دانلود تحقیق مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی

Word 255 KB 32095 196
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۱۹,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

  تاریخ جلسه :24/11/79                    شماره پرونده : 77/3/2168

  نام طرفین دادرسی :

  خواهان : حسن فرجی                   

  خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله

  موضوع : ابطال سند

  1 آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه  و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .

  2 حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند  .

  3 خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را  درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازه فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .

  4 با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .

  5 نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین  و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است.

  که با وجود احکام یادشده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به دعوت طرفین می نماید و در جلسه نهایی و اعلام ختم جلسه رسیدگی و رد درخواست خوانده ردیف 1 مبادرت به انشاء رای می نماید :

  رای دادگاه :

  در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن فرجی علیه خواندگان ردیف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاک ثبتی 423 فرعی از 163 واقع در سرحد آباد کرج نظر به اظهارات خواهان و رویت پرونده های استنادی مشارالیه بالاخص پرونده کیفری استنادی و دادنامه قطعیت یافته دائر بر فروش مال غیر از ناحیه خوانده ردیف 1 و دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخیص و حکم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاک مرقوم را صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد .

  نظریه :

  1 خواهان دادخواستی تحت عنوان ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه می دارد و خواسته خود آنها مقید به آن می نماید در صورتی که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ازباب قاعده لا ضرر و تبیب می توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نماید و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسی را نیز نماید که نسبت به این امر کوتاهی نموده است .

  2 به نظر می آید وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی نحوه طرح دعوی قابل ایراد و تأمل است و قاضی محترم بدوی نیز لازم می آید نسبت به این امر توجه نماید بدین مضمون که هیچ مقام اداری یا رسمی حق تغییر رای دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانونی آن که در مانحن فیه طریقه صحیح طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث بر دادنامه بدوی می باشد یعنی باید خواهان صریحاً بردادنامه بدوی اشاره و متعرض آن می گردید نه اینکه تنها به عنوان مستند دعوی به آن اشاره نماید که این گونه تصمیم گیری بر خلاف مقررات قانونی می باشد و اصالت احکام لامتزلزل می نماید .

  3 حسب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی بایدنکاتی در دادنامه رعایت شود که آن عبارت از اصول و جهات و مستندات رای صادره است که متاسفانه در دادنامه صادره این امر رعایت نشده است .

  4 نهایتاً اینکه هرچند در موارد فوق دادنامه با مقررات مطابق نبوده لیکن خواسته خواهان و نتیجه عادلانه آن بر اساس اصل هفت رعایت و حاصل شده است .

   

   

  شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

  تاریخ جلسه: 27/11/79           شماره پرونده: 79/3/1490 ک

  نام طرفین دادرسی :

  شاکی: سعید دوستدار

  متهم: حسن عشری

  موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی و رانندگی بدون پروانه

  1- در مورخ 29/10/79  خانم لعیا دوستدار شکوائیه‎ای به طرفیت مأمورین نیروی انتظامی کلانتری 13 شهرستان کرج به دادگستری کل استان کرج تقدیم داشته که در آن چنین اظهار شده است: اینجانب در مغازه پدرم مشغول به کار بودم که مأمورین انتظامی با ورود به مغازه و ضرب و شتم مرا به کلانتری انتقال دادند و همچنین موتور سیکلت پدرم را نیز توقیف کرده‎اند که در اثر ضربات وارده به ناحیه لب و پای من جراحاتی وارد شده است و بدین وسیله تقاضای تعقیب و مجازات نامبردگان را خواستارم. معاون قضائی دادگستری کل شهرستان کرج عین شکوائیه را جهت تحقیقات مقدماتی به کلانتری مربوطه ارسال می‎دارد که پس از احضار طرفین و انجام بازجویی از آنها گزارشی بدین شرح تهیه می‎گردد. آقای حسن عشری کادر این کلانتری به همراه دو نفر سرباز وظیفه که مشغول گشت جهت طرح مدارس بوده‎اند با شاکی که سوار بر موتور برای دختران مدرسه مزاحمت ایجاد کرده است مواجه می‎شوند و به وی تذکرات لازم را می‎دهند که نامبرده بدون توجه به مأمورین اقدام به فرار از محل می‎کند که مأمورین در حین گشت‎زنی متوجه موتور وی در جلوی مغازه پدرش می‎شوند و با ورود به مغازه از او می‎خواهند که به کلانتری برود ولی در حین مراجعت به کلانتری نامبرده اقدام به فرار کرده که در نتیجه مأمور وظیفه از پشت موتور زمین خورده و مجروح می‎شود و به هر صورت شاکی به همراه موتور کلانتری رسانده می‎شوند و موتور فاقد پلاک است و شاکی نیز گواهینامه ندارد و در بازجویی انجام شده منکر موتورسواری و ایجاد مزاحمت برای دختران مدرسه‎ها شده و اظهار می‎دارد که اینها آمدند با کتک مرا بردند و در پاسگاه نیز مرا کتک زده‎اند. پس از ارجاع گزارش به دادگستری شهرستان کرج  قائم مقام دادگستری کل استان کرج شعبه 3 را جهت بررسی پرونده مطروحه تعیین می‎نماید که قاضی محترم پرونده پس از بررسی دستور می‎دهند که پرونده عیناً به بازرسی نیروی انتظامی ارسال گردد تا تحقیقات مقدماتی از طرفین و کسبه محل انجام شود و اگر شاکی مایل است به پزشکی قانونی معرفی شود.

 • فهرست:

  ابطال سند                                    24/11/79      شعبه 3         77/3/2168

  5        ایرادضرب وجرح عمدی                 27/11/79      شعبه3          79/3/1490

  12      خیانت درامانت                             1/12/79        شعبه 3         79/3/604ک

  15      تقسیم سهم الارث وفروش منزل        18/12/79      شعبه 3         78/3/1031

  19      تغییر نام                                     23/12/79      شعبه 16        79/16/1156ح

  23      تعدیل اجاره بها                             28/12/79      شعبه 16        79/16/9538ح

  27      افراز                                          8/1/80          شعبه 16       78/16/1013

  31      مزاحمت تلفنی                             18/1/80        شعبه 3        80/3/6

  35      الزام به تنظیم سند رسمی                 20/1/80        شعبه 16        79/16/1240

  40      خرید مال مسروقه                         27/1/80        شعبه 3          80/3/67

  46      کلاهبرداری                                 5/2/80          شعبه 3          80/3/129

  53      خلع ید                                       9/2/80          شعبه 16        78/16/366

  59      سرقت اتومبیل                              23/2/80        شعبه 3          79/3/1626

  64      مطالبه                                         26/2/80        شعبه 16        79/16/1432

  71      ابطال اجرائیه                                7/3/80          شعبه 16        79/16/1239    

  75      تحویل مبیع                                 19/3/80        شعبه 16        79/16/864

  78      ممانعت از حق                             24/3/80        شعبه  3         80/3/364

  82      بی احتیاطی در استفاده از سلاح         29/3/80        شعبه 3          80/3/271

  87      کلاهبرداری                                 2/4/80          شعبه 3          80/3/397

  90      توقیف عملیات اجرائی                   14/4/80        شعبه 16        80/16/406

  94      استرداد اتومبیل                             19/4/80        شعبه 16        79/16/1794

  97      جعل اسناد رسمی                          25/4/80        شعبه 3          80/3/4176

  10      تصرف عدوانی                             7/5/80          شعبه 3          80/3/580

  113    فسخ مبایعه نامه                            11/5/80        شعبه 16        80/16/1859

  121    خیانت در امانت                            23/5/80        شعبه 3          80/3/82

  129    مطالبه                                         30/5/80        شعبه 16        80/16/56

  133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80         شعبه 3          80/3/620

  137    تصادف منجر به فوت            23/6/80        شعبه3           9/3/898ک

  140    تخلیه                                         25/6/80        شعبه 16        80/16/645

  145    مطالبه                                         27/6/80        شعبه 16        80/16/234

  149    قبول فرزند خواندگی                     1/7/80          شعبه 16        79/16/1936

  152    مطالبه                                         3/7/80          شعبه 16        79/16/1596ح

  156    سرقت چک                                 16/7/80        شعبه 3          80/3/1086

  162    نزاع دسته جمعی                           24/7/80        شعبه 3          80/3/534

  170    سرقت                                        1/8/80          شعبه 3          80/3/923     

  176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و         5/8/80          شعبه 3           80/3/463

            تخریب

  180    مطالبه وجه                                  20/8/80        شعبه 2          80/2/258ح

  184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12        28/8/80        شعبه 2          80/2/48

            زمین شهری

  188    اجازه فروش                                3/9/80          شعبه 16        80/16/802ح

  192    مطالبه وجه                                  11/9/80        شعبه 16        80/16/878

  201    تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80        شعبه 16        79/16/1413ح

  205    جعل                                          17/9/80        شعبه 3          79/3/1400ک

  211    تخلیه                                         6/10/80        شعبه 16        79/16/1453

  215    فسخ قولنامه                                 10/10/80      شعبه 16        80/16/273

  219    انتقال مال غیر (منافع)                     18/10/80      شعبه3           80/3/229ک

  222    تحویل مبیع                                 30/10/80      شعبه 16        79/16/1351

  226    شرکت در سرقت                          16/11/80      شعبه 3          79/3/1321    

  237    اجازه انتقال سند                            18/11/80      شعبه 16        78/16/1710

  243    اعتراض ثالث                               29/11/80      شعبه 16        80/16/185    

  247    مطالبه                                         30/11/80      شعبه 16        80/16/252

  252    ابطال قرارداد                                5/12/80        شعبه 16        80/16/1160

  257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید          13/12/80      شعبه 16        78/16/765

            (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

  262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی        19/12/80      شعبه 3          80/3/1412ک 

  270    جعل واستفاده از سند مجعول           25/12/80      شعبه 3          77/3/458ک  

  279    تنظیم سند                                   18/1/81        شعبه 16        80/16/178    

  284    مطالبه                                         22/1/81        شعبه 16        80/16/703

  289    خلع ید                                       2/2/81          شعبه 3          78/3/2213    

  292    ابطال سند                                    9/2/81          شعبه 3          80/3/1961

  296    شرکت در نزاع دسته جمعی             24/2/81        شعبه 3          80/3/2062

  301    سرقت                                        29/2/81        شعبه 3          81/3/30

  305    تخلیه                                         8/3/81          شعبه 2          79/2/1550

  310    مطالبه وجه                                  11/3/81        شعبه 2          80/2/1076

  315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81         شعبه3           80/3/1601    

  319    ایراد صدمه ومزاحمت           25/3/81        شعبه3           80/3/2025    

  323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3           81/3/7ح

  330    تحصیل مال مسروقه                       10/4/81        شعبه 3          80/3/946     

  335    تقسیم ماترک                                22/4/81        شعبه 3          80/3/302     

  340    انتقال منافع مال غیر                       29/4/81        شعبه3           80/3/248     

  345    مطالبه                                         7/5/81          شعبه 3          80/3/63       

  350    چک                                          14/5/81        شعبه 3          81/3/126     

  353    تخلیه                                         6/7/81          شعبه 3          80/3/96       

  358    الزام به فروش عین مستاجره            7/7/81          شعبه 3          79/3/1019

   

  362    ممانعت از حق                             16/7/81        شعبه 25        80/25/11131

   

  366    کلاهبرداری                                 21/7/81        شعبه 25        81/25/12

   

   371   مطالبه خسارات قراردادی                3/8/81          شعبه3           81/3/762

   

  376    مطالبه وجه                                  10/8/81        شعبه 3          81/3/205

   

  382    تصرف عدوانی                             14/8/81        شعبه 25        80/25/444

   

  385    ورود به عنف                               24/8/81        شعبه 25        80/25/719

   

  390    فسخ قرارداد                                 3/9/81          شعبه 3          80/3/1119

   

  395    ابطال قرارداد                                10/9/81        شعبه 3          80/3/1410

   

  399    آدم ربائی                                     16/9/81        شعبه 25        81/25/463

   

  403    ایجاد مزاحمت                              23/9/81        شعبه 25        81/25/117

   

  406    الزام به تحویل مبیع                        2/10/81        شعبه 3          81/3/813

   

  410    مطالبه وجه                                  7/10/81        شعبه 3          80/3/1117

   

  415    ضرب و جرح جمعی                     14/10/81      شعبه25         81/25/981

   

  419    جعل                                          24/10/81      شعبه 25        80/25/1317

  428    الزام به تنظیم سند خودرو                4/11/81        شعبه3           81/3/7

   

  433    الزام به فروش مال مشاع                  8/11/81        شعبه 3          80/3/1519

   

  437    فروش مال غیر                             18/11/81      شعبه 25        80/25/1012

   

  441    فحاشی                                       26/11/81      شعبه25         81/25/235

   

  444    تخلیه                                         2/12/81        شعبه 3          80/3/963

   

  448    الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81        شعبه 3          81/3/714

   

  452    ضرب وجرح                               16/12/81      شعبه 25        81/25/1120

   

  455    تخریب                                       16/12/81      شعبه 25        80//25/93

   

  460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )          1/6/81          شعبه 3          80/3/1384    

   

  463    الزام به انتقال                                3/6/81          شعبه 3          81/3/592

   

  470    هتک حرمت                                8/6/81          شعبه 25        81/25/335

   

  474    کلاهبرداری                                 22/6/81        شعبه25         79/25/117

   

  479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82        شعبه 3          81/3/149     

   

  484    ابطال عملیات اجرائی                      16/1/82        شعبه 3          80/3/713

   

  488    سرقت از اتومبیل                           23/1/82        شعبه25         80/25/1719

   

  492    خیانت در امانت                            27/1/82        شعبه 25        80/25/809

   

  497    مطالبه سفته                                  14//82          شعبه 3          81/3/387

   

  501    مطالبه وجه                                  22/2/82        شعبه 3          81/3/979

   

  506    کلاهبرداری (تورخارجی)                30/2/82        شعبه 25        80/25/1312

   

  511    سرقت                                        30/2/82        شعبه 25        80/25/109

   

   

  منبع:

  ندارد.

مجتمع قضائي شهيد مطهري شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مشهد کلاسه پرونده: خواهان : سعيد . ر فرزند عباسعلي با وکالت سيد جواد اراداتي و سيد ارادتي خوانده: امين. ک فرزند ميرزا حسين – مجهول المکان خواسته: اثبات وقوع عقد بيع و محکوميت خوان

بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی کلاسه پرونده: 83/22/1071 بسمه تعالی شبعه 22 خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی خواسته : بطلان قرارداد صوری وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ...

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مجموعه گزارشها به ترتیب فصل اول: دفاتر دادگاه ها فصل دوم: دادگاه های کیفری قرار منع تعقیب ترک انفاق فحاشی صدور چک بلامحل قرار موقوفی تعقیب سرقت تعزیری مزاحمت تلفنی جعل عنوان ممانعت از حق کلاهبرداری فروش مال غیر قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی کلاهبرداری خیانت در امانت تخریب اموال قتل غیر عمد انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری ایراد ...

بخش اول کارآموزی در محضر شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی قاضی محترم جناب آقای میر لواسانی گزارش کارآموزی قاضی: جناب آقای میر لواسانی کارشناس: محمد علی قاضی سعیدی کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست دادگاه: شعبه 805 دادگاه عمومی تهران کلاسه: 81/805/46 موضوع: تعدیل اجاره بها خواهان: آقای حیبی الله اکبری خواندگان: آقایان 1- حسین تبریزی 2- یعقوب ...

کلاسه پرونده: 84/425- ح 3 شعبه سوم دادگستری حقوقی نیشابور خواهان: آقای ع- ب خواندگان: آقای ح – س و غیره خواسته: صحت معامله وکیل خواهان آقای حسین خاکزادان توکیلاً از طرف آقای علی اصغر بافقی در دادخواست بیان داشته که موکل برابر قرار داد مورخ 1/3/1367 ( پیوست) مقدار چهار صد متر مربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه (داشخانه) با حدود اربعه و مشخصات مندرج در قرار داد مورد اشاره را از ...

گردش کار برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم. یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به ...

تعريف تفکيک: تفکيک عبارتست از قطعه بندي زمين بر اساس مقررات و برنامه هاي توسعه که مورد تصويب قرار گرفته اند.مقررات کلي تفکيک دربرگيرنده اندازه و شکل قطعات زمين عرض و طول آن ها و همچنين چگونگي تامين دسترسي ها ست.با اجراي اين روش ممکن است قطعات ز

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌کند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و

کلاسه پرونده: 86/456 شماره پرونده کارآموز: تجدید نظر خواه: سعید مجتمع و شعبه رسیدگی: اراک پنجم تجدید نظر شماره دادنامه: 86/119 تجدید نظر خوانده: محمد تاریخ ابلاغ: 19/3/86 موضوع دادنامه: ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین گرد شکار پرونده: در مورخه 10/9/85 گزارش از کلانتری بخش 18 سنجان مبنی بر وقوع درگیری در شهرک نبش کابینت سازی ققنوس که شخصی بنام سعید جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و ...

گردش کار: آقاي حسين منظوري که موجر مغازه آقايان يعقوب روسي و حسين تبريزي بوده است نسبت به تعديل اجاره بهاي مغازه ايي که مالک آنها مي باشد دادخواست تعديل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکيل گرديده و رياست دادگاه پس از استماع عرايض خواهان و خواندگان نظ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول