دانلود تحقیق ادیان درتمدن ها

Word 102 KB 31860 36
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت قدیم:۹,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •     1 - تعریف دین، مذهب، ملت و شریعت    

  با پیشرفت دانش معلوم شده است که درباره هیچ یک ازپدیده های جهان نمی توان تعریف کاملی  ارائه داد. دین نیز یکی ازموضوعاتی است که به سختی تعریف می شود . علت این امرتنوع بیش از   حد ادیان درجوامع بشری است.

  دانشمندان برای پیداکردن یک یا چندوجه اشتراک درتعریف ادیان کوشیده اندولی؛ کارشان به جایی نرسیده است.

  این امرموجب شده که تعریف های بی شماری برای دین ارائه شودکه هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست. برخی گفته اند دین به معنای اعتقاد به یک امرقدسی است وبرخی آن را ایمان به موجودات روحانی دانسته اند.گروهی دیگر گفته اند دین عبارت است از ایمان به یک یا چندنیروی فوق بشری که شایسته اطاعت وعبادت هستند.

  به هر حال واژه دین که به معنی کیش و آیین است گرچه درزبان های ایرانی وسامی مشترک است اما؛به نظر می رسد که دین یک واژه فارسی وایرانی بوده که بعدهابه زبان های سامی (عبری، آرامی وعربی) راه یافته است.

  دین در اوستا به صورت دئنا)  (Daenaآمده وبه معنی ضمیرو وجدان پاک است.درزبان های سامی  هم دین به معنی قضاوت وداوری است ونیزبه مفهوم اطاعت وفرمانبری.

  در زبان های اروپایی وازجمله انگلیسی دین را (Religion) می گویندکه به معنی پیوند وارتباط روحانی بین مردمی است که اعتقادمشترک دارند ودر واقع همان مفهوم عقیده را دارد، زیرا دین      مهم ترین عامل ارتباط وهمبستگی میان جوامع بشری می باشد.

   

  ا لف -1) دین در اصطلاح متکلمین مسلمان :

  عبارت است از قانون ونهادی خدایی که مشتمل براصول وفروع می باشدوآن دین ازطرف خداوند برمردمی عاقل وصاحب تمیز نازل شده باشد.

  مرادازاصول، اعتقادات نفسانی وباطنی وامورنظری است و منظور از فروع، اعمال وعبادات   ظاهری می  باشد.

  علمای اسلام، برای دین تعریف دیگری نیز کرده اند:« دین عبارت است ازاقرار به زبان واعتقاد   درونی به پاداش وکیفر وعمل به ارکان ودستور آن دین.»

  بنا براین دین دارای سه جنبه است : اقرار به زبان، اعتقاد درونی وعمل به ارکان .

   

   

  ب- 1 ) تعریف دین از دید جامعه شناسان :

  هر یک از علمای جامعه شناس به نوبه خود دین راتعریف کرده اند که خلاصه آن شامل چند تعریف ذیل است :

  1- دین عبارت است از ایمان واطاعت از یک نیرو یا چند نیروی مافوق الطبیعه که ازنظرمعتقدان آنها شایسته عبادت باشند. این تعریف هم شامل ادیان توحیدی است وهم چندگانه پرستی .

  2- یک مکتب خاص اعتقادی واعمال وعبادت است که اغلب مشتمل بر مجموعه ای از قواعداخلاقی وحکمت های فلسفی می باشد.

  3- دین، ایمان واعتقاد به بعضی از موجودات روحانی است، مانند اعتقاد به خدا، یا خدایان متعدد، اجنه و شیاطین و فرشتگان .       

  4- دین مجموعه ای است از اعتقادات واحساسات درونی واعمال انفرادی یا اجتماعی انسان .

                                                                             

  ج-1 ) تقسیم بندی دین از نظر اسلام :

  بر طبق آیه 17 سوره حج در اسلام دین یا ادیان مردم جهان بر سه دسته تقسیم شده است : نخست؛ دین اسلام یاهمان ایمان آورندگان .دوم، ادیان یهودوصابئین ونصارا ومجوس(زردتشتی) که در اصطلاح پیروان این چهار دین جزء اهل کتاب محسوب می شوند.سوم، دین مشرکان که شامل دیگر ادیان جهان می شود، مانند:ادیان ابتدایی وقدیم وادیان هند وبودا.

  به طورکلی دین حق ازدیدگاه قرآن همان دین اسلام است .

   

  د-1 ) ملل ونحل :

  ملل جمع ملت است ودر فرهنگ اسلامی وقرآن ملت به پیروان یک دین الهی وآسمانی گفته می شود

  همچون؛ ملت ابراهیم وملت موسی. اما؛ ترکان عثمانی کلمه " ناسیون " را از زبان فرانسه گرفته وآن را به ملت ترجمه کردندوبه آن مفهوم سیاسی دادند.سپس ما ایرانی ها هم به تقلید عثمانی ها واژه ملت را به مفهوم جدید به کار بردیم.چنانکه در حال حاضر در فرهنگ ها، ملت عبارت است از: گروهی از   مردم که در یک سرزمین وتحت یک حکومت زندگی می کنندکه ممکن است دارای دین وزبان ونژاد مشترک هم باشند. نحل نیز جمع نحله می باشد وآن شامل ادیان غیر الهی ومکتب های فلسفی است.بنا براین درکتب تاریخ ملل ونحل، ادیان الهی واهل کتاب را دربخش ملل ودین های دیگر را باید در قسمت نحل جستجو کرد .

                                                                        7

   

   

  5-1 ) شریعت :

  این واژه که دراصطلاح؛ معنی دین وقانون پیدا کرده است،دراصل یک کلمه عربی است وازنظر لغت به معنی آبشخور است، جایی که از آنجا آب برمی دارند، چنانکه می گویند، شریعه فرات چون در سرزمین عربستان آب کم بود، مردم قریه ها وبادیه ها به انحصارمی باید طبق قانون خاصی ازجایی مخصوص آب بردارندودستورهای آن قانون را هم اجراکنند.پس شریعت به صورت مجازی یک مفهوم آبشخور معنوی پیداکردومعنی دین وقانون هم به خودگرفت. درحال حاضرشریعت ناموس یونانی به کارمی رودکه به معنی قانون است. البته در اسلام فقط" شریعت " به آن قانون دینی گویند که ضمانت اجرا داشته باشد، چون شریعت موسی ومحمد .

   

  و-1 ) مذهب :  

  مذهب یک کلمه عربی است ازریشه ذهب یذهب وبه معنی راه وروش است. لیکن؛ در اصطلاح به شاخه هاوفرقه های هردین که راه وروش آنها ازیکدیگرجدا می گردد، گفته می شود، چنانکه دین نصارا به چندمذهب یا شاخه تقسیم می شود: کاتولیک، ارتدوکس وپروتستان ویادین اسلام که به مذهب سنی وشیعه تقسیم می گردد.گاهی هرمذهب به نوبه خودبه چندفرقه منشعب می شود، مثلا شافعی وحنفی و مالکی وحنبلی ازشعبه های مذهب اهل سنت وجماعت هستند ومذهب شیعه هم به فرقه های امامیه (جعفری) و زیدیه و اسماعیلیه تقسیم می گردد.

   

  ز-1 ) منشأ دین :

  دراصل امر دین یعنی عقیده به غیب درنهاد بشر، یک امر غریزی وفطری است. انسان ازهمان ابتدا در اندیشه حل معمای مبدأ ومعاد بوده است وشاید نخستین تفکرات فلسفی بشراین بوده است که از کجا آمده وبه کجا می رود. درمیان انسان های نخستین ماقبل تاریخ هم نوعی اعتقاد به رستاخیزوزندگی پس ازمرگ وجودداشته است که وجودملزومات شخصی کشف شده درگورهای آن عهد دلیل این ادعاست. درهرمرحله ازمراحل تمدن بشری دغدغه دینداری در دماغ انسان وجود داشته است و دارد،چنانکه درعصرحاضرهم علوم طبیعی با همه بسط وانتشارش نتوانسته است آن عطش حقیقت جویی بشر را برطرف کندوانسان متمدن را از دایره ایمان خارج سازد.بلکه برعکس بسیاری از دانشمندان جهان مثل " انیشتین" پیشرفت علمیش باعث تقویت دینداری وایمان بیشتر او به خدا گردید.

                                                        

                                                                        8

   

   

  بنابراین تا انسان درکره خاکی وجود دارد، غریزه دینداری هم ، همچون غریزه تشنگی در نهاد اوخواهدبود.گرچه بعضی ازعلمای اروپایی در دوقرن اخیرعلت دینداری عواملی چون ترس، جهل و نیازدانسته اند. اما؛ اینگونه نظریه ها چندان طرفداری پیدا نکردندوازهمان ابتدا کاملاً بی ارزش بودند. زیرا نه هرترسوتری مؤمن تراست ونه هرجاهلی دیندارتر. بلکه اغلب عکس آن صادق است . قرآن کریم هم دین را غریزی وفطری دانسته است چنانکه می فرماید:

                                                         " فَطِره َ ا... التّی فَطَر النّاس علیها "  (الروم 30/30)

   

  ج-1 ) دین و پیشرفت علوم و تمدن :

  همان اندیشه روحانی ودغدغه واحساسات درونی بشر ابتدایی درتاریخ، موجد مکمل علوم وتمدن شده است وهمه مدیون عواطف مذهبی اندیشه های دینی اوست. ازبرکت دین وایمان، بشر ابتدایی از مرحله حیوانی به مقام انسانی رسیده است واز نظر اخلاق ورفتاربه تدریج راه کمال را پیموده است.

  از دیدگاه تمدن مادی هم ،چون بشرهمیشه هنر خود را درراه دین به کار گرفته است، لذا بهترین ساختمان خود را خاص معابد قرار داده وهنر معماری از همان ابتدا رو به تکامل نهاده است. پیشرفت هنر پیکرسازی مدیون بت تراشان بت پرست است وهمچنین تکامل موسیقی ونقاشی را هم باید دردین ومذهب جستجو کرد. عقیده به کیمیا که از موهومات وخرافات عهد باستان بود، کم کم موجب پیدایش علم شیمی شد. ستاره پرستی واعتقادبه تأثیر نجوم وکواکب، علم هیأت را به وجودآورد.

  اعتقاد به محرمات حیوانی وگیاهی »تابو» که درمیان اقوام ابتدایی وجود داشت، به تدریج علم جانورشناسی وگیاه شناسی را تکامل بخشید . اعتقاد به سحروجادوگری که بیشتر برای شفای بیماران به کار می رفت، منتج به پیدایش دانش پزشکی شد. گسترش ادبیات ملل نیز مدیون اساطیرالاولین است. خلاصه کلام اینکه توسعه هنروعلوم وتمدن را همه می باید در ادیان ابتدایی و تحول و تکامل آن جستجو کرد .

   

      2- ادیان ابتدایی

  منظور از ادیان ابتدایی آن مجموعه از عقاید وباورها یی است که درمیان انسان بدوی ازعهدقدیم رواج داشته وکم وبیش در حال حاضرهم ممکن است در میان اقوام وقبایل دورافتاده که طرز زندگی آنها همچون زندگی انسان ابتدایی است، وجود داشته باشد.

   

   

  آثارانسان نئاندرتال (دوره دیرینه یا پارینه سنگی) نشان می دهد که آنها مردگان خود را به خاک می سپردندوهمراه با آن ابزارسنگی نتراشیده می نهادند. بنابراین آنان تا حدی اعتقادبه زندگی پس ازمرگ داشته اند. این انسان شباهت زیادی به حیوان داشته وشایدنوع مرکبی از انسان وحیوان بوده است.

  در دوره نوسنگی که از بیست وپنج هزارسال تا ده هزارسال قبل ازمیلاد،ادامه داشته است انسان  "کرومانیون" (  (Cromagnonمی زیسته است. کرومانیون ناحیه ای است ازفرانسه. انسان کرومانیون برخلاف انسان نئاندرتال قائم می ایستاده است . جمجمه آنها بزرگتر ازبشرامروزی بوده وقدآنها نیزبلندتربوده است.این ها غارنشین بودندوبا ابزارسنگی صیقلی شده، گاو وحشی وخرواسب را شکارکرده وازگوشت آنها تغذیه می کردند. آنان درگورستان های خوداسلحه وزیور واغذیه را بامردگان خویش به خاک می سپردند وگاهی هم تصاویری ازهیاکل زشت وموهوم.

  آنها با به کارگیری پیه سوزها ومشعل ها به کشیدن تصاویرها مشغول می شدند. نقاشی برای آنان بیشتر جنبه سحروافسون یعنی جنبه دینی داشته است وبدین طریق می خواسته اند حیواناتی را که نقش آنها را می کشند، مسخر خود سازند.

  علمای علم الادیان با استفاده ازآثارباستان شناسی ماقبل ازتاریخ ومطالعات جدیدجامعه شناسی بر روی اقوام بدوی که کم وبیش طرز معیشت آنها همانند انسان های نخستین است، بدین نتیجه رسیده اند که عقایدوباورهای دینی بشراولیه هم تا حدی مانندفبایل ابتدایی عصرحاضربوده است.

  بنابراین ویژگی های دین در قبل از تاریخ ودرفرهنگ های ابتدایی را تحت عنوان " ادیان ابتدایی " موردمطالعه قرار می دهند.

   

                                             

                                    ©  ویژگی های ادیان ابتدایی  ¨

   

  الف-2 ) سحروجادو :

  کاری است که آدمی بتواند به وسیله دمیدن وتکراربرخی کلمات یا اتجام بعضی اعمال، نیروی ما فوق الطبیعه را به سودخودقبضه کند.

  بشر ابتدایی براثرغریزه فطری میل دارد که به رموزکائنات پی ببردوبرای جلب منفعت خویشتن ازحوادث سود برد وچون به علت نداشتن علم وتجربه ازعلل واقعی  بی خبراست، ازاین رو به خیالبافی می پردازدومعتقد به خرافات می شود.

                                                                       10

   

   

  ساحر یا جادوگرمعتقد است درتمام اشیاء یک نیروی مرموزوغیبی وجود داردومی خواهدآن را تسخیر کند. درحقیقت سحروجادوصورت اولیه وتکامل نیافته علم است. با این تفاوت که عالم باشناختن قوانین طبیعی در پدیده ها تصرف می کند، اما؛ ساحر می داندکه علت ومعلولی هست، اما؛ این شناخت را به طورتصادفی تجربه کرده و درمعرفت قوانین اشتباه می کند.

  اعتقاد به سحروجادو نه تنهادرمیان اقوام غیرمتمدن ابتدایی رواج دارد، بلکه به نوعی درمیان بسیاری از مردم متمدن جهان نیز رایج است، مثل رمالی وفال گیری.

  فرق بین دین وجادو این است که دین متوجه تعظیم وپرستش موجودات ماورای طبیعت است، ولی؛ جادوگر می خواهدقوای ماورای طبیعت را به سودخودمهارکند. گرچه این عمل جادوگریاکاهن خودبه نوعی،گاهی اوقات جنبه رمزی وتقدس پیدامی کند.

   

  ب-2 ) تابو (دغدغه های خاطر) :

  تابوکلمه ای است که از زبان مردم «پولی نزی « گرفته شده است. پولینزیا، مجمع الجزایری است درجنوب غربی اقیانوس آرام.

  مشاهدات نشان می دهدکه مردم این ناحیه وبرخی نواحی دیگرنسبت به بعضی اشیاء نوعی دغدغه خاطرنشان می دهند، یعنی آنها را مشخص وانگشت نما می سازندوبه آنهانزدیک نمی شوندوبی حرمتی نسبت به آنان راحرام می دانند.مثلاً گاهی شخص مرده یا مریض یا غریبه یا حتی زنان را جزو این دسته حساب می کرده اند.

   

  تابوها سه امر اساسی زیر را در بر دارند :

        1-  شناسایی پاکی وناپاکی یک چیز، یعنی مقدس وغیرمقدس بودن یک شیء یا انسان .

        2-  حرمت و ممنوعیتی که در آن چیز وجود دارد .

        3- کیفر عدم مراعات این ممنوعیت یا مجازات .

   

  به همین جهت علمای جامعه شناس ریشه طاهری ونجاست ، حرام وحلال بودن ومقدس بودن ونبودن

  را که درمیان انسان های متمدن هست از تابو می دانند .

   

   

                                                                   11

                                                          

   

  ج- 2 ) مانا :

  مانا، عبارت است از یک نیروی غیرشخصی مرموزغیبی که در عین حال مادی، معنوی نیز هست ودرتمام اشیاء ودرهمه جا پراکنده است. مانا یک نیروی مافوق الطبیعه است که هرگز روی یک شیء معیّن ثابت نمانده ومی تواند در تمام اشیاء قرار گیرد. مانا دارای این خاصیت است که می تواند از اشیاء جامدبه افراد زنده هم منتقل شود. مانا بیشتر درموجودات وچیزهای مقدس وجود دارد و گرچه مورد اعتقاد تمام قبایل بدوی است، اما؛ درهرناحیه ای رسوم و آداب خاصی نسبت به آن مرسوم است.

   

  د-2 ) توتم :

  توتم پرستی، عبارت است ازایمان واحترام به بعضی از جانوران وگیاهان (بیشترحیوان) به طوریکه مردم آن قبیله گمان می کنندکه ازنسل آن حیوان هستند. بنابراین هر قبیله توتم خاص خود را دارد. افراد قبیله نقش توتم را بر غارها یا دیرک بلندچارک ها نصب می کنندکه دراصطلاح علمی به آن" دگل توتم "

  می گویند. به هر جهت حیوانی که مورد احترام وپرستش قرار می گیرد به نوعی برای آنها جنبه مرموزی داردومعتقدندکه دروجودآن نیروی مانا وجودداردوازآزار رساندن به آن خودداری می کنند.

  به نظر جامعه شناسان آثار توتم پرستی در عصر حاضر نیز درمیان بسیاری از ملل متمدن باقی مانده است. مانند کوبیدن شکل حیوانات روی بدن یا دخیل بستن بر شاخه های بعضی درخت ها .

   

  ه-2 ) فیتیش :

  همان طور که پرستش و حرمت حیوان وگیاه درمیان بعضی قبایل ابتدایی رواج دارد، احترام به اشیاء جسمانی ومادی نیز رواج دارد.

  فیتیش ، یک واژه پرتغالی است به معنای سحروافسون .

  به نظر علمای جامعه شناس آثار فیتیشیزم در حال حاضر هم در میان ملل متمدن جهان ، باقی مانده است. از جمله : ارزش وتقدس طلسمات ، نگین انگشترها و ...

   

  و-2 ) بت پرستی :

  بت پرستی مرحله تکامل یافته فیتیش پرستی است ویا به عبارت دیگر فیتیش پرستی مقدمه بت پرستی می باشد. با گذر از عصرحجر به دوره فلز، پرستش فیتیش سنگی یا چوبی ابتدایی نیزجای خود را به بت پرستی داد.

 • فهرست:

  مقدمه........................................................................................          5

  1- تعریف دین،مذهب،ملت وشریعت ............................................................      6

    الف-1} دین در اصطلاح متکلمین مسلمان ........................................................................................................            6

     ب- 1} تعریف دین از دید جامعه شناسان ......................................................................................................        7

     ج- 1 } تقسیم بندی دین ازنظر اسلام .......................................................................................................        7

      د-  1} ملل ونحل ......................................................................................................................................         7

      ه- 1 } شریعت ...........................................................................................................................................................            8

     و- 1 } مذهب ..............................................................................................................................................................         8

     ز- 1 } منشأ دین ..........................................................................................................................................................         8

     ح-1 } دین و پیشرفت علوم و تمدن .....................................................................................................................         9

  2- ادیان ابتدایی ................................................................................       9

     ویژگی های ادیان ابتدایی .........................................................................................................................................        10

    الف-2} سحر وجادو ..................................................................................................................................................         10

     ب -2} تابو (دغدغه های خاطر) .............................................................................................................................       11

     ج - 2} مانا ..........................................................................................................................................................         12

     د – 2 } توتم .......................................................................................................................................................        12

     ه – 2 } فیتیش ......................................................................................................................................................       12

     و – 2 } بت پرستی.......................................................................................................................................................       12

     ز – 2 }  آنیمیسم .........................................................................................................................................................        13

  3- ایران با ستا ن ................................................................................     13   

    1- آیین مغان .........................................................................................................................................................       13

   2- مهر پرستی ...........................................................................................................................................................        14      

      الف -2 } رسوم و عبادات ...............................................................................................................................        14

  3- دین زردتشت ......................................................................................................................................................       14

     الف -3} سرگذشت زردتشت ..........................................................................................................................   .   15

      ب - 3 } تعالیم زردتشت .........................................................................................................................................       15

      ج - 3  } اوستا ........................................................................................................................................................       16

       د -  3 }  داستان خلقت و دو گانه پرستی .......................................................................................................       16

                                                                               1 

   

     عنوان                                                                                                                                صفحه

    

   ه -  3 } خدایان ............................................................................................................................       17

   و-  3 } آخرالزمان ......................................................................................................................         17

   ز-  3 }  بقایای روح ...................................................................................................................         18

  ح-  3 } وضع کنونی ...................................................................................................................         18

  4- ما نویت ..................................................................................................................................         18

   الف- 4} سرگذشت مانی ............................................................................................................        19

    ب-  4} منابع مانوی ...................................................................................................................         19

     ج-  4} تعالیم مانوی .................................................................................................................         19

  5- مزدک ....................................................................................................................................         20

  الف- 5} سرگذشت مزدک .......................................................................................................           20

   ب-  5 }  قیام مزدک .................................................................................................................          21

    ج-  5 }  دیدگاهها ....................................................................................................................         21

  4- ادیان خاموش ...............................................................................      22

      ادیان بین النهرین .......................................................................................................................        22

      1- دین سومر ...........................................................................................................................         23

        الف-1 } ابعاد اعتقادی ...........................................................................................................         23

                      خدای برتر و خدایان ...............................................................................................          23

                     تثلیث خدایان ...........................................................................................................          24

                   تثلیث دوم خدایان سومری .........................................................................................           25

                   ارواح وقوای اثر گذار ..............................................................................................            25

                    خلقت جهان وانسان ..................................................................................................           26

                    رهبران دینی .............................................................................................................           27

                      حیات پس از مرگ ..............................................................................................             27

         ب-1 } ابعاد آیینی و شعایری ...............................................................................................          28

                      دعا ونیایش ...........................................................................................................           28

                      قربانی .....................................................................................................................          28

                      وقف زن برای معابد ................................................................................................          28

                      دفن مردگان .......................................................................................................... .         29   

          ج-1 }  اخلاقیات ...............................................................................................................          29

   

                                                                               2

   

     عنوان                                                                                                                                صفحه                                            

   

  2- دین بابل ...............................................................................................................................           29

    الف- 2} خدایان بابلی .............................................................................................................           29

      ب- 2} خلقت جهان وانسان ..................................................................................................           30

      ج- 2 } حکمت بابلی ............................................................................................................             30     

       د- 2 } قوانین حقوقی ............................................................................................................          30

       ه- 2 } اعمال عبادی ..............................................................................................................          31

       و- 2 } حیات پس از مرگ ...................................................................................................          31

  3- دین آشور .............................................................................................................................          32

  4- دین مصر قدیم ......................................................................................................................          33

    الف-4 } ابعاد اعتقادی .............................................................................................................          33

                  خدایان .....................................................................................................................            33 

                  آفرینش جهان ............................................................................................................           34

                  شخصیت های دینی ..................................................................................................            35

                  انسان شناسی .............................................................................................................           35 

                   راه نجات ................................................................................................................             35

                  حیات پس از مرگ ..................................................................................................             36

     ب-4 } ابعاد آیینی و عملی ...................................................................................................             36

      ج-4 }  اصلاحات مذهبی اخناتون ........................................................................................            37

  5- ادیان بومی آفریقا  .......................................................................         38

     الف- 5 } ابعاد اعتقادی .........................................................................................................            38

                    خدای برتر .............................................................................................................            38

                    خدایان ونیروهای پایین تر ......................................................................................             38

                    آفرینش جهان وانسان .............................................................................................         39

                    نزدیکی اولیه انسان با خدا. ......................................................................................            40

                    رهبران دینی ..........................................................................................................             40

                    انسان شناسی .........................................................................................................              40

                   حیات پس ازمرگ..................................................................................................              41

       ب- 5 }  ابعاد آیینی وشعایری ............................................................................................              41

                    آیین های مربوط به زندگی روزمره ........................................................................             41

                    آیین های مربوط به مراحل زندگی .........................................................................             42

                                                                               3

   

     عنوان                                                                                                                                صفحه                                           

   

     بلوغ  .......................................................................................................................           42

     ازدواج .....................................................................................................................          42

     مرگ .......................................................................................................................          43 

  ج- 5 } سلوک اخلاقی ................................................................................................           43

  6-یونان  ..............................................................................................        44

     الف-6} آیین یونانیان باستان .......................................................................................         44

    ب- 6 } پیدایش فلسفه ................................................................................................          44

     ج- 6 }  عقاید عامه  ...................................................................................................         44

  7- روم  ...............................................................................................        45

     الف- 7 } آیین رومیان قدیم ....................................................................................................           45

      ب- 7 } نوما ..........................................................................................................................           45

      ج- 7  }  خدایان رومی  ..........................................................................................................           45

      د- 7 }  مراسم دینی ...................................................................................................         45

  8- هندوئیسم  .................................................................................       45

     الف- 8 } اصول دین هندو............................................................................................         46

      ب- 8  }  خدایان ودایی ..........................................................................................................          46

      ج- 8  }  کتاب های مقدس .....................................................................................................          46

  9- یهودیت  ...................................................................................       47

     الف- 9 } تورات یا تاریخ یهود .................................................................................................         47

      ب- 9  }  عقاید و احکام مذهبی ...............................................................................................        47

      ج- 9   }  خدا در یهودیت  ........................................................................................................       47

  نتیجه تحقیق  ....................................................................................     48

  منابع و مآخذ  ....................................................................................    49

   

   

   

  منبع:

  1-  آشنایی با تاریخ ادیان ، آریا ، غلامعلی ، مؤسسه فرهنگی وانتشاراتی پایا ، چاپ اول ، 1376 .

  2-  تاریخ ادیان ، حکمت ، علی اصغر ، تهران ، انتشارات ابن سینا ، بی تا .

  3-  تاریخ مختصرادیان بزرگ ، شاله ، فیلیسین ، ترجمه دکتر منوچهرخدایارمحبی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران 1346 .

  4-  ادیان جهان باستان ، یوسف اباذری و ... ، ج2 ، تهران ، مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی،1372.

  5-  آشنایی با ادیان بزرگ ، توفیقی ، حسین ، تهران ، مؤسسه فرهنگی طه ، چاپ پنجم ، 1381.

  6-  ادیان ابتدایی وخاموش ، سلیمانی اردستانی ، عبدالرحیم ، انتشارات آیت عشق ، 1382.

  7 -  فرهنگ اساطیر آشور وبابل ، ژیران ، ف و ... ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور ، تهران ، انتشارات فکر روز ، 1357 .

دین تعریف دین، کار بسیار دشواری است و تعریف مشخصی از دین وجود ندارد که همه دینداران و بیدینان بتوانند بر روی آن توافق نظر داشته باشند ولی نزدیک ترین تعریف به دین می‌تواند این باشد: دین، باور به موضوعات ایزدی، فراطبیعی است که به نیایش و پرستش می‌‌انجامد و بر ایمان مبتنی است. به خود آن پرستش یا نمودهای نهادینه یا فرهنگی آن پرستش یا آمیزه‌ای از این دو نیز دین می‌گویند. به زبانی ...

مقدمه همان طور که می دانیم خداوند متعال می فرماید که در ادیان وملتهای پیشین بنگرید که در زندگی آنها پندی است آموزنده برای شما . از استاد بسیار گرامی جناب آقای جعفری نهایت سپاس گزاری را دارم که در تهیه این تحقیق راهنما ومشوق من بوده است آیین زرتشتی دین رسمی کشور ساسانیان از ابتدا باروحانیون زرتشتی متحهد شدند و این رابطه محبت آمیز در میان دین ودولت تا آخر عهد آنان استحکام داشت ...

اسلام اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از دین‌های ابراهیمی جهان است.[۱] پیرو این دین را مسلمان می‌گویند. آنها بر این باورند که خدا مستقیماً بر بسیاری از پیامبران وحی فرستاده و محمد آخرین آنها است.[۲] این دین هم اکنون از نظر تعداد رسمی پیروان در مکان دوم و پس از دین مسیحیت جای دارد. ریشهٔ واژه اسلام در زبان عربی از ریشه (س-ل-م) که به معنای «تسلیم صلح‌آمیز؛ تسلیم شدن؛ اطاعت؛ صلح» است ...

اسلام اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از دین‌های ابراهیمی جهان است.[۱] پیرو این دین را مسلمان می‌گویند. آنها بر این باورند که خدا مستقیماً بر بسیاری از پیامبران وحی فرستاده و محمد آخرین آنها است.[۲] این دین هم اکنون از نظر تعداد رسمی پیروان در مکان دوم و پس از دین مسیحیت جای دارد. ریشهٔ واژه اسلام در زبان عربی از ریشه (س-ل-م) که به معنای «تسلیم صلح‌آمیز؛ تسلیم شدن؛ اطاعت؛ صلح» است ...

ادیان تشکیلات مذهبى و حوزه‌هاى دینى هر یک از ادیان در برمه، اکثراً در همان مکان‌هاى عبادتی، زیارتی، معابد و مساجد دایر مى‌باشد، رهبران مذهبى در قسمتى از این مکان‌ها به رتق و فتق امور پیروان خود مى‌پردازند،و در موقع لزوم فعالیت‌هاى تبلیغى جهت ترویج ادیان خود را انجام مى‌دهند. البته به غیر از بودائیانى که خود داراى تشکیلات عظیم تعلیم و تربیت در گوشه و کنار این کشور مى‌باشند. ذیلاً ...

مهر پرستی یا آیین مهر یا میترائیسم از دین‌ های باستانی ایرانیان بود که بر پایه ایزد ایرانی مهر و دیگر ایزدان ایرانی بنیاد شده بود. مهرپرستی در حدود بیش از 5000 سال پیش در میان ایرانیان ساکن دشت مغان به وجود آمده اما بنا به دلایل مذهبی پیدایش آنرا به زمان تولد عیسی پیامبر ترسایان نزدیک می کنند!این آیین از سده نخست میلادی درشاهنشاهی روم همه گیر شد کرد و بنا به روایتی دیگر مدت پیش ...

دين آيين نامه زندگي انسان است / اسلام هدايتگر انسان در مسير سعادت است خبرگزاري مهر- گروه دين و انديشه: عصر ما، عصر بازنگرى و برگشت ‏به دين است. امروزه دين ‏پژوهى به شيوه‏ علمى از پيشرفته ‏ترين تحقيقات و رشته ‏هاى ‏آکادميک است. به موازات اين تغييرات،

به نام خدا خلاصه تاريخ ايران زمان ميلادي زمان هجري سلسله پادشاه رويدادها پايتخت حدود 720 تا 550 پيش از ميلاد مادها ديا اکو ديااکو هفت قبيله آريايي را در

از انروز که اهریمن بد نهاد به جنگ با هرمزد آغاز کرد ، شش هزار سال گذشته بود و درین مدت، اهرمن دوبار با (آفات و دیوان و تاریکی و بیماری و درد و نیاز و خشم و دروغ) به جهان هورمزد کمین زده و آب و خاک و گیاه و حیوان و مردم را آزار کرده بود. در سه هزار سال سوم، هورمزد برای رهایی ازین آفت ها ، زرتشت را به این گیتی فرستاد و دین و آیینهای خود را به او سپرد تا مردمان را به سوی نیکی ...

زرتشت زَرتُشت، زردشت،زردهُشت یا زراتُشت(در اوستا زَرَثوشْتَرَ به تعبیری به معنی «دارنده روشنایی زرین‌رنگ» و به تعبیری دیگر «دارنده شتر زردفام» و سرانجان به معنای «ستاره زرین») نام پیامبر ایرانی و بنیادگذار دین زرتشتی‌گری یا مزداپرستی و سراینده گاهان (کهنترین بخش اوستا) است. بعضی پژوهشگران بر این باورند که زرتشت در روز ششم فروردین زاده شده ولی درباره تاریخ زایش او دیدگاه‌های ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول