دانلود مقاله رایگان تاریخچه رادیو

Word 83 KB 30000 3
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تعریف
  رادیوفنآوری است که امکان انتقال سیگنالها را توسط مدولاسیونامواج الکترومغناطیسی با فرکانسهایی زیرفرکانس نور را فراهم می سازد.


  امواج رادیو

  امواج رادیو نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی هستند وهنگامی بوجود میآیند که یک شیباردارشده با فرکانسی که در بخش فرکانس رادیویی (RF) طیف الکترومغناطیسی قرار داردشتاب بگیرد. این محدودهفرکانس از ده هاهرتزتا چند گیگا هرتز تغییر میکند. تشعشعاتالکترومغناطیسی توسط نوسانات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی انتشار مییابند و ازطریق هوا و نیز خلا به همان خوبی عبور میکنند و نیازی به واسطه انتقال ندارند.
  در مقابل، دیگر انواع تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس هایی بالای محدوده RF به این شرح اند: اشعهگاما،اشعه Xومادون قرمز،ماورا بنفش ونور مرئی.
  وقتیکه امواج رادیویی از یک سیم عبور می کنند، میدان الکتریکی و مغناطیسی متغیر آنها (بر حسب شکل سیم) جریان و ولتاژی متناوب در سیم القا میکنند. این جریان و ولتاژ رامیتوان به سیگنال های صوتی و دیگر انواع سیگنال تبدیل کرد که اطلاعات را انتقالدهند.
  با وجودی که واژه رادیوبرای توصیف این پدیده به کار میرود، ارسالداده هایی که ما به عنوان تلویزیون،رادیو،رادار وتلفن می شناسیم، همگیدر کلاس انتشار فرکانس رادیویی هستند.

  کشف

  پایه های تئوری انتشار امواج الکترومغناطیسی برای اولین بار توسط جیمز کارل ماکسول در سال1873در مقاله ای تحت عنوانیک تئوری دینامیک از میدان الکتریکیکه به انجمن رویال ارائه شده بود، بیان شد که نتیجه کار وی در طی سال های بین1861تا 1865 بود.

  بین سال های1886 و1888م،هاینریش رودلف هرتزبرای اولین بار تئوری ماکسول را از طریق آزمایشاتش تایید کرد. آزمایشات وی نشان می دادند که تشعشعاترادیویی تمامی خواص امواج (که امروزه امواج هرتز خوانده می شوند) را دارا هستند، وکشف کرد که معادلات الکترومغناطیس را می توان به صورت معادلات مشتقات جزئی بازنویسیکرد که معادلات موج نامیده شد.  اختراع و تاریخچه

  اینکه چه کسی مخترع اصلیرادیواست، که در آنزمان تلگراف بیسیمنامیده می شد، مورد اختلافاست. ادعاهایی وجود دارد کهناتان ستابلفیلدرادیو را پیش از تسلا ومارکونی ساخت اما بنظر می رسد که دستگاه وی به جای ارسال رادیویی با ارسال القایی کار می کرده است.
  در سال1893درسنت لوییسمیسوری،نیکلاتسلا اولین نمایش عمومی ارتباطات رادیویی را انجام داد.

  او در مقابلموسسه فرانکلیندرفیلادلفیاوانجمن روشنایی الکتریکی ملیاصولارتباطات رادیویی را به دقت شرح و توضیح داد. تجهیزاتی که او استفاده کرد تمامیاجزایی را که قبل از ساخته شدن تیوب خلادر سیستم های رادویی وجود داشت،دارا بودند. او بر خلاف مارکونی و دیگران که ازکوهیرراستفاده می کردند،برای اولین بار از گیرنده های مغناطیسی استفاده کردhttp://www.teslasociety.com/teslarec.pdf.

  در سال1894مسرالیور لوج نشان داد که می توان با استفادهاز یک آشکار ساز با نامکوهیررپیام دادن توسطامواج رادیوییرا ممکنساخت. این آشکار ساز متشکل از تیوبی پر شده با براده هایآهن بود که توسط تمیستوکل کالزچی اونستیدر فرموی ایتالیادر سال1884مساخته شده بود. بعدها ادوارد برنلیاز فرانسه و الکساندر پوپوفاز روسیه نسخه بهبود یافتهای از کوهیرر را ابداع کردند. مردم روسیه ادعا می کنند پوپوف که سیستم ارتباطاتیعملیای بر پایه کوهیرر ساخت ، مخترع رادیو بوده است.

  فیزیکدانی هندی با نام جاجدیش چاندرا بوس استفاده از امواج رادیوییرا به صورت عمومی در تاریخ نوامبر1894مدرکلکتهنمایش داد اما او مایل به ثبت کارشنبود. مشاهده کنید:
  (http://www.ieee-virtual-museum.org/collection/people.php?taid=&id=1234735&lid=1 IEEE Virtual Museum).
  در سال1896مگاگلیلمو مارکونیجایزه آنچه که گاها بهعنوان اولین حق ثبت اختراع رادیو در دنیا با شمارهحق ثبت اختراع بریتانیا 12039 از آن یاد می شود، را دریافت کرد،بهبود در ارسال ضربه های الکتریکی وسیگنال ها و در نتیجه بهبود دستگاه ها.
  در سال1897مدر ایالات متحده برخی پیشرفت هایکلیدی در رادیو توسط نیکلا تسلا بوجود آمد و به نام او ثبت شد. در سال1904مدفتر ثبت اختراع ایالات متحده احتمالابه دلیل پشتیبان های مالی مارکونی که شاملتوماس ادیسونواندریو کارنجیمی شد، تصمیم گرفت که حق ثبتاختراع رادیو را به مارکونی اعطا کند. برخی اعتقاد دارند که دولت ایالات متحده بدیندلیل حق ثبت اختراع را به تسلا نداد که از مجبور شدن به پرداخت حق امتیازی که نیکلاتسلا برای استفاده دولت از حق ثبت اختراعش مطالبه می کرد خودداری کند.

  درسال1909مارکونی به همراهکارل فردیناند براونجایزه نوبل فیزیک را برایتلاش هایی برایساخت تلگراف بیسیمدریافت کردند. به هرحال کمی بعد از مرگ تسلا در سال1943محقوق ثبت اختراع تسلا (شماره645576) توسط دادگاه عالی ایالات متحده به وضع اول بازگشت. این تصمیم بر این اساس گرفته شدهبود که تسلا کارهایی را پیش از حق ثبت مارکونی انجام داده بود. برخی معتقدند که اینکار احتمالا به دلایل مالی انجام شده است تا دولت بتواند از پرداخت خساراتی که شرکتمارکونی ادعا می کرد که به دلیل استفاده اختراعش در جریان جنگ اول باید دریافت کند،سر باز زند. برخی حدس می زنند که دولت در ابتدا حق ثبت اختراع را به ماکونی داد تاهرگونه ادعای تسلا را برای جبران خساراتش بی اعتبار کند.

  مارکونی اولینکارخانهبیسیمرا در جهان در خیابان هال، درچلمسفورد انگلستان در سال1898مافتتاح کرد و حدود 50 نفر را نیزاستخدام کرد. در حوالی1900تسلابرج واردنکلیفرا افتتاح کرد و شروع بهتبلیغ خدمات آن کرد. در سال 1903 ساختمان برج تقریبا کامل شد. نظرات مختلفی وجوددارد که چگونه تسلا قصد داشت به اهداف این سیستم (آنگونه که بیان شده یک سیستم 200کیلو واتی) بیسیم دست یابد. تسلا ادعا کرد که واردنکلیف به عنوان بخشی از سیستمانتقال جهانی، قابلیت دریافت و ارسال مطمئن چند کاناله اطلاعات، جهتیابی جهانی،هماهنگی زمان و یک سیستم جهانی موقعیت را دارا خواهد بود.

  اختراع بزرگ بعدیآشکار سازتیوب خلابود که توسط تیمی از مهندسین وستینگهاوس ساخته شد.
  درشب کریسمس سال1906م،ریجینالد فسندن (با استفاده ازمدار بازز) اولین ارسال صوتی رادیویی را ازبرنت راک، ماساچوستانجام داد. کشتی های رویدریا امواج ارسال شدهای را شنیدند که شامل صدایفسندندر حال نواختن آوازاوه شب مقدسبا ویلون و خواندن متنی ازانجیلبود. اولین برنامه خبریرادیویی توسط ایستگاه 8MK درمیشیگان در31 آگوست1920مارسال شد.

  اولین پخش بیسیممنظم برنامه های سرگرمی جهان در سال1922از مرکز تحقیقاتی مارکونیدرریتل نزدیک چلمسفورد، انگلستانشروع شد که مکان اولینکارخانهبیسیمنیز بود.
  رادیوهای اولیه تمامی توان فرستنده را از طریق یک میکروفن کربنی ارسال می کردند. درحالی کهبرخی از رادیوها از نوعی تقویت جریان الکتریکی یا باتری استفاده می کردند، از اواسطدهه1920 اکثر انواع گیرنده هادستگاه های کریستالی بودند. در دهه 1920متیوب های خلا تقویت کننده منجر به انقلابی درگیرنده های رادیویی و فرستنده های رادیویی شد.  پیشرفت ها در قرن 20

  هواپیماها از ایستگاه های رادیویی AM برای جهت یابی استفاده کردند. این کار تا اوایلدهه1960مادامه داشت تا زمانی که در نهایتسیستم های VOR متداول شدند (اگر چه ایستگاه های AM هنوز روی جداول هوانوردی مشخص شده هستند).

  در اوایل دهه1930،تک باند جانبی ومدولاسیون فرکانس توسط اپراتورهای آماتوررادیو ابداع شد. در انتهای دهه، استفاده از این حالت ها متداول شده بود.

  در دهه 1920م از رادیو برای ارسال تصاویرتلویزیون استفاده شد. ارسال آنالوگ استاندارد در آمریکای شمالی و اروپا در دهه 1940 آغازشد.

  در سال 1960م،سونیاولین رادیوی ترانزیستوری را ارائه کرد این رادیو آنقدرکوچک بود که در جیب جلیقه جا می شد و با یک باتری کوچک کار می کرد. این دستگاه برایمدت طولانی کار می کرد چرا که دیگر تیوبی نداشت که بسوزد. در طول 20 سال بعدترانزیستورها کاملاً جای تیوب ها را گرفتند مگر در جاهایی که توان ها وفرکانس های بسیار بالا نیاز بود.

  در سال 1963م تصاویر تلویزیون رنگی به صورت تجاری ارسال شدند و اولین (رادیو) ماهواره مخابراتی، TELSTAR به مدار فرستادهشد.

  در اواخر دهه 1960م، شبکه تلفن راه دور ایالات متحده با بکار گیری رادیوهای دیجیتال در بسیاری از لینک هایش،شروع به دیجیتال کردن شبکه کرد.

  در دهه 1970م،LORAN تبدیل به اولین سیستم جهت یابیرادیویی شد. پس از مدت کمی نیروی دریایی ایلات متحده شروع به انجام آزمایشاتی باجهت یابی ماهواره ای کرد که منجر به ساخت وارسال گروهGPSدر سال 1987 شد.

  در اوایل 1990م آزمایشگرها یرادیوی آماتورشروع کردند به استفاده ازرایانه های شخصی با کارت های صوتی تا بتوانند سیگنال ها را پردازش کنند.

  در سال 1994م ارتش آمریکا وDARPAپروژهای جسورانه و موفق را برای ساخت یک رادیوی نرم افزاری به متفاوت شود.

  در اواخر دهه 1990م ارسال دیجیتال برای پخش مورد استفاده قرار گرفت.

  ۱- گیرنده، فرستنده های RF
  فرستنده و گیرنده های RF عموما برای ارسال و دریافت داده های آنالوگ و یا دیجیتال در باند فرکانسی رادیویی (500 کیلو هرتز تا 108 مگاهرتز) طراحی می گردند. در این بخش ابتدا به گیرنده فرستنده های رادیویی برای ارسال داده های آنالوگ ، مثلا صوت، پرداخته شده و سپس مدارات گیرنده فرستنده های دیجیتال RF بررسی خواهند شد. (برای مثال گیرنده فرستنده های FSK ،ASK و ....). بررسی سیگنال به نویز هر گیرنده فرستنده نیز انجام خواهد شد.
  1-1 گیرنده فرستنده های آنالوگ RF
  گیرنده فرستنده های آنالوگ عموما به دو دسته طبقه بندی می شوند. AM ، که در آن اطلاعات ارسالی در دامنه موج حامل مدوله شده و گیرنده فرستنده های FM که در آن اطلاعات ارسالی در فاز موج حامل قرار می گیرد.
  عموما گیرنده فرستنده ها دارای بخش های زیر هستند:
  Øاسیلاتور، که فرکانس موج کاریر باند فرستنده رادیویی را تعیین می کند.
  Øمیکسر ، که اطلاعات ارسالی را در باند فرکانسی مورد نظر مدوله می کند.

  1-1-1 گیرنده فرستنده AM
  همانطور که گفته شد در طراحی هر گیرنده و فرستنده دو بخش اصلی وجود دارد. اسیلاتور و میکسر . اسیلاتور فرکانس موج حامل را تعیین می کند. در اینجا مداری را که می خواهیم طراحی کنیم باند وسیعی از فرکانس های رادیویی AM مانند باند 104مگا هرتز رادیو پیام ، فرکانس 98 مگا هرتز رادیو تهران و ... و همچنین باند مورد استفاده برای فرستنده AM طراحی شده در این پروژه می باشد . بنابراین در طراحی اسیلاتور موج حامل از یک خازن متغیر در مدار تیونر اسیلاتو استفاده می کنیم.
  بنابراین اولین قدم در طراحی یک گیرنده فرستنده ، طراحی اسیلاتور است. اسیلاتور در واقع مداری است که پس از طی مدت زمان کوتاهی پس از اتصال تغذیه DC ، به نوسانات پایدار می رسد. اسیلاتور ها در ابتدا با استفاده از فیدبک مثبت ناپایدار شده و دامنه نوسانات رو به افزایش می نهد. اما در دامنه ای معین این افزایش دامنه متوقف شده و نوسان ساز در آن دامنه شروع به نوسان می کند. لذا به طور خلاصه خصوصیات یک اسیلاتور را می توان به شرح زیر توصیف نمود:
  1-یک اسیلاتور بایستی دارای فیدبک مثبت برای افزایش دامنه نوسانات باشد.
  2-یک اسیلاتور می بایست پس از رسیدن به دامنه نهایی از ناپایدار شدن نوسانات جلوگیری کند. و با آن دامنه به نوسانات خود ادامه دهد.این امر از طرق مختلفی قابل دستیابی است. برای مثال استفاده از خاصیت بهره ترانزیستور که در آن با افزایش دامنه سیگنال اعمال به آن بهره تقویتی ترانزستور کاهش می یابد. بهره متغیر ترانزیستور با پارامتر G(x) نشان داده می شود. و با سیگنال اعمالی به بیس ترانزیستور رابطه معکوس دارد.

  در ادامه چندین مدار اسیلاتور مرسوم بررسی خواهند شد و جهت اطمینان از حصول به نوسان پایدار قبل از بستن مدار و طراحی بورد، نوسان هر یک از این اسیلاتورها در نرم افزار اسپایس- ارکد- کپچر بررسی می گردد.

  اسیلاتورهای معمول در رادیوهای AM و FM ، عموما از مدار اسیلاتور کولپیتس، استفاده شده است.
  منبع سایت www.rosd.ir و www.daneshnameh.roshd.ir

   

در چند دهه اخير کاربرد هاي ابزارهاي الکترونيکي و فن آوري اطلاعات، جهت افزايش دقت و سرعت در انجام امور فراگير گشته و با گذشت زمان و پيشرفت هاي انجام يافته، به تناوب زمينه ظهور فن آوري ها و سيستم هايي با قابليت هاي بسيار بهتر از گذشته فراهم شده است. ت

لایه أنیوسفر در فرکانس حدود 30 مگا هرتز به صورت شفاف عمل می کند. علائم ارسالی بر روی این فرکانس مستقیما از میان آن می گذرد و در فضای بیرون گم می شوند. این فرکانس ها همچنین در خط مستقیم دید حرکت می کنند. به این دلایل برای مقاصد ارتباطی آن ها را باید به طریقه های گوناگون به کار گرفت. فرکانسهای 30 تا 300 مگاهرتز بسیار مفید و کارامد هستند چون انتشار آنها با وجود محدود بودن پایدار ...

کابل بندي شبکه: در ادامه مبحث شبکه به نحوه کابل بندي شبکه مي رسيم همانطور که مي دانيد در شبکه هاي سيمي بايد اجزاي شبکه توسط کابل ها با يکديگر مرتبط شوند اما براي کابل بندي مثلاً شبکه هاي LAN روشهاي متفاوتي هست. در بعضي شبکه ها از يک نوع کابل استفاد

مدولاسيون و کدگذاري مدولاسيون و کدگذاري، اعمالي هستند که در فرستنده انجام مي شوند تا انتقال اطلاعات کامل و قابل اطمينان گردد. روش‌هاي مدولاسيون مدولاسيون دو نوع موج را دربر مي‌گيرد: «سيگنال مدوله‌کنند» که بيانگر پيام است

Wimax که از حروف اول نام انجمن کار بين جهاني براي دسترسي مايکروويو (The worldwide interoperability for Microwave Access Forum) گرفته‌شده ، سازماني غير انتفاعي متشکل از سازندگان تجهيزات دسترسي بي‌سيم مبتني بر استاندارد lEEE 802.16 مي‌باشد که گسترش و

ماهواره و فرکانس هاي مخابراتي لايه أنيوسفر در فرکانس حدود 30 مگا هرتز به صورت شفاف عمل مي کند. علائم ارسالي بر روي اين فرکانس مستقيما از ميان آن مي گذرد و در فضاي بيرون گم مي شوند. اين فرکانس ها همچنين در خط مستقيم ديد حرکت مي کنند. به اين د

اختراع آنتن ديد کلي: آنتن وسيله‌اي است ، که در راديو و تلويزيون مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، کار آنتن گيرنده گرفتن امواجي است، که از دستگاه فرستنده منتشر گشته و بعد از پيمودن راه درازي ضعيف شده است. آنتن اين فيزيک امواج ضعيف را مي‌گيرد و به آمپلي‌ف

مخابرات بي سيم در سال 1897 با اختراع تلگراف بي سيم توسط مارکني آغاز شد و اکنون پس از گذشت بيش از يک قرن، سومين نسل از سيستم هاي مخابرات بي سيم يعني سيستم هاي مخابرات فردي (PCS) پا به عرصه ظهور گذاشته است، اکنون فناوري هاي مخابرات شيار تا بدانجا پيش

واحد کنترل تلويزيون از راه دور (RCU) کنترل از راه دور بخشي از دستگاه هاي الکترونيک، معمولا مجموعه اي از تلويزيون، دي وي دي پلير و سيستم هاي سينماي خانگي در اصل براي کار با دستگاه تلويزيون بي سيم از يک فاصله کوتاه خط چشم استفاده مي شود. کنترل از راه

واحد کنترل تلویزیون از راه دور (RCU) کنترل از راه دور بخشی از دستگاه های الکترونیک، معمولا مجموعه ای از تلویزیون، دی وی دی پلیر و سیستم های سینمای خانگی در اصل برای کار با دستگاه تلویزیون بی سیم از یک فاصله کوتاه خط چشم استفاده می شود. کنترل از راه دور به طور مستمر در طول سال های اخیر تکامل یافته و پیشرفته که شامل اتصال بلوتوث، حرکت سنسور قابلیت را فعال کنید و کنترل صدا است. ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول