي سرد و کوهستا

مقدمه آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر 3)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي اين مواد در محل خروج، برجستگي هايي به نام کوه آتشفشان ايجاد مي نمايد. آتشفشا

استان پهناور کرمان با مساحتی حدود 47/181714 کیلومتر مربع، در جنوب شرق فلات ایران واقع شده و 11 درصد از خاک کشور را در بر می گیرد و به لحاظ وسعت مقام دوم را بعد از استان خراسان حائز می باشد. از نظر موقعیت جغرافیایی بین 20 54 تا 34 59 طول شرقی و 29 26 تا 58 31 عرض شمالی قرار گرفته است. استان مذکور از شمال و شمال شرق به استان خراسان، از شرق به استان سیستان و بلوجستان، از شمال غرب و ...

شهرستان بافق به مرکزیت شهر بافق با مساحتی حدود 17850 کیلو متر مربع، به فاصله 120 کیلومتری جنوبشرقی شهرستان یزد، در طول َ38، o55 شرقی و عرض َ47،o31 شمالی واقع شده است. این شهرستان به وسیله راه آهن و راه آسفالته منشعب از یزد قابل دسترسی می‌باشد. از دیگر راههای ارتباطی می‌توان به محورهای بافق- بهاباد، بافق- شیطور و بافق- معدن چادرملو اشاره کرد. جاده ارتباطی معدن اسفوردی بطول 5/2 ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول