گزارش روش اجرایی کنترل فرآیند های تولید

Word 59 KB 32145 7
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت قدیم:۳,۷۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲,۷۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • هدف :

  هدف از این روش اجرایی تشریح چگونگی انجام فرآیندهای تولید و ارائه خدمت بصورت کنترل شده میباشد که مستقیماً بر کیفیت اثر میگذارند .

  2-محدوده کاربرد:

  این روش اجرایی در چارچوب طرح‌ریزی تحقق محصول و ارائه خدمات ، در واحدهای تولید  و مونتاژ،تضمین کیفیت ،فروش و فنی  مهندسی نافذ می‌باشد .

  3-مسئولیتها :

  مدیر فنی   مهندسی موظف است کلیه ویژگیهای محصول را با دقت تعریف نماید .

  مدیر فنی مهندسی موظف است نسبت به تعیین تجهیزات مناسب تولید برای هر یک از عملیات در شناسنامه‌های محصول اقدام نماید .

  مسئول نگهداری و تعمیرات موظف است به منظور استمداد قابلیت تجهیزات ، نسبت به بازرسی آنها اقدام نماید .

  سرپرست تولید و مونتاژموظف است ،‌ خرابی ماشین‌آلات و تجهیزات را به اطلاع واحد نگهداری و تعمیرات برساند .

  مسئولیت پایش و اندازه‌گیری محصول و فرآیندها به عهده مدیر تضمین کیفیت می‌باشد .

  مسئولیت کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه‌گیری به عهده مسئول کالیبراسیون می‌باشد .

  مسئولیت ثبت موارد عدم انطباق در کارتهای تولید به عهده سرپرست تولید می‌باشد.

  مسئولیت پیگیری و اجرای آموزشهای در نظر گرفته شده برای پرسنل تولید به عهده مسئول آموزش می‌باشد .

  مسئولیت برنامه‌ریزی تولید و کنترل این برنامه ها و اطلاع آن به مدیر تولید  بر عهده مدیربرنامه‌ریزی می‌باشد .

  مسئولیت تدوین برنامه‌ عملیاتی تولید و ثبت آن در کارتهای تولید بر عهده سرپرست تولید  و مونتاژ می‌باشد .

  4- شرح فعالیت :

  در شرکت چشمه نور مکانیزمهای مناسب و موثر در جهت طرحریزی فرآیندهای مورد نیاز برای تحقق محصول پیش‌بینی و برای محصولات در حال تولید به مرحله اجراء گذارده شده است . این طرح‌ریزی به نحوی است که با دیگر فرآیندهای سیستم مدیریت سازگار می‌باشد .

  با توجه به نوع ، ماهیت و اهمیت محصولات قابل تولید در شرکت چشمه نور 2 مکانیزم مجزا به این منظور طراحی گردیده که مجموعا فرآیند طرحریزی تحقق محصول را شکل می‌دهند . این دو مکانیزم در روش اجرایی طرحریزی پیشاپیش کیفیت  …………………………….. طرحریزی گردیده است.

  همچنین به منظور اطمینان از اینکه این فرایندها تحت شرایط کنترل شده به اجرا درآیند ، تدابیری به شرح زیر اتخاذ و اجراء‌می‌گردد :

  الف) مدیر برنامه ریزی موظف است تا مطابق روش اجرایی برنامه ریزی تولید P-PG-02..مبادرت به برنامه ریزی تولید نموده و ضمن مطلع نمودن مدیر تولید از این برنامه ها نسبت به کنترل آنها اقدام نماید .

  همچنین پس از اینکه مدیر تولید این برنامه ها را به سرپرست تولید و مونتاژ ابلاغ نمود ، سرپرست تولید   برنامه عملیاتی تولید    را تدوین و این برنامه ها را در کارتهای تولید وارد نماید . سرپرست تولید موظف است اپراتورهای تولید را نسبت به برنامه‌های تولید ، توجیه نموده و اپراتورهای تولید  نیز مطابق با دستورالعملهای تولید و راه اندازی ماشین آلات ، به عملیات تولید مبادرت ورزند ،‌ تا اطمینان حاصل گردد که این فعالیتها به نحوی صورت می‌پذیرد که تاثیر منفی بر کیفیت برجای گذارده نمی‌شود .

  پس از اینکه سفارش تولید محصول جدیدی برای مدیر تولید ارسال گردید . مدیر فنی  مهندسی موظف است کلیه ویژگیهای محصول را با دقت و با توجه به الزامات مشتری ، الزامات قانونی و حکومتی ، الزامات کاربردی و یا سایر الزامات ، تعریف نموده و در مدارک مختلف مربوط به هر محصول از جمله شناسنامه های محصول و نقشه های مهندسی به صورت شفاف تشریح نماید . بدیهی است سرپرست تولید موظف است عملیات تولید را توسط تجهیزات ذکر شده در شناسنامه‌های محصول ، برنامه‌ریزی و انجام دهد .

  ب) مدیر تولید موظف است تا کلیه عملیات تولید را مطابق موارد مندرج در طرح کیفیت هر محصول (شناسنامه محصولات ، دفترچه نقشه ها )‌که بصورت مدون در اختیار وی قرار داده شده برنامه‌ریزی و سرپرست تولید را موظف نماید تا همواره از انطباق فعالیتها با این طرحهای مدون اطمینان حاصل نماید . همچنین در بخشهای موثر بر کیفیت به منظور تشریح دقیق فعالیتهای آن ، دستورالعملهای لازم تدوین تا از تحت کنترل بودن کامل اجرای این بخشها اطمینان حاصل گردد . اپراتورهای تولیدو مونتاژ موظفند فعالیتهای خود را مطابق این دستورالعملهای کاری انجام دهند .

  ج) در فاز امکان سنجی نهایی تولید محصول جدید ،‌ مدیر فنی  مهندسی موظف است تا مطابق با روش اجرایی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت ………………… نسبت به تعیین تجهیزات مناسب تولید برای هر یک از عملیات اقدام و کد دستگاه و تجهیزات را در شناسنامه‌های هر محصول وارد نماید . بدیهی است که کمیته‌های CFT موظف است موجود بودن یا امکان تامین تجهیرات مناسب را در مرحله امکان سنجی مدنظر قرار دهد .

  همچنین با توجه به شرایط هر ایستگاه سعی گردیده است محیط مناسب فرآیند ایجاد گردد . ضمنا مدیر فنی مهندسی موظف گردیده تا ضمن شناسایی نقاط ضعف ، بطور مستمر نسبت به بهبود تجهیرات و محیط فرآیند اقدام نماید .

  سرپرست تولید موظف است در هنگام شروع تولید قطعه جدید و یا تعمیر اساسی دستگاه یا قالب فرم مجوز                 شروع تولید ………………………….را تکمیل و برای مدیر تضمین کیفیت ارسال نماید . مدیر تضمین کیفیت در صورت مساعد بودن شرایط تولید مجوز شروع تولید را صادر می‌نماید 

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

در سالهاي اخير کنترل کيفيت و مديريت کيفيت به صورت واژه‌هاي آشنا براي صنايع کشورمان درآمده‌اند ولي هنوز در بسياري از صنايع هر چه مدعي بهره‌گيري از اصول اين روش ادعا به عمل مي‌آيد ولي اقدامات عميق ، علمي و گسترده بسيار فاصله دارد. در حالي که يکي از مو

بخش اول: کلیات - مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی - خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی - اصطلاحات و تعریفات بخش دوم: سازمان واحد تولیدی - سازماندهی واحد تولیدی و بخشهای آن و نمودار سازمانی واحد تولیدی - سازماندهی امور کیفیت واحد تولیدی و نمودار سازمانی بخش کیفیت - شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات مسئولان و کارکنان دخیل و مؤثر بر کیفیت بویژه مسئول و کارکنان بخش کیفیت بخش سوم: ...

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی ...

مقدمه مفاهیم و روشهای ارائه شده در این تحقیق غالباً در رابطه با واحدهای تولیدی، مورد بحث قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که این مفاهیم و روشها در موارد دیگر از قبیل: (1) واحدهای تجاری کوچک (بطور اعم) (2) واحدهای غیرتولیدی مانند فروشگاه ها و مؤسسات خدماتی نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و هتلها و (3) سازمانهای غیرانتفاعی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات ...

خلاصه: براي برقراري ارتباط مطلوب و نگهداشتن آن، سرويس دهي به مشتري يکي از موارد لازم و ضروري است. بسياري از شرکتها تمايل دارند تا هزينه هاي مربوط به چنين خدماتي را (تا حد امکان) کاهش دهند. آنها با استفاده از ابزارهاي IT بدنبال راه حلي کارآمد و

خلاصه : ضروریات کنونی در صنایع با تکنووژی بالا مانند نیمه هادی ، اپتیک MEMS ، غیره ، نیازی برای فرایندهای تولیدی اظهار داشته که بتوانند مشخصه های کوچکتر خیلی زیادی را به طور قابل اطمینان در مقاومت خیلی بالا تولید کنند ، در سیستم های در حال کنترل که می توانند برای شناسایی ، کنترل و بهبود بخشیدن تولید این مشخصه های کوچکتر که برای برآوردن ضروریات زیاد در دقت و کیفیت مورد نیاز می ...

شرکت مارلیک سان در سال 1365 به منظور تولید انواع میل بادامک خودرو تأسیس و با تجهیز کارگاههای ریخته گری و ماشینکاری در سال 1368 به تولید اولین نوع میل بادامک خود یعنی میل بادامک پیکان 1600 سی سی و ریخته گری انواع قطعات مهندسی اقدام نموده است. این شرکت با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و با تجربه و دانش فنی کافی و نیز با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات مدرن تولید و آزمایشگاههای ...

اغلب لازم است که کيفيت محصولات توليدي ، تعيين شود. اين مقاله ، يک روش کنترل کيفيت کامپيوتري ( روش CAQ ) را براي مقايسه موارد توليدي با داده‌هاي مرجع ، که از الگوهاي اساسي CAD بدست مي آيند ، نشان مي‌دهد. در ابتدا ، يک نظر کلي در مورد پيشرفتهاي کنني د

استانداردهای کیفیت را برای نخستین بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهانی اول، به صورت مدون ایجاد کرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپیماسازی پادشاهی انگلیس به منظور بالا بردن ضریب اطمینان هواپیماهای ساخت خود به تهیه راهکارهای روشمند دست زد. سازمان بین‎المللی استاندارد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 تأسیس شد و در سال 1987 استانداردهای جهانی نظام کیفیت موسوم به استانداردهای ‎ISO 9000 را ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول