مقاله منابع نیرو های انسانی

Word 60 KB 32152 17
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • عمومی

  نیازی به تجهیزات و امکانات جانبی نیست.

  صلاحیت، دانش و آگاهی و آموزش.

  a-2-2-6-S : زمانی که از کارمندانی استفاده می شود که تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملکرد آنها باید صورت بگیرد.

  b-2-2-6-S : در جایی که از کارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملکرد آنها و صلاحیت آنها برای کاری که انتخاب شده اند اطمینان داشته باشد و باید از هماهنگی و تطبیق آنها با روشها و سیستم کیفی شرکت مطمئن باشد.

  c-2-2-6-S : توضیحات مربوط به کار باید از نظر مدیریتی، فنی و پشتیبانی و حمایت اساسی از کارمندان ارائه شوند. توضیحات در رابطه با موارد زیر باید بصورت خلاصه ارائه شوند.

  وظایف با در نظر گرفتن آزمایشها و بررسیهای کارآیی و صلاحیت.

  وظایف با توجه به آزمایشات طراحی و بررسیهای مربوطه و ارزیابی نتایج حاصله از آنها.

  وظایف بمنظور گزارش نظریات و عقاید و توضیحات آنها.

  وظایف و مسئولیتها با در نظر گرفتن روش تعیین صلاحیت و توسعه و پیشرفت روشهای جدید.

  تمرین و تجربه مورد نیاز.

  برنامه های آموزشی و تعیین صلاحیت.

  وظایف مدیریتی.

  -d2-2-6-S :‌ ابزار و تجهیزات باید در اختیار کارمندان قرار بگیرند. شیوه استفاده از تجهیزات جدید و راهنمائیهای مرتبط با آن باید به افراد آموزش داده شوند.

  e-2-2-6-S : کارمندان خاص باید برای استفاده از تجهیزات و تنظیم آنها بمنظور بهره وری و کارآیی بیشتر آموزش داده شوند. همین طور نتایج ثبت شده باید با توجه تاریخ آنها در تنظیم و استفاده از آنها بکار گرفته شوند.

  3-6- زیربنا

  a-3-6-S : امکانات و تجهیزات لازم در صورتی که از نظر منابع انرژی و نور و شرایط محیطی محدودیت نداشته باشند باید برای دستیابی به کارآیی و بهره وری بهتر و بیشتر، تهیه شوند و بکار گرفته شوند. شرکت باید از شرایط محیطی از این نظر اطمینان داشته باشد که با وجود بکارگیری تجهیزات کامل نتایج معکوس و غیرقابل انتظار بدست نیایند. نتایج نامطلوب می توانند از نظر کیفی غیرقابل توجیه باشند. تجهیزات و امکانات فنی لازم باید بصورت سند تهیه و ثبت شوند و این امر با در نظر گرفتن شرایط محیطی انجام می شود.

  b-3-6-S : شرایط محیطی باید مرتباً مورد ملاحظه قرار بگیرند. «مونیتور شوند». همین طور ابزار و امکاناتی که برای دستیابی به کیفیت مطلوب لازم هستند، باید ثبت شوند. آزمایشات و تنظیمات و بکارگیری تجهیزات در صورتی متوقف می شوند که نتایج حاصله حاکی از به خطر افتادن و بحرانی شدن باشد.

  c-3-6-S : اقدامات و عملکردهای نامطلوب باید بصورت مؤثر و قابل بررسی از یکدیگر تفکیک شوند. در صورت امکان باید معیارها و استانداردهای مرتبط با هر بخش از دیگری تفکیک شوند.

  d-3-6-S : دستیابی و استفاده از فضای مؤثر بر کیفیت نهایی تنها از طریق کنترل شرایط امکان پذیر است. در نقاطی که ضروری و لازم بنظر می رسد، شرکتها، کنترلها و نظارتهای اضافی انجام می دهند.

  e-3-6-S : معیارها و استانداردها باید با اطمینان از شرایط و فضای شرکت تعیین شوند. در صورت نیاز می توان مسیرها و روشهای ویژه ای را برای غلبه بر یک مسأله استفاده کرد.

  f-3-6-S : تمامی موارد نمونه گیری، اندازه گیری و تجهیزات آزمایشی لازم برای کارآیی و عملکرد بهتر آزمایشات باید تهیه و بکار گرفته شوند. زمانی که ابزاری خارج از کنترل دائم شرکت بکار گرفته شوند، سازمان «شرکت» باید از پشتیبانی و خدمات پس از فروش آن در هر زمان اطمینان داشته باشد.

  1-3-6- محیط و شرایط کاری:

  به تجهیزات جانبی نیاز ندارد.

  7- درک و تحقق تولید

  1-7-برنامه ریزی برای درک و تحقق تولید

  نیازی به تجهیزات جانبی ندارد.

  2-7- فرآیندهای مرتبط با مشتری

  2-2-7- تعیین نیازها و ملزومات مرتبط با تولید

  نیازی به تجهیزات جانبی ندارد.

  3-2-7- مرور و بررسی تجهیزات و امکانات مرتبط با تولید

  a-2-2-7-S : قرارداد بازنگری و بررسی باید در مورد هر فعالیتی تنظیم شود و قراردادهای فرعی مرتبط با هر بخش از سازمان باید منعقد شوند.

  3-2-7- ارتباط با مشتری

  a-3-2-7- مشتری ها باید در مورد آزمایش و بررسی قرارداد فرعی و عقد این قرارداد تمایل و رغبت داشته باشند. زمانی که این حالت ایجاد شود، مشتری میل و تمایل خود را برای دریافت کیفیت بهتر و موارد مورد نظر خود ترجیحاً می نویسد.

  b-3-2-7- مشتریان و دیگر موارد مرتبط با آن ها و همکاری و هماهنگی بین اجزاء مختلف با در نظر گرفتن نیازها و درخواستهای مشتری و بمنظور نشان دادن کارآیی و قابلیت آزمایشگاه مربوط به فعالیت تولیدی مرتبط باید توجیه شده و اطمینان پیدا کنند.

  3-7- طراحی و توسعه:‌

  1-3-7- طراحی و برنامه ریزی پیشرفت و توسعه

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  2-3-7- ورودیهای توسعه و پیشرفت و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  3-3-7- خروجیهای توسعه و پیشرفت و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  4-3-7- بازنگری و بررسی توسعه، پیشرفت و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  5-3-7- تائید پیشرفت، توسعه و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  6-3-7- اعتبار بخشی و تائید صلاحیت طراحی، پیشرفت و توسعه

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  7-3-7- کنترل تغییرات و تحولات توسعه و طراحی

  نیازی به تجهیزات جانبی وجود ندارد.

  4-7- خرید

  1-4-7- فرآیند خرید

  a-1-4-7-S : زمانی که قرارداد فرعی تنظیم شد، کار و فعالیت باید توسط یک پیمانکار صلاحیتدار انجام شود.

  b-1-4-7-S : سازمان «شرکت» باید در قبال کاری که برای مشتی انجام می شود، مسئولیت پذیر باشد. به جز در مواردی که مشتری یا برخی موارد قانونی مسئولیت را از عهده پیمانکار بردارد.

  c-1-4-7-S : فهرستی از پیمانکارانی که برای آزمایشات و بررسیها شرکت کرده اند تهیه می شود و نتایج بررسی هر یک از نظر صلاحیت و قابلیت ثبت می شوند.

  d-1-4-7-S : هدف از شیوه ها و روشهای خرید باید تعیین شود. همین طور چگونگی و مقصود نهایی از انبار کردن مواد خام و مواد مصرفی تعیین شود.

  e-1-4-7-S : تهیه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات به مشتریان و عواملی که بر نتایج نهایی تأثیرگذار باشند باید بدقت مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند و این بررسیها و تحقیقات باید فهرست و ثبت شوند.

  2-4-7- اطلاعات خرید

  نیازی به تجهیزات و ماده های اضافی وجود ندارد.

  3-4-7- تأئید محصول خریداری شده

  a-3-4-7-S : تأمین کنندگان اعتبار برای خرید و مواد مصرفی که می توانند بر کیفیت آزمایشات و یا تعیین میزان صلاحیتها اثر داشته باشند، تا زمانی که بدقت تحت بازرسی و تحقیق قرار نگرفته اند نباید بکار گرفته شوند. نتایج پس از تائید صلاحیت افراد، باید ثبت و بایگانی شوند.

  5-7- بازنگری و بازبینی خدمات و تولید

  1-5-7- کنترل تولید و بازنگری و نظارت بر خدمات

  a-1-5-7-S : روشهای مناسب و کارآمد و شیوه های مؤثر باید برای آزمایشات بکار گرفته شوند. این روشها باید در نمونه گیری، اداره و مدیریت آنها و ذخیره و نگهداری موارد آزمایشی اعمال شوند. اگر این روشهای کارآمد مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مورد قبول حاصل نشد از تکنیکهای آماری برای تحلیل اطلاعات و داده ها استفاده می شود. ابزار و تجهیزات بکار رفته در این آزمایشات باید دارای کارآیی و قابلیت مطلوب و مورد اطمینان باشند. هر گونه انحراف و اشتباه در آزمایش سبب حصول نتایج غیرمطلوب و نادرست می شود. هرگونه تغییر و تحول باید ثبت شده و جزئیات آن بدقت بیان شده و بایگانی شوند. این تغییرات در صورتی دارای اعتبار هستند که توسط مشتری تائید شوند.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

a-2-2-6-S : زمانی که از کارمندانی استفاده می شود که تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملکرد آنها باید صورت بگیرد. b-2-2-6-S : در جایی که از کارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملکرد آنها و صلاحیت آنها برای کاری که انتخاب شده اند اطمینان داشته باشد و باید از هماهنگی و تطبیق آنها با روشها و سیستم کیفی شرکت مطمئن باشد. c-2-2-6-S : توضیحات ...

در راستای سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران،طرح تحقیقاتی (( مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران )) انجام پذیرفته و با یاری پروردگار متعال به مرحله نهایی رسیده است . در انجام این طرح تحقیقاتی ، یک گروه پنج نفره متشکل از مدیر طرح ( آقای محمد رضا عاطفی ) ، یک کارشناس ارشد و سه کارشناس ، زمانی حدوداً سه ماهه را ...

تاريخچه شرکت ماديران معرفي گروه ماديران: گروه ماديران با بيش از چهل و دو سال سابقه از بزرکترين پيشگامان صنعت انفورماتيک و اداري ايران و خاورميانه است. مرکز ماشينهاي اداري ايران در سال 1343 تاسيس شده است و با واردات ماشينهاي اداري SH

چکیده این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می‌دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس‌ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. ...

چکیده: امروزه، آنچه که سازمانها را از هم متمایز می سازد، گذشته از سرمایه، تکنولوژی و مواد اولیه ای که در اختیار دارند، نیروی انسانی، آنهم نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که در واقع می توان آنرا مهمترین عامل مؤثر در موفقیت یا شکست سازمانها دانست. یک سازمان نوعی ممکن است که در عین داشتن منابع غنی و صرفاٌ به خاطر نداشتن نیروی انسانی کارآمد، در عرصه کسب و کار حرفی برای گفتن ندارد و ...

مقدمه زندگی را می توان بابهره وری جمع و از تفریط منهاواز تنبلی جذرگرفت. «میوری» دنیای کنونی،دنیای تحولات ودگرگونیهاست سرشار ازتغییرات، تغییراتی که نه به طور کامل ، به تبع خواسته ها و اراده افراد پدید می آید. آن هم خواسته هایی که ازنیاز های متفاوت وگسترده نهاد پیچیده انسانها سرچشمه میگیرد. انسان به عنوان غامض ترین مخلوق خداوند سبحان منشاء تغییرات شگرفی است که میلیون ها سال است ...

گزارشات ارزش سرمایه انسانی من معتقدم مسیرهای حال حاضر ما در درک سازمان ها منحرف شده است. (مارگرت دیت لی) تا اینجا شما چگونگی اندازه گیری ارزش سرمایه انسانی را در سه سطح مشاهده نموده اید، از سطح موسسه یا شرکت که از طریق فرآیندهای واحدها وظیفه ای تجاری بطور روبه پائین در جهت فعالیت های اداراه منابع انسانی ، هدف گیری می کند. شما دیده اید که چگونه مدیریت سرمایه انسانی فرآیندهای ...

مقدمه خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط ...

مقدمه مردم بدون اینکه خود متوجه باشند، به طور مداوم به ارزشیابی امور مشغول هستند. آنها در مورد پدیده های اطراف خود اظهار نظر و داوری می کنند. به عنوان مثال: چه کارمند وقت شناسی؟ چه بازیکن ماهری؟ البته اینگونه ارزیابی ها بر اساس اطلاعات محدود صورت می گیرد. مدیران برای تحقق اهداف سازمانی باید ارزیابی دقیق تر و کاملتری از کار خویش و عملکرد کارکنان به عمل آورند. ضرورت و اهمیت ...

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان چکیده این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول