دانلود تحقیق انواع زمان ها

Word 94 KB 30585 13
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - زمان حال ساده :            Present  tense

  تعریف :  عملی است که به صورت عادت یومیه (habit) یا رسم و رسوم ( custom ) انجام می گیرد و به طور دائم به وقوع می پیوندد .فرمول کلی این زمان به صورت زیر است که فرم مشابهی مانند مصدر دارد :

   

  مفعول + فعل زمان حال + فاعل

  برای منفی و سؤالی کردن این زمان از دو فعل کمکی do و does استفاده می کنیم .

  Statement :   He  plays  in  the  yard .

  Question :   Does  he  play  in  the  yard  ?

   Short  answer :

                                                                                                  Yes ,  he  does .

                                                                                                  No ,  he  does not. (doesn’t)

  علامت :  اگر قید زمان جمله ای  every …. ( day , week , month ) , once  a week , on  Mondays  باشد أن جمله زمان حال ساده است.  اگر یکی از قیدهای تکراری که عادتی را در زمان حال نشان دهد در جمله وجود داشته باشد آن جمله زمان حال ساده است .  قیدهای تکراری عبارتند از :

  Always                         …………… all  of  the  time

  Usually                         …………… most  of  the  time

  Often                                        …………… much  of  the time

  Sometimes                               …………… some  of  the time

  Seldom                                    …………… almost  never

  Never                                     …………… not  at  any  time

  محل قرارگرفتن قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی و بعد از افعال to  be می باشد .

  He  always  drinks  tea .                                   He  is  always  busy .

  از علامت های دیگر این زمان :

  once  a  week , on Fridays , on  and  off , once  in  a  while .

  :  Spelling  Notes

  1-     افعالی که به :  (z , o , x , ch , sh , ss ) ختم شوند در سوم شخص مفرد es می گیرند . 

  Kiss --------------- Kisses              watch  ------------- Watches

  Rush -------------- rushes box  ---------------- boxes

  Go ----------------- goes                      buzz --------------- buzzes

  2-    افعالی که به y ختم شوند در صورتی که قبل از y حرف بی صدا باشد y تبدیل به I شده و سپس os اضافه می گردد :                                                                    carry --------- carries

  اما اگر قبل از y حرف صدادار باشد فقط s می گیرد .                                    say  -------  says

  یادآوری :

   افعال کمکی مانند :

  May , might , will , would , can , could , shall , should , must , need , dare , ought to

  S نمی گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی گیرد .

  He  can  go .

  درباره فعل   Need :

  این فعل در دو معنی به کار می رود .  اگر معنی ضرورت داشتن بدهد خود این فعل یک فعل کمکی است و در سوم شخص s نمی گیرد و در جمله مثبت به کار نمی رود :

  You  needn’t  work  so  much .

  لازم نبود لمسم کنی . ( اما کردی )                                            You  needn’t  ( should , must )  touched  me .

  اما اگر در معنی احتیاج داشتن به کار رود باید با فعل کمکی دیگری سوالی و منفی شود:

  I  don’t  need  that  pen .

  درباره فعل :  Have

  اگر have  فعل کمکی باشد و یا مالکیت را نشان دهد برای منفی کردن آن از مشتقات do استفاده نمی کنیم.                                                                              I  haven't  seen  him .

  He  hasn’t  the  ability  to  do  that .

  اگر فعل have چیزهای دیگری را به جز مالکیت بیان کند از مشتقات  do ‌برای منفی کردن آن استفاده می شود .    

                                                  We  didn't  have  any   breakfast .

  کاربرد زمان حال ساده :

  1-     رسوم ، عادات ، و تکرار عمل ( customs , Habits , Repeated actions ) :

  I  drink  2  cups  of  tea  every  morning .

  He  always  studies  very  hard .

  2-    مطالب حقیقی (  Factual  statement ) :

  Rain  falls  from  the  cloud .

  Death  comes  to  everyone  sooner  or  later .

  3-    مطالب کلی (  General  statement‌ ):

  zahra  prefers  coffee  to  tea .

  ali  is  from  shiraz .

  4-    آینده نزدیک ( Future  time ) :

  عملی که در آینده نزدیک صورت می گیرد به شرطی که قید زمان آینده در جمله ذکر گردد (به ویژه برنامه مسافرت) در این حالت از افعالی استفاده می شود که معنی آمدن و رفتن می‌دهد .  مانند :

  come , go , arrive , leave , return

  The  coffee  cart  arrives  in  ten  minutes .

  My  sister  leaves  tomorrow .

  5-    برای توصیف صحنه ها و وقایع تاریخی :

  The  Greeks  capture  the  city .

  یونانیها شهر را تسخیر می کنند ( تسخیر کردند ).

  در اینجا زمان حال ساده انگلیسی و مضارع فارسی با هم تطابق دارند .

  6-    عناوین مطبوعات (  The  title  of  the  press ):

  برای مهم و ارزشمند جلوه دادن موضوعات عناوین روزنامه ها به صورت زمان حال ساده بیان می شود اگرچه عمل در گذشته صورت گرفته است .

  Italian  Army  withdraws .

  ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند . ( کرد )

  7-    ضرب المثلها ( The  proverbs ) :

        بادآورده را باد می برد .                                                                                                        Easy  come , Easy  go .

  8-     برای گفتن نمایش یا داستانی مهیج یا یک اپرا  و برای گزارش فعالیت های ورزشی :

  The  phone  rings .  She  picks  it  up  and  listens  carefully , …

  9-    در جملات شرطی :

  If  you  study  hard ,  you  will  pass  your  exam .

  چند نکته :

  1-     شکلهای گذشته مثل would یا had می توانند به مفهوم حال ساده به کار روند .

  من می گویم بهتر است صبر کنیم .                                           I  would  say  we  had  better  wait .

  2-    بعضی افعال هم به شکل حال ساده و هم حال استمراری با تفاوت کمی به کار می روند .

  He  is  living  at  home .  he  lives  in  shiraz .

  3-    بعضی از فعلها در خود ماهیت آیندگی دارند .

  The  prime  minister  is  to  visit  Canada  next  month .

       نخست وزیر قرار است هفته آینده از کانادا دیدار کند .

  4-    با افعالی که قرار ملاقات در آینده را نشان می دهند زمان حال ساده به کار می رود .( Scheduled  event )‌

  I  have  a  doctor’s  appointment  on Sunday .

  5-    زمان حال ساده با افعال شروع کردن و تمام کردن به کار می رود .

  begin , start , end , close , finish , conclude , commence

  Final  exams  begin  next week .

  The  film  ends  in  2  hours .

زبان صورت واحدي ندارد زيرا امري است اجتماعي ، و وسيله ي برقراري ارتباط و جامعه از جنبه هاي سياسي و مذهب و آداب و رسوم و ... تغيير مي کند تحول حاصل شده به ضرورت نيازهاي آن جامعه را دگرگون مي سازد ، اين دگرگوني در تحول زبان تأثير دارد . اين تحولات ط

مقدمه گویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت می‏کنند از جملۀ گویشهای ایرانی است که جزو دستۀ گویشهای مرکزی ایران به شمار می‏رود. این گویش امروزه در شهرهای اصفهان، همدان، کاشان، یزد، بروجرد و چند شهر دیگر ایران و نیز در نقاطی در خارج از ایران، چون قفقاز، سمرقند و بخارا رایج است. گفته شده است که گویش فعلی کلیمیان اصفهان، گویش سابق مردم اصفهان بوده که کلیمیان آن را بین خود ...

بیشتر اوقات ما بزرگسالان زبان را امری بدیهی فرض می کنیم – مگر در مواردی که بخو اهیم زبان جدیدی را بیاموزیم. در این موقع همه چیز به سرعت تغییر می کند. تلفظ ها را به درستی ادا نمی کنیم و تفاوت بین صداها را تشخیص نمی دهیم. لغات جدید زیادی وجود دارد و ما لغتی را که دیروز یاد گرفته ایم، امروز فراموش می کنیم. نمی توانیم منظور خود را برسانیم و منظور دیگران را هم متوجه نمی شویم، زیرا ...

مقدمه هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود ، جز ظرف دانش که هر چه در آن جای می دهی وسعتش بیشتر می شود . امام علی ( ع) این کلمه که می توان گفت در همه زبانهای دنیا از قدیمترین تاریخ تماس آدمی با واقعیتها شایع است ، سرگذشتی پرماجرا دارد . اگر فرض کنیم مواردی که این کلمه تا پیش از قرن نوردهم بکار رفته است ، مثلا صد مورد است ، در یک مورد فقط علم بمعنای خاص آن که عبارتست از انکشاف صد ...

تحول زبان زبان صورت واحدی ندارد زیرا امری است اجتماعی ، و وسیله ی برقراری ارتباط و جامعه از جنبه های سیاسی و مذهب و آداب و رسوم و ... تغییر می کند تحول حاصل شده به ضرورت نیازهای آن جامعه را دگرگون می سازد ، این دگرگونی در تحول زبان تأثیر دارد . این تحولات طبق قوانین و قواعد معینی صورت می گیرد. با وجود دور شدن هر زبان از صورت اولیه ی خود ، می توان رابطه ی آن را با اصل خود تشخیص ...

انسان از نظرزبان شناسی برای یادگیری یک زبان نیاز به یک انگیزه دارد.داشتن علاقه به تنهایی نمی تواند برای یادگیری کافی باشد.امروزه شما افراد بسیاری را می بینید که علاقه مندی خودشان رابرای یادگیری مکالمه زبان نشان میدهند. آنهاهمواره ادای آدمهای نیازمند به یادگیری زبان رادر می آورند. برای ایشان داشتن یک کلا سور با تعدادی برگ ویک عدد خودکاربیک وثبت نام در یک آموزشگاه زبان ،بیشتر کاری ...

مقدمه انسانها علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می کنند. شاید بتوان گفت که نقش گیاهان در تأمین اینگونه نیازهای جامعه انسانی، کمتر از نقش آنها در تأمین محصولات غذایی نیست. از جمله این مواد کاغذ، پلاستیک، چسب، داروهای گیاهی و نوشیدنی هایی مثل چای و کاکائوست که گیاهان مختلفی را ما در تهیه و تولید این مواد استفاده می کنیم. آنچه که در ...

زعفران گیاهی است با نام علمی Sativus Crocus از خانواده زنبق (lridaceae) . این گیاه چند ساله ، دارای پیاز کوچک ، تقریبا کروی ، و پوشیده شده از غشای قهوه ای رنگ می باشد. این گیاه ، بومی نواحی مختلف آسیا به ویژه جنوب غربی آسیا ، جنوب اروپا و جنوب اسپانیا است ، ولی در حال حاضر در نقاط دیگری از دنیا کشت و برداشت می شود . ارتفاع قسمت هوایی و بیرونی گیاه حدود 10تا 30 سانتی متر بوده که ...

ایدز سرنام عبارت (به انگلیسی: [۲]AIDS یا Acquired immune deficiency syndrome) به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است. ایدز یک بیماری پیشرونده علاج نشدنی[۳] و قابل پیشگیری[۴][۵] است، این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نام اچ آی وی در بدن میزبان است [۶] که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن (معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی) انسان می‌گردد که خود زمینه‌ساز بروز عفونت‌های موسوم به فرصت ...

در بیست و چند سال گذشته که مدیر چند سازمان بزرگ بودم همواره یک پرسش اساسی برایم مطرح بود که چرا یک مدیر از مدیر دیگر کارایی بهتری دارد؟ در دوره های مهندسی پاسخ این پرسش را نیافتم ولی پس از آنکه در رشته مدیریت با واژه کارآفرینی (Enterprenership) آشنا شدم ،انگیزه ای که داشتم باعث شد روی این موضوع کار کنم. این پرسش ها که چرا یک فرد از فردی دیگر موفق تر است ، یا اینکه چرا یک شرکت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول