دانلود تحقیق فیزیک

Word 516 KB 31909 11
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مشکل جزئی مورد نظر با گذر زمان آلودگی‌های پرتوهای راکتور هاست. در حذف این آلودگی در مراتب بالاتر یک فیلتر ترکیب لازم است. یک فیلتر  شامل یک یا چند مواد اضافی است که در پرتو قرار می‌گیرد بنابراین AL و S با فیلتر F استفاده میشود تا پرتوی فیلتر  شده حاصل شود که شامل نوترونها حدود 3/24 کیلوالکترون ولت خواهد بود، Ti و Co برای رسیدن به پرتوی فیلتر شده در 2 کیلو الکترون ولت است و S به Si لازم است تا پرتویی در Kev 55 بدست آید و کاهشی در شدت پرتوی فیلتر شده بطور قابل ملاحظه نشان داده میشود.

   

  تکنیک دیگر جهت کاهش آلودگی نوترون با پخش کننده رزونانس در داخل پرتو راکتور و پرتوی پخش شده فیلتر میوشد. بنابراین در اداره ملی استاندارد  (NBS) پخس کننده Mn در ارتباط با Ti + Sc استفاده میشود تا 97 درصد دسته‌های خالص 2 کیلو الکترون ولت نوترونها استفاده شوند. میل و هاروی از Mg و S استفاده شده که پرتوی فیلتر شده kev 75 استفاده شود و Ti و M با فیلتر Fe پخش می‌شود تا پرتو Kev  14 بدست آید پس پخش کنده Co با Ni و Fe پرتو Kev 5/4 را نشان میدهد و فیلتر  پرتو ev 500  را با پخش کننده Nd و فیلتر Zn یک پرتو ev 400 را نشان می‌دهد.

  پرتو های فیلتر شده مواد اولیه مودر استفاده است. U و Sc و fe و si  برای پرتوهای فیلتر شده در 186/0 ، 2 ، 3/24 ، 55 ، 144، و 2350 kev عنوان میشوند. در فیلترهای ایزوتوپ‌های جدا شده Er ، N ، zn ، sr ، zn ، Ni، e ، Cr پیشنهاد شده تا پرتوهای مربوطه و اطلاعات آن با کارر امروزی جهت طرح‌هی متغیر مناسب باشد ولی تمام این معیارات و طرح‌ها لازم است تا فیلتر ایزوتوپ ها جداگانه دیده شوند. در حالت خاص اطلاعاتی برای رسیدنت به انرژی بالاتر و جود دارد تا شدت خوب و نسبت سیگنال به زمینه در منطقه در مورد علاقه و انرژی آن بدست آوریم. مثالی از کل بخش مربوط به معیارات در کل کاربرهای فیلترها در شکل 4. Vtii  و برای  نشان داده شده است.

   

  معیاراتی برای طرح فیلترها:

  این فیلترهای پنجره برای پرتوهای نوترون‌ ها ابتدا بسط می‌یابند. برخی از آزمایشات در پرتوها نیاز به نوترون دارند تا در دسته ‌ باریکی با انرژی مناسب و انرژی ویژه در هر یک از ده دهه دیده شوند. مشکل Viii دو مشکل فیلترها را نشان میدهد که در یک رآکتور عمل میکند. فیلتربندی و ماده مربوط در این مثال fe است که در نیمه راه لوله پرتو قرار می‌گیرد که به پورت پرتوی راکتور فر برده میشود. این فضای بین Fe و لوله با صفحات پر میشود و در این مثال Al و S به مواد خاص اضافه میشود تا مواد فیلتر بندی ابتدایی استفاده شوند. پورت پرتو شکلa  5 Viii در مسیر مستقیم قرار می‌گیرد و سوخت رآکتور را نشان میدهد. پورت پرتو در مشکل b 5 Vtii  نسبت به انعکاس و همزه در نزدیک هسته قرار می‌گیرد در جهت مستقیم نوترونها در جهت موفقیت نمونه قرار می‌گیرد.

  تجارب زیادی برای فیلترها بدست آمه است و حاکی است از عواملی که باید برری شوند که این طرح‌ها از فیلتر پرتو خواهد بود. حداکثر جریان نوتورن تک انرژی در موقعیت نمونه قرار دارد ولی لازم نیست بین متغیرها با بزرگترین قطر استفاده میشود و مواد فیلتر بندی باید به حد کافی در منطقه پرتو ایجاد شود که از تمام نقاط در منبع و صفحه منعکس کننده از فیلتر می‌گذرد و به نمونه میرسد. برای فیلترهایی که هزینه بردار است هزینه کمتر را انخاب کنید. اگر لازم باشد یک آزمایش را در نظر بگیریم پرتو باید به فیلتر اضافه شود. اگر  ما دو فیلتر به هسته راکتور خیلی نزدیک باشد بسیاری از نوترونها با انرژی ناخواسته در پرتو نشان داده میشود. بنابراین ما دو فیلتر بندی باید در نیمه راه بین منبع و وجه خارجی صفحات بیولوژیکی قرار می‌گیرد.

  اجزاء یا ایزوتوپ‌ها برای ماه فیلتر انخاب میشود تا بخش در حداقل پنجره کمتر از 5/1 نوتورن درحد متوسط با انرژی دیگر مشخص باشد. ضخامت فیلتربندی انتخاب شده حدود 1/0 نوترونها است که انرژی را به فیلتر می گذرانند. عامل 5/1 نشان میدهد که نوترونها با انرژی دیگر در انتقال  است ولی نوترونها منبع اسپکتروم و طیف است که نسبت به نوترون در پنجره و سنجیده میشود. اغلب دسته‌ای در پنجره حدود 200/1 کل طیف نوترون‌هاست. اگر این فاکتورها به نسبت 5/1  باشد در جه خلوص پرتو 98/0 است. مواد فیلتر با نسبت مقطع بزرگتر از 5/1 ثابت نمی‌شود که نسبت 10/1 را نشان دهد ولی این پنجره توخالی در مقطع فیلتربندی سایه بندی میشود و مواد فیلتر بیندی ثانویه را نشان میدهند.

  اغلب تغییرات انرژی دیده میشود از فیلتری دیگر ، بنابراین فیلترهای قابل تعویضی لازم است در دانشگاه راکتور تحقیقات میسوری (MURR) با فرو بردن لوله فیلتر و حذف آن کار میشود. و در عرض چند دقیقه میتواند راکتور را خاموش کند. روش ساده برای فیلترها برای چرخاندن پرتوهاست HFBR (راکتور پرتو با فلوی بالا) در بروفاوان شامل فیلترهایی است در خارج از صفحات بیولوژیکی .

  این صفحات در اطراف طولانی‌تر است پس از فیلتر MTR, Fe از مخلوط فولاد زنگ ترن و برنج استفاده میشود که فیلتر Sc استفاده میشود  تا Ni و Ti بعنوان صفحات بکار میروند. دو یا چند عنصر لازم است تا پنجره‌ها بوسیله دیگری سایه‌دار شوند. از مخلوط بتون، آهن، سرب، آلومینویم بعنوان صفحه‌ای استفاده میشود. مواد متغیر با هر یک از صفحات ومرحله بندی میشوند. این مراحل جلوگیری می کنند تا فواصل با آب موجود تحت تأثیر اشعه گاما نباشد و Al طوری عمل می کند که مراقب باشیم آب یا Al منبعی در صفحه بیولوژیکی به حساب میآید ولی در این فاصله هوا هم وجود  دارد.

  دومین و سومین ، دو فیلتر بندی شده لازم است استفاده شود تا مواد فیلتر بندی اولیه مشخص شود و مواد ثانویه نزدیک به پنجره است و مقطعی از مواد اولیه را  نشان می‌دهد. این مواد به نسبت 5/1 یا کمتر در پنجره با متوسط مقطع تمام انرژیها تنها 2/1 است ولی این مواد ثانویه Al و S مؤثر هستند و همراه Fe و Ti ،  Co به فیلترها اضافه میشود و S به فیلتر Si اضافه میشود.

  این مواد ثانویه درجه خلوص را بالا میبرند و اشعه گاما را کاهش میدهند و همیشه از راکتورها خارج میشود.

  چند روش دیگر برای پیشرفت در جه خلوص پیشنهاد شده است. این پورت پرتو در بالاترین موقعیت فلو نزدیک هسته ترجیح  داده میشود به نقطه پرتو در نقاط از سوخت نوترونها که پخش میشود آسان‌تر متغیر میشوند و انرژی بالایی را خواهند داشت. و این نوترونهای نومتر آسانتر فیلتر میشود و شامل انرژی بالاتری هستند و این فلوی گاه نومتر است نسبت به فولی گاه از سوخت مطرح میشود. فیلترها ر NBS از سوخت مستقیم استفاده میوشد. منگنز رزونانس پراکندگی در Kev 38/2 دارند که kev2 به پایین لوله کشیده میشود و nBVS تشخیص داد که فیلتر sc با فاکتور درجه خلوص 98/0 با فیلترهای Sc، با فاکتورها درجه خلوص 98/0  با فیلترهای SC دارای فاکتور 8/0 – 7/0 است.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مشکل جزئی مورد نظر با گذر زمان آلودگی‌ های پرتوهای راکتور هاست. در حذف این آلودگی در مراتب بالاتر یک فیلتر ترکیب لازم است. یک فیلتر شامل یک یا چند مواد اضافی است که در پرتو قرار می‌گیرد بنابراین AL و S با فیلتر F استفاده میشود تا پرتوی فیلتر شده حاصل شود که شامل نوترونها حدود 3/24 کیلوالکترون ولت خواهد بود، Ti و Co برای رسیدن به پرتوی فیلتر شده در 2 کیلو الکترون ولت است و S به ...

معرفی: یکی از موادرادیواکتیو موجود در طبیعت گاز تریتیم است که یک ماده پرتوزای گسیلنده بتا می باشد. تریتیم به عنوان یک گاز رادیو اکتیو در تهران همواره پرتوهای بتایی را از خود گسیل می نماید. اولین عنصر شیمیایی جدول تناوبی هیدروژن است که گازی بی رنگ و بی مزه بوده و با نماد H نشان داده می شود. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ می باشد: (ایزوتوپ به ویژه هسته هایی گفته می شود که دارای عدد اتمی ...

فيزيک چيست : هدف علم هرگز اثبات و « حقايق تغيير ناپذير » و تثبيت « عقايد قطعي و ابدي » نيست . علم مي کوشد گام به گام به واقعيت نزديکتر شود و به تدريج درهاي بسته گنجينه اسرار طبيعت را به روي آدمي بگشايد و پرده هاي ابهام را يکي پس از ديگري پاره کن

برحسب نظريه اتمي عنصر عبارت است از يک جسم خالص ساده که با روش هاي شيميايي نمي توان آن را تفکيک کرد. از ترکيب عناصر با يکديگر اجسام مرکب به وجود مي آيند. تعداد عناصر شناخته شده در طبيعت حدود ?? عنصر است. هيدروژن اولين و ساده ترين عنصر و پس از آن هل

مسأله چگونگی دفع پسماند های هسته ای، مسأله ای بوده که از ابتدا ذهن اکثر کارشناسان مسائل محیط زیست را به خود جلب کرده است. بسیاری از نیروگاه های تولید انرژی که با سوخت هسته ای کار می کنند در پایان زمان بهره برداری استاندارد خود قرار دارند. این مسأله در ایالات متحده آمریکا که عمده نیروگاه های آن درسال های پایانی فعالیت قرار دارند، نگرانی های بسیاری را به همراه داشته است. نیروگاه ...

ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان برحسب نظريه اتمي عنصر عبارت است از يک جسم خالص ساده که با روش هاي شيميايي نمي توان آن را تفکيک کرد. از ترکيب عناصر با يکديگر اجسام مرکب به وجود مي آيند. تعداد عناصر شناخته شده در طبيعت حدود ?? عنصر است. هيدروژن ا

در پزشکی کاربرد رادیو ایزوتوپ ها ( اتم های یک عنصر را که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند ، ایزوتوپ های آن عنصر می نامند بارهای مثبت که همان تعداد پروتون ها می باشند را عدد اتمی و مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های هسته یک اتم را عدد جرمی آن می گویند ) در سه زمینه متمرکز است که عبارتند از تشخیص ، درمان و تحقیق به عنوان مثال P ( با عدد جرمی 32 یک گسیلنده بتا با نیمه عمر ...

ایزوتوپها با عدد جرمی آنها مشخص می‌شوند. حتی در حالت پایه بسیاری از ایزوتوپها ناپایدارند که ایزوتوپهای ناپایدار را رادیوایزوتوپ میگویند. رادیو ایزوتوپ را ایزوتوپ‌های ناپایدار گویند. این هسته‌ها می‌توانند به طرق آلفا، بتا، گیراندازی الکترون و... تلاشی انجام داده و به حالتهای پایدارتری از انرژی برسند. دیدکلی رادیوایزوتوپها را به عنوان ایزوتوپهای ناپایدار شناختیم. حال این سوال پیش ...

ما در عصر تورم علوم تجربی زندگی می کنیم .پیشرفت علم در این برهه از زمان به طور کلی محدود به کار متخصصان شده است ولی هر چه علم پیشرفت می کند قلمرو کار متخصصان نیز محدودتر می شود. جهان امروز جهان علم و دانش است. کلیه تحولاتی که درجهت رشد و تکنولوژی تسخیر فضا، دستیابی به کرات آسمانی، ارتباط با خارج از منظومه شمسی و حتی کهکشان های دور دست، شکافت اتم و استفاده از انرژی هسته ای پیشرفت ...

تصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب مقدمه امروزه حفظ منابع آب ، يعني حياتي ترين ماده اي که بشر به آن نياز دارد بطور فزاينده اي مورد توجه مجامع مختلف بين المللي قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه بهره برداري بيش از حد از منابع محدود آب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول