دانلود تحقیق روش های تدریس علوم اجتماعی

Word 24 KB 31780 13
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کمک کردن به بچه ها در کاوششان در پی دانش یک هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعی،‌که قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است.

  بچه ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن درباره ‌ انسان و جهان نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی که برای دانستن و درک کردن جهان پیچیده وجود دارد را طوری که جهان ما از حقایق و اطلاعات پر شود به نوجوانان آموزش دهند؟

  حقایق

  همه حقایق تاریخ، جغرافی یا علم اقتصاد را بررسی می کنید. اینجا باید میلیونها حقیقت که بچه ها می توانند از هر یک از این علوم اجتماعی یاد بگیرند وجود داشته باشد. حقایق یا دانستن چیزهایی که اتفاق می افتد هر روز زیاد می شود. در سال 1962 انجمن آمریکایی جوامع علمی و انجمن ملی برای مطالعات اجتماعی تا 2000 صفحه کامل از حقایق را در کتابها، روزنامه ها و گزارشاتی که هر لحظه در جایی از جهان منتشر شده بود را نشان دادند. به خاطر افزایش همیشگی تعدادشان،‌فکر تدریس مطالعات اجتماعی با توجه به حقایق غیر واقع بینانه است.

  همچنین،‌ همه حقایق ارزش دانستن یا تدریس ندارند. با تغییر جهانمان ،‌رشد تکنولوژی و تغییر فرهنگها، ارزشها و نگرشها، حقایق می توانند خیلی فوری در مورد مفید بودن بی اعتبار شوند. اکثر ما می توانیم با دقت مقداری از حقایق به خاطر سپرده شده که مدت طولانی از پذیرش آنها نگذشته را به خاطر بیاوریم. «نمی توانیم موضوعات را خلق کنیم و نمی توانیم آنها را نابود کنیم،» «هفتاد و شش عنصر وجود دارند» یا «مردم هرگز نمی توانند به ماه دسترسی یابند به دلیل اینکه خیلی زیاد از ما دور است. و این ها به ما که برای حفظ کردن پایتخت کشورهای خارجی تلاش می کنیم باز هم با حقایق دیگر پاداش داده اند - امروزه هیچ کشوری بدون پایتخت نمی تواند وجود داشته باشد.

  در یک روش ، تدریس مطالعات اجتماعی خیلی آسانتر خواهد شد،‌اگر هدف آموزش دادن حقایقی از رشته های علوم اجتماعی تاریخ، جغرافی ، علم اقتصاد و غیره می باشد، زیرا بچه ها می توانند به آسانی حقایق را حفظ کنند. اما چون آنها برای نوجوانان معنی کمی دارند، و چون با تجارت بچه ها ،‌ارتباط خیلی کمی دارند،‌حقایق فوراً فراموش می شوند. اغلب وقتی که نوجوانان از طریق فرستادن حقایق به حافظه تدریس شده اند،‌آنها بیشتر دوست دارند چیزهایی را که با صحبت کردن تدریس شده است را طوطی وار تکرار کنند - آنها می توانند از بر بخوانند،‌اما بچه ها و طوطی ها هیچ آگاهی یا درکی از آنچه آنها می گویند ندارند.

  مفاهیم

  بچه ها به یک ذخیره حقایق از هر یک از رشته های علومی اجتماعی در دسترسشان نیاز دارند. بدون حقایق بچه ها احتمالاً در هنگام یادگیری و درک کردن مشکل دارند. حقایق به آجرهای ساختمان تشبیه شده اند. این حقایق برای ساخت آنها خیلی ضروری است،‌اما حقایق مثل یک مجموعه از آجر ها به به کاربردن ،‌جمع آوری کردن و سازماندهی در داخل یک کل با معنی نیاز دارند یادگیری بوسیله جمع آوری و سازماندهی کردن حقایق رشته های علوم اجتماعی ، و یادگیری از طریق به کاربردن آنها برای یادگرفتن چیزهای جدید،‌ به نظر می رسد در جهان امروز از یادگیری ساده حقایق مهمتر باشد، نیازهای بچه ها را برای جمع آوری و سازماندهی کردن حقایق شناسایی کنید. امروزه معلمان علوم اجتماعی  یه جای یادگیری حقایق روی پروراندن تکوین تمرکز می کنند. بر عکس حقایق، مفاهیم نظم و ترتیب پدید می آورند و به زندگی معنی می دهند. آنها برای سازماندهی حقایق و اطلاعات برای بچه ها و کمک کردن به آنها برای آسان کردن زندگی شان کار می کنند.

  مفاهیم، بر عکس حقایق همیشه باید با معنی باشد. کلوس میر و ریپلی تعریف کرده اند یک مفهوم را به عنوان :‌

  یک ساخت ذهنی یا انتزاعی بوسیله حالت معنی دار روان شناختی، سازمان دادن و توانایی منتقل کردن شناخته شده است که یک فرد را قادر به انجام کارهای زیرمی سازد(1) درک کردن موضوعات و وقایع متعلق به طبقه یکسان و همچنین تمیز دادن از چیزها و وقایع متعلق به طبقات دیگر، (2) درک کردن سایر مافوق های مرتبط،‌هم تراز و مفاهیم ثانوی در یک سلسله مراتب ،‌(3) فراگرفتن اصول و حل مسایل مرتبط با مفهوم و (4) یادگیری مفهومهای دیگر با سطح پیچیدگی یکسان در زمان کمتر.

  مفاهیم مثل یک قفسه بایگانی ذهنی به بچه ها برای سازماندهی و طبقه بندی کردن تجربیاتشان در داخل واحدهای بامعنی خدمت می کنند. بدون یک ذخیره، به خوبی ذخیره مفاهیم بزرگسالان ، بچه ها مجبور خواهند شد هر رویارویی با محیط را به طور جداگانه پردازش کنند. با تصاحب کردن مفاهیم یک سیستم تفکر وجود دارد که از طریق  تداعی عمل می کند. طبقه بندی ها بوسیله چیزهایی برای مرتب کردن پاسخهای نسبتاً یک دست بوسیله یک مجموعه هماهنگ از محرکها شکل گرفته اند. مفاهیم برای کمک کردن به یادگیری بچه ها به روشهای زیر عمل می کنند:

  1- آنها به سازماندهی ذهنی فرد و کنار هم چیدن روشن اطلاعات بوسیله ربط دادن آنها در یک واحد یا عقاید کلی کمک می کنند.

  2- آنها به یک فرد برای تفسیر کردن ،‌بررسی کردن، کشف کردن و ضمیمه کردن اطلاعات و تجارب جدید کمک می کنند.

  3- آنها به یک فرد برای فکر کردن و رسیدن به درک کامل جهانش و درک کامل تغییراتی که او با آن مواجه است کمک می کنند.

  4- آنها کمک می کنند که مردم به شکل زبانی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ به هر حال، چون مفاهیم فردی شده اند، آنها همچنین مشکلاتی را در ارتباط مؤثر بوجود می آورند.

  5- آنها وقتی که به مردم برای یادآوری مشخصاتی که مورد نیاز هستند کمک می کنند به عنوان سرنخها عمل می کنند.

  6- آنها با نظم بخشیدن به تجارب بوسیله ربط دادن و در نظر گرفتن معانی در میان و بین اطلاعات و تجارب ظاهراً ناهم خوان به حیات انسان کمک می کنند.

  به هر حال، مفاهیم مثل حقایق همه چیزی نیستند که بچه ها برای یادگرفتن و درک کردن جهانشان نیاز دارند. بچه ها همچنین به یادگرفتن برای پی بردن به روابط میان مفاهیم نیاز دارند. یک تعمیم به یک گفته اشاره دارد که یک رابطه را بین دو مفهوم یا مفهوم های بیشتر پدید می آورد یا نشان می دهد. «به هر حال، تعمیمها به جای بیان چیزی بوسیله تک کلمه یا عبارت،‌گزارش یک قانون عمومی یا اصول که ممکن است در موقعیتهای مختلفی که مشخصه های مشترک دارند بکار رفته باشند را در بر می گیرند. تعمیمها دستورالعملهایی را که افراد فعالیتشان را اداره می کنند بوجود می آورند. آنها از مفهومها یا گزاره های ابتدایی حقایق پیچیده تر هستند». آنچه در زیر می آید مثالهایی از تعمیمها هستند: خلاقیتهای جدیدی که به تغییرات منجر می شوند،‌انسانهایی که زندگی شان را تغییر می دهند که روی شرایط موجود پایه ریزی شده است،‌مردم جهان وابسته به هم هستند.

  مفاهیم چگونه رشد می یابند

   به منظور تدریس مؤثر مفاهیم در رشته های علوم اجتماعی تاریخ، جغرافی ،‌علم اقتصاد یا تعلیم و تربیت بین المللی، معلمان ابتدا به فهمیدن دقیق اینکه چگونه رشد مفهوم اتفاق می افتد نیاز دارند. به نظر می رسد محققان هم عقیده اند که مفاهیم از تجارب حسی بچه‌ها رشد می یابند. همه تجارب یک بچه ،‌ لمس کردن ،‌دیدن، شنیدن،‌بوییدن و چشیدن یک شالوده ‌برای رشد مفهوم فراهم می کند. از این تجارب است که احساسات شکل می گیرند و ادراکات از مفهوم ما بوجود می آیند.

  ادراکات به عنوان آنچه از یک موضوع ،‌یک کیفیت یا یک رابطه، به عنوان نتیجه تجارب حسی می دانیم تعریف شده اند. ادراکات تجدید سازمان  یک مجموعه از احساسات وابسته به هم هستند و این الگوی ادراکی به ترتیب مفاهیم یا تجارب عمومی شده ای را بوجود می آورند.

  همچنین یک مقدار معینی از حافظه و توانایی تمیز و تعمیم دادن لازمه ‌ تکوین مفهوم هستند. بچه ها به مراجعه کردن،‌تمیز دادن میان احساسات و ادراکات گذشته، توجه کردن به شباهتها و تفاوتها به منظور شکل دادن به مفاهیم نیاز دارند. ممکن است بچه ها یک مفهوم از سگ بعنوان یک چیز با چهار پا و یک دم داشته باشند، بعداً بچه ها پی می برند که اسبها، گربه ها و گاوها هم چهار پا دارند. آنها باید مشخصه های سگ را یادآوری کنند و به خاطر بیاورند و سپس تشخیص دهند که چقدر آنها با گاو ،‌اسب یا گربه فرق می کنند.

  مالان و هرش این فرایند را به عنوان یک کشتی بچه با تجارب و اداراکات و اطلاعاتش و با ربط دادن این تجارب به ایده ها و مفاهیم توصیف کرده اند. او ایده هایش را آزمایش می کند. او تجاربش را وقتی که آنها کار نمی کنند اصلاح می کند،‌همینکه او آنها را برای کار نیاز دارد. او شکلهای ابتدایی استدلال را به کار می برد، مشاهده می کند، به شباهتها ،‌یادآوریها و تمیزها توجه می کند.»

  تکوین مفهوم تحت تأثیر قرار گرفته است بوسیله:

  1- هیجانات . روز استیتس : «تفکر عوامل دیگر را با فعالیتهای ذهنی محض درگیر می‌سازد و نه تنها حقایق عینی را بر طبق واقعیت قرار می دهد بلکه احساس و عاطفه را بر می انگیزد که بخشی از فرایند تفکر هستند. امروزه ما معتقدیم که نیازهای شخصی تکوین ادراکات و مفهوم های بچه ها را هدایت می کنند واینکه نگرشها و هیجانات مقدار زیادی از فکر بچه را تعیین می کند.

  2- وضع جسمانی. ذهن سالم و سلامت جسمانی شرط دیگر تکوین مفهوم است. چشمها، گوشها ، حس لامسه ، چشایی یا بویایی آسیب دیده بچه ها ادراکات مختلف را از محیطشان ‌دریافت خواهند کرد و مفهومهای مختلف از این جاست.

  3- زبان . زبان و تکوین مفهوم دست به دست منتقل می شوند؛ بچه هایی که قابلیت درست و حسابی زبان را دارند این زبان را برای برچسب زدن وکمک کردن به شکل دادن مفاهیم به کار می برند.

  4- تجارب . هر وقت مفهومها از تجارب حسی سرچشمه می گیرند، پس از تجارب بیشتر ،‌بچه ها تراکم بزرگتری از مفهومهایشان دارند.

  5- شخصیت. به نظر می رسد بچه های سازگار نسبت به بچه های ناسازگار قادر به شکل دادن دقیق تر مفهومهای کامل باشند. هر طور که بچه ها درباره ‌خودشان احساس می کنند تحت تأثیر تکوین مفهومشان قرار می گیرند.

  6- روابط اجتماعی. تماس با دیگران و تعامل متقابل با هم سن و سالها و بزرگسالان تکوین مفهوم را تسهیل می کند. وقتی که بچه ها با دیگران تعامل می کنند، آنها به تدریج یاد می گیرند که دیدگاههای دیگران را درک کنند و می توانند فکر دیگران را در داخل تکوین مفهومهای خودشان بگنجانند.

  مشخصات مفهومها

  به منظور سازمان دادن به تدریس مطالعات اجتماعی برای تکوین مفهوم، معلمان باید از ماهیت مفهومهای بچه ها آگاه باشند. بدانند که مفهومهای بچه ها فردی شده، سلسله مراتبی، متراکم،‌اغلب غیردقیق هستند و تشخیص طرح کمکی معلم برای آموزش مؤثر مشکل است.

  1- فردی شده. دو نفر یک مفهوم مشابه از یک چیز ندارند، برای این که دو نفر چگونه می توانند احساسات دقیقاً مشابه را تجربه کنند و آنها را کاملاً یکسان ادراک کنند؟ فکر مفهومها را از زیبایی، صداقت یا وفاداری - تجرید می کند دو نفر درباره ‌این چیزها دقیقاً یکسان فکر نمی کنند یا مفهومشان به تجارب ،‌ادراکات و شخصیت‌شان وابسته است. حتی مفهوم عینی تر از سگ تحت تأثیر تجارب افراد با سگها قرار گرفته است.

  2- سلسله مراتبی. تکوین مفهوم از ساده به پیچیده، از عینی به انتزاعی،‌از نامتمایز به متمایز، از ناپیوسته به سازمان یافته و از خود محور به استوار انتقال می یابد. ولچ و لونگ یک مجموعه از مراحلی را که بچه ها عبور می کنند تا مفهوم ها را در روابط سلسله مراتبی شکل دهند شناسایی کرده اند.

  نخستین فهم از روابط نوع - گونه های ابتدایی مثل گربه ها و سگها در حدود 26 ماهگی ظاهر می شود. مرحله دوم، وقتی است که بچه ها روابط غذا - گوشت و غذا - میوه - پرتقال یا سلسله مراتب خانواده - مرد - پدر را درک می کنند و نزدیک 5/4 سالگی رخ می دهد. بچه های بزرگتر می توانند از عهده چهار، پنج تا هشت یا نه تا از چنین مراحلی برآیند.

  3- متراکم. همین که بچه ها رشد می کنند،‌آنها ذخیره شان را از مفهوم ها و ادراکات افزایش می دهند، آنها قادر هستند هم به مفاهیم و هم به مسایل پیچیده تر فکر کنند. در مجموع بچه های بزرگتر کمتر خود محور هستند و عقاید و تجارب دیگران را بیشتر خواهند پذیرفت، که به آنها امکان می دهد که حتی مفهومهای پیچیده تر را رشد دهند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  یک نوع فوق العاده تکوین مفهوم بچه ها و روابط بین مفاهیم بچه ها و مطالعات اجتماعی در ویرایشهای مربوط به معلمین متون مطالعات اجتماعی هارکورت بریس یووانوویچ وجود دارد، برنامه جامع برای مطالعات اجتماعی: مفاهیم و ارزش ها. برنامه درسی آزمایشگاه یا کتابخانه در دانشکده تان باید نسخه هایی از این ویرایشهای ویژه معلمین داشته باشد، یا ممکن است آنها در کتابخانه یک دبستان همین دور و بر در دسترس باشند.

  در سال 1964 یک مقاله بوسیله انجمن آموزش و پرورش بین المللی دوران بچگی، در واشنگتن دی.سی. منتشر شده است، که به معلمان شناخت زیادی در مورد تکوین مفهوم بچه ها ارائه می دهد. این مقاله با عنوان تحقیق: مفاهیم بچه ها نوشته ه. داروو می‌باشد.

  تدریس به نوجوانان بوسیله م. بریرلی نوشته شده است و بوسیله کتابهای اسکوکن در نیویورک منتشر شده است که یک نوع عالی برنامه درسی طراحی شده پیرامون تکوین مفهوم بچه ها را فراهم کرده است.

  پروژه ها

  1- کتاب تفکر بچه ها از روزل و روان شناسی بچه پیاژه و اینهلدر را مطالعه کنید. آیا شما آن وقت می توانید فرایندهای تکوین مفهوم را توصیف کنید؟ مفاهیم بچه ها چه چیزهای را شامل می شود؟ آنها چگونه می توانند در کلاس درس تسهیل شوند؟

  2- با یک نوجوان برای پی بردن به تکوین مفهومش مصاحبه کنید. چه نوع سؤالاتی در کشف کردن مفاهیم یک بچه مؤثرترین هستند؟

  مراجع

  پیاژه، ژ،‌و اینهلدر،‌ب. روان شناسی بچه. نیویورک: کتابهای ابتدایی، 1969.

  روزل، د. تفکر بچه ها . والسلام، ماساچوست. : انتشارات شکرت بلایزدل. ، 1956.

کمک کردن به بچه ها در کاوششان در پی دانش یک هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعی،‌که قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است. بچه ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن درباره ‌ انسان و جهان نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی که برای دانستن و درک کردن جهان پیچیده ...

نظام هاي آموزشي و فعاليت هاي حاکم بر آن، با توجه به پيشرفت جوامع همواره دستخوش تغيير و تحول است و تحول آموزشي خود معلول تحول اجتماعي و تحول علوم و تکنولوژي است. با پيشرفت علوم و فنون و پيچيده شدن جوامع، نيازهاي فردي و اجتماعي نيز پيچيده و متنوع مي ش

مقدمه امروزه با توجه به پیشرفت سریع و گسترده ی فن آ وری و اطلاعات ،همه ملتها ، با هر نظام سیاسی اجتماعی پیشرفته و یا در حال پیشرفت به مسئله ی برنامه ریزی و اصلاحات آ موزشی " با توجه به آ خرین روشهای آموزشی و فنی و پیشرفت های علمی جهان توجه خاص دارند . این توجه تقریبا فراگیر و جهانی است و نسبت به فعالیتهای اجتماعی از اولویت خاص برخوردار است . بررسی تاریخ تحول نظام های آ موزشی ...

بسيار پيش مي آيد که دانش آموزان پس از تدريس يک درس ، از ما مي پرسند که اين درس که امروز خوانديم ،به چه درد ما مي خورد؟و کجامي توانيم ازآن استفاده کنيم ؟ رياضيات به عنوان يک درس اصلي است که داشتن درک درست از آن در آينده ي تحصيلي دانش آموزان و طبعاً پ

مقدمه: در حال حاضر تعلیم و تربیت مهمترین اصل توسعۀ هر کشور است و رسالت انتقال مجموعه باورها، اندیشه ها، رفتارها و مهارتهای جامعه به نسل جدید بر عهده آموزش وپرورش است.در واقع هر گونه پیشرفت و تحول در جامعه مستلزم آموزش و پرورش صحیح و قوی است،از آنجا که موفقیت آموزش و پرورش به عوامل آن وابسته است ودر میان مجموعه عوامل معلمان مهم ترین نقش را ایفا می کنند ،معلمان توجه ویژه ای را می ...

مقدمه: یک کشف بزرگ سبب حل شدن یک مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اکتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممکن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر کنجکاوی وی را برانگیزد و ملکه‌های اختراع و اکتشاف را در فرد به کار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل کند ممکن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اکتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ...

کمک کردن به بچه ها در کاوششان در پی دانش یک هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعی،‌که قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است. بچه ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن درباره ‌ انسان و جهان نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی که برای دانستن و درک کردن جهان پیچیده ...

کمک کردن به بچه ها در کاوششان در پی دانش یک هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعی،‌که قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است. بچه ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن درباره ‌ انسان و جهان نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی که برای دانستن و درک کردن جهان پیچیده ...

فلسفه برای کودکان از جمله شاخه های جدید رشته فلسفه محسوب می شود، اما در این شاخه از مباحث پیچیده فلسفی خبری نیست بلکه در واقع آموزشی است برای روشمند کردن تفکر . در این مقاله اهداف و برنامه های فلسفه برای کودکان از سوی رئیس مرکز تحقیقاتی فلسفه برای کودکان آرژانتین بررسی شده است. " فلسفه برای کودکان " یک برنامه آموزشی است که این امکان را فراهم می آورد تا کودکان و نوجوانان افکار ...

مقدمه در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیله کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. بدینسان نتیجه کار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت‌ها و به‌کارگیری دانش‌های در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول