دانلود گزارش کارآموزی برق شهرستان جنوبی کرمانشاه

Word 1 MB 30874 52
مشخص نشده مشخص نشده گزارش کارآموزی
قیمت: ۵,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول :

   مقدمه

   

  پیش گفتار:

  پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی بشرتوسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند . با افزایش مصرف انرژی ، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است . ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده ، انرژی الکتریکی به لحاظ اینکه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وکنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سیستم های انرژی الکتریکی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می کنند.

  تولید قدرت خطوط انتقال ، وسیستم های توزیع انرژی .

  به این ترتیب ، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.

  رشد سیستم های قدرت الکتریکی :

  قبل ازقرن نوزدهم میلادی وسایلی مانند شمع وبعضی ازانواع چربیها تنها منابع تأ مین روشنایی ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازی عموما" عملی ترین وسالم ترین وسایل روشنایی بشمارمی رفتند . گرچه تاآن زمان تحقیقات ارزنده ای ازیک طرف توسط فاراده وهانری درزمینه تولید الکتریسته وازطرف دیگر توسط بعضی دانشمندان وبخصوص ادیسون درزمینه استفاده ازالکتریسیته درملتهب نمودن بعضی مواد وبالاخره تکامل لامپ های ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.

  اولین سیستم های قدرت تحت عنوان ( شرکت های روشنایی ) درحدود سال 1880 میلادی بوجود آمدند ومعروفترین آنها شرکت روشنایی پرل استریت درنیویورک بودکه توسط ادیسون تأسیس شده بود. قدرت الکتریکی این سیستم توسط ژنراتور  DC  تأمین میشد وتوسط کابل های زیرزمینی توزیع می گردید ، بارهای این سیستم نیز فقط لامپ های ملتهب  بودند. بعد ازآن شرکت های روشنایی محلی به سرعت دراروپا وآمریکا رشد کردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائی جریان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژی الکتریکی تنوع بیشتری یافت .

  درسال 1885 جرج وستینگهاوس  اولین سیستم توزیع جریان متناوب راکه انرژی 150 لامپ را تأمین می کرد نصب کرد ودرسال 1890 اولین خط انتقال AC بطول 21 کیلومتر مورد بهره بهرداری قرارگرفت . اولین خطوط انتقال ، تک فاز بودند، انتقال قدرت توسط جریان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدریج جایگزین سیستم های DC شد . دلیل عمده جایگزینی سیستم های AC ترانسفورماتورها بودند که انتقال انرژی الکتریکی درولتاژی بالاتر از ولتاژ یا باررا امکان پذیر می کردند ، ضمن اینکه قابلیت انتقال قدرت بیشتری رانیز داشتند.

   

   

  کلیات :

  درسیستم های انتقال DC قدرت تولید شده توسط ژنراتورهای AC از طریق ترانسفورماتور ویک سوکننده الکترونیکی به خط انتقال DC داده میشود . یک اینورترالکترونیکی ، جریان مستقیم رادرانتهای خط به جریان متناوب تبدیل می کند تا بتوان ولتاژآنرا بایک ترانسفورماتور جهت مصرف کننده ها کاهش داد . مطالعات اقتصادی اغلب نشان داده است که برای خطوط کوتاهتر ازحدود 560 کیلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائی DC مقرون به صرفه نیست .

  بعد ازاینکه طرح توربین ها ی بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهای تولید شده با این توربین ها بیشترین محبوبیت رابرای طراحان سیستم ها بهمراه آورد . فرکانس معرفی توربین های بخار باسرعت زیاد لزوم افزایش فرکانس واستاندارد کردن فرکانس یک سیستم مطرح شد. با استاندارد کردن فرکانس ، امکان اتصال سیستم ها به یکدیگر نیز بوجود می آمد. امروزه عموما" فرکانس های 50 و60 هرتز درسیستم های قدرت مورد استفا ده می باشند. امکان اتصال سیستم های قدرت کوچکتروبوجود آمدن سیستم های بهم پیوسته باعث رشد وبزرگ شدن سیستم های قدرت گردید.

  همزمان بابزرگ شدن سیستم های قدرت ورشد مصرف ، عناصرسیستم های قدرت نظیر ژنراتورها وترانسفورماتورها تکامل بیشتری یافتند وبه عنوان مثال : ظرفیت کل نصب شده درسال 1982 درکشود آمریکا نزدیک به 600/000  مگاوات بوده است که توسط 5/2 کیلووات رابرای هرنفرنشان می دهد .

  تاسال 1917 سیستم ها ی قدرت بصورت واحدهای مستقل استفاده می شدند.

  تقاضای مصارف زیاد انرژی الکتریکی ونیاز به قابلیت اطمینان زیاد ، موضوع ، مهمی  پیش آورد . بهم پیوستن سیستم ها ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است ، زیرا ماشینهای کمتری بعنوان رزرو ، برای شرایط بهره برداری ساعات پیک مورد نیاز سیستم ها درشرایط وقوع اتصال کوتاه وخطاهای دیگر موجب ایجاد اختلال درکل سیستم بهم پیوسته خواهد بود ولذا باید رله ها وکلیدهای مناسبی درمحل اتصال سیستم ها نصب نمود.

  بهره برداری ازیک سیستم قدرت ، بهبود به شرایط کارسیستم وتوسعه سیستم برای آینده نیاز به مطالعه بار، محاسبات خطاها ، طرح وسائل حفاظتی ومطالعه پایداری سیستم دارد. همچنین استفاده ازکامپیوتر درانجام محاسبات فوق الذکرازاهمیت خاصی برخودردار است .

  تاریخچه صنعت برق درایران :

   

   

  درسال1283 هجری شمسی بانصب یک ژنراتور 400KW توسط حاج امین الضرب درخیابان چراغ برق تهران ، استفاده ازانرژی الکتریکی درایران آغازشد. تاسال 1338 تنها چند نیروگاه دیگر به ظرفیتهای 1 و2 و 6 و 8 مگاوات مورد بهره برداری قرارگرفتند. درسال 1338 نیروگاه طرشت باظرفیت چهارواحد توربین بخار وتولید جمعا" 50 مگاوات به عنوان اساسی ترین منبع تولید برق درایران به شمار میرفت .

  باتشکیل وزارت آب وبرق درسال 1343 که بعدا" به وزارت تغییر نام داد . وظایف شرکتهای برق پراکنده به این وزارتخانه محول گردید . درپایان سال 1360 ظرفیت نصب شده درکل کشور به بیش از 11/800 مگاوات رسید که نشان دهنده  305 وات برای هرنفر بود . دراین سال نیروگاههای آبی تقریبا"

  5  درصد تولید نیروگاههای کشور راتشکیل می دادند.

   

   

  فلسفه وجود پست های فشار قوی :

  باتوجه به اینکه قدرت تولیدی نیروگاههای بزرگ تماما" درمحل مصرف نخواهد شد وبه منظور انتقال انرژی تولید شده ازمحل به مکان های دیگرنیازبه انتقال انرژی توسط هادی های الکتریکی می باشد واین مسئله بدلیل ولتاژ خروجی ژنراتوردرایران حداکثر 20 کیلوولت می باشد، باتوجه به قدرت تولیدی نیروگاه جریان انتقالی خیلی زیاد خواهدبود وبه این دلیل سطح مقطع هادی مورد نیاز وافت ولتاژ وتوان انتقالی خیلی زیاد خواهد بود.

  به منظور پائین آوردن تلفات انتقالی ازولتاژهای بالا استفاده می نمایند زیرا تلفات ولتاژ جریان را کاهش دهند.

  ازطرفی درخطوط انتقال فشارقوی بخاطر اندوکیتو زیاد جریان کور زیادی وجود دارد که خود باعث تلفات زیاد حرارت می شود.

  معمولا" تلفات راازنیروگاه تامصرف کننده حدودا" 10 درصد درنظرمی گیرند واین، مقدارقابل ملاحظه می باشد . مثلا" برای انتقال 500مگا وات نیرو ، حدود 50 مگاوات آن تلف می شود.

  سطوح ولتاژ درایران به ترتیب 400،230،132،63،33،20،11  کیلووات است پس پستها یکی ازقسمتهای مهم شبکه های انتقالی وتوزیع الکتریکی می باشند ، زیرا وقتی که بخواهیم انرژی الکتریکی راازنقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهیم ولتاژ رابالا برده وسپس آنرا انتقال داده تابه مقصد مورد نظر برسیم ودرآنجا د وباره ولتاژ راپائین آورده تاجهت توزیع آماده شود. کلیه این اعمال درپستهای انتقال و توزیع انجام میشود . شکل زیرنمایش تک خطی یک سیستم انتقال وتوزیع ومحل پستها رانشان می دهد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فصل اول : مقدمه                                                                                                                       1

  - تاریخچه صنعت برق                                                                                                             5

  - فلسفه وجود پستهای فشار قوی                                                                                          7

  - سیستم قدرت                                                                                                                       9

      1- پست                                                                                                                                9

     2- بهره برداری از پستهای برق                                                                                        10

  - شرح وظایف اپراتور پستهای 230 کیلو ولت                                                                  12

      الف – وظایف اپراتور شبکار                                                                                              13

      ب – وظایف اپراتور روزکار                                                                                               15

  فصل دوم    ترانس و ملحقات آن                                                                                          17                                                                                                             

    - تعریف ترانسفورماتور                                                                                                       18

    -  تلفات ترانسفورماتور                                                                                                      21

   - انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز                                                                            22

  - ترانسفورماتور جریان C.T                                                                                                                       27

  - ترانسفورماتورهای ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T                                                                                        32

  فصل سوم :  رله های حفاظت خط وترانس                                                                                                 35

  1- حفاظتهای ترانسفورماتور                                                                                                                       36

      - رله بوخهلتس                                                                                                                                          36

     - رله جریان زیاد با زمان معکوس                                                                                                           38

    - رله دیفرانسیل                                                                                                                                           39

   - رله ارت فالت                                                                                                                                             39

  - رله اضافه جریان                                                                                                                                        40

  - رله جریان زیاد با زمان ثابت                                                                                                                    40

  2- حفاظت خط                                                                                                                                             41

       - رله دیستانس                                                                                                                                          41

  فصل چهارم :   کلیدهای  قدرت                                                                                                                    42

  - کلیدهای فشار قوی                                                                                                                                    43

  - قطع کننده یا سکسیونر                                                                                                                              46

  -قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی                                                                                                            46

   - کلید قدرت یا دژنکتور                                                                                                                             50

  -  کلیدهای تمام روغنی                                                                                                                                   51

فصل اول خطوط انتقال انرژي توليدي توسط نيروگاه ها جهت مصرف بايستي به نقاط مختلف کشور انتقال داده شود زيرا کل توليد يک نيروگاه در بيشتر از مصرف آن منطقه مي باشد بدين منظور انرژي بوجود آمده که در نقاط ديگر مورد نياز مي باشد توسط خطوط هوائي که

چکيده: نياز روز افزون به برق ومزاياي انرژي الکتريکي باعث بوجود آمدن نيروگاه هاي بزرگ شده است. معمولأ به دلايل متعدد نيروگاهها درمناطق دور از مرکز مصرف ايجاد مي شوند. درمورد نيروگاه هاي آبي شرايط خاص جغرافيايي ودرمورد ساير نيروگاهه نياز به آب زي

فصل اول **انواع پستهاي فشار قوي** 1- انواع پستهاي فشار قوي از نظر عملکرد پستهاي از نظر وظيفه اي که در شبکه بر عهده دارند به موارد زير تقسيم بندي مي شوند الف: پستهاي افزاينده ولتاژ اين پستها که به منظور افزايش ولتا

انواع پستهای فشار قوی : 1- انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد 1-پستهای از نظر وظیفه ای که در شبکه بر عهده دارند به موارد زیر تقسیم بندی می شوند الف: پستهای افزاینده ولتاژ این پستها که به منظور افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بکار می روند معمولا در نزدیکی نیروگاهها ساخته می شوند. ب: پستهای کاهنده ولتاژ: این پستها معمولا در نزدیکی مراکز مصرف به منظور کاهش ولتاژ ...

حوادث ناشی از اینکه شبکه‌ ها از دو نظر قابل بحث می‌باشد 1 خسارت سنگین که به تأسیسات بر اثر حوادث وارد می‌شود 2 خسارات نیروی انسانی مثل فوت، نقص عضو، معلولیت و سوختگی فصل مشترک بین این دو دسته خسارات خطای اپراتور می‌باشد.اگر بخواهیم انسانها را در برابر برق دسته‌بندی کنیم به دو دسته برخورد می‌کنیم: الف) عامه مردم که نسبت به برق آگاهی ندارند. ب) پرسنل شرکت برق و برقکاران صنایع که ...

مقدمه انرژي الکتريکي به وسيله نيروگاه هاي حرارتي که معمولاً در کنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاه هاي آبي که در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند ، توليد مي شود . از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي که ممکن است

-تعریف پست: پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود. در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا اخیرا ُ این ...

صنعت برق به عنوان يکي از حساسترين صنايع استراتژيک ومادر درپس تاسيسات زيربنايي هر کشوري ويکي از پرهزينه ترين صنايع دنيا،هميشه جايگاهي خاص وپراهميت خود را دراقصي نقاط جهان دارا ميباشد.درايران اين صنعت زير بنايي و مهم علاوه برتامين الکتريکي مصرف ک

یک‌پست فشار قوی مجموعه ای از تجهیزات می‌باشد که به منظور تغییر سطح ولتاژ با بوجود آوردن امکان تغذیه نقاط مختلف و تقسیم انرژی الکتریکی بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد . انواع پست های فشار قوی بر حسب نوع کار : 1 پستهای نیروگاهی یا بالا برنده ولتاژ (Step Up Substation) : وظیفه این پستها افزایش ولتاژ خروجی ژنراتور ها به سطح ولتاژ انتقال می‌باشد. 2 پستهای انتقال (High Voltage ...

تعريف پست فشار قوي: يک‌ پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد که به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امکان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الکتريکي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد . انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع کار :

مقدمه: انرژي الکتريکي در مقايسه با ساير انرژي‌ ها از محاسن ويژ‌ه‌اي برخوردار است و همين محاسن است که ارزش و اهميت و کاربرد آنرا فوق‌العاده روز افزون ساخته است. بعنوان نمونه مي‌توان خصوصيات زيرا را نام برد: هيچگونه محدوديتي از نظر مقدار در

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول