دانلود ترجمه مقاله کیفیت صورت های مالی و تاثیر سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در بازار های در حال شکل گیری به همراه متن انگلیسی

Word - PDF 307 KB 31091 38
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • معرفی

  یکی از اهداف اطلاعات صو رت های مالی، ساده کردن قراردادن صحیح سرمایه در اقتصاد می باشد . و یک جنبه مهم از این نقش پیشرفت تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت ها می باشد . به طور دقیق نظریه پیشنهاد می دهد که شفافیت مالی پیشرفته پتانسیل لازم برای سبک کردن هر دوی مضرات کمبود سرمایه گذاری اولیه و یا زیادی آن را دارا می باشد و تحقیقات اخیر این پیش بینی را تایید می کنند . 

  (e. g , Biddle and Hilary 2006 ;Hope and Thomas 2008 ; McNichols and Stubben 2008 ; Biddle Hilary , and Verdi 2009 )

  در حالی که این مدرک اغلب به کمپانی های بزرگ عمومی تجاری شده در ایالات متحده  واگذار می شوند . مشخص نیست که یافته های ثبت شده در تحقیقات اولیه به زمینه های مختلف گسترش می یابد یا نه . در این تحقیق ما با مورد آزمایش قراردادن رابطه ی بین کیفیت صورتههای مالی و تاثیر سرمایه گذاری برای تعدادی از شرکت های خصوصی در بازارهای در حال شکل گیری ، این ادبیات را گسترش می دهیم . به چند دلیل تحقیق بر روی شرکت های خصوصی در بازارهای در حال شکل گیری حائز اهمیت می باشد .

  نخست این که شرکت های خصوصی ( یعنی شرکت هایی که در بازارهای بورس همگانی به فروش نمی رسند ) . اتحادیه های  غالب را در بیشتر کشورها تشکیل میدهند . بیشتر از 99 درصد از کمپانی ها با بدهکاری محدود در اغلب کشورها در بازار بورس به ثبت نمی رسند .

  (e.g.Nagar , Petroni,and Wolfenzon 2005 ; Berzins , BØhren and Rydland 2008 ) به صورت متراکم افراد استخدام شده توسط شرکت های ثبت نشده تقریباً 4 برابر بیشتر می باشد و دارای درآمدی حدود 3 برابر می باشند و سرمایه ای 2 برابر شرکت های ثبت شده را دارا می باشند .

  (Berzins et al . 2008 )  با وجود ضرورت اقتصادی و تفاوت های موجود آن ها از کمپانی های عمومی، به صورت مقایسه ای اطلاعات محدودی در رابطه با گزارشات اقتصادی شرکت های خصوصی در دست می باشد . . خصوصاً با توجه به بحث انجام شده اولیه در قسمت دو م ، مشخص نیست که آیا اطلاعات حسابداری ،  نقش مشترکی در تسکین عدم تقارن اطلاعات را همان گونه که در شرکت های عمومی و عام انجام می دهد برای شرکت خصوصی هم انجام میدهد یا خیر .

   

  دوم اینکه در مقایسه با بحث بزرگ انجام گرفته بر روی سیستم های حسابداری و انگیزه های گزارش مدیریتی کشورهای توسعه یافته ، اطلاعات بسیار کمتری از نقش حسابداری در کشورهای در حال توسعه درست است محدوده ای برای اینکه تا چه حد اطلاعات به دست آمده از کشورهای توسعه یافته در ارتباط با بحث ما می باشد مشخص نیست .

  بعضی از محققین     (e.g  Ball , Kothari , and Robin 2000)معتقدند که نقش اطلاعات حسابداری بیشتر محدود به محیط هایی که توسط ایمنی سرمایه گذاری پایین و ساختار ملکیت متمرکزتر پیکر بندی شده باشد ، خواهد بود . در حالی که با توجه به کمبود منابع متفاوت اطلاعات موجود ، اطلاعات حسابداری می تواند مشخصاً برای شرکت های  کوچک خصوصی که توسط ما و به صورت ازمایشی مورد سنجش قرار گرفته است ، بسیار مفید باشد . در حد عالی این یک سوال تجربی است که آیا اطلاعات حسابداری مخصوصاً کیفیت در آمدهای گزارش شده تاثیری بر تصمیمات اتخاذ شده در شرکت های خصوصی موجود در بازارهای در حال شکل گیری دارد یا نه . شاید حتی مهم تر این باشد که تحقیق ما راجع به محدوده ی مشخصی از فعالیت های مورد علاقه ی بانک جهانی می باشد . راهنمایی برای بازده سرمایه گذاری در بازارهای در حال شکل گیری و این که چه فاکتورهایی در این بازده تاثیر دارند ارتباط کامل با ماموریت بانک جهانی مبنی بر کمک رسانی به کشورهای در حال توسعه در تمام جهان دارد .

  علاوه بر این ، سرمایه گذاری و فاکتورهای مالیات ، بر انگیزه های صو رتهای مالی در شرکت های مورد مطالعه ی ما تاثیر می گذارند . برای مثال : اطلاعات درجه ی یک حسابداری برای محدود کردن عدم تعادل اطلاعات برای شرکت های خصوصی و هنگامی که نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند ، بیشتر مورد توجه و نیاز است .

  بنابراین ما این  امر را مورد مطالعه قرار می دهیم که آیا بازده سرمایه گذاری شرکت های خصوصی بیشتر متاثر از کیفیت تعداد حسابداری ، در هنگامی که این شرکت ، نیاز به سرمایه ی خارجی بانک ها دارند ، می باشد یا نه . به علاوه این که بعضی از محققین معتقدند که در مقایسه با شرکت های عمومی و سهامی عام ، گزارش مالی شرکت های خصوصی بیشتر متاثر از مالیات می باشد . (e.g. Ball and Shivakumar 2005 )  

  اغلب این گونه تلقی می شود که تاکید زیاد بر مالیات ( و به خصوص کم کردن مالیات ) نقش اطلاعاتی در آمدها را کاهش خواهد داد . در حالی که مدارک تجربی کمی تاکنون راجع به این مهم به دست آمده است . ما اطلاعاتی داریم که به ما اجازه می دهد به صورت صریح انگیزه های مالیاتی را مورد آزمون قرار دهیم .

  ما اطلاعات خود را از تحقیق شرکتی بانک جهانی به دست می آوریم ، یک تحقیق بزرگ بین مقطعی که در تمام جهان توسط بانک جهان انجام می شود . این منبع اطلاعاتی در شماری از تحقیقات اولیه به کار گرفته شده است .

  (e.g. Beck and Demirguc – Kunt 2006 ; Demirguc – Kunt,and Maksimovic 2005 , 2006,2008 ; Carlin , Shaffer , and Seabright 2007 ; Brown , Chavis , and Klapper 2008 ; Hope , Thomas , and Vyas 2009 )   

  بر خلاف تحقیقات بر روی نقش اطلاعات حسابداری بر روی تصمیمات سرمایه گذاری که فقط از اطلاعات شرکت های سهامی عام استفاده می کند . منبع اطلاعاتی ما به ما اجازه می دهد تا بر روی شرکت های کوچک و متوسط خصوصی نیز تحقیق به عمل  بیاوریم . علاوه بر این ، این منبع اطلاعاتی شامل اطلاعاتی از هر دو منبع مالی ( مانند ، تامین مالی از طریق بانک ، تامین هزینه از داخل ، تامین هزینه غیر رسمی و غیره ) که در سرمایه گذاری های نوین به کار می روند ودرجه ای  که شرکت با فشار مالیات در آمدهای به دست آمده روبرو می شود ( درجه بالاتر مالیات و مدیریت بالاتر مالیات ) می باشد که دیگر نیازی حساب کردن روی حدس و گمان ها مبتنی بر اطلاعات حسابداری نمی باشد .

  این اطلاعات فوق العاده به ما اجازه می دهد که تحقیق کنیم که آیا مفید بودن اطلاعات حسابداری هم روی منبع مالی و انگیزه هاای مالیاتی شرکت را متمایز می گرداند یا نه .

  ما ز منابع سال های 2002 تا 2005 استفاده می کنیم و با استفاده از هر دوی موازین کیفی حسابداری در آمدی و بازدهی به پیش بینی کیفیت گزارشات مالی می پردازیم دست آوردهای ما به صورت زیر است .

  اول پایداری با تئوری اقتصادی ، ما نشان می دهیم که پیش بینی های ما برای کیفیت گزارشات مالی به صورت آماری و اقتصادی و به مقدار قابل توجه به بازده سرمایه گذاری مربوط می باشند . به طور دقیق ما به این پی می بریم که کیفیت حسابداری به صورت معکوسی با کمبود و یا زیاد از حد بودن سرمایه اولیه رابطه دارد .

  برای مثال یک ازدیاد انحراف استاندارد در پیش بینی ها ما برای کیفیت در آمدها موجب کاهش زیادی سرمایه ی اولیه به مقدار یک درصد از سرمایه می شود . دوم این که ما نشان می دهیم که اهمیت اطلاعات حسابداری در مدارج مالی بانکی رو به افزایش می باشد . این امر نیز در بیانات مالی بانک ها و به دست آوردن نمود می یابد .

   

  سوم اینکه ما اثبات می کنیم که برای شرکت ها یی که با فشارهای بزرگتر مالیات درآمد روبرو هستند رابطه ی بین اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری کاهش می یابد . اغلب در بحث ها چنین بیان می شود که تمرکز بر روی کاهش دادن مالیات ها می تواند به صورت منفی بر روی مفید بودن اطلاعات صو رتهای مالی تاثیر بگذارد . در حالی که تا هم اکنون نیز شواهد بر روی این مهم نیز محدود می باشد . نتایج ما نیز بر وجود متغیر های کنترل طبقه بندی شرکت ، اثرات ثابت صنعت و کشور و استفاده از انتخاب های اندازه گیری هر دوی بازده سرمایه گذاری و کیفیت در امد استوار می باشد  .

  تحقیق ما بحث کنونی را به وسیله ی ارائه ی شواهد تجربی حول کیفیت حسابداری که مربوط به بنیان های اقتصاد در بازده سرمایه گذاری سطوح شرکت در یک جامعه ی آماری انتخابی کوچک متشکل از 21 بازار در حال شکل گیری می باشد ، پیشرفت می دهد . ما همچنین  تحقیق می کنیم تا ببینیم که چگونه اهمیت حسابداری به وسیله منابع مالی و انگیزه های مالیاتی تغییر می کند . این دستیافت ها این تحقیق را تا به حد در یافت رابطه بین کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری ، گسترش و پرو بال می دهند .

  (e.g. Biddle and Hilary 2006 ; Mc Nichols and Stubben 2008 ; Biddle et al . 2009 )  

   

  تحقیقات تجربی موجود مبتنی بر منابع اطلاعاتی شرکت های ثبت شده می باشند ، سپس حتی کوچکترین شرکت ها نیز در نمونه های خود به صورت قابل توجهی بزرگ می باشند . در مقابل ما برروی تعدادی از شرکت های خصوصی به صورت نمونه تمرکز می کنیم که بر روی آن تحقیقات کمی صورت می گیرد ولی در واقع هدایت گران مهم رشد اقتصاد می باشد .

  علاوه بر این تحقیقات نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط نه تنها دچار مشکلات مالی بیشتری می باشند بلکه اثرات بیشتری نیز از این محدودیت های مالی نسبت به شرکت های بزرگ می برند . (e.g. Beck and Demirguc-Kunt 2006 )

  اتخاذ گران سیاست در بنیادهای بین المللی و دولتی بر این باورند که در کشورهای در حال توسعه شرکت های کوچک با توجه به مشکلات بازار از دستیابی کافی به دریافت های مالی خارجی برخوردار نمی باشند .

  به بیان دیگر در مقایسه با شرکت های سهامی عام در شرکت های توسعه یافته ، شرکت های نمونه ی ما بیشتر دچار کمبود سرمایه ی اولیه می باشند و شواهد تجربی ما نیز این ایده را تایید می کند .

  با توجه به اهمیت سرمایه گذاری برای این شرکت ها ، کیفیت گزارش های مالی نیز می تواند نقش بزرگی در تصمیمات سرمایه گذاری آن ها بازی می کند . و نتایج ما بر این مفهوم استوار می باشند . علاوه بر این در مقایسه با کمپانی های عمومی تجاری شده. ( سهامی عام) در ایالات متحده و کشورهای توسعه یافته ی دیگر ، شرکت های نمونه ی ما  با نیاز های اجباری اندازه گیری و تشخیص حسابداری کمتری رو در رو می باشند بنا براین شرکت های نمونه ی ما از انعطاف بیشتری برای انتخاب کردن کیفیت ........ می باشد . و تصمیمات آن ها ، حول کیفیت حسابداری دارای پتانسیل برای مهم بودن برای بالا بردن بازده سرمایه گذاری می باشد .

  قسمت بعدی به باز گو کردن تحقیقات و بیان فرضیه ی ما می پردازد . قسمت سوم به توضیح اطلاعات ما و موزین ما در کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری می پردازد . قسمت چهارم ارائه گر آزمون های تجربی و نتایج  آن می باشد . قسمت پنجم دارای چندین آزمون استوار می باشد .

   

  پس زمینه و گسترش فرضیه

  تحقیق ما مربوط به بحث در حال توسعه ی اطلاعات حسابداری در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتی می باشد . در حالی که به صورت تئوری همه ی پروژه ی NPV مثبت سرمایه گذاری و به کار گرفته می شود .

  تجربه نشان می دهد که شرکت ها اغلب دچار محدودیت های مالی می شوند که توانایی آن ها را در به وجود آوردن پروژه های دارای پتانسیل محدود می کند . و پیشنهاد کم کردن سرمایه ی اولیه بیان می گردد . حتی اگر چنین برداشت شود که سرمایه کافی موجود می باشد ، اختصاص دادن منابع توسط مدیران ممکن است موثر و کافی نباشد که موجب کاهش ارزش سرمایه گذاری می شود . بیشتر این تحقیق بر روی سرمایه گذاری با سرمایه اولیه ی زیاد و یا به گفته ای به وجودد آوردت امپراطوری متمرکز می شود .

  (e. g. Jensen 1986 ; Stein 2003 ; Hope and Thomas 2008 )

  با وجود این که سرمایه گذاری با سرمایه کم هم رخ می دهد .

  (e.g.Bertrand and Mu llainathan 2003 )  

   

   

   

   

   

   

  این بحث پیشنهاد می کند که گزارش و افشای مالی توانایی کم کردن هر دوی مشکلات سرمایه گذاری اولیه ی کم و زیاد را دارا می باشد .

  و در نتیجه می تواند بازده کلی سرمایه گذاری را افزایش دهد .

  چندین راهکار برای ایفای نقش این گونه گزارشات مالی وجود دارد . اول این که : اطلاعات حسابداری می تواند با کم کردن انتخابات غلط ، خطر ورشکستگی و ریسک اطلاعاتی به بازده سرمایه گذاری کمک کند .

  Diamond and Verrecchia 1991 ; Leuz and Verrechia 2000 ; Easley and O Hara 2004 ; Lambert , Leuz , and Verrecchia 2007  دوم این که ، اطلاعات مالی افشا شده به مکانیسم کنترل شرکت کمک می کند تا از طلب مسئولیت کردن مدیران از اموال سرمایه گذاری جلوگیری شود . (e.g. Fama and Jensen 1983 )  بنابراین  به سرمایه گذاری خارجی اطمینان خاطر بیش تری نسبت به عملکرد مدیران می دهد و به توابع مباشرت داخلی کمک می نماید . ( e. g . board supervision of management )  به گفته ی " ستابن " و " مک نیکلز " تصمیم گیری ها حول سرمایه گذاری  متاثر از سود سرمایه گذاری می باشند . این سود به ترتیب به پیش بینی رشد در آینده و خواسته های محصول بر می گردد . به بیان دیگر اطلاعات حسابداری بر تر می تواند این توانایی را به مدیران بدهد که پیش بینی های دقیق تری داشته باشند و شانس های بهتر سرمایه گذاری را تتشخیص بدهند . بنا بر این بازده سرمایه گذاری حتی در جهانی که انتخاب مغایر و خطر اخلاقی وجود ندارد افزایش بیابد . 

مقدمه : صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند . 1- تراز نامه 2- صورت سود و ...

1) مقدمه: وجود ابزار های مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعه سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند ...

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در ...

چکیده اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه ...

چکیده نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً ...

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند. از سال ...

در آسیا و کشور های صادر کننده نفت،قیمت بالای مواد خام و لیبرال های دائمی سرمایه گذاری در بعضی از کشورها رشد چشمگیری را در گردش مالی خروجی پی ریزی می کند. تقریبأ اثر جریانات اخیر FDI از بازارهای تکوین یافته به شکلی از سرمایه گذاری در می آیند که اصطلاحا سرمایه گذاری جنوب-جنوب نامیده می شود.این سرمایه گذاری ها هنوز هم مهم می باشد. سرمایه گذاری جنوب-جنوب به وسیله ی امتیازات نسبی ...

بحران جهانی بدهی های خارجی از یکطرف و تدقیق در ریشه های این فساد بیانگر فریبکاری و کلاهبرداری عظیم بانکی در همه جهان میباشد که جنبش اعتراضی 99 درصدی در امریکا و انگلستان و سایر کشورهای اروپائی و جنبش های اجتماعی و سیاسی در خاور میانه در واقع افشای این فساد و درگیر بودن دولتها دراین فساد میباشد.بهمین جهت افشای درست و مستند این فساد وظیفه اجتماعی کسانی است که پای بند مسئولیتهای ...

چکيده نظام اقتصادي نويني که شکل گرفته است با استفاده از فناوري هاي نوين و شبکه هاي ارتباطي به تبادل اطلاعات مي پردازد و علمي که به مطالعه اطلاعات و سرمايه گذاري در زمينه هاي جديد مثل توليد اطلاعات، گردآوري، و اشاعه جهت توسعه اقتصادي مي پردازد اقتصاد

مقدمه خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول