دانلود تحقیق شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل آسیا « مگاموتور»

Word 129 KB 30350 20
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع - مهندسی معدن
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور

  کد : 7170001

   

   

                                                                  

                                                                      تهیه کننده : امور سازمان و روشها

                                                              

                                                                     تأئید کننده : هیأت مدیره

                                                                  

                                                                    تصویب کننده : مدیر عامل

   

   

   

  این آیین نامه از تاریخ اعتبار لازم الاجرا می باشد

   

  نام سند: آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور     کد سند: 7170001

  صفحه : 1  از 11

  موضوع : اعلام اعتبار مدارک و مستندات

  تاریخ تهیه : آذرماه 1377

  نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور                                         کد سند : 7170001

  تهیه کننده : امور سازمان و روشها                                                                        تصویب کننده : مدیرعامل

  این سند از تاریخ 1/9/1377 لغایت مورخه 1/9/1378  اعتبار دارد

   

  تاریخ : 1/9/1377                        محل مهر

  محل امضاء

  این سند از تاریخ 1/9/78 لغایت مورخه 1/9/79 اعتبار دارد

   

   

  تاریخ : 1/9/78                                  محل مهر

  محل امضاء

  این سند از تاریخ 1/9/79 لغایت بازنگری مجدد اعتبار دارد

   

  تاریخ :                                   محل مهر

  محل امضاء

  این سند از تاریخ 26/3/81 لغایت مورخه بازنگری مجدد اعتبار دارد

   

  تاریخ : 26/3/81                            محل مهر

  محل امضاء

  این سند از تاریخ              لغایت مورخه      

  اعتبار دارد

   

  تاریخ :                           محل مهر

  محل امضاء

  این سند از تاریخ                    لغایت مورخه              

  اعتبار دارد

   

  تاریخ :                                     محل مهر

  محل امضاء

   تهیه کننده : امور سازمان و روشها                       تأئید کننده : هیأت مدیره                  تصویب کننده : مدیرعامل

   

  نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور      کد سند : 7170001

  صفحه   2     از   1 1

  موضوع : اعلام اعتبار مدارک و مستندات

  تاریخ تهیه : آذرماه 1377

   

  نام سند

  کد سند

  تاریخ

  مشخصات سند

  واحد اجرایی

  توضیحات

  تهیه

  بازنگری

  مجلد

  فصل

  صفحه

  ماده

  بند

  آیین نامه استخدام کارکنان

  7170001

  آذر 1377

  آذر 1378

  1

   

  10

  12

   

  -معاونت اداری

   

  تهیه کننده : امور سازمان و روشها                          تأیید کننده : هیأت مدیره                      تصویب کننده : مدیرعامل

   

  شرح کد سند :

                              1                   . . .              7                 1                 7

  شماره بازنگری

  شماره الزام استاندارد

  نوع سند : آیین نامه

  مدیر اداری

  معاونت اداری

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور      کد سند : 7170001

  صفحه : 3   از  11

  موضوع : فهرست مطالب

  تاریخ تهیه : آذرماه 1377

  عنوان                                                                                                               صفحه

   

  فرم اعلام اعتبار مدارک و مستندات  ..............................................................................................................................              1                  

   

  فرم جدول مشخصات مستند ............................................................................................................................................             2

   

  فهرست مطالب رویه ...........................................................................................................................................................             3

   

  مقدمه .....................................................................................................................................................................................             4

   

  شرح فعالیت و شرح عملیات و گردش کار ....................................................................................................................              4                                                

   

  ضوابط استخدام ....................................................................................................................................................................             5

   

  مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده ....................................................................................................................................             6

   

  نحوه استخدام آزمایشی و قراردادی ...................................................................................................................................            6

   

  بیمه کارکنان ...........................................................................................................................................................................            7

   

  استخدام موقت و خرید موقت ..............................................................................................................................................           7

   

  سایر ضوابط و مقررات ............................................................................................................................................................           8

   

  پایان خدمت .............................................................................................................................................................................           9

   

  ضوابط تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به کارکنان رسمی ........................................................................................         10

   

  فرم دریافت کنندگان آیین نامه استخدام ..........................................................................................................................        11

   

  فرم شماره یک مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز

  فرم شماره دو مشخصات افراد متقاضی استخدام

  تهیه کننده : امور سازمان و روشها                تأیید کننده: هیأت مدیره                          تصویب کننده : مدیرعامل

  نام سند:  آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور           کد سند: 7170001

  صفحه   4  از  11

  تاریخ تهیه: آذرماه 1377

  ماده 1-مقدمه :

  وضعیت خاص شرکت مگاموتور با توجه به توسعه و گسترش فعالیت ها و نیاز روزافزون به نیروی انسانی معتقد و شایسته در رده های مختلف به منظور ارتقاء دانش فنی ساخت قوای محرکه ایجاب می کند که سیستم استخدام دارای چنان پویایی باشد که بطور مستمر و منظم بتواند پاسخگوی اهداف و برنامه ریزی های تعیین شده برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باشد لذا این آیین نامه با توجه به سوابق و روشهای اجرائی شرکت و به منظور پاسخگوئی به اهداف فوق الذکر تهیه و تنظیم گردیده است.

  نظر به اینکه پیش بینی و برنامه ریزی نیروی انسانی برای کلیه واحدهای شرکت بصورت متمرکز در امور اداری صورت می گیرد لذا مسئولیت اجرای این آیین نامه به معاونت اداری و مدیر اداری واگذار می شود.

  ماده 2-شرح فعالیت سیستم تأمین نیروی انسانی

  -ایجاد سهولت در، یافتن و دعوت از افراد شایسته برای کار در شرکت و تصدی پست های خالی

  -جلب و ترغیب و تشویق شایسته ترین افراد برای کار در شرکت و تصدی پست های خالی توسط آنان

  -تطبیق و ارزیابی مشخصات متقاضی با شرح مشخصات مشاغل موردنظر

  -انتخاب متقاضی بر مبنای لیاقت و شایستگی بر اساس معیارهای صحیح و با صرف هزینه مناسب

  -معرفی افراد انتخاب شده جهت شروع به کار

  ماده 3-شرح عملیات و گردش کار

  1-3-کلیه واحدهای شرکت در فواصل زمانی سه ماهه مشخصات کمی و کیفی نیروی انسانی مورد نیاز را بر اسلس ساختار سازمانی مصوب شرکت و شرح وظایف مدون، تهیه و برای امور اداری ارسال می کنند. (تکمیل فرم شماره یک توسط مدیر واحد متقاضی نیرو)

  2-3-امور اداری موظف است ظرف مدت یک هفته منابع تأمین نیرو را بررسی نموده و در صورتیکه امکان تأمین نیرو از داخل شرکت وجود نداشت مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز را تهیه و جهت اخذ مجوزهای لازم برای مدیرعامل شرکت ارسال نماید.

  3-3-امور اداری پس از دریافت مجوز مدیرعامل از طریق اداره کار و یا متقاضی که قبلا مراجعه نموده اند و یا درج آگهی روزنامه از متقاضیان دعوت به عمل می آورد و در صورت نیاز به چاپ آگهی، متن آگهی مورد نیاز را تهیه و آنرا برای روابط عمومی ارسال می نماید تا در جراید کثیر الانتشار چاپ شود.

  تهیه کننده: امور سازمان و روشها         تأیید کننده : هیأت مدیره                      تصویب کننده : مدیرعامل

   

   

   

   

   

  نام سند : آیین نامه استخدام کارکنان شرکت مگاموتور          کد سند: 7170001

  صفحه    5    از   11

  تاریخ تهیه : آذرماه 1377

  4-3-در صورتیکه نیاز به نیروی انسانی با تحصیلات دیپلم باشد امور اداری کلیه درخواست های واصله را برای اداره آموزش ارسال می نماید، اداره آموزش موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مدارک متقاضیان را بررسی نموده و برای آنها کارت ورود به جلسه آزمون را ارسال نماید. آزمون توسط اداره آموزش انجام می شود و اسامی پذیرفته شدگان برای امور اداری ارسال می شود. امور اداری موظف می باشد حداکثر یک هفته پس از دریافت لیست مشخصات پذیرفته شدگان نسبت به دعوت از آنها و تشکیل پرونده اقدام نماید.پذیرفته شدگان یا مستقیما به محل کار پیش بینی شده معرفی می شوند و یا جهت گذراندن دوره های آموزشی به اداره آموزش معرفی می شوند.

  5-3-در صورتیکه نیاز به نیروی انسانی با تحصیلات فوق دیپلم و لیسان و بالاتر باشد، امور اداری موظف است کلیه درخواست های واصله براساس فرم شماره 2 را برای واحدهای متقاضی نیرو ارسال نماید. مدیر واحد متقاضی نیرو نیز درخواست های واصله را بررسی و اسامی و مشخصات افراد موردنظر برای انجام مصاحبه را به امور اداری اعلام می نماید، امور اداری موظف است حداکثر یک هفته پس از دریافت مشخصات افراد از آنها جهت تکمیل پرسشنامه استخدامی و انجام مصاحبه دعوت بعمل آورد، زمان مصاحبه نظریه معاونت و یا مدیر واحد متقاضی نیرو در پرسشنامه استخدامی درج و برای امور اداری ارسال می شود و امور اداری می بایستی یک هفته پس از دریافت نتیجه مصاحبه از افرااد واجدالشرایط و انتخاب شده جهت انجام مراحل استخدام و شروع بکار دعوت بعمل آورد.

  ماده 4-ضوابط استخدام در شرکت مگاموتور

  1-4-متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  2-4-دارا بودن تابعیت ایرانی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران

  3-4-داشتن حداقل 18 سال سن و حداکثر 40 سال

  تبصره : در مواردی که برای برخی از مشاغل تخصصی استخدام افراد کمتر از چهل سال مقدور نباشد با پیشنهاد امور اداری و تصویب مدیرعامل، استخدام افراد بیش از چهل سال بلامانع است.

  4-4-انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی

  5-4-نداشتن مانع قانونی برای استخدام

  6-4-عدم معروفیت به فساد اخلاق و عدم اعتیاد به مواد مخدر و سایر مواردی که استعمال و مصرف آنها قانوناً ممنوع است.

شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است . محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است . با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان ...

تاريخچه شرکت ايران خودرو : شرکت ايران خودرو (سهامي عام ) در 27 مرداد سال 1341 و با سرمايه اوليه صد ميليون ريال تاسيس شد و از مهر ماه سال 1342 فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز کرد . شرکت در سال 1345 اجازه تاسيس کارخانه ساخت انواع اتومبيل سواري از

تاریخچه مجموعه سازی توس : شرکت مجموعه سازی توس در 18 کیلومتری جاده قوچان واقع است ، این شرکت فعالیت خود را با عنوان مجموعه سازی از سال 73 باهدف تولید ومونتاژ انواع اکسل عقب و جلو ، گیربکس ، فرمان کامل و سازی قطعات موتوری خودرو ، جهت برطرف کردن نیاز کارخانجات خوردو ساز ( OE ) آغاز نمود . این شرکت درحال حاضر بزرگترین تولید کننده اکسل برای ایران خودرو و تنها تولید کننده میل فرمان ...

مقدمه : شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است . محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است . با توجه به اینکه BOM مهندسی به ...

مقدمه : شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است . محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است . با توجه به اینکه BOM مهندسی به ...

مقدمه شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است . محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است . با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان ...

مقدمه شرکت تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی که به اختصار آن را (IEM) می نامند در حدود سالهای 1352و 1353 پایه ریزی شد و در سال 1354 عملاً شروع به کارکرد این شرکت در کنار جاده اصفهان مبارکه احداث شده که زمین این شرکت حدود 20000 هزار متر و سالت انبار آن هم در حدود 10000 متر می باشد که این کارخانه با زمینهای اطرافش در حدود 30 هکتار می باشد که زمینهای اطراف ان توسط خود شرکت چغندر قند می ...

کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ ابزار تولید را به‌ منظور ادغام‌ آنها برای‌ تولید محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌می‌کند (ریچارد کانتیلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730). کارآفرین‌ عاملی‌ است‌ که‌ تمامی‌ ابزار تولید را ترکیب‌ می‌کند و مسوولیت‌ ارزش‌ تولیدات‌، بازیافت‌ کل‌سرمایه‌ای‌ را که‌ بکار می‌گیرد، ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌ای‌ که‌ می‌پردازد و همچنین‌ سود حاصل‌ را برعهده‌ ...

-بخش معرفی: 1-1-نام ونشانی متقاضیان: حقوقی: نام شرکت:گلسان نوع شرکت:سهامی خاص تعداد سهام:10000 شماره ثبت:7865 محل ثبت:مشهد تاریخ ثبت:7/7/87 نام ومشخصات سهامدران عمده: نام ونام خانوادگی :اعظم عادلی تعداد سهام:3500 مبلغ سهام:5000 نام ونام خانوادگی :مریم غنی ابادی تعداد سهام:3500 مبلغ سهام:5000 2-1-مشخصات اجرای طرح: استان:خراسان رضوی شهرستان:مشهد ابعاد ومساحت محل اجرای طرح: زمینی ...

در دنياي امروز، تمام سازمانها فقط يک هدف دارند، که البته منظور از اين هدف اغلب تفکرات سازماني است به تعالي سازمان و حفظ بقاي سازمان مي‌انجامد و در دنياي رقابتي امروز، فقط سازمانهايي قدرت فعاليت و ادامه حيات را دارند که بتوانند در هر لحظه به نيازهاي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول