دانلود مقاله تأثیر فاین های خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ

Word 892 KB 31773 19
مشخص نشده مشخص نشده هنر - گرافیک
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در این تحقیق تأثیر فاینهای خمیر CMP و فاینهای خمیر بروک بر میزان Cobb (میزان جذب آب) کاغذهای چاپ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر روش آهار زنی پیش مخلوط کردن (Premixing) آهار روزین - آلوم در PH خنثی – قلیایی و نسبتهای مختلف آلوم به روزین بر میزان Cobb (میزان‌جذب‌آب) کاغذهای چاپ مورد بررسی قرار گرفت. روش آهارزنی پیش مخلوط کردن باعث کاهش چشمگیر میزان Cobb گردید. با افزایش فاینهای خمیر CMP تا 5% میزان Cobb به طور قابل توجهی افزایش یافت ولی با افزایش بیشتر فاینهای خمیر CMP تا 10% میزان Cobb کاهش یافت. با افزایش فاینهای خمیر CMP تا 5%، افزایش فاینهای خمیر بروک باعث کاهش میزان Cobb گردیدند. فاینهای خمیر بروک و نسبتهای مختلف آلوم به روزین به تنهایی تأثیر معنی داری بر میزان Cobb نداشتند.

  لغات کلیدی: فاین CMP، فاین بروک، میزان Cobb، Premixing

  مقدمه

  در ساخت کاغذ، آهارزنی داخلی به مقاومت کاغذ و مقوا در مقابل نفوذ و جذب آب کمک می‌کند. مواد شیمیایی آهارزنی رایج استفاده شده شامل آهار روزین، آلکیل کتن دایمر (AKD)، انیدرید ساکسینیک آلکنیل (ASA)، نشاسته و مشتقات سلولزی هستند. در بین این مواد شیمیایی آهار زنی آهارهای روزین مهمترین مواد آهارزنی مهمترین مواد آهار زنی داخلی هستند. بسیاری از کارخانجات شرایط کاغذ سازی خودشان را از اسیدی به خنثی – قلیایی تغییر داده اند تا بتوانند از پرکننده های کربنات کلسیم در کاغذ چاپ استفاده بکنند و مقاومت کاغذ را افزایش دهند و از فرسودگی ماشین کاغذ جلوگیری نمایند. یکی از تکنولوژیهای کارآمد، ساده و مفید فرآیند پیش مخلوط کردن است. در این روش روزین و آلوم را قبل از اضافه کردن به خمیر با هم مخلوط می‌کنند. دما، غلظت و نسبت آلوم به روزین در مخلوط آهارزنی (روزین‌– آلوم) بر درجه آهارزنی و میزان جذب آب تأثیر می گذارد.

  با افزایش دمای مخلوط آهارزنی (روزین- آلوم) بارگذاری کاهش یافته و کارآیی روزین- آلوم کاهش می‌یابد. همچنین تیمار آهارزنی در غلظت پایین مخلوط (روزین- آلوم) ترجیح داده می‌شود. غلظت پایین‌تر، بارگذاری محلول را بیشتر می کند که برای آهار روزین- آلوم مساعد است البته هنگامی که غلظت بیش از حد پایین است (نزدیک صفر) بارگذاری منفی می شود و برای آهار روزین- آلوم نا مساعد است. همچنین به نظر می رسد یک نسبت بهینه آلوم به روزین برای مخلوط آهار زنی روزین- آلوم وجود دارد [2و1].

  فاین در اغلب موارد به معنی مواد سلولزی ریزی به کار می رود که به اندازه کافی برای عبور از توری ورقه ساز ماشین کاغد کوچک می باشند. فاینها موادی هستند که به قدری کوچک هستند که قادرند از یک الک با مش 200 عبور کنند. وقتی کاغذ سازان در مورد فاینها صحبت می کنند ممکن است منظور آنها الیاف ریز یا همه مواد جامد ریزی باشد که در مخلوط خمیر کاغذ وجود دارد و می تواند از توری ورقه ساز ماشین کاغذ عبور کند. ولی بعضی از کاغذ سازان و پژوهشگران ذراتی چون پرکننده ها مثل خاک رس و کربنات

  کلسیم و دیگر مواد سوسپانسیونی را هم جزو فاینها رده بندی می کنند. آنچه در این تحقیق مورد نظر است الیاف ریزی است که می توانند از الک با مش 200 و یا از توری ورقه ماشین کاغذ عبور کند. فاینها دو دسته اند: فاینهای اولیه و فاینهای ثانویه. فاینهای اولیه شامل سلول های پارانشیمی و سلولهای ریزی هستند که در چوب وجود دارند، این نوع فاینها سبب حجیم شدن و کدر شدن ورقه کاغذ می شود. فاینهای ثانویه در اثر پالایش خمیر کاغذ تولید می‌شوند که بیشتر در اثر ورقه ورقه شدن لایه های خارجی الیاف ایجاد می‌گردند. این نوع فاینها نرم، بلند و باریک هستند و برای تشکیل پیوند داخلی بین الیاف مناسب می باشند. مطالعات نشان داده که فاینها در مقایسه با الیاف معمولی دارای 3 تا 5 برابر سطح ویژه بیشتری هستند و به طور کلی هر دو نوع فاینها سبب کند شدن فرآیند آبگیری در کاغذ می شوند.

  بطور کلی فاینها باعث افزایش ماتی می شوند و خواص مقاومتی کاغذ را بهبود می بخشند [3]. از جمله اثرات فاینها می توان به تأثیر آنها در رنگبری [5و4]، نگهداری الیاف روی توری، بارهای الکتریکی خمیر کاغذ، واکشیدگی و همکشیدگی الیاف و غیره اشاره کرد البته مقدار و میزان سطح ویژه فاینها در خمیر های مختلف اثرات گوناگونی خواهد داشت.

  در این تحقیق تأثیر فاینهای خمیر CMP و خمیر بروک بر آهارزنی داخلی کاغذ چاپ مورد بررسی قرار می گیرد. به هر حال تنها مقالات کمی در مورد این فرآیند یعنی تأثیر فاینها بر آهارزنی بحث می کنند و مطالب منتشر شده در این مورد کمیاب است. Li و همکارانش [6] به بررسی فاینهای خمیر BCTMP (Bleached Chemi Thermo Mechanical Pulp) و اثرات آنها بر بازده آهارزنی پرداختند. آنها با استفاده از دو روش تصویر برداری SEM و XPS تفاوت های فاین BCTMP و خمیر BKP (Bleached Kraft Pulp) را بررسی کردند و دریافتند که فاینهای خمیر BCTMP سطح ویژه بزرگتر و بار منفی بیشتری از فاینهای خمیر BKP دارند و همچنین بطور مؤثری کارآیی رزین استر و AKD را کاهش می دهند. ولی بطور کلی در این تحقیق مشخص شد که اثرات منفی این دو نوع فاین با هم مشابه هستند. وجود فاین خمیر BCTMP ماندگاری آنها را افزایش می دهد اگر چه شدیداً درجه آهارزنی در کاغذ های دست ساز را در هر دوی آهارزنی AKD و رزین استر کاهش می دهد. نتایج نشان می دهند که وجود فاینها سبب دسترسی کمتر الیاف به آهار می شود و تحت شرایط مشابه خمیر BCTMP درجه آهارزنی بیشتری نسبت به خمیر BKP دارد و مخصوصاً الیاف بدون فاین BCTMP نسبت به الیاف بدون فاین خمیر BKP راحت تر آهارزنی می‌شوند.

  مواد و روشها

  مواد

  آهار روزین، آلوم از مجتمع چوب و کاغذ مازندران تهیه گردید که تولید داخل کشور بودند. خمیر CMP سفید سازی نشده از خط تولید کاغذ روزنامه مجتمع چوب و کاغذ مازندران تهیه شد و در آزمایشگاه سفید سازی گردید. کاغذ چاپ آماده که در مجتمع چوب و کاغذ مازندران تولید شده بود در آزمایشگاه تبدیل به خمیر بروک شد.

  آماده سازی ورقه های دست ساز

  برای آماده سازی ورقه های دست ساز، کا درجه روانی خمیر ها را تعیین کردیم سپس ذرات فاین برای هر دو خمیر CMP و بروک جداسازی گردید. برای این کار از الک 200 و الک 325 استفاده شد. الک 200 در بالا و الک 325 در پایین آن قرار گرفت. مقدار ثابتی از خمیر روی الک 200 قرار داده شد و با جت آب شستشو گردید بعد از زمان 20 دقیقه الیافی که روی الک 200 وجود داشت به عنوان جزء الیاف بلند خمیر و الیافی که روی الک 325 وجود داشت بعنوان فاین محسوب شد. این عمل برای هر دو خمیر CMP و خمیر بروک آن انجام شد با این تفاوت که فقط فاین های خمیر بروک مورد نیاز بود و از جزء الیاف بلند خمیر بروک صرفنظر شد. پس از جداسازی الیاف بلند از ذرات فاین، انواع خمیر ها عبارت بودند از جزء الیاف بلند خمیر CMP، فاین CMP و فاین بروک. به منظور پی بردن به اثرات ذرات فاین خمیر CMP و خمیر بروک بر آهارزنی داخلی کاغذ چاپ، درصدهای مختلفی از ذرات فاین خمیر CMP و خمیر بروک و جزء الیاف بلند خمیر CMP را با هم مخلوط کردیم

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  1.Zou Y, Hsieh J.S, Wang T.S, Mehnert E and Kokoska J (2004) “The mechanism of premixing rosin Sizes for neutral alkaline papermaking.” -TAPPI Journal , Sep 2004, Vol.3, No.9, P16-18

  2.Zou Y,Hsieh J.S, Wang T.S,Mehnert E and Kokoska J (2004) “Rosin sizing under neutral - alkaline papermaking conditious”-TAPPI Journal, July 2004, Vol.3,No.7

  3.Krogerus B(2003)-“Fines Charactrisation , Iinteraction and Effects in The Papermaking Stock”-Scandinavian Paper Symposium Quality Improvement and Management in the Pulp and Paper Industry, Stockholm, Sweden, 9-10 Sep 2003 , Paper 11,9 pp,[stockholm , Sweden:The Chnical Conference Management , KEG,2003,165pp]

  4.Lappierre L (Paprican), Pitre D,Bouchard J (2003)-“Fines from Deinked Pulp:Effect of Contaminants on their Bleachability and on the Pulp Final Brightness”-Pulp and Paper Canada,Vol.104,No.8, Aug 2003, P 36-39”

  5.Panula – Ontto S, Fuhramann A, Robertson (2002)-“Effect of  Cell –Wall Thickness and Fines on Bleaching” – KCL, 2002 , International Pulp Bleaching Conference Portland , OR, USA, 19-23 May 2002 , pp161-169 [Atlanta, GA,USA:TAPPI Press, 2002, 324 pp].

  6. Li H,Ni Y, Sain M (2002)-“Characterisation of BCTMP Fines and Their Effect on Sizing, Solutions”-TAPPI Journal , Sep 2002, vol.1 (7).

مروری بر روشهای تهیه خمیر کاغذ خمیرسازی فرایندی است که به وسیله آن چوب به یک توده فیبری (لیفی) تبدیل می شود. به بیان دیگر، خمیرسازی فرایندی است که بر اثر آن پیوند های درونی ساختار چوب می شکنند. این کار را می توان به طور مکانیکی، گرمایی، یا شیمیایی انجام داد یا تلفیقی از این روشها را به کار برد. روشهای تجارتی موجود را می توان در سه گروه مکانیکی، شیمیایی یا نیمه شیمیایی (یعنی ...

مقدمه صنعت کاغذسازي با تلفيق هنر، تجربه و تکنولوژي نوين از ماده‌اي همچون چوب يا ديگر مواد ليگنو سلولزي، ماده‌اي با خواص متفاوت به نام کاغذ که يکي از کالاهاي مهم و استراتژيک موردنياز انسان‌هاست را توليد مي‌کند. اهميت کاغذ و فرآورده‌هاي کاغذي در زندگي

بازنگري تحقيق خميرسازي بيوشيمايي و بيومکانيکي« عمليات قارچي روي تراشه‌هاي چوب قبل از خميرسازي مکانيکي موجب ذخيره انرژي برق و بهبود خواص استحکام کاغذ و کاهش محتواي pitchآن مي‌شود عمليات قارچي برروي گياهاني غير جوبي مفيد است و pitch آن را کاهش مي‌ده

مقدمه : کلیه داراییهای یک واحد تجاری - تولیدی دارای ارزش اقتصادی است و حصول اطمینان از به کارگیری آن طبق هدفهای تعیین شده ، نیازمند طرح ریزی می باشد . مثلاً مهندسین تولید برای استفاده موثر از تسهیلات تولید ، برای کلیه فعالیتهای تولیدی به دقت برنامه ریزی می کنند . یا مدیران سیستم ضوابط عملیاتی را به نحوی تنظیم می کنند که حداکثر استفاده را از سیستم کامپیوتر به عمل آورند و از هر ...

خلاصه ‌مطالب : فرايند خمير کاغذ مکانيکي، فرايندي با مصرف انرژي زياد است و به توليد کاعذ با مقاومت پايين مي انجامد. خميرسازي بيومکانيکي به عنوان تيمار قارچي مواد ليگند سلولزي قبل لز خمير سازي مکانيکي تعريف مي شود، که يک صرفه جويي 30 درصدي را در مصر

مقدمه : امروزه صنعت بسته بندی به عنوان یکی از ابزار های تبلیغی مورد توجه کارشناسان ارتباطات و تبلیغات قرار گرفته است . « بسته بندی » به عنوان یک رسانه می تواند مفاهیم ، اطلاعات و پیام های مختلف را منتقل نماید . نوع ، جنس ، رنگ ، حروف بکار رفته ، طرح و در نهایت شکل یک بسته بندی می تواند ابزاری بسیار مهم در تبلیغ باشد . از آنجایی که این موضوع کمتر در محافل علمی و صنفی داخلی مورد ...

اثر سبوس گندم بر روي خواص خمير • به کمک دستگاه فاينوگراف مي توان ميزان جذب آن آردي را که مورد نياز است براي رسيدن به غلظت مناسب خمير اندازه گيري کرد. • درصد سبوس اضافه شده و اندازه ذرات سبوس بر روي پارامترهاي فارينوگراف تاثير مي گذارد . • در

مقدمه اهميت کاغذ و فرآورده هاي کاغذي در زندگي نوين بر همگان آشکار است . هيچ فرآورده صنعتي ديگري نقش اين چنين برجسته در زندگي انسان ندارد . کهغذ وسيله اي براي ثبت ، ذخيره سازي و انتقال اطلاعات است . عملاً همه مطالب را روي کاغذ مي نويسيم و چاپ مي کن

کاغذ و مقوا: تاريخچه کاغذ همان تاريخ تحول بشري و فرهنگ اوست. مصريان، يونانيان و رومي هاي باستان بر روي پاپيروس يا مواد شبه کاغذ مي نوشتند. کاغذ هاي امروزي براي اولين بار در چين ساخته و استفاده شدند و در آنجا توسعه يافتند. کاغذ به عنوان مهمترين ح

کاغذ و مقوا: تاريخچه کاغذ همان تاريخ تحول بشري و فرهنگ اوست. مصريان، يونانيان و رومي هاي باستان بر روي پاپيروس يا مواد شبه کاغذ مي نوشتند. کاغذ هاي امروزي براي اولين بار در چين ساخته و استفاده شدند و در آنجا توسعه يافتند. کاغذ به عنوان مهمترين ح

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول